Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Importowanie danych zawartych w bazie danych SQL Server lub łączenie z nimi

Możesz połączyć się z danymi lub zaimportować dane z bazy danych SQL Database, czyli zarządzanej bazy danych o wysokiej wydajności, używanej dla kluczowych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SQL Server 2016.

 • W przypadku łączenia się z danymi w programie Access jest tworzone dwukierunkowe połączenie służące do synchronizacji zmian w danych między programem Access a usługą SQL Database.

 • W przypadku zaimportowania danych w programie Access jest jednorazowo tworzona kopia danych, a zatem zmiany wprowadzone w danych w programie Access lub usłudze SQL Database nie są synchronizowane.

Omówienie nawiązywania połączenia z programem SQL Server w programie Access

Przed rozpoczęciem

Chcesz, aby procedura przebiegła sprawniej? Przed utworzeniem połączenia lub zaimportowaniem danych wykonaj następujące czynności przygotowawcze:

 • Znajdź nazwę serwera usługi SQL Server Database oraz wymagane informacje o połączeniu i wybierz metodę uwierzytelniania (uwierzytelnianie systemu Windows lub serwera SQL). Aby uzyskać więcej informacji na temat metod uwierzytelniania, zobacz Łączenie z serwerem (aparat bazy danych) oraz Zabezpieczanie bazy danych.

 • Określ tabele lub widoki, z którymi chcesz się połączyć lub które chcesz zaimportować, a także pola z unikatowymi wartościami na potrzeby połączonych tabel. Możesz połączyć się z wieloma tabelami lub widokami albo zaimportować je w ramach jednej operacji.

 • Zwróć uwagę na liczbę kolumn w poszczególnych tabelach lub widokach. Program Access obsługuje maksymalnie 255 pól w tabeli, dlatego tylko pierwsze 255 kolumn zostanie połączonych lub zaimportowanych. Aby obejść to ograniczenie, możesz utworzyć widok w usłudze SQL Server Database w celu uzyskania dostępu do kolumn wykraczających poza ten limit.

 • Określ łączną ilość danych do zaimportowania. Maksymalny rozmiar bazy danych programu Access wynosi dwa gigabajty z miejscem potrzebnym na obiekty systemowe włącznie. Jeśli baza danych SQL Server Database zawiera duże tabele, zaimportowanie ich wszystkich do jednej bazy danych programu Access może być niemożliwe. W takim przypadku należy rozważyć połączenie z danymi zamiast importowania ich.

 • Zabezpiecz bazę danych programu Access i zawarte w niej informacje o połączeniu, korzystając z zaufanej lokalizacji i hasła do bazy danych programu Access. Jest to szczególnie ważne, jeśli zamierzasz zapisać hasło do usługi SQL Server w programie Access.

 • Zaplanuj wprowadzenie dodatkowych relacji. Po zakończeniu operacji importowania program Access nie tworzy automatycznie relacji między tabelami pokrewnymi. Możesz ręcznie utworzyć relacje między istniejącymi tabelami a nowymi, korzystając z okna Relacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest okno Relacje oraz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Etap 1. Rozpoczynanie pracy

 1. Wybierz pozycję Dane zewnętrzne > Nowe źródło danych > Z bazy danych > Z programu SQL Server.

 2. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Baza danych ODBC wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaimportować dane, wybierz pozycję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych.

  • Aby utworzyć połączenie z danymi, wybierz opcję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną.

 3. Wybierz przycisk OK.

Etap 2. Tworzenie lub ponowne używanie pliku DSN

Możesz utworzyć plik DSN lub użyć ponownie istniejącego pliku. Możesz użyć pliku DSN wówczas, gdy chcesz skorzystać z tych samych informacji o połączeniu na potrzeby innych operacji łączenia i importowania albo w celu udostępnienia danych innej aplikacji, w której również używane są pliki DSN. Możesz utworzyć plik DSN bezpośrednio w Menedżerze połączeń danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Administrowanie źródłami danych ODBC.

Chociaż korzystanie z wcześniejszych wersji sterownika SQL ODBC jest nadal możliwe, zalecamy używanie wersji 13.1, zawierającej wiele poprawek i obsługującej nowe funkcje programu SQL Server 2016. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sterownik ODBC firmy Microsoft dla programu SQL Server w systemie Windows.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli plik DSN, którego chcesz użyć, już istnieje, wybierz go z listy.

