Wykonuje metodę obiektu lub ustawia lub zwraca właściwość obiekt.

Składnia

CallByName (obiekt, nazwa procname, calltype [, args()])

W składni funkcji CallByName występują następujące argumenty:

Argument

Opis

obiekt

Argument wymagany. Wariant(obiekt). Nazwa obiektu, na którym zostanie wykonana funkcja.

nazwa_procname

Argument wymagany. Wariant(ciąg). Wyrażenie ciągu zawierające nazwę właściwości lub metody obiektu.

calltype

Argument wymagany. Stała. Stała typu vbCallType reprezentująca typ wywoływanej procedury.

args ()

Argument opcjonalny. Wariant(tablica).


Spostrzeżenia

Funkcja CallByName służy do odsyłki lub ustawienia właściwości albo do wywoływania metody w czasie uruchamiania przy użyciu nazwy ciągu.

W poniższym przykładzie pierwszy wiersz używa funkcji CallByName do ustawienia właściwości MousePointer pola tekstowego, drugi wiersz pobiera wartość właściwości MousePointer, a trzeci wiersz wywołuje metodę Move w celu przeniesienia pola tekstowego:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji CallByName w celu wywołania metody Move przycisku polecenia.

W przykładzie użyto również formularza (Form1) z przyciskiem (Command1) i etykietą (Label1). Podczas ładowania formularza właściwość Caption etykiety jest ustawiana na nazwę metody wywoływania w tym przypadku "Move". Po kliknięciu tego przycisku funkcja CallByName wywoła metodę zmiany lokalizacji przycisku.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×