Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten temat zawiera dokumentację oraz informacje dotyczące niektórych procedur korzystania z symboli wieloznacznych dostępnych w programie Access.

Aby uzyskać informacje dotyczące znajdowania symboli wieloznacznych w bazie danych programu Access, zobacz artykuły Zmienianie danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, Tworzenie prostego zapytania wybierającego oraz Aktualizowanie danych w bazie danych.

W tym temacie

Obsługiwane zestawy znaków — informacje

W programie Access można korzystać z dwóch zestawów symboli wieloznacznych, ponieważ program obsługuje dwa standardy języka SQL (Structured Query Language) — ANSI-89 oraz ANSI-92. Z reguły do uruchamiania zapytań oraz operacji znajdowania i zamieniania w bazach danych programu Access— plikach mdb i accdb — używa się symboli wieloznacznych ANSI-89. Z symboli wieloznacznych ANSI-92 można korzystać podczas uruchamiania zapytań w projektach programu Access — plikach programu Access połączonych z bazami danych programu Microsoft SQL Server. W projektach programu Access ma zastosowanie standard ANSI-92, ponieważ ten standard jest używany przez program SQL Server.

Jednak w programie Access istnieje również wyjątek od tej zasady. Poniższa tabela zawiera listę metod lub narzędzi, za pomocą których można znajdować i zamieniać dane, a także informacje o standardzie ANSI, którego można używać z każdym narzędziem.

Metoda lub narzędzie wyszukiwania

Typ wyszukiwanego pliku

Używany zestaw symboli wieloznacznych

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie

Baza danych programu Access (pliki mdb i accdb)

ANSI-89

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie

Projekt programu Access (pliki adp i accdp)

ANSI-92

Zapytanie wybierające lub aktualizujące

Baza danych programu Access (pliki mdb i accdb)

ANSI-89

Zapytanie wybierające lub aktualizujące

Projekt programu Access (pliki adp i accdp)

ANSI-92

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytanie wybierające lub aktualizujące

Baza danych program Access ustawiona do obsługi standardu ANSI-92

ANSI-92

Początek strony

Jak dowiedzieć się, który standard ANSI jest obsługiwany przez bazę danych

Aby znaleźć i opcjonalnie zmienić ustawienie standardu ANSI dla określonej bazy danych, wykonaj następujące czynności.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij kartę Projektanci obiektu i w sekcji Projekt zapytania w obszarze Składnia zgodna z programem SQL Server (ANSI 92) wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Ta baza danych, aby otwarta baza danych obsługiwała standard ANSI-92.

   — lub —

   Wyczyść to pole wyboru, aby otwarta baza danych obsługiwała standard ANSI-89.

  • Zaznacz pole wyboru Domyślnie dla nowych baz danych, aby wszystkie nowe bazy danych utworzone za pomocą otwartego wystąpienia programu Access obsługiwały standard ANSI-92.

   — lub —

   Wyczyść pole wyboru, aby wszystkie nowe bazy danych obsługiwały standard ANSI-89.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Symbole wieloznaczne ANSI-89

Tego zestawu symboli wieloznacznych można używać podczas znajdowania i ewentualnego zamieniania danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie w bazie danych lub projekcie programu Access. Z tego zestawu można również korzystać podczas uruchamiania zapytań wybierających i aktualizujących w bazie danych programu Access, nie można jednak uruchamiać za jego pomocą zapytań w projekcie programu Access. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zapytań wybierających i aktualizujących, zobacz artykuły Tworzenie prostego zapytania wybierającego i Aktualizowanie danych w bazie danych.

Znak

Opis

Przykład

*

Zastępuje dowolną liczbę znaków. Gwiazdkę (*) można zastosować w dowolnym miejscu ciągu znakowego.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”, ale nie „wikt” ani „aktor”.

?

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi?a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila.

[ ]

Zastępuje dowolny pojedynczy znak w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”.

!

Zastępuje dowolny znak nie znajdujący się w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[!nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”.

-

Zastępuje dowolny znak należący do zakresu. Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd.

#

Zastępuje dowolny pojedynczy znak numeryczny.

Ciąg 1#3 umożliwia znalezienie liczb 103, 113 i 123.

Początek strony

Symbole wieloznaczne ANSI-92

Tego zestawu symboli wieloznacznych można używać podczas uruchamiania zapytań wybierających i aktualizujących w projektach programu Access (pliki adp) oraz podczas wyszukiwania baz danych skonfigurowanych do obsługi standardu ANSI-92 za pomocą zapytania dowolnego typu lub okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie.

Znak

Opis

Przykład

%

Zastępuje dowolną liczbę znaków. Może być używany jako pierwszy i ostatni znak w ciągu.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”, ale nie „wikt” ani „aktor”.

_

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi_a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila.

[ ]

Zastępuje dowolny pojedynczy znak w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”.

^

Zastępuje dowolny znak nie znajdujący się w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[^nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”.

-

Zastępuje dowolny znak należący do zakresu. Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd.

