Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podczas otwierania uszkodzonego skoroszytu program Excel automatycznie uruchamia tryb odzyskiwania pliku i próbuje ponownie otworzyć i jednocześnie naprawić skoroszyt.

Program Excel nie zawsze może automatycznie uruchomić tryb odzyskiwania pliku. Jeśli nie możesz otworzyć skoroszytu, ponieważ został uszkodzony, możesz podjąć próbę naprawienia go ręcznie.

Jeśli naprawianie skoroszytu nie powiodło się, możesz również spróbować innych metod odzyskania danych ze skoroszytu. W ramach działań zapobiegawczych warto często zapisywać skoroszyt i tworzyć kopię zapasową podczas każdego zapisu skoroszytu. Możesz też zdecydować się na automatyczne tworzenie przez program Excel pliku odzyskiwania w określonych odstępach. Dzięki temu będziesz dysponować sprawną kopią skoroszytu na wypadek przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia oryginalnego skoroszytu.

Ręczna naprawa uszkodzonego skoroszytu

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

 2. W Excel 2013 lub Excel 2016 kliknij lokalizację arkusza kalkulacyjnego, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz uszkodzony skoroszyt, który chcesz otworzyć.

 4. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz i napraw.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odzyskać możliwie największą część danych skoroszytu, wybierz pozycję Napraw.

  • Aby wyodrębnić wartości i formuły ze skoroszytu, gdy próba naprawy skoroszytu nie powiedzie się, kliknij przycisk Wyodrębnij dane.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego skoroszytu

Poniższe metody mogą pomóc w odzyskaniu danych, które mogłyby zostać utracone. Jeśli jedna metoda nie poskutkuje, możesz spróbować innej. Jeśli żadna z tych metod nie umożliwi odzyskania danych, możesz także skorzystać z rozwiązań innych producentów i spróbować odzyskać dane ze skoroszytu za ich pomocą.

Ważne: Jeśli błąd dysku lub błąd sieciowy uniemożliwia otwarcie skoroszytu, przed wypróbowaniem dowolnej z poniższych opcji odzyskiwania przenieś skoroszyt na inny dysk twardy albo z sieci na dysk lokalny.

 • Aby odzyskać dane, gdy skoroszyt jest otwarty w programie Excel, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przywracanie skoroszytu do ostatniej zapisanej wersji     Jeśli edytujesz arkusz i skoroszyt zostanie uszkodzony przed zapisaniem wprowadzonych zmian, możesz odzyskać oryginalny arkusz przez przywrócenie ostatniej zapisanej wersji skoroszytu.

   Aby przywrócić ostatnią zapisaną wersję skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

   1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

   2. Kliknij dwukrotnie nazwę skoroszytu otwartego w programie Excel.

   3. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie otworzyć skoroszyt.

    Uwaga: Zostanie przywrócona ostatnia zapisana wersja skoroszytu. Wszelkie zmiany, które mogły spowodować uszkodzenie skoroszytu, zostaną odrzucone. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przywracania starszych wersji skoroszytu, zobacz Automatyczne zapisywanie i odzyskiwanie plików pakietu Office.

  • Zapisywanie skoroszytu w formacie SYLK (Łącze symboliczne)     Zapisanie skoroszytu w formacie SYLK daje możliwość odfiltrowania uszkodzonych elementów. Format SYLK jest zazwyczaj używany do usuwania uszkodzenia pliku drukarki.

   Aby zapisać skoroszyt w formacie SYLK, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

   2. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję SYLK (Łącze symboliczne), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Uwaga: Gdy używany jest format pliku SYLK, zapisywany jest tylko aktywny arkusz skoroszytu.

   3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrany typ pliku nie obsługuje skoroszytów zawierających wiele arkuszy, kliknij przycisk OK, aby zapisać tylko aktywny arkusz.

   4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że skoroszyt może zawierać funkcje, które nie są zgodne z formatem SYLK, kliknij przycisk Tak.

   5. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

   6. Wybierz plik slk, który został uprzednio zapisany, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    Uwaga: Jeśli plik slk nie jest wyświetlany, może być konieczne kliknięcie pozycji Wszystkie pliki lub Pliki SYLK na liście Pliki typu.

   7. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako.

   8. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel.

   9. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę skoroszytu, aby utworzyć kopię bez zastępowania oryginalnego skoroszytu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Uwaga: Ponieważ ten format umożliwia tylko zapisanie aktywnego arkusza w skoroszycie, należy wielokrotnie otwierać uszkodzony skoroszyt i zapisać oddzielnie poszczególne arkusze.

 • Aby odzyskać dane, gdy nie można otworzyć skoroszytu w programie Excel, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ustawianie opcji obliczania w programie Excel na obliczanie ręczne     Aby otworzyć skoroszyt, spróbuj zmienić ustawienie obliczania z automatycznego na ręczne. Ponieważ skoroszyt nie będzie ponownie obliczany, być może uda się go otworzyć.