   Okno dialogowe Wybieranie źródła danych

   W zależności od metody uwierzytelniania wprowadzonej w informacjach o połączeniu może być konieczne ponowne wpisanie hasła.

  • Aby utworzyć nowy plik DSN:

   1. Wybierz pozycję Nowe.

    Okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych
   2. Wybierz pozycję ODBC Driver 13 for SQL Server, a następnie pozycję Dalej.

   3. Wprowadź nazwę pliku DSN lub kliknij pozycję Przeglądaj, aby utworzyć plik w innej lokalizacji.

 2. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć informacje podsumowujące, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Etap 3. Użycie kreatora Tworzenie nowego źródła danych serwera SQL

W kreatorze Tworzenie nowego źródła danych serwera SQL wykonaj następujące czynności:

 1. Na pierwszej stronie wprowadź dane identyfikacyjne:

  • W polu Opis wprowadź opcjonalne informacje o pliku DSN na potrzeby dokumentacji.

  • W polu Serwer wpisz nazwę serwera SQL. Nie klikaj strzałki w dół.

 2. Na drugiej stronie wybierz jedną z następujących metod uwierzytelniania:

  • Dzięki zintegrowanemu uwierzytelnieniu systemu Windows    Połącz się za pośrednictwem konta użytkownika systemu Windows. Opcjonalnie wprowadź nazwę podmiotu zasad usługi(SPN). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nazwy główne usług (SPN) w połączeniach klienckich (ODBC).

  • Uwierzytelnianie programu SQL Server...    Połącz się przy użyciu poświadczeń, które zostały ustawione w bazie danych, wprowadzając identyfikator logowania i hasło.

 3. Na stronie trzeciej i czwartej wybierz opcje dostosowywania połączenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zobacz Sterownik ODBC firmy Microsoft dla programu SQL Server.

 4. Zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem ustawień. Wybierz polecenie Testuj źródło danych, aby potwierdzić prawidłowe nawiązanie połączenia.

 5. Może być konieczne zalogowanie się do bazy danych. W oknie dialogowym Logowanie do serwera SQL wprowadź identyfikator logowania i hasło. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, wybierz pozycję Opcje.

Etap 4. Wybieranie tabel i widoków do połączenia lub importu

 1. W oknie dialogowym Łączenie tabel lub Importowanie obiektów w sekcji Tabele zaznacz wszystkie tabele i widoki, które chcesz połączyć lub zaimportować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Lista tabel, które można połączyć lub zaimportować
 2. W przypadku operacji łączenia zdecyduj, czy chcesz zaznaczyć pole Zapisz hasło.

  Bezpieczeństwo    Zaznaczenie tej opcji wyeliminuje konieczność wprowadzania poświadczeń przy każdym otwarciu programu Access w celu uzyskania dostępu do danych. Spowoduje jednak zapisanie niezaszyfrowanego hasła w bazie danych programu Access, co oznacza, że osoby mające dostęp do zawartości źródłowej mogą zobaczyć nazwę użytkownika i hasło. W przypadku wybrania tej opcji zdecydowanie zalecamy przechowywanie bazy danych programu Access w zaufanej lokalizacji oraz utworzenie hasła do bazy danych programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej oraz Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła.

  Uwaga    Jeśli nie chcesz zapisywać hasła, a następnie zmienić zdanie, musisz usunąć i ponownie utworzyć tabelę połączona, a następnie wybrać pozycję Zapisz hasło.

Etap 5. Tworzenie specyfikacji i zadań (dotyczy tylko importowania)

Wyniki

Po zakończeniu operacji łączenia lub importu tabele zostaną wyświetlone w okienku nawigacji, a ich nazwa będzie połączeniem nazwy tabeli lub widoku programu SQL Server z nazwą właściciela. Na przykład jeśli nazwa języka SQL to dbo.Product, w programie Access będzie używana nazwa dbo_Product. Jeśli nazwa ta jest już używana, program Access dołączy do nowej nazwy tabeli numer „1”— na przykład dbo_Product1. Jeśli nazwa dbo_Product1 również jest już używana, program Access utworzy tabelę o nazwie dbo_Product2 — i tak dalej. Możesz jednak zmienić nazwy tabel na bardziej opisowe.

Podczas operacji importowania program Access nigdy nie zastępuje tabel znajdujących się w bazie danych. Chociaż danych programu SQL Server nie można bezpośrednio dołączyć do istniejącej tabeli, można utworzyć zapytanie dołączające w celu dołączenia danych z podobnych tabel po ich zaimportowaniu.

