Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli wcześniej utworzono mapę XML, można jej używać do importowania danych XML do zamapowanych komórek, ale istnieje też kilka metod i poleceń importowania danych XML bez mapy XML.

Jeśli masz mapę XML, wykonaj następujące czynności, aby zaimportować dane XML do zamapowanych komórek:

 1. W mapie XML wybierz jedną z zamapowanych komórek.

 2. Kliknij pozycję Deweloper > Importuj.

  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 3. W oknie dialogowym Importowanie pliku XML zlokalizuj i zaznacz plik danych XML (xml), który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Importuj.

Inne sposoby importowania danych XML

Aby uzyskać więcej informacji o problemach, zobacz sekcję Typowe problemy z importowaniem danych XML na końcu tego artykułu.

Importowanie pliku danych XML jako tabeli XML

 1. Kliknij pozycję Deweloper > Importuj.

  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. W oknie dialogowym Importowanie pliku XML zlokalizuj i zaznacz plik danych XML (xml), który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Importuj.

  Jeśli plik danych XML nie odwołuje się do schematu, program Excel odtworzy schemat na podstawie pliku danych XML.

 3. W oknie dialogowym Importowanie danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Wybierz pozycję Tabela XML w istniejącym arkuszu , aby zaimportować zawartość pliku danych XML do tabeli XML w arkuszu w lokalizacji określonej komórki.

  2. Wybierz pozycję Tabela XML w nowym arkuszu , aby zaimportować zawartość pliku do tabeli XML w nowym arkuszu, zaczynając od komórki A1. Schemat pliku danych XML zostanie wyświetlony w okienku zadań Źródło XML.

 4. Jeśli plik danych XML nie odwołuje się do schematu, program Excel odtworzy schemat na podstawie pliku danych XML.

 5. Aby kontrolować zachowanie danych XML (na przykład powiązanie, formatowanie i układ danych), kliknij pozycję Właściwości, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości mapy XML . Na przykład istniejące dane w zamapowanym zakresie zostaną zastąpione podczas domyślnego importowania danych, ale można to zmienić.

Importowanie wielu plików danych XML

 1. Zaznacz zamapowaną komórkę, aby zaimportować wiele plików XML do pojedynczego zestawu zamapowanych komórek.

  Jeśli chcesz zaimportować wiele plików XML do wielu zestawów zamapowanych komórek, kliknij niezamapowaną komórkę w dowolnym miejscu w arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Deweloper > Importuj.

  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 3. W oknie dialogowym Importowanie pliku XML zlokalizuj i zaznacz plik danych XML (xml), który chcesz zaimportować.

  • Jeśli pliki są ciągłe, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij pierwszy oraz ostatni plik na liście. Wszystkie dane z plików XML zostaną zaimportowane i dołączone do zamapowanych komórek.

  • Jeśli pliki są nieciągłe, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i kliknij na liście każdy plik, który chcesz zaimportować.

 4. Kliknij przycisk Importuj.

  Jeśli wybrano pliki, które nie są ciągłe, zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie <nazwa_pliku>.xml . Dla każdego pliku wybierz mapę XML, która odpowiada importowanemu plikowi danych XML.

  Aby użyć jednej mapy dla wszystkich wybranych plików, które nie zostały jeszcze zaimportowane, wybierz pozycję Użyj tej mapy XML dla wszystkich zaznaczonych plików tego schematu.

Importowanie wielu plików danych XML jako danych zewnętrznych

Aby zaimportować wiele plików XML, które korzystają z tej samej przestrzeni nazw, ale z różnych schematów XML, możesz użyć polecenia Z importu danych XML. Program Excel tworzy unikatową mapę XML dla każdego importowanego pliku danych XML.

Uwaga: Jeśli importujesz wiele plików XML, które nie definiują przestrzeni nazw, pliki te są traktowane, jakby używały tej samej przestrzeni nazw.

 1. Jeśli używasz programu Excel z subskrypcjąMicrosoft 365, kliknij pozycję Dane > Pobierz dane > z pliku > Z pliku XML.

  Jeśli używasz programu Excel 2016 lub starszej wersji, kliknij pozycję Dane > Z innych źródeł > Z importu danych XML.

 2. Przejdź do dysku, folderu lub lokalizacji internetowej zawierającej plik danych XML (xml), który chcesz zaimportować.

 3. Wybierz plik i kliknij pozycję Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Importowanie danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tabela XML w istniejącym arkuszu    Zawartość pliku jest importowana do nowej tabeli XML w nowym arkuszu. Jeśli plik danych XML nie odwołuje się do schematu, program Excel odtworzy schemat na podstawie pliku danych XML.

  • Istniejący arkusz    Dane XML są importowane do dwuwymiarowej tabeli z wierszami i kolumnami, która wyświetla tagi XML jako nagłówki kolumn, a dane w wierszach poniżej nagłówków kolumn. Pierwszy element (węzeł główny) jest używany jako tytuł i jest wyświetlany w lokalizacji określonej komórki. Pozostałe tagi są sortowane alfabetycznie w drugim wierszu. W takim przypadku program Excel nie odtworzy schematu i nie będzie można użyć mapy XML.

