Opcje edytora (kategoria Zaawansowane)

W opcjach edytora można wybrać ustawienia dotyczące zawartości w programie Outlook. Na przykład można wybrać, czy wpisywany tekst ma automatycznie zastępować zaznaczony tekst i czy źródłowe formatowanie kopiowanego i wklejanego tekstu ma być zachowywane.

Opcje edycji

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Wyświetlanie zawartości wiadomości e-mail

Wyświetlanie

Opcje edycji

Zaznacz pola wyboru dla odpowiednich z tych opcji. Po zakończeniu wybierania opcji kliknij przycisk OK.

 • Wpisywany tekst zastępuje zaznaczony tekst Wybierz tę opcję, aby zaznaczony tekst był usuwany, gdy rozpoczniesz wpisywanie. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, program Microsoft Office Outlook wstawi nowy tekst przed zaznaczonym tekstem i nie usunie zaznaczonego tekstu.

 • Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów Wybierz tę opcję, aby program zaznaczał całe wyrazy, gdy zaznaczysz część jednego wyrazu, a następnie część następnego wyrazu. Włączenie tej opcji spowoduje także, że po dwukrotnym kliknięciu wyrazu program Outlook zaznaczy wyraz i następującą po nim spację.

 • Zezwalaj na przeciąganie i upuszczanie tekstu Wybierz tę opcję, aby móc przenosić lub kopiować tekst, przeciągając go. Aby przenieść tekst, zaznacz go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Aby skopiować tekst, zaznacz go, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania zaznaczenia w nowe miejsce.

 • Użyj klawisza CTRL oraz kliknięcia, aby śledzić hiperłącze Wybierz tę opcję, aby ułatwić edytowanie tekstu hiperlinków. Kiedy ta opcja jest włączona, musisz nacisnąć klawisz CTRL podczas klikania linku, aby przejść do miejsca docelowego. W przypadku wyłączenia tej opcji kliknięcie linku powoduje, że program Outlook przechodzi do miejsca docelowego linku, co utrudnia edycję tekstu linku.

 • Automatycznie utwórz kanwę rysunku podczas wstawiania Autokształtów Wybierz tę opcję, aby umieszczać kanwę rysunku wokół obiektów rysunkowych, rysunków odręcznych i pisma odręcznego po ich wstawieniu w wiadomości e-mail. Kanwa rysunku ułatwia rozmieszczanie obiektów rysunkowych i obrazów oraz ich przenoszenie jako całości.

 • Użyj inteligentnego zaznaczania akapitów Wybierz tę opcję, aby podczas zaznaczania całego akapitu zaznaczać znacznik akapitu. Jeśli uwzględnisz znacznik akapitu podczas wycinania i wklejania akapitu, nie będzie pozostawiany pusty akapit, a formatowanie akapitu zostanie automatycznie zachowane.

 • Użyj kursorów inteligentnych Wybierz tę opcję, aby określić, że kursor ma być przenoszony podczas przewijania w górę i w dół. Jeśli po przewinięciu naciśniesz klawisz STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, kursor zostanie przeniesiony na obecnie wyświetlanej stronie, a nie w miejscu, w którym znajdował się poprzednio.

 • Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania Wybierz tę opcję, aby naciśnięcie klawisza INSERT powodowało włączenie lub wyłączenie trybu zastępowania.

 • Użyj trybu zastępowania Wybierz tę opcję, aby zastępować istniejący tekst podczas wpisywania, znak po znaku. Jeśli wybierzesz opcję Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania, możesz włączać i wyłączać tę opcję, naciskając klawisz INSERT.

 • Dodaj podwójny cudzysłów do numerowania alfabetu hebrajskiego Wybierz tę opcję, aby dodawać znaki podwójnego cudzysłowu (") do numerowania.

 • Monituj o aktualizację stylu Wybierz tę opcję, aby program wyświetlał monit, gdy bezpośrednio zmodyfikujesz tekst, do którego zastosowano styl, a następnie ponownie zastosujesz ten styl do zmodyfikowanego tekstu. Po wyświetleniu monitu możesz zaktualizować styl na podstawie ostatnich zmian lub ponownie zastosować formatowanie stylu.

 • Użyj stylu normalnego dla list punktowanych i numerowanych Wybierz tę opcję, aby style list były oparte na stylu akapitu Normalny zamiast na stylu akapitu Lista.

