Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Diagram XML

W programie Microsoft Excel można łatwo importować dane w formacie XML (Extensible Markup Language) utworzone w innych bazach danych lub aplikacjach, mapować elementy XML ze schematu XML na komórki arkusza oraz eksportować poprawione dane XML w celu umożliwienia interakcji z innymi bazami danych i aplikacjami. Dzięki tym funkcjom XML program Office Excel staje się generatorem plików danych XML o znajomym interfejsie użytkownika.

W tym artykule

Dlaczego warto używać danych XML w programie Excel?

XML to technologia przeznaczona do udostępniania danych strukturalnych i zarządzania nimi w pliku tekstowym czytelnym dla człowieka. Dane XML są zgodne ze wskazówkami standardu branżowego i mogą być przetwarzane przez wiele różnych baz danych i aplikacji. Używając języka XML, projektanci aplikacji mogą tworzyć własne dostosowane tagi, struktury danych i schematy. Podsumowując, stosowanie języka XML znacznie ułatwia definiowanie, przesyłanie, sprawdzanie poprawności i interpretowanie danych podczas współpracy baz danych, aplikacji i organizacji.

Pliki schematów i danych XML

Program Excel współpracuje głównie z dwoma typami plików XML:

 • z plikami danych XML (xml), które zawierają tagi niestandardowe i dane strukturalne, oraz

 • Pliki schematów (xsd), które zawierają tagi schematu wymuszają reguły, takie jak typ danych i sprawdzanie poprawności.

W standardzie języka XML zdefiniowano również pliki przekształceń języka rozszerzonego arkusza stylów (XSLT), które są używane do stosowania stylów i przekształcania danych XML na inne formaty prezentacji. Przekształcenia można stosować przed zaimportowaniem plików XML do programu Excel i po ich wyeksportowaniu z programu Excel. Jeśli pliki XSLT są połączone z plikami danych XML importowanymi do programu Excel, można zastosować formatowanie lub nie stosować go przed dodaniem danych do arkusza, ale tylko w przypadku otwierania pliku XML za pomocą polecenia Otwórz w programie Excel. Aby wyświetlić pliki XML w folderze, wybierz typ pliku Pliki XML (*.xml), zanim klikniesz przycisk Otwórz.

Kluczowe scenariusze programu Excel i języka XML

Używając języka XML i programu Excel, można zarządzać skoroszytami i danymi w sposób, który wcześniej był niemożliwy lub bardzo trudny. Dzięki mapom XML można łatwo dodawać, identyfikować i wyodrębniać określone fragmenty danych biznesowych w dokumentach programu Excel. Na przykład faktura zawierająca nazwę i adres klienta lub raport z kwartalnymi wynikami finansowymi nie muszą już być raportami statycznymi. Te informacje można łatwo zaimportować z baz danych i aplikacji, wprowadzić do nich zmiany i wyeksportować je do tych samych lub innych baz danych i aplikacji.

Poniżej przedstawiono kluczowe scenariusze, w których są używane funkcje języka XML:

 • Rozszerzanie funkcjonalności istniejących szablonów programu Excel dzięki mapowaniu elementów XML na istniejące komórki. To ułatwia pobieranie danych XML z szablonu i umieszczanie danych w szablonie bez konieczności jego przebudowy.

 • Używanie danych XML jako danych wejściowych dla istniejących modeli obliczeniowych dzięki mapowaniu elementów XML na istniejące arkusze.

 • Importowanie plików danych XML do nowego skoroszytu.

 • Importowanie danych XML z usługi sieci Web do arkusza programu Excel.

 • Eksportowanie danych z zamapowanych komórek do plików danych XML niezależnie od innych danych w skoroszycie.