Jeśli kolumny w tabeli programu SQL Server są tylko do odczytu, po zakończeniu operacji łączenia kolumny w programie Access również będą tylko do odczytu.

Porada    Aby wyświetlić parametry połączenia, umieść kursor myszy na tabeli w okienku nawigacji programu Access.

Aktualizowanie projektu tabeli połączonej

Nie można dodawać, usuwać ani modyfikować kolumn i zmieniać typów danych w tabeli połączonej. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w projekcie tabeli, zrób to w bazie danych SQL Server Database. Aby wyświetlić zmiany projektu w programie Access, zaktualizuj tabele połączone:

 1. Wybierz kolejno pozycje Dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych.

 2. Zaznacz wszystkie tabele połączone, które chcesz zaktualizować, wybierz przycisk OK, a następnie Zamknij.

Porównanie typów danych

Nazwy typów danych w programie Access i programie SQL Server różnią się. Na przykład kolumna o typie danych bit w programie SQL Server jest importowana lub łączona w programie Access jako typ danych Tak/Nie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porównanie typów danych programu Access i PROGRAMU SQL Server.

Możesz pracować z danymi przechowywanymi w programie SQL Server, łącząc się z tymi danymi lub importując je do bazy danych programu Access. Łączenie jest lepszym rozwiązaniem, jeśli udostępniasz dane innym osobom, ponieważ dane są przechowywane w scentralizowanej lokalizacji i jest możliwe wyświetlanie aktualnych danych, dodawanie lub edytowanie danych oraz uruchamianie zapytań lub raportów w programie Access.

Krok 1. Przygotowywanie do tworzenia łączy

 1. Znajdź bazę danych programu SQL Server, do której chcesz utworzyć łącze. W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby uzyskać informacje o połączeniu.

 2. Określ tabele i widoki, do których chcesz utworzyć łącze w bazie danych SQL. Jednocześnie możesz utworzyć łącza do wielu obiektów.

Przejrzyj dane źródłowe, uwzględniając następujące zagadnienia:

 • Program Access obsługuje maksymalnie 255 pól (kolumn) w tabeli, więc tabela połączona będzie zawierać tylko 255 pierwszych pól obiektu, do którego jest tworzone łącze.

 • Kolumny, które w tabeli programu SQL Server są tylko do odczytu, pozostaną takie w programie Access.

 1. Aby utworzyć tabelę połączoną w nowej bazie danych, kliknij pozycję Plik > Nowy > Pusta baza danych dla komputerów stacjonarnych. Jeśli planujesz tworzyć tabele połączone w istniejącej bazie danych programu Access, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do dodawania danych do bazy danych.

  Uwaga: Tabeli połączonej utworzonej w istniejącej bazie danych programu Access nadawana jest taka sama nazwa jak w obiekcie źródłowym. Dlatego, jeśli istnieje już inna tabela o takiej samej nazwie, do nazwy nowej tabeli połączonej dodawana jest cyfra „1”  — na przykład Kontakty1. Jeśli nazwa Kontakty1 jest już używana, w programie Access zostanie utworzona tabela o nazwie Kontakty2 itd.

Krok 2. Tworzenie łączy do danych

Podczas łączenia z tabelą lub widokiem w bazie danych SQL Server program Access tworzy nową tabelę (znaną jako tabela połączona), która odzwierciedla strukturę i zawartość tabeli źródłowej. Dane można zmienić w programie SQL Server, w widoku arkusza danych lub w widoku formularza w programie Access, a zmiany są odzwierciedlane zarówno w programie SQL, jak i w programie Access. Wszelkie zmiany strukturalne tabel połączonych, takie jak usuwanie lub zmienianie kolumn, muszą być wprowadzone w programie SQL Server, a nie w programie Access.

 1. Otwórz docelową bazę danych programu Access.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne kliknij pozycję Baza danych ODBC.

 3. Kliknij pozycję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną > OK i postępuj zgodnie z krokami w kreatorze. Jeśli plik dsn, którego chcesz użyć, już istnieje, w oknie Wybieranie źródła danych kliknij plik na liście.

  Aby utworzyć nowy plik dsn:

  W oknie Wybieranie źródła danych kliknij pozycję Nowy> SQL Server > Dalej.

  1. Wpisz nazwę dla pliku dsn lub kliknij przycisk Przeglądaj.

   Uwaga: Musisz mieć uprawnienia do zapisu w folderze, aby zapisać plik dsn.

