Język Access SQL: klauzula WHERE

Niniejszy artykuł pochodzi z zestawu artykułów dotyczących języka Access SQL. Omówiono w nim, jak napisać klauzulę WHERE, a także na przykładach przedstawiono różne techniki, których można używać w klauzuli WHERE.

W instrukcji SQL klauzula WHERE określa kryteria, jakie muszą spełniać wartości pól, aby zawierające je rekordy zostały uwzględnione w wynikach zapytania.

Aby zapoznać się z omówieniem języka Access SQL, zobacz artykuł Język Access SQL: podstawowe pojęcia, słownictwo i składnia.

W tym artykule

Ograniczanie wyników za pomocą kryteriów

Aby ograniczyć liczbę rekordów zwracanych w zapytaniu przy użyciu danych, można użyć kryterium. Kryterium zapytania przypomina formułę — jest to ciąg, który może składać się z odwołań do pól, operatorów i stałych. Kryteria zapytania to typ wyrażenie.

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady kryteriów oraz wyjaśniono ich działanie.

Kryteria

Opis

>25 and <50

To kryterium dotyczy pól typu Liczba, takich jak Cena albo StanMagazynu. Powoduje ono uwzględnianie tylko tych rekordów, w których pola Cena lub StanMagazynu zawierają wartość większą niż 25 i mniejszą niż 50.

DateDiff ("rrrr"; [DataUrodzenia]; Date()) > 30

To kryterium dotyczy pól typu Data/Godzina, na przykład pola DataUrodzenia. W wyniku zapytania zostaną uwzględnione tylko te rekordy, w których liczba lat między datą urodzenia danej osoby a datą bieżącą jest większa niż 30.

Is Null

To kryterium można zastosować do pola dowolnego typu w celu pokazania rekordów, w których pole ma wartość null.

Jak pokazano w powyższej tabeli, kryteria mogą różnić się między sobą w zależności od typu danych pola, do którego są stosowane, oraz w zależności od określonych wymagań. Niektóre kryteria są proste i używają podstawowych operatorów oraz stałych. Inne są złożone i zawierają funkcje oraz operatory specjalne, a także odwołania do pól.

Ważne: Jeśli pole jest używane wraz z funkcją agregującą, nie można określić dla tego pola kryteriów w klauzuli WHERE. Zamiast tego należy użyć klauzuli HAVING w celu określenia kryteriów dla pól agregowanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuły Język Access SQL: podstawowe pojęcia, słownictwo i składnia i Klauzula HAVING.

Składnia klauzuli WHERE

Kryteria zapytania są stosowane w klauzuli WHERE instrukcji SELECT.

Klauzula WHERE ma następującą składnię podstawową:

WHERE field = criterion

Potrzebny jest na przykład jest numer telefonu klienta, ale pamiętasz tylko, że jego nazwisko brzmi Bagel. Zamiast przeglądać wszystkie numery telefonów w bazie danych, można użyć klauzuli WHERE, aby ograniczyć wyniki i ułatwić odnalezienie odpowiedniego numeru telefonu. Jeśli nazwiska są przechowywane w polu o nazwie LastName, klauzula WHERE może wyglądać następująco:

WHERE [LastName]='Bagel'

Uwaga: Kryteriów w klauzuli WHERE nie trzeba opierać na równoważności wartości. Można stosować inne operatory porównania, takie jak „większe niż” (>) albo „mniejsze niż” (<). Na przykład WHERE [Cena]>100.

Łączenie źródeł danych za pomocą klauzuli WHERE

Czasami może być wymagane łączenie źródeł danych na podstawie pól zawierających zgodne dane, ale o innym typie. Na przykład pole w jednej tabeli zawiera dane typu Liczba, a ma zostać porównane z polem w innej tabeli zawierającym dane typu Tekst.

Nie można utworzyć sprzężenia między polami o różnych typach danych. Aby połączyć dane z dwóch źródeł danych na podstawie wartości w polach o różnych typach danych, należy utworzyć klauzulę WHERE, w której jedno pole będzie stanowić kryterium dla drugiego pola, stosując słowo kluczowe LIKE.

Przykładowo mają być używane dane z tabel o nazwach table1 i table2, ale tylko gdy dane z pola field1 (pola tekstowego w tabeli table1) pasują do danych z pola field2 (pola liczbowego w tabeli table2). Klauzula WHERE będzie przypominać następującą:

WHERE field1 LIKE field2

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kryteriów do stosowania w klauzuli WHERE, zobacz artykuł Przykłady kryteriów zapytań.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×