Początek strony

Podstawowy proces używania danych XML w programie Excel

Na poniższym diagramie przedstawiono współpracę różnych plików i operacji podczas używania danych XML w programie Excel. Ten proces składa się z pięciu etapów:

Współpraca programu Excel z danymi XML

Objaśnienie 1 Dodawanie pliku schematu XML (xsd) do skoroszytu

Objaśnienie 2 mapowanie elementów schematu XML na pojedyncze komórki lub tabele XML

Objaśnienie 3 importowanie pliku danych XML (.xml) i powiązanie elementów XML z zamapowane komórkami

Krok 4 wprowadzanie danych, przenoszenie zamapowanych komórek i korzystanie Excel danych przy zachowaniu definicji i struktury xml

Callout 5 wyeksportować poprawione dane z zamapowanych komórek do pliku danych XML

Praca z mapami XML

Można utworzyć lub otworzyć skoroszyt w programie Excel, dołączyć do skoroszytu plik schematu XML (xsd), a następnie za pomocą pliku okienko zadań źródła XML zamapować elementy XML schematu na pojedyncze komórki lub tabele. Po zamapowaniu elementów XML na arkusz można importować dane XML do zamapowanych komórek i eksportować je z nich.

Dodanie pliku schematu XML (xsd) do skoroszytu powoduje utworzenie mapy XML. Mapy XML służą do tworzenia zamapowanych komórek i do zarządzania relacjami między zamapowanymi komórkami a poszczególnymi elementami w schemacie XML. Ponadto są one używane do powiązywania zawartości zamapowanych komórek z elementami w schemacie podczas importowania i eksportowania plików danych XML (xml).

Można tworzyć dwa typy zamapowanych komórek: komórki zamapowane jednokrotnie i komórki powtarzające się, które są widoczne jako tabele XML. Zamapowane komórki można przeciągać do dowolnego miejsca w arkuszu, a także organizować w dowolnym porządku — nawet w innym niż w schemacie XML, co czyni projektowanie arkusza jeszcze bardziej elastycznym. Można też wybierać elementy do mapowania oraz te, które nie będą mapowane.

Poniżej przedstawiono ważne reguły dotyczące używania map XML:

 • Skoroszyt może zawierać jedną lub więcej map XML.

 • Można mapować tylko jeden element na jedną lokalizację w skoroszycie jednocześnie.

 • Każda mapa XML jest niezależną jednostką, nawet jeśli wiele map XML w tym samym skoroszycie odwołuje się do tego samego schematu.

 • Mapa XML może zawierać tylko jeden element główny. W przypadku dodania schematu definiującego więcej niż jeden element główny pojawi się monit o wybranie elementu głównego do użycia w nowej mapie XML.

Używanie okienka zadań Źródło XML

Okienka zadań Źródło XML można używać do zarządzania mapami XML. Aby je otworzyć, należy na karcie Deweloper w grupie XML kliknąć przycisk Źródło. Na poniższym diagramie pokazano główne elementy tego okienka zadań.

Okienko zadań Źródło XML

1.  Lista map XML dodanych do skoroszytu

2.  Zawiera hierarchiczną listę elementów XML w bieżącej mapie XML

3.  Umożliwia ustawianie opcji podczas pracy z okienkiem zadań Źródło XML i danymi XML, dotyczących na przykład sposobu wyświetlania podglądu danych i kontrolowania nagłówków

4.  Otwiera okno dialogowe Mapy XML, w którym można dodawać i usuwać mapy XML oraz zmieniać ich nazwy

5.  Umożliwia sprawdzanie, czy można wyeksportować dane XML za pośrednictwem bieżącej mapy XML

Początek strony

Typy elementów i ich ikony

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie typów elementów XML, z którymi program Excel może współpracować, wraz z reprezentującymi je ikonami.

Typ elementu

Ikona

Element nadrzędny

Obraz przycisku

Wymagany element nadrzędny

Obraz przycisku

Powtarzający się element nadrzędny

Obraz ikony

Wymagany powtarzający się element nadrzędny

Obraz ikony

Element podrzędny

Obraz przycisku

Wymagany element podrzędny

Obraz ikony

Powtarzający się element podrzędny

Obraz ikony

Wymagany powtarzający się element podrzędny

Obraz ikony

Atrybut

Obraz ikony

Wymagany atrybut

Obraz ikony

Prosta zawartość w złożonej strukturze

Obraz ikony

Wymagana prosta zawartość w złożonej strukturze

Obraz przycisku

Początek strony

Praca z komórkami zamapowanymi jednokrotnie

Komórka zamapowana jednokrotnie to komórka, która została zamapowana na niepowtarzający się element XML. Można ją utworzyć, przeciągając niepowtarzający się element XML z okienka zadań Źródło XML do pojedynczej komórki w arkuszu.