  2. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć informacje podsumowujące, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi w kreatorze Tworzenie nowego źródła danych serwera SQL.

 4. Kliknij przycisk OK i w obszarze Tabele kliknij wszystkie tabele lub widoki, do których chcesz utworzyć łącze, i kliknij przycisk OK.

Jeśli zobaczysz pozycję Select Unique Record Identifier(Wybierz unikatowy identyfikator rekordu), oznacza to, że program Access nie mógł określić, które pola identyfikują w sposób unikatowy każdy wiersz danych źródłowych. Wystarczy wybrać pole lub kombinację pól, które są unikatowe dla każdego wiersza, a jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem bazy danych SQL Server.

Po zakończeniu operacji łączenia nowa tabela połączona lub nowe tabele połączone zostaną wyświetlone w okienku nawigacji.

Stosowanie najnowszej struktury obiektu programu SQL Server

Po otwarciu tabeli połączonej lub obiektu źródłowego zostaną wyświetlone najnowsze dane. Jednak jeśli jakiekolwiek zmiany strukturalne zostały wprowadzone w obiekcie programu SQL Server, aby wyświetlić te zmiany musisz zaktualizować tabele połączone.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Menedżer tabel połączonych.

 2. Zaznacz pole wyboru obok każdej tabeli połączonej, którą chcesz zaktualizować, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie tabele połączone.

 3. Kliknij przycisk OK > Zamknij.

Uwaga: Ponieważ typy danych programu Access różnią się od typów danych programu SQL Server, w programie Access tworzone są łącza do najbardziej odpowiedniego typu danych dla każdej kolumny. Typy danych przypisane w programie Access można przeglądać, ale nie można ich zmieniać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sposoby udostępniania bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Początek strony

Jeśli w Twoim dziale lub zespole dane są przechowywane w programie Microsoft SQL Server, może pojawić się potrzeba pracy z danymi programu SQL Server w programie Access.

Istnieją dwa sposoby pobierania danych z obiektów programu SQL Server (tabel lub widoków) do programu Access — importowanie i łączenie. Różnica między tymi dwoma procesami jest następująca:

 • W przypadku importowania danych w programie Access jest tworzona kopia danych programu SQL Server, a zmiany wprowadzone później w danych w bazie danych programu Access nie są odzwierciedlane w bazie danych SQL Server. I odwrotnie, zmiany wprowadzone później w tabeli lub widoku programu SQL Server nie są odzwierciedlane w programie Access.

 • W przypadku łączenia z danymi programu SQL Server jest tworzone bezpośrednie połączenie z danymi źródłowymi, a zatem wszelkie zmiany wprowadzone później w danych w programie Access są odzwierciedlane w programie SQL Server i odwrotnie.

W tym artykule opisano sposób importowania danych programu SQL Server i łączenia z nimi.

Wybór między importem a łączeniem

Sytuacje, w których właściwym rozwiązaniem jest importowanie

Na ogół dane programu SQL Server są importowane do bazy danych programu Access w następujących sytuacjach:

 • Chcesz trwale przenieść dane programu SQL Server do bazy danych programu Access, ponieważ nie potrzebujesz już danych w bazie danych SQL Server. Po zaimportowaniu danych do programu Access możesz usunąć dane z bazy danych SQL Server.

 • W dziale firmy lub grupie roboczej jest używany program Access, ale czasami musisz pobierać dodatkowe dane z bazy danych SQL Server, które muszą być scalane z jedną z baz danych programu Access.

Ponieważ podczas importowania danych programu SQL Server w bazie danych programu Access jest tworzona kopia tych danych, należy wskazać tabele lub widoki, które chcesz skopiować.

Sytuacje, w których właściwym rozwiązaniem jest łączenie

Na ogół połączenie z danymi programu SQL Server jest wskazane w następujących sytuacjach:

 • Potrzebujesz bezpośredniego połączenia z danymi źródłowymi, aby móc wyświetlać i edytować najnowsze informacje zarówno w bazie danych SQL Server, jak i w bazie danych programu Access.

 • Baza danych SQL Server zawiera duże tabele, przez co zaimportowanie ich wszystkich do jednego pliku accdb jest niemożliwe. Maksymalny rozmiar bazy danych programu Access wynosi 2 gigabajty z miejscem potrzebnym na obiekty systemowe włącznie.

 • Chcesz uruchamiać zapytania i generować raporty na podstawie danych programu SQL Server bez tworzenia kopii danych — w takim przypadku warto rozważyć połączenie z programem SQL Server.

