INDEKS, funkcja

Funkcja INDEKS zwraca wartość lub odwołanie do wartości, która znajduje się w tabeli lub zakresie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Funkcji INDEKS można używać na dwa sposoby:

 • Jeśli chcesz zwrócić wartość określonej komórki lub tablicy komórek, zobacz Forma tablicowa.

 • Jeśli chcesz zwrócić odwołanie do określonych komórek, zobacz Forma odwołaniowa.

Forma tablicowa

Opis

Zwraca wartość elementu w tabeli lub tablicy wybranej przez indeksy numeru wiersza i kolumny.

Jeśli pierwszy argument funkcji INDEKS jest stałą tablicową, należy używać formy tablicowej.

Składnia

INDEKS(tablica;nr_wiersza;[nr_kolumny])

Forma tablicowa funkcji INDEKS ma następujące argumenty:

 • tablica    Argument wymagany. Zakres komórek lub stała tablicowa.

  • Jeśli tablica zawiera tylko jeden wiersz lub jedną kolumnę, odpowiedni row_num lub column_num argument jest opcjonalny.

  • Jeśli tablica zawiera więcej niż jeden wiersz i więcej niż jedną kolumnę, row_num lub column_num jest używana, funkcja INDEKS zwraca tablicę całego wiersza lub całej kolumny w tablicy.

 • nr_wiersza    Wymagane, jeśli column_num jest obecna. Wskazuje wiersz tablicy, z którego zostanie zwrócona wartość. Jeśli row_num zostanie pominięty, column_num jest wymagany.

 • column_num    Argument opcjonalny. Wskazuje kolumnę tablicy, z której zostanie zwrócona wartość. Jeśli column_num zostanie pominięty, row_num jest wymagane.

Spostrzeżenia

 • Jeśli zostaną użyte row_num i column_num, funkcja INDEKS zwróci wartość w komórce na przecięciu row_num i column_num.

 • row_num i column_num muszą wskazać komórkę w tablicy; w przeciwnym razie funkcja INDEKS zwraca #REF! .

 • Jeśli ustawisz row_num lub column_num na 0 (zero), funkcja INDEKS zwróci tablicę wartości odpowiednio dla całego wiersza lub całej kolumny. Aby użyć wartości zwróconych jako tablica, wprowadź funkcję INDEKS jako formułę tablicową.

  Uwaga: Jeśli masz bieżącą wersję platformy Microsoft 365,możesz wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie należy wprowadzić formułę jako starszą formułę tablicową, zaznaczając najpierw zakres wyjściowy, a następnie naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ENTER w celu potwierdzenia formuły w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego. Program Excel wstawi na początku i końcu formuły nawiasy klamrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Przykłady

Przykład 1

W tych przykładach zastosowano funkcję INDEKS do znalezienia wartości w komórce na przecięciu wiersza i kolumny.

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dane

Dane

Jabłka

Cytryny

Banany

Gruszki

Formuła

Opis

Wynik

=INDEKS(A2:B3;2;2)

Wartość na przecięciu drugiego wiersza i drugiej kolumny w zakresie A2:B3.

Gruszki

=INDEKS(A2:B3;2;1)

Wartość na przecięciu drugiego wiersza i pierwszej kolumny w zakresie A2:B3.

Banany

Przykład 2

W tym przykładzie zastosowano funkcję INDEKS w formule tablicowej do znalezienia wartości w dwóch komórkach określonych w tablicy 2x2.  

Uwaga: Jeśli masz bieżącą wersję platformy Microsoft 365,możesz wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie należy wprowadzić formułę jako starszą formułę tablicową, zaznaczając najpierw dwie puste komórki, a następnie klikając formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego, a następnie naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ENTER, aby ją potwierdzić. Program Excel wstawi na początku i końcu formuły nawiasy klamrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Formuła

Opis

Wynik

=INDEKS({1;2\3;4};0;2)

Wartość znaleziona w pierwszym wierszu, drugiej kolumnie w tablicy. Tablica zawiera wartości 1 i 2 w pierwszym wierszu oraz wartości 3 i 4 w drugim wierszu.

2

Wartość znaleziona w drugim wierszu, drugiej kolumnie w tablicy (tej samej tablicy co powyżej).

4

Początek strony


Formularz referencyjny

Opis

Zwraca odwołanie do komórki lezącej na przecięciu określonego wiersza i kolumny. Jeśli odwołanie składa się z niesąglądowych zaznaczeń, można wybrać zaznaczenie do wyszukiwania.

Składnia

INDEKS(odwołanie;nr_wiersza;[nr_kolumny];[nr_obszaru])

Forma odwołania funkcji INDEKS ma następujące argumenty:

 • odwołanie    Argument wymagany. Odwołanie do co najmniej jednego zakresu komórek.