 • Śledź formatowanie Wybierz tę opcję, aby śledzić formatowanie podczas pisania. Dzięki temu możesz łatwo stosować to samo formatowanie w innym miejscu. Ta opcja musi być włączona, aby można było używać polecenia Zaznacz tekst z podobnym formatowaniem w menu skrótów wyświetlanym po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy. Aby wyświetlić listę użytych formatowań, kliknij polecenie Opcje w okienku Styl, a następnie zaznacz pola wyboru Formatowanie poziomu akapitu, Formatowanie czcionki oraz Formatowanie punktorów i numeracji.

 • Oznacz niespójności formatowania Wybierz tę opcję, aby style formatowania w wiadomościach e-mail, które są podobne, ale nie identyczne, były oznaczane niebieskimi falistymi podkreśleniami. Aby użyć tej opcji, musisz także zaznaczyć pole wyboru Śledź formatowanie.

 • Włącz klikanie i wpisywanie Wybierz tę opcję, aby wstawiać w dokumencie tekst, grafikę, tabele lub inne elementy przez dwukrotne kliknięcie w pustym obszarze. Funkcja klikania i wpisywania automatycznie wstawia akapity i stosuje wyrównanie niezbędne do umieszczenia elementu w miejscu wybranym podwójnym kliknięciem. Ta funkcja jest dostępna tylko w widokach układu wydruku i układu sieci Web.

 • Domyślny styl akapitu Wybierz styl, który zostanie zastosowany do tekstu, gdy użyjesz funkcji klikania i wpisywania.

 • Użyj sprawdzania sekwencyjnego Wybierz tę opcję, aby weryfikować nowo wpisywane znaki pod kątem poprawnej kolejności ich zastosowania w charakterze znaków intonacji, znaków diakrytycznych lub znaków samogłosek umieszczanych nad, pod, przed lub za spółgłoskami, których dotyczą.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka o zapisie złożonym (skryptu złożonego) dla edycji tekstu. Wpisz i zamień Wybierz tę opcję, aby zastępować poprzednio wpisany znak przez nowo wpisany znak, jeśli oba te znaki nie mogą występować razem w tym samym fragmencie tekstu.

 • Zastosuj czcionki azjatyckie także do tekstu łacińskiego Wybierz tę opcję, aby zmieniać znaki łacińskie na wybraną czcionkę azjatycką w przypadku zastosowania czcionki azjatyckiej do zaznaczonego tekstu. Wyczyść to pole wyboru, aby nie zmieniać czcionki znaków łacińskich podczas stosowania czcionki azjatyckiej do reszty wiadomości e-mail. UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

 • Automatycznie przełącz klawiaturę zgodnie z językiem otaczającego tekstu Wybierz tę opcję, aby zmieniać język klawiatury i czcionkę na podstawie języka tekstu w miejscu, gdzie znajduje się kursor. Wyczyszczenie tej opcji sprawia, że zmienia się tylko czcionka.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

 • Użyj starszego trybu edytora IME, aby włączyć tryb zastępowania Wybierz tę opcję, aby zmieniać (zastępować) istniejące znaki na nowo wpisywane znaki podczas używania edytora IME na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP. Jeśli program Outlook jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows Vista, ta opcja nie jest wyświetlana, ponieważ tryb zastępowania jest obsługiwany automatycznie.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

 • Aktywna kontrolka edytora IME Wybierz tę opcję, aby uruchomić edytor IME (Input Method Editor). Wyczyść to pole wyboru, aby zatrzymać działanie edytora IME.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

 • IME TrueInline Wybierz tę opcję, aby udostępnić interfejs w języku naturalnym na komputerach z obsługą edytora IME.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

 • Ustawienia edytora IME Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe właściwości edytora IME. To okno dialogowe służy do ustawiania i zmieniania opcji tekstu, klawiatury i konwersji znaków oraz innych opcji aktywnego edytora IME.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Zaznacz pola wyboru dla odpowiednich z tych opcji. Po zakończeniu wybierania opcji kliknij przycisk OK.

 • W tej samej wiadomości e-mail Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości w tej samej wiadomości e-mail, z której ją skopiowano. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne) Ta opcja pozwala zachować style znaków i formatowanie bezpośrednie zastosowane w kopiowanym tekście. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie jest zawarte w stylu akapitu.