 • Dział lub grupa robocza obsługuje zapytania i raporty w programie Access, natomiast do przechowywania danych jest używany program SQL Server. Odrębne zespoły mogą tworzyć tabele i widoki programu SQL Server na potrzeby scentralizowanego przechowywania danych, lecz te dane często należy przenosić do programów klasycznych dla potrzeb agregacji i raportowania. Łączenie jest odpowiednim wyborem, ponieważ umożliwia użytkownikom zarówno programu SQL Server, jak i Access dodawanie i aktualizowanie danych oraz przeglądanie najnowszych danych i pracę z nimi.

 • Używasz programu Access i dopiero od niedawna korzystasz z programu SQL Server. Przeprowadzono migrację kilku baz danych do programu SQL Server, a większość tabel w tych bazach danych stanowią tabele połączone. Od tego momentu zamiast tabel programu Access można tworzyć tabele i widoki w programie SQL Server, a następnie tworzyć połączenia z nimi z poziomu baz danych programu Access.

 • Chcesz, aby dane były nadal przechowywane w programie SQL Server, lecz w celu uruchamiania zapytań i drukowania raportów opracowanych w programie Access chcesz także pracować z najnowszymi danymi w tym programie.

Początek strony

Importowanie danych z programu SQL Server

Przygotowywanie do importowania

Podczas operacji importowania w programie Access jest tworzona tabela, do której następnie są kopiowane dane z bazy danych SQL Server. Pod koniec operacji można określić, czy szczegóły operacji importowania mają zostać zapisane jako specyfikacja importu.

Uwaga: Specyfikacja importu pomaga powtórzyć operację importowania w przyszłości bez ponownego wykonywania kroków Kreatora importu.

 1. Znajdź bazę danych SQL Server zawierającą dane, które chcesz zaimportować. Skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby uzyskać informacje o połączeniu.

 2. Określ tabele lub widoki, które chcesz zaimportować. Podczas jednej operacji importowania można zaimportować wiele obiektów.

 3. Przejrzyj dane źródłowe, uwzględniając następujące zagadnienia:

  • Program Access obsługuje maksymalnie 255 pól w tabeli, dlatego tylko pierwsze 255 kolumn zostanie zaimportowanych.

  • Maksymalny rozmiar bazy danych programu Access wynosi 2 gigabajty z miejscem potrzebnym na obiekty systemowe włącznie. Jeśli baza danych SQL Server zawiera wiele dużych tabel, zaimportowanie ich wszystkich do jednego pliku accdb może być niemożliwe. W takim przypadku należy rozważyć połączenie z danymi zamiast importowania ich do bazy danych programu Access.

  • Pod koniec operacji importowania program Access nie tworzy automatycznie relacji między tabelami pokrewnymi. Relacje między różnymi nowymi i istniejącymi tabelami należy utworzyć ręcznie, używając opcji w oknie Relacje. Aby wyświetlić okno Relacje:

   • Kliknij pozycję Narzędzia bazy danych > Relacje.

 4. Określ bazę danych programu Access, do której chcesz zaimportować dane programu SQL Server.

  Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia, aby dodawać dane do bazy danych programu Access. Jeśli nie chcesz przechowywać danych w żadnej z istniejących baz danych, utwórz nową pustą bazę danych.

 5. Przejrzyj wszelkie istniejące tabele w bazie danych programu Access.

  Podczas operacji importowania zostanie utworzona tabela o takiej samej nazwie jak obiekt programu SQL Server. Jeśli ta nazwa jest już używana, program Access dołączy do nowej nazwy tabeli numer „1” — na przykład Kontakty1. Jeśli nazwa Kontakty1 także jest już używana, program Access utworzy tabelę o nazwie Kontakty2 itd.

  Uwaga: Program Access nie zastępuje tabeli w bazie danych w ramach operacji importowania. Nie można też dołączyć danych programu SQL Server do istniejącej tabeli.

Importowanie danych

 1. Otwórz docelową bazę danych.

  Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Baza danych ODBC.

 2. Kliknij pozycję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Jeśli plik dsn, którego chcesz użyć, już istnieje, w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij plik na liście.

  Jeśli jest konieczne utworzenie nowego pliku dsn

  Uwaga: Kroki tej procedury mogą nieco się różnić w zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

  1. Kliknij pozycję Nowy, aby utworzyć nową nazwę źródła danych (Data Source Name, DSN).

   Zostanie uruchomiony kreator Tworzenie nowego źródła danych.

