Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Autokorekta nazw zapobiega łamaniu bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych po zmianie projektu bazy danych. Autokorekta nazw może:

 • Wykrywanie, że zmiana nazwy obiektu bazy danych spowoduje, że inne obiekty zostaną przerwane

 • Automatyczne rozwiązywanie tego problemu

 • Rejestrowanie wszelkich wprowadzanych poprawek

Domyślnie autokorekta nazw jest skonfigurowana do wykrywania i rozwiązywania problemów, ale nie do rejestrowania poprawek. Autokorekta nazw nieco utrudnia wydajność systemu i może być konieczne jej wyłączenie, jeśli projekt bazy danych nie podlega nieplanowanym zmianom w projekcie. Możesz też chcieć, aby program Access śledził wprowadzone przez niego poprawki. Dla każdej bazy danych dla komputerów stacjonarnych możesz ustawić opcje Autokorekty nazw.

Uwaga: Autokorekta nazw pomaga synchronizować nazwy obiektów bazy danych. Inne potencjalne problemy z projektem, takie jak problemy wynikające z usuniętych obiektów bazy danych, nie są bezpośrednio obsługiwane przez Autokorektę nazw.

W tym artykule

Dlaczego warto używać Autokorekty nazw?

Podczas pracy w bazie danych programu Access, która ma projekt często zmieniany przez użytkowników, obiekty bazy danych mogą przestać działać, jeśli zmieni się projekt innych obiektów bazy danych. Jednym ze sposobów, w jaki może to nastąpić, jest zmiana nazwy obiektu, ale tej zmianie nie towarzyszą odpowiadające im zmiany w obiektach zależnych od oryginalnego obiektu.

Jeśli na przykład tworzysz zapytanie oparte na tabeli o nazwie Klienci, a nazwa tabeli zostanie później zmieniona na Klient, utworzone zapytanie przestanie działać z powodu tej zmiany nazwy. Nie ma nic złego w zapytaniu, a jeśli poprawisz nazwę tabeli w projekcie zapytania, zapytanie znowu będzie działać.

Funkcja Autokorekty nazw umożliwia śledzenie zmian nazw i może automatycznie poprawiać nazwy formularzy, raportów, tabel, zapytań, pól lub kontrolek, takich jak pola tekstowe.

Autokorekta nazw i informacje o współzależności obiektów

Funkcja Autokorekty nazw tworzy mapy nazw z informacjami o zależnościach obiektów dla tabel, zapytań, formularzy i raportów. Te mapy umożliwiają wyświetlenie listy obiektów zależnych od wybranej tabeli lub formularza za pomocą okienka zadań Zależności obiektu, a także wyświetlenie obiektów, od których zależy tabela lub formularz. Mapa nazw obiektu jest aktualizowana za każdym razem, gdy go zapisujesz i zamykasz.

Uwaga: Domyślnie śledzenie zmian nazw nie jest włączone w bazach danych utworzonych przy użyciu starszych wersji programu Access, nawet po przekonwertowaniu tych baz danych na nowszy format pliku bazy danych. Można jednak włączyć śledzenie zmian nazw po przekonwertniu takich baz danych na nowszy format.

Kiedy nie należy używać Autokorekty nazw?

Autokorekty nazw nie należy używać w następujących sytuacjach:

 • Projekt bazy danych nie ulega zmianie    Jeśli projekt bazy danych się nie zmieni, możesz zwiększyć wydajność systemu, wyłączając Funkcję Autokorekty nazw.

 • Chcesz zmniejszyć plik bazy danych i chcesz ręcznie zarządzać zmianami nazw obiektów    Po włączeniu autokorekty nazw dla bazy danych można zauważyć zwiększenie rozmiaru bazy danych. Ten wzrost można przypisać mapom nazw tworzonym przez Funkcję Autokorekty po włączeniu. Jeśli wyłączysz Autokorektę nazw, mapy nazw zostaną usunięte, co zmniejszy rozmiar bazy danych.

Elementy o nazwie Autokorekta nie poprawiają się

Autokorekta nazw nie poprawia następujących błędów:

 • Zmiany nazw formularzy, raportów i kontrolek nie są śledzone.

 • Nazwy tabel, zapytań lub pól w makrach lub w kodzie nie są poprawiane.

Jak działa Autokorekta nazw

Autokorekta nazw zawiera trzy opcje: Śledzenie informacji Autokorekty nazw, Wykonywanie autokorekty nazw i Logowanie zmian autokorekty nazw. Każda z dwóch ostatnich opcji zależy od włączenia poprzedniej opcji.

Śledź informacje autokorekty nazw

Po włączeniu Funkcji Autokorekty nazw w celu śledzenia zmian nazw w bazie danych program Access wykonuje następujące czynności:

 1. Próby uzyskania wyłącznego dostępu do bazy danych.

 2. Wyszukuje obiekty, które są otwarte.

 3. Wyświetla monity i zamyka otwarte obiekty.

 4. Aktualizacje map nazw, otwierając, zapisując i zamykając wszystkie tabele, zapytania, formularze i raporty.

 5. Zwraca bazę danych do stanu, w jakim znajdowała się przed awansem na wyłączność.

Przerwane mapowanie nazw

Tworzenie map nazw może potrwać kilka minut. Możesz nacisnąć klawisz ESC, aby anulować ten krok. Jednak nazwy map niektórych obiektów będą nieaktualne i nie będzie można wyświetlać informacji o zależnościach dla tych obiektów, dopóki nie zostaną zaktualizowane mapy nazw.