  • Scal formatowanie Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

  • Zachowaj tylko tekst Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

 • Wklejanie między wiadomościami e-mail Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innej wiadomości e-mail w programie Outlook. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślnie) Ta opcja powoduje zachowanie formatowania, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Wszelkie definicje stylów skojarzone z kopiowanym tekstem są kopiowane do docelowej wiadomości e-mail.

  • Scal formatowanie Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

  • Zachowaj tylko tekst Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

 • Wklejanie między wiadomościami e-mail, gdy istnieją konflikty definicji stylów Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innej wiadomości e-mail w programie Outlook, gdy styl przypisany do kopiowanego tekstu został inaczej zdefiniowany w wiadomości e-mail, w której jest wklejany. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Zachowaj formatowanie źródłowe Ta opcja powoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując styl Normalny wklejanemu tekstowi i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie mające na celu naśladowanie definicji stylu kopiowanego tekstu.

  • Użyj stylów docelowych (domyślne) Ta opcja powoduje zachowanie nazwy stylu skojarzonej z kopiowanym tekstem, przy czym jednak zostanie użyta definicja stylu wiadomości e-mail, w której tekst jest wklejany. Załóżmy na przykład, że użytkownik kopiuje tekst mający styl Nagłówek 1 z jednej wiadomości e-mail do innej. W pierwszej wiadomości styl Nagłówek 1 został zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Arial o rozmiarze 14 punktów, natomiast w wiadomości, w której tekst jest wklejany, styl Nagłówek 1 został zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Cambria o rozmiarze 16 punktów. Użycie opcji Użyj stylów docelowych spowoduje zastosowanie do wklejanego tekstu stylu Nagłówek 1 (pogrubionej czcionki Cambria o rozmiarze 16 punktów).

 • Wklejanie z innych programów Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego programu. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne) Ta opcja powoduje zachowanie formatowania kopiowanego tekstu.

  • Scal formatowanie Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

  • Zachowaj tylko tekst Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

 • Wstaw/Wklej obrazy następująco Ta opcja określa sposób wstawiania obrazów względem tekstu w wiadomościach e-mail w programie Outlook. Obrazy można wstawiać równo z tekstem, zezwolić na przenoszenie ich razem z tekstem albo określić, że tekst ma być zawijany wokół obrazu, umieszczany przed obrazem lub umieszczany za obrazem. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Równo z tekstem Ta opcja pozwala wstawiać grafikę do akapitu tak, jakby była tekstem. Ta opcja jest używana domyślnie. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika jest przenoszona. Grafikę można przeciągać w celu zmiany jej położenia w taki sam sposób, jak przeciągany jest tekst.

  • Ramka Ta opcja powoduje otaczanie tekstem wszystkich stron ramki wokół grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

  • Przylegle Ta opcja powoduje otaczanie tekstem nieregularnego kształtu wokół rzeczywistego obrazu. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

  • Za tekstem Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie za tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

  • Przed tekstem Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie przed tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

  • Na wskroś Ta opcja powoduje otaczanie tekstem grafiki, łącznie z wypełnianiem miejsc utworzonych przez kształty wklęsłe, takie jak sierp księżyca. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

  • Góra i dół Ta opcja zapobiega umieszczaniu otaczającego tekstu po bokach grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

  Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst Wybierz tę opcję, aby konwertować punktory i numerację na symbole tekstowe.

 • Użyj klawisza Insert do wklejania Wybierz tę opcję, aby umożliwić wstawianie zawartości Schowka pakietu Office do wiadomości e-mail za pomocą klawisza INSERT.

 • Pokaż przyciski opcji wklejania Wybierz tę opcję, aby wyświetlać przycisk Opcje wklejania podczas wklejania zawartości. Za pomocą przycisku Opcje wklejania możesz zastępować lub modyfikować ustawienia z tej sekcji okna dialogowego Opcje edytora.

 • Użyj inteligentnego wycinania i wklejania Wybierz tę opcję, aby automatycznie dopasowywać formatowanie podczas wklejania tekstu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru możesz kliknąć przycisk Ustawienia, aby ustawić dodatkowe opcje wklejania.