  2. W kreatorze wybierz pozycję SQL Server z listy sterowników i kliknij przycisk Dalej.

  3. Wprowadź nazwę pliku dsn lub kliknij pozycję Przeglądaj, aby zapisać plik w innej lokalizacji.

   Uwaga: Musisz mieć uprawnienia do zapisu w folderze, aby zapisać plik dsn.

  4. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć informacje podsumowujące, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie kreatora.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych serwera SQL.

  5. W polu Opis wpisz opis źródła danych. Ten krok jest opcjonalny.

  6. W obszarze Z którym serwerem SQL chcesz się połączyć? w polu Serwer wpisz lub wybierz nazwę serwera SQL, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przejść dalej.

  7. Mogą być potrzebne informacje od administratora bazy danych SQL Server, na przykład dotyczące tego, czy należy użyć uwierzytelniania systemu Microsoft Windows NT, czy uwierzytelniania programu SQL Server. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  8. Jeśli chcesz nawiązać połączenie z określoną bazą danych, pamiętaj o zaznaczeniu pola wyboru Zmień domyślną bazę danych na. Następnie wybierz bazę danych, z którą chcesz pracować, i kliknij przycisk Dalej.

  9. Kliknij pozycję Zakończ.

  10. Sprawdź informacje podsumowujące, a następnie kliknij polecenie Testuj źródło danych.

  11. Przejrzyj wyniki testu, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

   Jeśli test zakończył się pomyślnie, kliknij ponownie przycisk OK, jeśli nie, kliknij przycisk Anuluj, aby zmienić ustawienia.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie źródła danych.

  W programie Access zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie obiektów.

 5. W obszarze Tabele kliknij wszystkie tabele lub widoki, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Wyświetlenie okna Wybieranie unikatowego identyfikatora rekordu oznacza, że program Access nie mógł określić, które pola identyfikują w sposób unikatowy każdy wiersz w obiekcie. W takim przypadku wybierz pole lub kombinację pól, które są unikatowe dla każdego wiersza, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z administratorem bazy danych SQL Server.

  Program Access zaimportuje dane. Jeśli planujesz powtórzenie operacji importowania, możesz zapisać kroki operacji jako specyfikację importu i łatwo uruchomić je ponownie później. Aby utworzyć zadanie, musisz mieć zainstalowany na komputerze program Microsoft Office Outlook.

 7. Kliknij przycisk Zamknij poniżej pozycji Zapisz kroki importowania w oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Baza danych ODBC. Po zakończeniu operacji importowania w okienku nawigacji programu Access zostaną wyświetlone nowe tabele.

Jeśli chcesz zapisać operację importowania jako zadanie w celu ponownego użycia, przejdź do następnej sekcji.

Początek strony

Łączenie z danymi programu SQL Server

Ponieważ dane przechowywane są w tabelach, podczas łączenia z tabelą lub widokiem w bazie danych SQL Server program Access tworzy nową tabelę (nazywaną często tabelą połączoną), odzwierciedlającą strukturę i zawartość obiektu źródłowego. Możesz modyfikować dane w programie SQL Server lub w widoku arkusza danych lub formularza w programie Access. Zmiany wprowadzone w danych w jednej lokalizacji są odzwierciedlane w drugiej. Jednak jeśli chcesz wprowadzić zmiany w strukturze, na przykład usunąć lub zmodyfikować kolumnę, musisz to zrobić w bazie danych SQL Server lub w projekcie programu Access, który jest połączony z tą bazą danych. Podczas pracy w programie Access nie można dodawać, usuwać, ani zmieniać pól tabeli połączonej.

Przygotowywanie do łączenia

 1. Znajdź bazę danych SQL Server zawierającą dane, z którymi chcesz utworzyć połączenie. Skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby uzyskać informacje o połączeniu.

 2. Określ tabele i widoki, z którymi chcesz utworzyć połączenie. Podczas jednej operacji łączenia można utworzyć połączenie z wieloma obiektami.

 3. Przejrzyj dane źródłowe, uwzględniając następujące zagadnienia:

  • Program Access obsługuje maksymalnie 255 pól w tabeli, więc tabela połączona będzie zawierać tylko 255 pierwszych pól źródłowego obiektu.

  • Kolumny, które w obiekcie programu SQL Server są tylko do odczytu, pozostaną takie w programie Access.

  • Nie można dodawać, usuwać, ani modyfikować kolumn tabeli połączonej w programie Access.