UWAGI:

 • Aby znaleźć symbole wieloznaczne, które znajdują się w danych, należy umieścić odpowiedni znak w nawiasach kwadratowych, na przykład w taki sposób: [#]. Tę zasadę należy stosować podczas wyszukiwania gwiazdek (*), znaków zapytania (?), znaków numerów (#), otwierających nawiasów kwadratowych ([) oraz łączników (-). Nie należy używać nawiasów kwadratowych podczas wyszukiwania wykrzykników (!) ani zamykających nawiasów kwadratowych (]). Aby znaleźć te znaki za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, w polu Znajdź wpisz znak bez nawiasów. W ten sam sposób można znajdować znaki za pomocą zapytania. Następująca składnia zwraca na przykład wszystkie rekordy, które zawierają wykrzykniki, niezależnie od położenia wykrzykników w danych: Like "*!*".

  Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, zobacz artykuł Zmienianie danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Aby uzyskać informacje dotyczące zapytań wybierających i aktualizujących, zobacz artykuły Tworzenie prostego zapytania wybierającego i Aktualizowanie danych w bazie danych.

  W przypadku jednoczesnego wyszukiwania łącznika oraz innych znaków umieść łącznik przed lub za wszystkimi innymi znakami w nawiasach kwadratowych, na przykład w formie [-#*] lub [#*-]. Jeżeli natomiast po nawiasie otwierającym następuje wykrzyknik (!), należy umieścić łącznik za wykrzyknikiem: [!-].

 • Aby wyszukać parę otwierających i zamykających nawiasów kwadratowych ([]), oba znaki należy umieścić w nawiasach kwadratowych: [[]]. Jest to konieczne, ponieważ pojedyncza para nawiasów jest interpretowana w programie Access jako ciąg znaków o zerowej długości.

Początek strony

Typy danych, które można wyszukiwać za pomocą symboli wieloznacznych

Podczas projektowania tabeli możesz ustawić typ danych dla każdego pola w tabeli. Na przykład dla pól, które zawierają informacje o dacie, można ustawić typ danych Data/Godzina. W poniższej tabeli podano typy danych, które można wyszukiwać za pomocą symboli wieloznacznych. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach symboli wieloznacznych można używać w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, lecz nie w zapytaniach, i odwrotnie.

Typ danych

Miejsce użycia...

Tekst

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Nota

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Liczba

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Data/Godzina

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Uwaga: Na sposób korzystania z symboli wieloznacznych mogą mieć wpływ ustawienia regionalne. Więcej informacji można znaleźć w uwagach na końcu tej sekcji.

Waluta

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Autonumerowanie

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Obiekt OLE

Brak.

Tak/Nie

Zapytania, jednak nie są one potrzebne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi na końcu tej sekcji.

Hiperlink

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Kreator odnośników

Zależy od typu danych pola źródłowego.

UWAGI:

 • Za pomocą symboli wieloznacznych w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie można znajdować pola Data/Godzina, jeżeli format zastosowany do tych pól umożliwia wyświetlanie części lub całej daty w formie tekstu. Do wyszukiwania można na przykład użyć ciągu 10-*ty*-2007, a uzyskane wyniki będą zawierały wszystkie miesiące zawierające ciąg „ty”— styczeń i luty. Ponieważ wyszukiwanie będzie oparte na formacie zastosowanym do danych, należy pamiętać, aby w oknie dialogowym zaznaczyć opcję— pole wyboru Przeszukaj pola z uwzględnieniem formatowania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego pola wyboru, zobacz artykuł Zmienianie danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie.

 • Data i godzina określone w ustawieniach regionalnych systemu Windows mogą mieć wpływ na sposób wyświetlania i wyszukiwania danych. Dla niektórych użytkowników data może być na przykład wyświetlana w postaci cyfr rzymskich, czyli w formie „07-IX-1997” zamiast „07 marzec 1997”. Z reguły dane wyszukuje się zgodnie z formatem wyświetlania, a nie na podstawie domniemanej postaci ich przechowywania w tabeli programu Access. Oznacza to, że za pomocą ciągu *-IX-2007 można wyszukać wszystkie rekordy dotyczące września tego roku.

  Ponadto, jeżeli tekst zawiera w polu daty znaki diakrytyczne, takie jak ń lub ź, należy je uwzględnić w wyszukiwanym ciągu — w przeciwnym wypadku wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem. Znaki diakrytyczne można pominąć, stosując symbole wieloznaczne. Jeżeli na przykład data jest wyświetlana jako 3 października 2007, można ją znaleźć za pomocą ciągu *pa*dziernika 2007.

 • W przypadku wyszukiwania pola Tak/Nie za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie program Access pomija to pole, a wyniki wyszukiwania w oknie dialogowym nie zawierają żadnych rekordów. W ramach wyszukiwania pola Tak/Nie za pomocą zapytania można użyć symboli wieloznacznych, jednak należy pamiętać, że pola Tak/Nie mogą zwrócić tylko dwie wartości (0 dla wartości Fałsz, -1 dla wartości Prawa), tak więc zastosowanie symboli wieloznacznych nie przydaje się podczas wyszukiwania. Na przykład kryteria =-1 i "Like *1" zwracają te same wyniki.

 • Pól typu Obiekt OLE nie można wyszukiwać.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×