Uwaga: W przypadku przerwania działania programu Access (przez naciśnięcie klawisza ESC) podczas aktualizowania map nazw program Access nie wyłączy opcji Śledź informacje Autokorekty nazw . Opcja Śledź informacje Autokorekty nazw pozostaje zaznaczona, mimo że mapy nazw nie zostały zaktualizowane. Aby ponownie uruchomić proces aktualizowania map nazw, wykonaj następujące czynności:

 1. Na wstążce kliknij pozycję >Opcje pliku, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access .

 2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. Wyczyść pole wyboru Śledź informacje Autokorekty nazw , a następnie kliknij przycisk OK. W programie Access zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że wszystkie otwarte obiekty bazy danych muszą zostać zamknięte, aby zmiany zostały zastosowane.

 4. Zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie.

 5. Otwórz ponownie okno dialogowe Opcje programu Access , a następnie w kategorii Bieżąca baza danych zaznacz pole wyboru Śledź informacje Autokorekty nazw , a następnie kliknij przycisk OK.

Aby ręcznie zaktualizować mapę nazwy określonego obiektu, otwórz obiekt w widoku projektu, a następnie zapisz obiekt.

Co się stanie, gdy wyłączysz funkcję śledzenia informacji Autokorekty nazw?

Po wyłączeniu Autokorekty nazw w celu zatrzymania śledzenia zmian nazw program Access wykonuje następujące czynności:

 1. Próby uzyskania wyłącznego dostępu do bazy danych.

 2. Wyszukuje obiekty, które są otwarte.

 3. Wyświetla monity i zamyka otwarte obiekty.

 4. Usuwa mapy nazw ze wszystkich tabel, zapytań, formularzy i raportów.

 5. Zwraca bazę danych do stanu, w jakim znajdowała się przed awansem na wyłączność.

Jeśli program Access nie zakończy procesu śledzenia zmian lub usuwania map nazw, zarejestruje błąd w tabeli Autokorekta nazw Zapisz błędy.

Wykonaj autokorektę nazw

Aby można było włączyć opcję Wykonaj Autokorektę nazw, należy najpierw włączyć opcję Śledź informacje Autokorekty nazw.

Gdy opcja Wykonaj Autokorektę nazw jest włączona, program Access używa map nazw do określenia, że zmiana nazwy będzie miała wpływ na inne obiekty bazy danych, a następnie poprawia nazwę, która zmieniła się w miejscu, w którym występuje w tych innych obiektach.

Rejestruj zmiany autokorekty nazw

Aby można było włączyć opcję Autokorekty nazw, należy najpierw włączyć opcję Śledź informacje Autokorekty nazw i Wykonaj autokorektę nazw.

Gdy opcja Autokorekty nazw dziennika jest włączona, program Access śledzi wprowadzone poprawki z powodu zmian nazw obiektów. Każda poprawka jest wyświetlana jako rekord w tabeli Dziennik Autokorekty nazw.

Włączanie lub wyłączanie opcji Autokorekty nazw

Wszystkie trzy opcje Autokorekty nazw można włączyć w oknie dialogowym Opcje programu Access . Opcje Autokorekty nazw można włączyć lub wyłączyć tylko dla bieżącej bazy danych.

 1. Na wstążce kliknij pozycję >Opcje pliku, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access .

 2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje Autokorekty nazw zaznacz lub wyczyść odpowiednie opcje:

  • Śledź informacje autokorekty nazw    Gdy ta opcja jest zaznaczona, program Access śledzi zmiany nazw obiektów w bazie danych. Informacje o śledzeniu są przechowywane w mapach nazw. Po włączeniu tej opcji po raz pierwszy program Access utworzy mapę nazw dla każdego z istniejących obiektów bazy danych. Mapa nazw pozostaje aktualna, dopóki ta opcja pozostaje zaznaczona. Mapy nazw służą do naprawiania błędów spowodowanych zmianą nazw i generowania informacji o zależnościach obiektu. Name maps cannot be accessed directly.

   Musisz zaznaczyć tę opcję, aby można było wybrać inne opcje Autokorekty nazw.

   Uwaga: Włączenie tej opcji nie powoduje automatycznego poprawiania zmian nazw. Włączenie tej opcji powoduje tylko utworzenie map używanych do przyszłych poprawek.

  • Wykonaj autokorektę nazw    Gdy ta opcja jest zaznaczona, program Access automatycznie usuwa zmiany nazw w miarę ich występowania. Tę opcję można wybrać tylko wtedy, gdy opcja Śledź informacje Autokorekty nazw jest już zaznaczona. Aby przeprowadzić Autokorektę nazw, program Access używa map nazw utworzonych po włączeniu opcji Śledź informacje Autokorekty nazw .

   Aby można było wybrać opcję Autokorekty nazw dzienników , należy wybrać tę opcję.

  • Rejestruj zmiany autokorekty nazw    Program Access przechowuje dziennik poprawek wprowadzanych przez funkcję Autokorekty. Każda poprawka jest wyświetlana jako rekord w tabeli Dziennik Autokorekty nazw.

Początek strony

Używanie okienka Zależności obiektów do sprawdzania relacji między obiektami

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×