   Aby ustawić opcję ręcznego obliczania w programie Excel, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w programie Excel jest otwarty nowy, pusty skoroszyt. Jeśli nowy, pusty skoroszyt nie jest otwarty, wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Plik kliknij pozycję Nowy.

  • W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Pusty skoroszyt.

   1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

   2. W kategorii Formuły w obszarze Opcje obliczania kliknij opcję Ręcznie.

   3. Kliknij przycisk OK.

   4. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

   5. Wybierz uszkodzony skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Używanie odwołań zewnętrznych do łączenia z uszkodzonym skoroszytem     Jeśli chcesz pobrać ze skoroszytu tylko dane, a nie formuły lub wartości obliczane, spróbuj użyć odwołań zewnętrznych w celu ustanowienia połączenia z uszkodzonym skoroszytem.

   Aby użyć odwołań zewnętrznych do łączenia z uszkodzonym skoroszytem, wykonaj następujące czynności:

   1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

   2. Wybierz folder zawierający plik uszkodzonego skoroszytu, skopiuj nazwę uszkodzonego skoroszytu, a następnie kliknij przycisk Anuluj.

   3. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowy.

   4. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Pusty skoroszyt.

   5. W komórce A1 nowego skoroszytu wpisz =Nazwa pliku!A1, gdzie Nazwa pliku jest nazwą uszkodzonego skoroszytu skopiowanego w kroku 2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Porada: Wystarczy wprowadzić tylko nazwę skoroszytu — nie trzeba wpisywać rozszerzenia nazwy pliku.

   6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktualizowanie wartości, wybierz uszkodzony skoroszyt i kliknij przycisk OK.

   7. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaznaczanie arkusza, wybierz odpowiedni arkusz, a następnie kliknij przycisk OK.

   8. Zaznacz komórkę A1.

   9. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

   10. Rozpoczynając w komórce A1, zaznacz obszar, który w przybliżeniu ma taki sam rozmiar, jak zakres komórek zawierających dane w uszkodzonym skoroszycie.

   11. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej.

   12. Po upewnieniu się, że ten zakres komórek jest zaznaczony, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij ponownie przycisk Kopiuj.

   13. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej, a następnie w obszarze Wklej wartości kliknij pozycję Wartości.

    Uwaga: Wklejenie wartości powoduje usunięcie łączy do uszkodzonego skoroszytu i pozostawienie tylko danych.

  • Wyodrębnianie danych z uszkodzonego skoroszytu za pomocą makra     Jeśli z uszkodzonym skoroszytem jest połączony wykres, możesz użyć makra w celu wyodrębnienia danych źródłowych wykresu.

   Aby użyć makra, wykonaj następujące czynności:

   1. Wprowadź poniższy kod makra w arkuszu modułu:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Wstaw nowy arkusz w skoroszycie i zmień jego nazwę na DaneWykresu.

   3. Wybierz wykres, z którego chcesz wyodrębnić wartości danych źródłowych.

   4. Uwaga: Wykres można osadzić w arkuszu lub w oddzielnym arkuszu wykresu.

   5. Uruchom makro GetChartValues.

   6. Dane z wykresu zostaną umieszczone w arkuszu DaneWykresu.

Automatyczne zapisywanie kopii zapasowej skoroszytu

Automatyczne zapisywanie kopii zapasowej skoroszytu pomaga zapewnić sprawną kopię skoroszytu na wypadek przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia oryginalnego skoroszytu.

 1. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako.

 2. W Excel 2013 lub Excel 2016 kliknij lokalizację arkusza kalkulacyjnego, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. Kliknij strzałkę rozwijaną obok pozycji Narzędzia znajdującej się obok przycisku Zapisz, a następnie kliknij pozycję Opcje ogólne.

 4. Zaznacz pole wyboru Zawsze twórz kopię zapasową.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania i odzyskiwania starszych wersji skoroszytu, a także informacje dotyczące odzyskiwania nowych skoroszytów (które nie zostały wcześniej zapisane), zobacz Odzyskiwanie plików pakietu Office.

Automatyczne tworzenie pliku odzyskiwania w określonych odstępach

Skonfigurowanie programu Excel, aby okresowo tworzył plik odzyskiwania, pomaga zapewnić sprawną kopię skoroszytu na wypadek przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia oryginalnego skoroszytu.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W kategorii Zapisywanie w obszarze Zapisywanie skoroszytów zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co, a następnie wprowadź liczbę minut.

 3. W polu Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania wprowadź lokalizację, w której chcesz zapisać plik odzyskiwania.

 4. Upewnij się, że pole wyboru Wyłącz Autoodzyskiwanie tylko dla tego skoroszytu nie jest zaznaczone.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania i odzyskiwania starszych wersji skoroszytu, a także informacje dotyczące odzyskiwania nowych skoroszytów (które nie zostały wcześniej zapisane), zobacz Odzyskiwanie plików pakietu Office.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×