Autokorekta nazw pomaga chronić bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych przed zmianą projektu bazy danych. Funkcja Autokorekty nazw może:

 • Wykrywanie, gdy zmiana nazwy obiektu bazy danych spowoduje uszkodzenie innych obiektów

 • Automatyczne rozwiązywanie tego problemu

 • Rejestruj wszelkie korekty, które wprowadza

Domyślnie Autokorekta nazw jest ustawiona tak, aby wykrywać i poprawiać problemy, ale nie korekty dziennika. Autokorekta nazw nieco utrudnia działanie systemu i można ją wyłączyć, jeśli projekt bazy danych nie podlega niezaplanowanym zmianom projektu. Możesz też chcieć, aby program Access śledził korekty, które wprowadza. Opcje Autokorekty nazw można ustawić dla każdej bazy danych dla komputerów stacjonarnych.

Uwaga: Autokorekta nazw ułatwia synchronizowanie nazw obiektów bazy danych. Inne potencjalne problemy ze zmianą projektu, takie jak problemy wynikające z usuniętych obiektów bazy danych, nie są obsługiwane bezpośrednio przez Autokorektę nazw.

W tym artykule

Dlaczego należy używać Autokorekty nazw?

W przypadku pracy w bazie danych programu Access, w którym projekt jest często zmieniany przez użytkowników, obiekty bazy danych mogą przestać działać w przypadku zmiany projektu innych obiektów bazy danych. Jednym ze sposobów jest zmiana nazwy obiektu, ale tej zmianie nie towarzyszy odpowiadające im zmiany obiektów zależnych od oryginalnego obiektu.

Jeśli na przykład utworzysz zapytanie oparte na tabeli o nazwie Klienci, a nazwa tabeli zostanie później zmieniona na Klient, utworzone zapytanie przestanie działać z powodu tej zmiany nazwy. Nic innego nie stanowi błędu w zapytaniu, a po poprawieniu nazwy tabeli w projekcie zapytania zapytanie działa ponownie.

Funkcja Autokorekty nazw może śledzić zmiany nazw i automatycznie poprawiać nazwy formularzy, raportów, tabel, zapytań, pól lub kontrolek, takich jak pola tekstowe.

Informacje o Autokorekty nazw i współzależności obiektów

Funkcja Autokorekty nazw tworzy mapy nazw informacji o zależnościach obiektów dla tabel, zapytań, formularzy i raportów. Te mapy umożliwiają wyświetlanie listy obiektów zależnych od wybranej tabeli lub formularza za pomocą okienko zadań obiektami, a także wyświetlanie obiektów, od których zależy tabela lub formularz. Mapa nazw obiektu jest aktualizowana za każdym razem, gdy zapisujesz i zamykasz ten obiekt.

Uwaga: Śledzenie zmian nazw nie jest domyślnie włączone w bazach danych utworzonych przy użyciu starszych wersji programu Access, nawet po przekonwertowaniu tych baz danych na nowy format pliku bazy danych. Można jednak włączyć śledzenie zmian nazw po przekonwertowaniu takich baz danych na nowsze formaty.

Kiedy nie należy używać Autokorekty nazw?

Nie używaj Autokorekty nazw w następujących sytuacjach:

 • Projekt bazy danych się nie zmienia    Jeśli projekt bazy danych się nie zmieni, możesz zwiększyć wydajność systemu, wyłączając Autokorektę nazw.

 • Chcesz, aby plik bazy danych był mniejszy i chcesz ręcznie zarządzać zmianami nazw obiektów    Po włączeniu Autokorekty nazw dla bazy danych można zauważyć wzrost rozmiaru bazy danych. Ten wzrost przypisywany jest mapom nazw, które tworzą Autokorekta, gdy jest włączona. Wyłączenie Autokorekty nazw powoduje usunięcie map nazw, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru bazy danych.

Błędy, które nazywa się Autokorektą

Funkcja Autokorekty nazw nie poprawia następujących czynności:

 • Zmiany nazw formularzy, raportów i kontrolek nie są śledzone.

 • Nazwy tabel, zapytań i pól w makrach i w kodzie nie są poprawiane.

Jak działa Autokorekta nazw

Funkcja Autokorekty nazw zawiera trzy opcje: śledzenie informacji Autokorektynazw, Wykonywanie autokorektynazw i autokorekta nazw dzienników. Każda z dwóch ostatnich opcji zależy od włączonej poprzedniej opcji.

Śledź informacje autokorekty nazw

Po włączeniu autokorekty nazw w celu śledzenia zmian nazw w bazie danych program Access może:

 1. Próbuje uzyskać wyłączny dostęp do bazy danych.

 2. Wyszukuje otwarte obiekty.

 3. Monituje i zamyka otwarte obiekty.

 4. Aktualizuje mapy nazw, otwierając, zapisując i zamykając wszystkie tabele, zapytania, formularze i raporty.

 5. Zwraca bazę danych do stanu, w jakim była przed jej promocją na wyłączność.

Przerwane mapowanie nazw

Tworzenie map nazw może potrwać kilka minut. Aby anulować ten krok, możesz nacisnąć klawisz ESC. Jednak mapy nazw niektórych obiektów będą nieaktualne i nie będzie można wyświetlać informacji o zależnościach dla tych obiektów, dopóki mapy nazw nie zostaną zaktualizowane.