W przypadku przeciągania niepowtarzającego się elementu XML do arkusza można za pomocą tagu inteligentnego wybrać opcję dołączenia nazwy elementu XML jako nagłówka powyżej lub z lewej strony komórki zamapowanej jednokrotnie. Jako nagłówka można także użyć istniejącej wartości komórki.

W komórce zamapowanej jednokrotnie można też używać formuły, o ile komórka jest zamapowana na element XML mający typ danych definicji schematu XML (XML Schema Definition, XSD), który jest interpretowany przez program Excel jako liczba, data lub godzina.

Początek strony

Praca z komórkami powtarzającymi się w tabelach XML

Tabele XML pod względem wyglądu i działania przypominają tabele programu Excel. Tabela XML to tabela programu Excel zamapowana na jeden lub wiele powtarzających się elementów XML. Każda kolumna w tabeli XML reprezentuje jeden element XML.

Tabela XML jest tworzona, gdy:

 • zaimportowano plik danych XML za pomocą polecenia Importuj (w grupie XML na karcie Deweloper);

 • Aby otworzyć plik danych XML Excel otwórz plik danych XML za pomocą polecenia Otwórz, a następnie w oknie dialogowym Otwieranie pliku XML wybierz pozycję Jako tabelę XML.

 • użyto polecenia Z importu danych XML (z przycisku polecenia Z innych źródeł w grupie Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane) w celu zaimportowania pliku danych XML, a następnie wybrano pozycję Tabela XML w istniejącym arkuszu lub Nowy arkusz w oknie dialogowym Importowanie danych

 • przeciągnięto jeden lub wiele powtarzających się elementów z okienka zadań Źródło XML do arkusza.

Podczas tworzenia tabeli XML nazwy elementów XML są automatycznie używane jako nagłówki kolumn. Te nagłówki można dowolnie zmieniać. Podczas eksportowania danych z zamapowanych komórek zawsze są jednak używane oryginalne nazwy elementów XML.

Podczas pracy z tabelami XML można korzystać z dwóch przydatnych opcji widocznych po kliknięciu przycisku Opcje w okienku zadań Źródło XML:

 • Automatycznie scal elementy podczas mapowania     Wybranie tej opcji powoduje, że program Excel tworzy jedną tabelę XML z wielu pól upuszczanych na arkusz. Ta opcja działa, o ile pola są upuszczane w tym samym wierszu i jedno obok drugiego. Jeśli ta opcja jest wyczyszczona, każdy element jest widoczny jako osobna tabela XML.

 • Dane z nagłówkami     Wybranie tej opcji sprawia, że jako nagłówki kolumn dla elementów powtarzających się, które są mapowane na arkusz, są używane istniejące dane nagłówków. Wyczyszczenie tej opcji sprawia, że jako nagłówki kolumn są używane nazwy elementów XML.

Tabele XML umożliwiają łatwe importowanie, eksportowanie, sortowanie, filtrowanie i drukowanie danych opartych na źródle danych XML. Jednak tabele XML podlegają pewnym ograniczeniom dotyczącym ich rozmieszczenia w arkuszu.

 • Tabele XML są oparte na wierszach, czyli rozrastają się od wiersza nagłówka w dół. Nie można dodawać nowych pozycji powyżej istniejących wierszy.

 • Nie można transponować tabeli XML w taki sposób, aby nowe pozycje były dodawane po prawej stronie.

Istnieje możliwość używania formuł w kolumnach zamapowanych na elementy XML z typem danych XSD (XML Schema Definition), który jest interpretowany w programie Excel jako liczba, data lub godzina. Podobnie jak w tabeli programu Excel, formuły w tabeli XML są wpisywane w całej kolumnie w miarę dodawania do tabeli nowych wierszy.