  • Nowy arkusz    Program Excel dodaje nowy arkusz do skoroszytu i automatycznie umieszcza dane XML w lewym górnym rogu nowego arkusza. Jeśli plik danych XML nie odwołuje się do schematu, program Excel odtworzy schemat na podstawie pliku danych XML.

 5. Aby kontrolować zachowanie danych XML, takie jak powiązanie, formatowanie i układ danych, kliknij pozycję Właściwości, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości mapy XML . Na przykład istniejące dane w zamapowanym zakresie są domyślnie zastępowane podczas importowania danych, ale można to zmienić.

Otwieranie pliku danych XML w celu zaimportowania jego danych

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij dysk, folder lub lokalizację internetową, w której znajduje się plik, który chcesz otworzyć.  

 3. Wybierz plik i kliknij pozycję Otwórz.

 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie pliku XML , otwarty plik będzie odwoływał się do jednego lub kilku arkuszy stylów przekształcenia XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation), dzięki czemu możesz kliknąć jedną z następujących opcji:

  • Otwórz plik bez stosowania arkusza stylów    Dane XML są importowane do dwuwymiarowej tabeli z wierszami i kolumnami, która wyświetla tagi XML jako nagłówki kolumn, a dane w wierszach poniżej nagłówków kolumn. Pierwszy element (węzeł główny) jest używany jako tytuł i jest wyświetlany w lokalizacji określonej komórki. Pozostałe tagi są sortowane alfabetycznie w drugim wierszu. W takim przypadku program Excel nie odtworzy schematu i nie będzie można użyć mapy XML.

  • Otwórz plik i zastosuj następujący arkusz stylów (wybierz jeden)    Wybierz arkusz stylów, który chcesz zastosować, a następnie kliknij pozycję OK. Dane XML są formatowane zgodnie z wybranym arkuszem stylów.

   Uwaga: Dane XML są otwierane w programie Excel w trybie tylko do odczytu, aby oryginalny plik źródłowy nie został przez przypadek zapisany w formacie skoroszytu programu Excel z obsługą makr (xlsm). W takim przypadku program Excel nie odtworzy schematu i nie będzie można użyć mapy XML.

 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie pliku XML , plik XML nie ma żadnych odwołań do arkuszy stylów XSLT. Aby otworzyć plik, kliknij jedną z następujących opcji:

  • Kliknij pozycję Jako tabelę XML w celu utworzenia tabeli XML w nowym skoroszycie.

   Zawartość pliku zostanie zaimportowana do tabeli XML. Jeśli plik danych XML nie odwołuje się do schematu, program Excel odtworzy schemat na podstawie pliku danych XML.

  • Kliknij pozycję Jako skoroszyt tylko do odczytu.

   Dane XML są importowane do dwuwymiarowej tabeli z wierszami i kolumnami, która wyświetla tagi XML jako nagłówki kolumn, a dane w wierszach poniżej nagłówków kolumn. Pierwszy element (węzeł główny) jest używany jako tytuł i jest wyświetlany w lokalizacji określonej komórki. Pozostałe tagi są sortowane alfabetycznie w drugim wierszu. W takim przypadku program Excel nie odtworzy schematu i nie będzie można użyć mapy XML.

   Dane XML są otwierane w programie Excel w trybie tylko do odczytu, aby oryginalny plik źródłowy nie został przez przypadek zapisany w formacie skoroszytu programu Excel z obsługą makr (xlsm). W takim przypadku program Excel nie odtworzy schematu i nie będzie można użyć mapy XML.

  • Kliknij pozycję Użyj okienka zadań Źródło XML.

   Schemat pliku danych XML zostanie wyświetlony w okienku zadań Źródło XML. Możesz następnie przeciągnąć elementy schematu do arkusza w celu zamapowania tych elementów w arkuszu.

   Jeśli plik danych XML nie odwołuje się do schematu, program Excel odtworzy schemat na podstawie pliku danych XML.

Typowe problemy z importowaniem danych XML

Program Excel wyświetla okno dialogowe Błąd importu XML , gdy nie może zweryfikować danych zgodnie z mapą XML. W tym oknie dialogowym kliknij pozycję Szczegóły, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat poszczególnych błędów. W poniższej tabeli wymieniono niektóre typowe błędy importowania:

Błąd

Co się stało?

Sprawdzenie poprawności schematu nie powiodło się

Po kliknięciu pozycji Sprawdź poprawność danych według schematu przy imporcie i eksporcie w oknie dialogowym Właściwości mapy XML dane zostały zaimportowane, ale nie została sprawdzona ich poprawność względem określonej mapy XML.