Uwaga: W przypadku przerwania działania programu Access (przez naciśnięcie klawisza ESC) podczas aktualizowania map nazw program Access nie wyłączy opcji informacji Autokorekta nazw. Opcja śledzenia informacji Autokorekta nazw pozostanie zaznaczona, nawet jeśli mapy nazw nie zostały zaktualizowane. Aby ponownie uruchomić proces aktualizacji map nazw, skorzystaj z tej procedury:

 1. Na wstążce kliknij pozycję Opcje>, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. Wyczyść pole wyboru Śledź informacje Autokorekty nazw, a następnie kliknij przycisk OK. Program Access ostrzega, że wszystkie otwarte obiekty bazy danych muszą zostać zamknięte, aby zmiany zostały wprowadzone.

 4. Zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie.

 5. Otwórz ponownie okno dialogowe Opcje programu Access, a następnie w kategorii Bieżąca baza danych zaznacz pole wyboru Śledź informacje Autokorekty nazw, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby ręcznie zaktualizować mapę z nazwą określonego obiektu, otwórz ten obiekt w widoku projektu, a następnie zapisz ten obiekt.

Co się stanie, gdy wyłączysz funkcję śledzenia informacji Autokorekty nazw?

Po włączeniu Autokorekty nazw w celu zatrzymania śledzenia zmian nazw program Access może:

 1. Próbuje uzyskać wyłączny dostęp do bazy danych.

 2. Wyszukuje otwarte obiekty.

 3. Monituje i zamyka otwarte obiekty.

 4. Usuwa mapy nazw ze wszystkich tabel, zapytań, formularzy i raportów.

 5. Zwraca bazę danych do stanu, w jakim była przed jej promocją na wyłączność.

Jeśli program Access nie ukończy procesu śledzenia zmian lub usuwania map nazw, wyloguje błąd w tabeli Błędy zapisywania Autokorekty nazw.

Wykonaj autokorektę nazw

Aby włączyć opcję Wykonaj autokorektę nazw, należy najpierw włączyć opcję autokorekty nazw.

Gdy jest włączona opcja Wykonaj autokorektę nazw, program Access używa map nazw w celu określenia, że zmiana nazwy wpłynie na inne obiekty bazy danych, a następnie poprawia nazwę, która uległa zmianie w miejscach, w których występuje w tych innych obiektach.

Rejestruj zmiany autokorekty nazw

Przed włączeniem opcji Autokorekty nazwy dziennika należy włączyć opcje informacji Autokorekta nazw i Wykonaj autokorektę nazw.

Gdy opcja Autokorekty nazw dziennika jest włączona, program Access śledzi wprowadzone korekty z powodu zmian nazwy obiektu. Każda korekta jest wyświetlana jako rekord w tabeli Dziennika Autokorekty nazw.

Włączanie lub wyłączanie opcji Autokorekty nazw

W oknie dialogowym Opcje programu Access można włączyć wszystkie trzy opcje Autokorekty nazw. Opcje Autokorekty nazw można włączyć lub wyłączyć tylko dla bieżącej bazy danych.

 1. Na wstążce kliknij pozycję Opcje>, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje Autokorektynazw zaznacz lub wyczyść odpowiednie opcje:

  • Śledź informacje autokorekty nazw    Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Access śledzi zmiany nazw obiektów w bazie danych. Informacje o śledzeniu są przechowywane na mapach nazw. Po włączeniu tej opcji po raz pierwszy program Access tworzy mapę nazw dla każdego z istniejących obiektów bazy danych. Mapa nazw pozostaje aktualny, dopóki ta opcja nie jest zaznaczona. Mapy nazw służą do naprawiania błędów spowodowanych przez zmianę nazwy oraz do generowania informacji o zależnościach obiektów. Dostęp do map nazw jest możliwy bezpośrednio.

   Należy zaznaczyć tę opcję, aby można było wybrać inne opcje Autokorekty nazw.

   Uwaga: Włączenie tej opcji nie powoduje automatycznego poprawiania nazw. Włączenie tej opcji powoduje tylko utworzenie map używanych na przyszłe korekty.

  • Wykonaj autokorektę nazw    Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Access automatycznie poprawia zmiany nazw w momencie ich wystąpienia. Możesz wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy opcja Śledź informacje Autokorekty nazwy jest już zaznaczona. Aby wykonać Autokorektę nazw, program Access używa map nazw utworzonych po włączeniu opcji śledź informacje Autokorekta nazw.

   Należy zaznaczyć tę opcję, aby można było wybrać opcję Autokorekty nazwy dziennika.

  • Rejestruj zmiany autokorekty nazw    Program Access przechowuje dziennik poprawek, które wprowadza Autokorekta. Każda korekta jest wyświetlana jako rekord w tabeli Dziennika Autokorekty nazw.

Początek strony

Używanie okienka Zależności obiektu w celu zobaczenia relacji obiektów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×