Zagadnienia dotyczące zabezpieczeń map XML

Mapa XML i informacje o jej źródle danych są zapisywane razem ze skoroszytem programu Excel, a nie z określonym arkuszem. Złośliwy użytkownik może podejrzeć te informacje, używając makra języka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) firmy Microsoft. Jeśli ponadto skoroszyt zostanie zapisany jako plik w formacie Office Open XML z obsługą makr programu Excel, te informacje mapy będzie można wyświetlać w Notatniku firmy Microsoft lub w innym programie do edycji tekstu.

Aby nadal używać informacji mapy, ale usunąć potencjalnie poufne informacje o źródle danych, można usunąć ze skoroszytu definicję źródła danych schematu XML, zachowując możliwość eksportowania danych XML, przez wyczyszczenie pola wyboru Zapisz definicję źródła danych w skoroszycie w oknie dialogowym Właściwości mapy XML, które jest dostępne po wybraniu polecenia Właściwości mapy w grupie XML na karcie Deweloper.

W przypadku usunięcia arkusza przed usunięciem mapy jej informacje dotyczące źródeł danych (i ewentualne inne poufne informacje) będą w dalszym ciągu zapisane w skoroszycie. Jeśli skoroszyt jest aktualizowany w celu usunięcia poufnych informacji, przed usunięciem arkusza należy usunąć mapę XML, aby informacje mapy zostały zupełnie usunięte ze skoroszytu.

Początek strony

Importowanie danych XML

Dane XML można zaimportować do istniejącej mapy XML w skoroszycie. Importowanie danych z pliku powoduje powiązanie ich z mapą XML przechowywaną w skoroszycie. Oznacza to, że każdemu elementowi w pliku danych XML odpowiada element w schemacie XML zamapowany z pliku schematu XML lub ze schematu wywnioskowanego na podstawie danych. Każda mapa XML może mieć najwyżej jedno powiązanie danych, a powiązanie danych XML jest powiązane ze wszystkimi mapowaniami utworzonymi na podstawie pojedynczej mapy XML.

W oknie dialogowym Właściwości mapy XML, które można wyświetlić, klikając przycisk Właściwości mapy w grupie XML na karcie Deweloper, znajdują się trzy opcje (wszystkie domyślnie zaznaczone), które można ustawiać lub czyścić w celu kontrolowania zachowania powiązania danych XML:

 • Sprawdź poprawność danych według schematu przy imporcie i eksporcie    Określa, czy w programie Excel podczas importowania danych jest sprawdzana ich poprawność według mapy XML. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz się upewnić, że importowane dane XML są zgodne ze schematem XML.

 • Zastąp istniejące dane nowymi danymi    Określa, czy podczas importowania dane są zastępowane. Kliknij tę opcję, aby zastąpić bieżące dane nowymi, na przykład jeśli nowy plik danych XML zawiera najnowszą wersję danych.

 • Dołącz nowe dane do istniejących tabel XML    Określa, czy zawartość źródła danych jest dodawana do danych już istniejących w arkuszu. Kliknij tę opcję, jeśli na przykład konsolidujesz dane z wielu podobnych plików danych XML w tabeli XML albo chcesz uniknąć zastąpienia zawartości komórki zawierającej funkcję.

Podczas importowania danych XML możesz zechcieć zastąpić niektóre zamapowane komórki, ale nie inne. Na przykład niektóre zamapowane komórki mogą zawierać formuły i nie chcesz jej zastępować podczas importowania pliku XML. Dostępne są dwie metody:

 • Usuwając zamapowanie elementów, które nie powinny zostać zastąpione, przed zaimportowaniem danych XML. Po zaimportowaniu danych XML można ponownie zamapować element XML na komórki zawierające formuły, tak aby można było eksportować wyniki formuł do pliku danych XML.

 • Utwórz dwie mapy XML na temat tego samego schematu XML. Użyj jednej mapy XML do zaimportowania danych XML. W tej mapie XML "Importuj" nie mapuj elementów na komórki zawierające formuły ani inne dane, które nie powinny zostać zastąpione. Do eksportowania danych użyj innej mapy XML. Na tej mapie XML "Eksportuj" zamapuj elementy, które chcesz wyeksportować do pliku XML.