 4. Określ bazę danych programu Access, w której chcesz utworzyć tabele połączone. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia, aby dodawać dane do bazy danych. Jeśli nie chcesz przechowywać danych w żadnej z istniejących baz danych, utwórz nową, pustą bazę danych, klikając kartę Plik, kartę Nowe i pozycję Pusta baza danych.

 5. Przejrzyj tabele w bazie danych programu Access. Podczas tworzenia połączenia z tabelą lub widokiem programu SQL Server w programie Access zostanie utworzona tabela połączona o takiej samej nazwie jak obiekt źródłowy. Jeśli nazwa ta jest już używana, program Access dołączy do nowej nazwy tabeli numer „1”— na przykład Kontakty1. Jeśli nazwa Kontakty1 jest już także używana, program Access utworzy tabelę o nazwie Kontakty2 itd.

 6. Aby utworzyć połączenie z danymi, otwórz docelową bazę danych.

 7. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Baza danych ODBC.

 8. Kliknij pozycję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij plik dsn, którego chcesz użyć, lub kliknij pozycję Nowy, aby utworzyć nową nazwę źródła danych (Data Source Name, DSN).

 10. Jeśli plik dsn, którego chcesz użyć, już istnieje, w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij plik na liście.

  Jeśli jest konieczne utworzenie nowego pliku dsn

  Uwaga: Kroki tej procedury mogą nieco się różnić w zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

  1. Kliknij pozycję Nowy, aby utworzyć nową nazwę źródła danych (Data Source Name, DSN).

   Zostanie uruchomiony kreator Tworzenie nowego źródła danych.

  2. W kreatorze wybierz pozycję SQL Server z listy sterowników i kliknij przycisk Dalej.

  3. Wprowadź nazwę pliku dsn lub kliknij pozycję Przeglądaj, aby zapisać plik w innej lokalizacji.

   Uwaga: Musisz mieć uprawnienia do zapisu w folderze, aby zapisać plik dsn.

  4. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć informacje podsumowujące, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie kreatora tworzenia nowego źródła danych.

   Zostanie uruchomiony kreator Tworzenie nowego źródła danych serwera SQL.

  5. W polu Opis w kreatorze wpisz opis źródła danych. Ten krok jest opcjonalny.

  6. W obszarze Z którym serwerem SQL chcesz się połączyć? w polu Serwer wpisz lub wybierz nazwę komputera z programem SQL Server, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przejść dalej.

  7. Do uzupełnienia tej strony kreatora mogą być potrzebne informacje od administratora bazy danych SQL Server, na przykład dotyczące tego, czy należy użyć uwierzytelniania systemu Windows NT, czy uwierzytelniania programu SQL Server. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  8. Na następnej stronie kreatora mogą być potrzebne dodatkowe informacje od administratora bazy danych SQL Server. Jeśli chcesz nawiązać połączenie z określoną bazą danych, zaznacz pole wyboru Zmień domyślną bazę danych na, wybierz bazę danych SQL Server, z którą chcesz pracować i kliknij przycisk Dalej.

  9. Kliknij pozycję Zakończ. Sprawdź informacje podsumowujące, a następnie kliknij polecenie Testuj źródło danych.

  10. Przejrzyj wyniki testu, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Test źródła danych ODBC serwera SQL.

   Jeśli test zakończył się pomyślnie, kliknij ponownie przycisk OK, aby zakończyć działanie kreatora, jeśli nie, kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do kreatora i zmienić ustawienia.

 11. Kliknij przycisk OK.

  Program Access wyświetli okno dialogowe Łączenie tabel.

 12. W obszarze Tabele kliknij wszystkie tabele lub widoki, z którymi chcesz utworzyć połączenie, a następnie kliknij przycisk OK.

  1. Wyświetlenie okna Wybieranie unikatowego identyfikatora rekordu oznacza, że program Access nie mógł określić, które pola identyfikują w sposób unikatowy każdy wiersz danych źródłowych. W takim przypadku wybierz pole lub kombinację pól, które są unikatowe dla każdego wiersza, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z administratorem bazy danych SQL Server.

Po zakończeniu operacji łączenia w okienku nawigacji programu Access zostaną wyświetlone nowe tabele połączone.

Ważne: Przy każdym otwarciu tabeli połączonej lub obiektu źródłowego są wyświetlane najnowsze dane. Zmiany strukturalne wprowadzone w obiekcie programu SQL Server nie są jednak automatycznie odzwierciedlane w tabeli połączonej.

