Pole Spis treści tworzy spis treści. Pole Spis treści zbiera wpisy spisu treści przy użyciu stylów nagłówków, innych określonych stylów, poziomów konspektu, podpisów lub wpisów określonych w polach TC (wpisspisu treści). Program Word wstawi pole spisu treści po kliknięciu przycisku Spis treści w grupie Spis treści na karcie Odwołania.

Uwaga: Jeśli spis treści utworzony za pomocą pola Spis treści ma wpływ na podział dokumentu na strony, może być trzeba ponownie zaktualizować to pole, aby odzwierciedlało poprawne numery stron.

Składnia

Podczas wyświetlania pola TOC w dokumencie składnia wygląda następująco:

{ TOC [Przełączniki ] }

Uwaga: Kod pola określa typ zawartości wyświetlanej w polu. Wyniki pola to informacje wyświetlane w dokumencie po oszacowaniu kodu pola. Naciskanie kombinacji klawiszy Alt+F9 umożliwia przełączanie między widokami kodu pola i wyników kodu pola.

Przełączniki, które określają zawartość spisu treści

\o "Poziomy"

Tworzy spis treści na podstawie akapitów sformatowanych przy użyciu stylów, które zawierają poziomy konspektu (najczęściej są to style nagłówków). Kod { TOC \o "1-3" } zawiera na przykład tylko akapity sformatowane przy użyciu stylów, które zawierają poziomy konspektu od 1 do 3. Jeśli nie określono żadnego zakresu poziomów konspektu, zostaną wyświetlone wszystkie poziomy konspektu użyte w dokumencie. Numery zakresów należy ująć w cudzysłów.

\t "Styl,Poziom;Styl;Poziom,..."

Tworzy spis treści na podstawie akapitów sformatowanych przy użyciu stylów innych niż style wbudowane. Na przykład { TOC \t "chaptertitle,1, chapterhead,2" } tworzy spis treści na podstawie akapitów sformatowanych przy użyciu stylów "tytuł rozdziału" i "tytuł rozdziału". Liczba po nazwie stylu wskazuje poziom wprowadzania spisu treści odpowiadający jednemu z tych stylów.

Uwaga: W pokazanej składni jest używany przecinek (,) między parametrami Styl i Poziom. Średnik (;) jest także prawidłowy w zależności od tego, który znak jest określony jako separator listy w ustawieniach regionalnych i językowych systemu operacyjnego. Ze względu na zależności specyficzne dla języka zalecamy, aby nie używać przełącznika \t w szablonach lub dokumentach przeznaczonych dla użytkowników w wielu konfiguracjach języka.

Do tworzenia spisu treści przy użyciu stylów wbudowanych i stylów niestandardowych można używać zarówno przełącznika \o, jak i przełącznika \t.

\u

Tworzy spis treści na podstawie akapitów, którego formatowanie obejmuje poziomy konspektu zastosowane bezpośrednio w ustawieniach akapitów.

\c "SEQIdentifier"

Zawiera ilustracje, tabele, wykresy lub inne elementy numerowane przez pole SEQ (sekwencja). Program Word używa pól SEQ do numerowania elementów podpisów za pomocą polecenia Podpis(Odwołania > Wstaw podpis).SeQIdentifier, który odpowiada etykiecie podpisu, musi odpowiadać identyfikatorowi w polu SEQ. Na przykład wpis { TOC \c "tabele" } zawiera listę wszystkich tabel numerowanych.

\a Identifier

Wyświetla listę elementów z podpisem z poleceniem Podpis(odwołania > wstaw podpis),ale pomija etykiety podpisów i numery. Identyfikator odpowiada etykiecie podpisu. Na przykład chociaż podpis na stronie 12 to "Rysunek 8: Rtęć", pole { TOC \a figures } wyświetla pozycje jako "Rtęć...". 12".

Użyj przełącznika \c, aby utworzyć tabelę podpisów z etykietami i numerami.

\f EntryIdentifier

Tworzy tabelę z pól TC. Jeśli określono pozycję EntryIdentifier, tabela jest budowaną tylko z pól TC o tym samym identyfikatorze (zazwyczaj jest to litera). Na przykład użycie polecenia { TOC \f t } tworzy spis treści z pól TC, takich jak { TC "Tekstwpisu " \f t }.

\l Poziomy

Tworzy spis treści z pól TC, w których wpisy są przypisywane do jednego z określonych poziomów. Na przykład { TOC \l 1-4 } tworzy spis treści z pól TC, w których wpisy są przypisywane do poziomów 1–4. Pola TC, które przypisują wpisy do niższych poziomów, są pomijane.

\b Nazwa_zakładki

Zbiera wpisy tylko z części dokumentu oznaczonej przez określoną zakładka.

Przełączniki formatowe formatu numeru strony

\s Identifier

Przed numerem strony znajduje się numer rozdziału. Rozdział lub inny element musi być numerowany za pomocą pola SEQ. Identyfikator musi odpowiadać identyfikatorowi w polu SEQ. Jeśli na przykład wstawisz rozdział { SEQ rozdział } przed każdym nagłówkiem rozdziału, polecenie { TOC \o "1-3" \s rozdział } wyświetli numery stron w for sposób 2-14, gdzie "2" to numer rozdziału.

\d "Separator"

W przypadku korzystania z przełącznika \s określa znak oddzielacy numery sekwencji i numery stron. Znak należy ująć w cudzysłów. W programie Word jest używany łącznik (-), jeśli nie określono przełącznika \d. W spisie treści wygenerowanym przez { TOC \o "1-3" \s rozdział \d ":" } dwukropek(:) oddziela numery rozdziałów i numery stron — na przykład "2:14".

\p "Separator"

Określa znak oddzielacy wpis od numeru strony. Na przykład pole { TOC \p "—" }z pauzą, wyświetla wynik taki jak "Zaznaczanie tekstu — 53". Domyślnie jest to tabulator z kropkami wiodącymi. Dozwolony jest tylko jeden znak; Musi być ujęty w cudzysłów.

\n poziomy

Nie pomija numerów stron w spisie treści. Numery stron są pomijane we wszystkich poziomach, chyba że określono zakres poziomów wpisów. Na przykład { TOC \n 3-4 } pomija numery stron z poziomów 3 i 4. Usuń ten przełącznik, aby uwzględnić numery stron.

Ten formatuje wpisy w tabeli

\w

Zachowuje wpisy tabulatorów w obrębie wpisów tabeli.

\x

Ręczne podziały wierszy są zachowywane we wpisach tabeli.

\z

Ukrywa podziały tabulatorów i numery stron w widoku układu sieci Web.

\h Hiperlinki

Umożliwia wstawienie wpisów w tym wpisie jako hiperlinków.

Przykłady

Pole

Zawartość wynikowa

{ TOC }

Wszystkie nagłówki sformatowane przy użyciu wbudowanych stylów nagłówków.

{ TOC \b Part1 \o "1-3" }

Wszystkie nagłówki sformatowane przy użyciu wbudowanych stylów Nagłówek 1, Nagłówek 2 i Nagłówek 3 w części dokumentu oznaczonej zakładka "Część1".

{ TOC \c "Tables" }

Tabele, do których masz podpisy, korzystając z przycisku Wstaw podpis w grupie Podpisy na karcie Odwołania.

{ TOC \f m }

Wpisy oznaczone polami TC, które zawierają przełącznik "\f m". Na przykład wpis oznaczony znakiem { TC "Map: Cycery" \f m } jest wymieniony, ale wpis oznaczony znakiem { TC "Port Royal Colony" \l 3 } nie jest.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×