Uwaga: Importowanie danych XML z usługi sieci Web przy użyciu pliku połączeń usługi pobierania danych (uxdc) w celu utworzenia połączenia ze źródłem danych nie jest już obsługiwane w wersjach starszych niż program Excel 2003 za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Po otwarciu skoroszytu utworzonego w programie Excel 2003 nadal można wyświetlać dane, ale nie można edytować ani odświeżać danych źródłowych.

Praca ze schematem wywnioskowanym na podstawie danych

W przypadku importowania danych XML bez dodawania odpowiadającego im schematu XML w celu utworzenia mapy XML program Excel podejmuje próbę wywnioskowania schematu na podstawie tagów zdefiniowanych w pliku danych XML. Taki schemat jest przechowywany w skoroszycie i pozwala pracować z danymi XML, gdy ze skoroszytem nie powiązano schematu XML.

Po zaimportowaniu danych XML o schemacie wywnioskowanym na ich podstawie można dostosować okienko zadań Źródło XML. Wybierz opcję Podgląd danych w okienku zadań po wybraniu przycisku Opcje, aby wyświetlić pierwszy wiersz danych jako dane przykładowe na liście elementów, o ile podczas bieżącej sesji programu Excel zaimportowano dane XML skojarzone z Excel.

Wywnioskowanego w programie Excel schematu nie można wyeksportować jako osobnego pliku danych schematu XML (xsd). Mimo że istnieją edytory schematów XML i są dostępne inne metody tworzenia pliku schematu XML, użytkownik może nie mieć do nich dostępu lub wiedzy, jak z nich korzystać. Ewentualnie można użyć dodatku programu Excel 2003 XML Tools 1.1, który umożliwia tworzenie pliku schematu na podstawie mapy XML. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie Excel XML Tools 2003 w wersji 1.1.

Eksportowanie danych XML

Dane XML można wyeksportować, eksportując zawartość zamapowanych komórek w arkuszu. Podczas tej operacji w programie Excel są stosowane następujące reguły ustalania, które dane należy zapisać i w jaki sposób:

 • Jeśli dla elementu opcjonalnego istnieją puste komórki, nie są tworzone puste elementy. Są jednak one tworzone, jeśli puste komórki istnieją dla elementu wymaganego.

 • Do zapisywania danych jest używane kodowanie UTF-8 (Unicode Transformation Format-8).

 • Wszystkie przestrzenie nazw są definiowane w elemencie głównym XML.

 • Program Excel zastępuje istniejące prefiksy przestrzeni nazw. Domyślna przestrzeń nazw ma przypisany prefiks ns0. Kolejne przestrzenie nazw mają nazwy ns1, ns2 do ns<count> gdzie<liczba> jest liczbą przestrzeni nazw zapisywanych w pliku XML.

 • Węzły komentarzy nie są zachowywane.

W oknie dialogowym Właściwości mapy XML można wyświetlić okno dialogowe (kliknij pozycję Właściwości mapy w grupie XML na karcie Deweloper). a następnie użyj opcji Sprawdź poprawność danych według schematu dla importu i eksportu (domyślnie aktywnej), aby określić, Excel sprawdza poprawność danych na mapie XML podczas eksportowania danych. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz się upewnić, że eksportowane dane XML są zgodne ze schematem XML.

Używanie pliku w formacie Office Open XML z obsługą makr programu Excel

Skoroszyt programu Excel można zapisywać w różnych formatach plików, w tym w formacie xlsm Excel z obsługą makr Office formacie Open XML (xlsm). Excel ma zdefiniowany schemat XML definiujący zawartość skoroszytu programu Excel, w tym tagi XML przechowujące wszystkie informacje o skoroszycie, takie jak dane i właściwości, oraz definiując ogólną strukturę skoroszytu. Aplikacje niestandardowe mogą używać tego pliku Excel z obsługą makr Office pliku w formacie XML. Deweloperzy mogą na przykład utworzyć aplikację niestandardową do wyszukiwania danych w wielu skoroszytach zapisanych w tym formacie i tworzenia systemu raportowania na podstawie znalezionych danych.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Importowanie danych XML

Mapowanie elementów XML na komórki w mapie XML

Eksportowanie danych XML

Dołączanie lub zastępowanie zamapowanych danych XML

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×