  • Jeśli wprowadzasz niesączący zakres odwołania, należy ująć odwołanie w nawiasy.

  • Jeśli każdy obszar w odwołaniu zawiera tylko jeden wiersz lub jedną kolumnę, to odpowiednio row_num lub column_num argumentu jest opcjonalny. Na przykład w przypadku odwołania do jednego wiersza należy zastosować funkcję INDEKS(odwołanie; nr_kolumny).

 • row_num    Argument wymagany. Numer wiersza w odwołaniu, z którego zostanie zwrócony wynik w postaci odwołania.

 • column_num    Argument opcjonalny. Numer kolumny w odwołaniu, z której zostanie zwrócony wynik w postaci odwołania.

 • area_num    Argument opcjonalny. Wybiera zakres odwołania, z którego ma być zwracane przecięcie row_num i column_num. Pierwszy wybrany lub wprowadzony obszar ma numer 1, drugi to 2 i tak dalej. Jeśli area_num zostanie pominięty, to w indeksie zostanie używany obszar 1.  Wszystkie wymienione tutaj obszary muszą znajdować się w jednym arkuszu.  Jeśli określisz obszary, które nie znajdują się w tym samym arkuszu co inne, spowoduje to #VALUE! .  Jeśli trzeba używać zakresów znajdujących się w różnych arkuszach, zaleca się użycie formy tablicowej funkcji INDEKS i użycie innej funkcji do obliczenia zakresu, który tworzy tablicę.  Można na przykład użyć funkcji WYBIERZ, aby obliczyć zakres, który będzie używany.

Jeśli na przykład odwołanie opisuje komórki (A1:B4;D1:E4;G1:H4), area_num 1 to zakres A1:B4, area_num 2 to zakres D1:E4, area_num 3 to zakres G1:H4.

Spostrzeżenia

 • Po zaznaczeniu określonego zakresu przez komórki area_num row_num i column_num zaznaczyć określoną komórkę: row_num 1 to pierwszy wiersz w zakresie, column_num 1 to pierwsza kolumna i tak dalej. Odwołanie zwracane przez indeks jest przecięciem row_num i column_num.

 • Jeśli ustawisz row_num lub column_num wartość 0 (zero), funkcja INDEKS zwróci odwołanie odpowiednio do całego wiersza lub całej kolumny.

 • row_num, column_num i area_num muszą wskazać komórkę w obrębie odwołania; w przeciwnym razie funkcja INDEKS zwraca #REF! . Jeśli row_num i column_num zostaną pominięte, funkcja INDEKS zwraca obszar w odwołaniu określony przez area_num.

 • W wyniku działania funkcji INDEKS jest uzyskiwane odwołanie, które jest interpretowane jako takie przez inne formuły. W zależności od formuły, wynik zwracany przez funkcję INDEKS może być używany jako odwołanie lub jako wartość. Na przykład formuła KOMÓRKA("szerokość";INDEKS(A1:B2;1;2)) jest równoznaczna z formułą KOMÓRKA("szerokość";B1). Funkcja KOMÓRKA używa wartości zwróconej przez funkcję INDEKS, traktując ją jako odwołanie do komórki. Z drugiej strony, formuły, takie jak 2*INDEKS(A1:B2;1;2), przekształcają wartość zwracaną przez funkcję INDEKS na liczbę zawartą w komórce B1.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Owoce

Cena

Liczba

Jabłka

0,69 zł

40

Banany

0,34 zł

38

Cytryny

0,55 zł

15

Pomarańcze

0,25 zł

25

Gruszki

0,59 zł

40

Migdały

2,80 zł

10

Nerkowce

3,55 zł

16

Orzechy ziemne

1,25 zł

20

Orzechy włoskie

1,75 zł

12

Formuła

Opis

Wynik

=INDEKS(A2:C6;2;3)

Przecięcie drugiego wiersza i trzeciej kolumny w zakresie A2:C6, czyli zawartość komórki C3.

38

=INDEKS((A1:C6;A8:C11);2;2;2)

Przecięcie drugiego wiersza i drugiej kolumny w drugim obszarze zakresu A8:C11, czyli zawartość komórki B9.

1,25

=SUMA(INDEKS(A1:C11;0;3;1))

Suma trzeciej kolumny w pierwszym obszarze zakresu A1:C11, czyli suma wartości w zakresie C1:C11.

216

=SUMA(B2:INDEKS(A2:C6;5;2))

Suma zakresu zaczynającego się w komórce B2 i kończącego się na przecięciu piątego wiersza i drugiej kolumny zakresu A2:A6, czyli suma wartości w zakresie B2:B6.

2,42

Początek strony

Zobacz też

WYSZUKAJ.PIONOWO

PODAJ.POZYCJĘ

ADR.POŚR

Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych

Funkcje wyszukiwania i odwołań (informacje)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×