Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji HIPERŁĄCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja HIPERŁĄCZE umożliwia utworzenie skrótu, który powoduje przejście do innej lokalizacji w bieżącym skoroszycie lub otwarcie dokumentu przechowywanego na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub Internecie. Po kliknięciu komórki zawierającej funkcję HIPERŁĄCZE program Excel do lokalizacji na liście lub otworzy określony dokument.

Składnia

HIPERŁĄCZE(link_location, [friendly_name])

Składnia funkcji HIPERŁĄCZE obejmuje następujące argumenty:

  • Lokalizacja_docelowa_linku    Argument wymagany. Ścieżka dostępu i nazwa pliku dokumentu, który ma zostać otwarty. Argument łącze_lokalizacja może się odwoływać do miejsca w dokumencie, na przykład do określonej komórki lub nazwanego zakresu arkusza bądź skoroszytu programu Excel, albo odwoływać się do zakładki w dokumencie programu Microsoft Word. Ścieżka może odwoływać się do pliku przechowywanego na dysku twardym. Może też być ścieżką zapisaną na serwerze (w programie Microsoft Excel dla systemu Windows) w uniwersalnej konwencji nazewnictwa (UNC, Universal Naming Convention) lub adresem URL w Internecie lub intranecie.

    Zwróć    uwagęExcel dla sieci Web że funkcja HIPERŁĄCZE jest prawidłowa tylko w przypadku adresów internetowych (adresów URL). Argument łącze_lokalizacja może być ujętym w cudzysłów ciągiem tekstowym lub odwołaniem do komórki zawierającej link w postaci ciągu tekstowego.

    Jeśli adres URL określony w argumencie łącze_lokalizacja nie istnieje lub nie można do niego przejść, to po kliknięciu komórki zostanie wyświetlony błąd.

  • Przyjazna_nazwa    Argument opcjonalny. Tekst skoku lub wartość liczbowa wyświetlana w komórce. Argument przyjazna_nazwa jest wyświetlany na niebiesko i jest podkreślony. Jeśli argument przyjazna_nazwa zostanie pominięty, komórka wyświetli argument lokalizacja_docelowa_linku jako tekst skoku.

    Friendly_name może być wartością, ciągiem tekstowym, nazwą lub komórką zawierającą tekst skoku lub wartość.

    Jeśli friendly_name zwraca wartość błędu (na przykład #VALUE!), komórka wyświetla błąd zamiast tekstu skoku.

Spostrzeżenie

Aby w aplikacji klasycznej Excel zaznaczyć komórkę zawierającą hiperlink bez podskakiwanie do miejsca docelowego hiperlinku, kliknij tę komórkę i przytrzymaj przycisk myszy, aż wskaźnik przybierze kształt krzyżyka Kursor zaznaczenia w programie Excel, a następnie zwolnij przycisk myszy. W Excel dla sieci Web zaznacz komórkę, klikając ją, gdy wskaźnik jest strzałką; przeskakiw do miejsca docelowego hiperlinku, klikając wskaźnik, gdy wskaźnik wskazuje dłoń.

Przykłady

Przykład

Wynik

=HIPERŁĄCZE("http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx";"Kliknij, aby otworzyć raport")

Otwiera skoroszyt zapisany pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce jest wyświetlany tekst „Kliknij, aby otworzyć raport” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]Roczne!F10";D1)

Tworzy hiperłącze do komórki F10 w arkuszu Roczne w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlana zawartość komórki D1 jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]'Pierwszy kwartał'!Dział_ogólnie";"Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu")

Tworzy hiperłącze do zakresu o nazwie Dział_ogólnie w arkuszu Pierwszy kwartał w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlany tekst „Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/Raport roczny.docx]Zyski_kwartalne";"Raport o zyskach kwartalnych")

W celu utworzenia hiperłącza do określonego miejsca w pliku programu Word używa się zakładki umożliwiającej określenie lokalizacji docelowej w tym pliku. W tym przykładzie jest tworzone hiperłącze do zakładki o nazwie Zyski_kwartalne w pliku Raport roczny.docx zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com.

=HIPERŁĄCZE("\\FINANSE\Sprawozdania\1sprkw.xlsx";D5)

Wyświetla zawartość komórki D5 jako tekst skoku i otwiera skoroszyt zapisany na serwerze FINANSE w udziale Sprawozdania. W tym przykładzie jest używana ścieżka UNC.

=HIPERŁĄCZE("D:\FINANSE\1sprkw.xlsx";H10)

Otwiera skoroszyt 1sprkw.xlsx przechowywany w katalogu Finanse na dysku D i wyświetla wartość liczbową przechowywaną w komórce H10.

=HIPERŁĄCZE("[C:\Moje dokumenty\Mójskoroszyt.xlsx]Sumaryczne")

Tworzy hiperłącze do obszaru Sumaryczne znajdującego się w innym (zewnętrznym) skoroszycie Mójskoroszyt.xlsx.

=HIPERŁĄCZE("[Book1.xlsx]Arkusz1! A10","Przejdź do arkusza Arkusz1 > A10")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, dołącz zarówno nazwę skoroszytu, jak i nazwę arkusza w ten sposób, gdzie Arkusz1 jest bieżącym arkuszem.

=HIPERŁĄCZE("[Book1.xlsx]Styczeń! A10","Przejdź do stycznia > A10")

Aby skoczyć do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, dołącz zarówno nazwę skoroszytu, jak i nazwę arkusza w ten sposób, gdzie styczeń to inny arkusz w skoroszycie.

=HIPERŁĄCZE(KOMÓRKA("adres";styczeń! A1),"Przejdź do stycznia > A1")

Można przeskoczyć do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu bez używania w pełni kwalifikowanego odwołania do arkusza ([Book1.xlsx]), w której funkcja KOMÓRKA("adres") zwraca nazwę bieżącego skoroszytu.

=HIPERŁĄCZE($Z$1)

Aby w arkuszu szybko zaktualizować wszystkie formuły zawierające funkcję HIPERŁĄCZE z tymi samymi argumentami, można umieścić miejsce docelowe łącza w innej komórce w tym samym lub innym arkuszu, a następnie użyć odwołania bezwzględnego do tej komórki jako argumentu lokalizacja_docelowa_łącza w formułach HIPERŁĄCZE. Zmiany miejsca docelowego łącza będą natychmiast odzwierciedlane w formułach HIPERŁĄCZE.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×