  • Ustawienia Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia. W tym oknie dialogowym możesz określić zachowanie domyślne podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu. Zachowanie domyślne możesz zastąpić, używając przycisku Opcje wklejania, który pojawia się po wklejeniu zawartości ze Schowka do wiadomości. Ten przycisk jest dostępny tylko po włączeniu opcji Użyj inteligentnego wycinania i wklejania.

  • Automatycznie dopasuj odstępy między zdaniami i wyrazami Wybierz tę opcję, aby usuwać dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodawać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze Schowka.

  • Dopasuj odstępy między akapitami podczas wklejania Wybierz tę opcję, aby zapobiec tworzeniu pustych akapitów i uniknąć niespójnych odstępów między akapitami. 

  • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania Wybierz tę opcję, aby sterować formatowaniem i wyrównaniem tabel. Gdy ta opcja jest włączona, pojedyncze komórki są wklejane jako tekst, fragmenty tabel są wklejane do istniejącej tabeli jako wiersze (a nie jako tabela zagnieżdżona), natomiast wklejane tabele dodawane do istniejącej tabeli są dostosowywane tak, aby pasowały do istniejącej tabeli.

  • Inteligentne zachowanie stylu Wybranie tej opcji nie daje żadnego efektu. W celu precyzyjnego dostosowania zachowania stylów podczas wklejania zawartości użyj opcji Wklejanie dostępnych w sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie w kategorii Zaawansowane.

  • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office PowerPoint Wybierz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, do wklejonego tekstu jest stosowane formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli, do wklejonej listy jest stosowany ostatnio używany styl punktora, numeracji lub listy, natomiast wygląd elementów, takich jak tabele, hiperlinki, obrazy, obiekty OLE i kształty, pozostaje taki sam jak w źródle w programie PowerPoint.

  • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office Excel Wybierz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania danych z programu Excel. Gdy ta opcja jest włączona, wklejone dane są umieszczane w tabeli, natomiast wykresy są wklejane jako rysunki, a nie jako obiekty OLE.

  • Scal wklejone listy z otaczającymi listami Wybierz tę opcję w celu formatowania wklejanych elementów listy tak, aby pasowały do otaczającej listy.

Wyświetlanie zawartości wiadomości e-mail

Zaznacz pola wyboru dla odpowiednich z tych opcji. Po zakończeniu wybierania opcji kliknij przycisk OK.

 • Pokaż tekst zawinięty w oknie dokumentu Wybierz tę opcję, aby zawijać tekst w oknie zawierającym treść wiadomości e-mail, co ułatwi czytanie jej na ekranie.

 • Pokaż symbole zastępcze obrazów Wybierz tę opcję, aby wyświetlać puste pole w miejscu każdego obrazu w wiadomościach e-mail. Ta opcja przyśpiesza przewijanie wiadomości, które zawierają wiele obrazów.

 • Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie Wybierz tę opcję, aby wyświetlać obiekty utworzone za pomocą narzędzi do rysowania programu Outlook w widoku układu wydruku lub układu sieci Web. Wyczyść to pole wyboru, aby ukrywać rysunki i potencjalnie przyspieszyć wyświetlanie wiadomości, które zawierają wiele rysunków. Rysunki będą drukowane, nawet jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone.

 • Pokaż animację tekstu Wybierz tę opcję, aby wyświetlać na ekranie animacje tekstu. Wyczyść to pole wyboru, aby ocenić wygląd tekstu po wydrukowaniu.

  Ta opcja umożliwia oglądanie animowanego tekstu w wiadomościach utworzonych w wersjach programu Outlook starszych niż Outlook 2007. Bieżąca wersja programu Outlook nie pozwala już na tworzenie animowanego tekstu.

 • Pokaż znaki kontrolne Wybierz tę opcję, aby wyświetlać znaki kontrolne od prawej do lewej.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Pokaż zakładki Wybierz tę opcję, aby wyświetlać zakładki na ekranie. Jeśli zakładkę przypisano do elementu, będzie on wyświetlany w nawiasach kwadratowych ([…]). Jeśli zakładkę przypisano do położenia, będzie ona mieć postać belki pionowej. Nawiasy ani belki pionowe nie pojawią się na wydrukach wiadomości.

 • Pokaż tagi inteligentne Wybierz tę opcję, aby wyświetlać fioletowe podkreślenie kropkowane pod tekstem rozpoznanym jako tag inteligentny.