Część danych została zaimportowana jako tekst

Część lub wszystkie zaimportowane dane zostały przekonwertowane z deklarowanego typu danych na tekst. Aby użyć tych danych w obliczeniach, musisz przekonwertować dane z tekstu na liczby lub daty. Na przykład wartość daty przekonwertowana na tekst nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami w funkcji ROK, dopóki nie zostanie przekonwertowana na typ danych Data. Program Excel konwertuje dane na tekst, gdy:

 • Dane są w formacie, który nie jest obsługiwany przez program Excel.

 • Dane są niezgodne z wewnętrzną reprezentacją typu danych XSD programu Excel. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź deklarację każdego typu danych, aby upewnić się, że dane XML są zgodne ze schematem XML.

Błąd analizy XML

Analizator XML nie może otworzyć określonego pliku XML. Upewnij się, że plik XML nie zawiera błędów składniowych i że plik XML jest poprawnie sformułowany.

Nie można znaleźć mapy XML odpowiadającej tym danym

Ten problem może wystąpić, gdy wybierzesz więcej niż jeden plik danych XML do zaimportowania, a program Excel nie może znaleźć pasującej mapy XML do jednego z plików. W przypadku pliku, którego nazwa widnieje na pasku tytułu okna dialogowego, najpierw zaimportuj odpowiedni schemat, a następnie ponownie spróbuj zaimportować plik.

Nie można zmienić rozmiaru tabeli XML w celu pomieszczenia wszystkich danych

Próbujesz dodać wiersze przez importowanie lub dołączanie danych do tabeli XML, ale nie ma więcej miejsca na rozwinięcie tabeli. Tabela XML może być rozwijana tylko z dołu na dół. Bezpośrednio pod tabelą może na przykład znajdować się obiekt, taki jak obraz lub inna tabela, który uniemożliwia rozwinięcie tabeli XML. Rozwinięcie tabeli XML może też spowodować przekroczenie limitu 1 048 576 wierszy w programie Excel. Aby rozwiązać ten problem, ponownie rozmieść tabele i obiekty w arkuszu w celu umożliwienia rozwinięcia tabeli XML z dołu w dół.

Określony plik XML nie odwołuje się do schematu

Plik XML, który próbujesz otworzyć, nie odwołuje się do schematu XML. Aby pracować z danymi XML, które znajdują się w pliku, program Excel potrzebuje schematu opartego na zawartości pliku XML. Jeśli schemat jest nieprawidłowy lub niewystarczający, usuń go ze skoroszytu. Następnie utwórz plik schematu XML i zmodyfikuj plik danych XML tak, aby ten plik danych odwoływał się do schematu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Mapowanie elementów XML na komórki w mapie XML.

Uwaga: Nie można wyeksportować schematu odtworzonego przez program Excel jako osobnego pliku danych schematu XML (xsd). Mimo że istnieją edytory schematów XML i są dostępne inne metody tworzenia pliku schematu XML, użytkownik może nie mieć do nich dostępu lub wiedzy, jak z nich korzystać.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć schemat, który program Excel utworzył na podstawie skoroszytu:

 1. Kliknij pozycję Deweloper > Źródło.

  Polecenia XML na karcie Deweloper

  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. W okienku zadań Źródło XML kliknij pozycję Mapy XML.

 3. W oknie dialogowym Mapy XML kliknij mapę XML utworzoną przez program Excel, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Importowanie wielu plików XML korzystających z tej samej przestrzeni nazw, ale z różnych schematów, nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Podczas pracy z wieloma plikami danych XML i schematami XML zazwyczaj tworzysz mapę XML dla każdego schematu, mapujesz odpowiednie elementy i importujesz każdy plik danych XML do odpowiedniej mapy XML. Korzystając z polecenia Importuj w celu otwarcia wielu plików XML o tej samej przestrzeni nazw, możesz użyć tylko jednego schematu XML. Jeśli skorzystasz z tego polecenia do otwarcia wielu plików XML używających tej samej przestrzeni nazw, ale różnych schematów, możesz uzyskać nieoczekiwane wyniki. Dane mogą na przykład zostać zastąpione lub nie będzie można otworzyć plików.

Aby zaimportować wiele plików XML, które korzystają z tej samej przestrzeni nazw, ale z różnych schematów XML, możesz użyć polecenia Z importu danych XML (kliknij pozycję Dane > Z innych źródeł). To polecenie umożliwia wielu plikom XML z tą samą przestrzenią nazw używanie wielu schematów XML. Program Excel tworzy unikatową mapę XML dla każdego pliku danych XML, który chcesz zaimportować.

Uwaga: Jeśli importujesz wiele plików XML, które nie definiują przestrzeni nazw, pliki te są traktowane, jakby używały tej samej przestrzeni nazw.

Wyświetlanie karty Deweloper

Jeśli nie widzisz karty Deweloper, wykonaj następujące czynności, aby ją wyświetlić:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij kategorię Dostosowywanie Wstążki.

 3. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper i kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Omówienie języka XML w programie Excel

Mapowanie elementów XML na komórki w mapie XML

Eksportowanie danych XML

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×