Aktualizowanie tabeli połączonej przez zastosowanie najnowszej struktury obiektu programu SQL Server

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Menedżer tabel połączonych.

 2. Zaznacz pole wyboru obok każdej tabeli połączonej, którą chcesz zaktualizować, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie tabele połączone.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli aktualizacja przebiegnie pomyślnie, program Access wyświetli odpowiedni komunikat. W przeciwnym razie program Access wyświetli komunikat o błędzie.

 4. Kliknij pozycję Zamknij, aby zamknąć okno Menedżer tabel połączonych.

Początek strony

Co jeszcze należy wiedzieć?

Początek strony

Jak program Access rozpoznaje typy danych programu SQL Server

Ponieważ typy danych w programach Access i SQL Server różnią się, program Access określa najbardziej odpowiedni typ danych programu Access dla każdej kolumny zaimportowanych lub połączonych tabel i widoków programu SQL Server. Na przykład kolumna o typie danych bit w programie SQL Server jest importowana lub łączona w programie Access jako typ danych Tak/Nie. Natomiast kolumna o typie danych nvarchar(255) (lub z mniejszą wartością) w programie SQL Server jest importowana lub łączona w programie Access jako typ danych Tekst, ale kolumna o typie danych nvarchar(256) (lub z większą wartością) jest importowana w programie Access jako pole typu Nota. Po ukończeniu operacji importowania lub łączenia możesz otworzyć tabelę w widoku projektu, aby sprawdzić, jakie typy danych zostały przypisane do poszczególnych pól w programie Access. Możesz zmieniać typy danych w polach zaimportowanych tabel. Jednak typy danych w polach tabel połączonych można zmieniać wyłącznie przez wprowadzenie zmian w źródłowej bazie danych SQL Server lub w projekcie programu Access połączonym z tą bazą danych.

W poniższej tabeli wymieniono podstawowe typy danych programu SQL Server. W drugiej i trzeciej kolumnie wskazano, w jaki sposób program Access interpretuje poszczególne typy danych.

Typ danych programu SQL Server

Typ danych programu Access

Rozmiar pola w programie Access

bigint

Tekst

255

binary( rozmiar pola )

Dane binarne

Taki sam, jak rozmiar pola w programie SQL Server

bit

Tak/Nie

char( rozmiar pola ), gdzie rozmiar pola jest nie większy niż 255

Tekst

Taki sam, jak rozmiar pola w programie SQL Server

char( rozmiar pola ), gdzie rozmiar pola jest większy niż 255

Nota

datetime

Data/Godzina

decimal( dokładność , skala )

Liczba

Wartość dziesiętna (właściwości Dokładność i Skala w programie Access są zgodne z dokładnością i skalą w programie SQL Server).

float

Liczba

Podwójna precyzja

image

Obiekt OLE

int

Liczba

Liczba całkowita długa

money

Waluta

nchar( rozmiar pola ), gdzie rozmiar pola jest nie większy niż 255

Tekst

Taki sam, jak rozmiar pola w programie SQL Server

nchar( rozmiar pola ), gdzie rozmiar pola jest większy niż 255

Nota

ntext

Nota

numeric( dokładność , skala )

Liczba

Wartość dziesiętna (właściwości Dokładność i Skala w programie Access są zgodne z dokładnością i skalą w programie SQL Server).

nvarchar( rozmiar pola ), gdzie rozmiar pola jest nie większy niż 255

Tekst

Taki sam, jak rozmiar pola w programie SQL Server

nvarchar( rozmiar pola ), gdzie rozmiar pola jest większy niż 255

Nota

nvarchar (MAX)

Nota

real

Liczba

Pojedyncza precyzja

smalldatetime

Data/Godzina

smallint

Liczba

Liczba całkowita

smallmoney

Waluta

sql_variant

Tekst

255

text

Nota

timestamp

Binarny

8

tinyint

Liczba

Bajt

uniqueidentifier

Liczba

Identyfikator replikacji

varbinary

Binarny

Taki sam, jak rozmiar pola w programie SQL Server

varbinary(MAX)

Obiekt OLE

varchar( rozmiar pola ), gdzie rozmiar pola jest nie większy niż 255

Tekst

Taki sam, jak rozmiar pola w programie SQL Server

varchar( rozmiar pola), gdzie rozmiar pola jest większy niż 255

Nota

varchar (MAX)

Nota

xml

Nota

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×