 • Pokaż kody pól zamiast ich wartości Wybierz tę opcję, aby wyświetlać w wiadomościach kody pól zamiast wartości wynikowych. Na przykład zamiast daty 4 lutego 2008 może być widoczny kod { TIME @\"d MMMM YYYY" }. Wyczyść to pole wyboru, aby wyświetlać wartości wynikowe pól.

  Niezależnie od tego ustawienia, zawsze można przełączać między wyświetlaniem kodów pól a wartościami wynikowymi pól, naciskając klawisze ALT+F9.

 • Liczbowy Ta opcja określa sposób wyświetlania liczb w wiadomościach. Jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

  Wybierz pozycję z listy.

  • Arabski Wybierz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem angielskim lub innymi językami europejskimi.

  • Hindi Wybierz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem arabskim lub hindi.

  • Kontekst Wybierz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie odpowiednim dla języka otaczającego tekstu.

  • Systemowy Wybierz tę opcję, aby wyświetlać liczby zgodnie z ustawieniami regionalnymi w Panelu sterowania.

 • Nazwy miesięcy Ta opcja określa sposób wyświetlania zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy w tekście arabskim. Wybierz pozycję z listy.

  • Arabski Wybierz tę opcję, aby używać arabskich nazw miesięcy.

  • Transliteracja angielska Wybierz tę opcję, aby wyświetlać angielską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

  • Transliteracja francuska Wybierz tę opcję, aby wyświetlać francuską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

 • Znaki diakrytyczne Wybierz tę opcję, aby wyświetlać znaki diakrytyczne w wiadomościach e-mail. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka zawierającego znaki diakrytyczne dla edycji tekstu.

 • Użyj tego koloru dla znaków diakrytycznych Wybierz tę opcję, aby określić kolor wyświetlania wszystkich znaków diakrytycznych, niezależnie od koloru znaków diakrytycznych w oryginalnej wiadomości. Wybierz kolor z listy.

 • Widok dokumentu Ta opcja określa kierunek tekstu w nowych wiadomościach e-mail.

  • Od prawej do lewej Wybierz tę opcję, aby określić układ wiadomości e-mail w kierunku od prawej do lewej. Na przykład akapity rozpoczynają się po prawej stronie wiadomości, a tekst biegnie w lewo.

  • Od lewej do prawej Wybierz tę opcję, aby określić układ wiadomości e-mail w kierunku od lewej do prawej. Na przykład akapity rozpoczynają się po lewej stronie wiadomości, a tekst biegnie w prawo.

 • Podstawianie czcionek Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Podstawianie czcionek. Użyj tej opcji, aby określić, czy aktywna wiadomość e-mail korzysta z czcionek, które nie są dostępne na danym komputerze. Jeśli w wiadomości użyto czcionek niedostępnych na komputerze, w oknie dialogowym można określić czcionkę podstawianą.

Wyświetlanie

Zaznacz pola wyboru dla odpowiednich z tych opcji. Po zakończeniu wybierania opcji kliknij przycisk OK.

 • Pokaż wartości w jednostkach miary Wybierz jednostki miary używane na linijce poziomej. W tych jednostkach będą również wyrażone miary wpisywane w oknach dialogowych.

 • Pokaż wartości w jednostkach szerokości znaków Wybierz tę opcję, aby używać szerokości znaku jako podstawowej jednostki wyrównywania tekstu, na przykład na linijkach pionowej i poziomej. UWAGA Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

 • Pokaż piksele dla opcji HTML Wybierz tę opcję, aby używać pikseli jako domyślnej jednostki miary w oknach dialogowych związanych z funkcjami języka HTML.

 • Pokaż klawisze skrótów w etykietkach ekranowych Wybierz tę opcję, aby wyświetlać skróty klawiaturowe w etykietkach ekranowych.

 • Pokaż linijkę pionową w widoku układu wydruku Wybierz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z boku okna wiadomości e-mail. Upewnij się, że zostało zaznaczone także pole wyboru Linijka w grupie Pokazywanie/ukrywanie karty Widok na Wstążce.

 • Pokaż prawą linijkę w widoku układu wydruku Wybierz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z prawej strony okna wiadomości e-mail.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Optymalizuj położenie znaków względem układu, a nie w celu zachowania czytelności Wybierz tę opcję, aby wyświetlać położenie znaków dokładnie w taki sposób, w jaki będą one drukowane w wiadomości względem bloków tekstu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×