Opcje programu Word (Zaawansowane)

Przy użyciu zaawansowanych opcji programu Word możesz dostosować zadania edycyjne, wyświetlanie dokumentów, preferencje drukowania i inne ustawienia.

Aby otworzyć zaawansowane opcje programu Word, wybierz pozycję Plik > Opcje, a następnie w okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zaawansowane.

Opcje edycji

Skonfiguruj sposób zaznaczania, zamieniania i formatowania wyrazów i akapitów.

Program Word 2013 — opcje edycji

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Wybierz sposób wklejania zawartości i formatowania w tym samym dokumencie lub między różnymi dokumentami i aplikacjami.

Program Word 2013 — opcje wycinania, kopiowania i wklejania

Rozmiar i jakość obrazu

Zastosuj ustawienia dotyczące rozmiaru i jakości obrazów w otwartym dokumencie lub we wszystkich nowych dokumentach.

Program Word 2013 — opcje rozmiaru i jakości obrazu

Wykres

Skonfiguruj połączenie niestandardowego formatowania i etykiet z punktami danych, które będzie działało nawet w przypadku zmiany wykresu.

Program Word 2013 — opcje wykresu

Pokazywanie zawartości dokumentu

Wybierz opcje formatowania, tekstu i obrazów.

Program Word 2013 — opcje pokazywania zawartości dokumentu

Wyświetlanie

Wybierz opcje dotyczące formatu miar, pokazywania pasków przewijania oraz liczby dokumentów widocznych na liście ostatnio używanych dokumentów.

Program Word 2013 — opcje wyświetlania

Drukowanie

Zoptymalizuj wygląd wydrukowanego dokumentu lub zmień rozmiar papieru drukarki.

Program Word 2013 — opcje drukowania

Zapisywanie

Skonfiguruj zapisywanie kopii zapasowych, automatyczne zapisywanie zmian szablonów lub zapisywanie w tle.

Program Word 2013 — opcje zapisywania

Zachowywanie wierności dokumentu podczas jego udostępniania

Zapewnij zachowanie wyglądu dokumentu w przypadku udostępniania go osobom, które korzystają z innych wersji programu Word.

Program Word 2013 — opcje zachowywania wierności

Ogólne

Ta sekcja zawiera szereg opcji programu Word. Między innymi możesz wskazać miejsce zapisywania swoich zmian, wybierając pozycję Lokalizacje plików. Możesz też wybrać opcję otwierania dokumentów w widoku roboczym.

Program Word 2013 — opcje ogólne

Opcje układu

Zmodyfikuj układ, na przykład odstępy między znakami, w otwartym dokumencie lub we wszystkich nowych dokumentach.

Program Word 2013 — opcje układu dla: opcje

Obsługa techniczna pakietu Office 2010 zakończy się wkrótce

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Aby otworzyć zaawansowane opcje programu Word, wybierz pozycję Plik > Opcje, a następnie w okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zaawansowane.

W tym artykule

Opcje edycji

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Rozmiar i jakość obrazu

Pokazywanie zawartości dokumentu

Wyświetlanie

Drukowanie

Podczas drukowania tego dokumentu

Zapisywanie

Zachowywanie wierności dokumentu podczas jego udostępniania

Ogólne

Funkcje zgodności

Opcje zgodności

Opcje edycji

Wpisywany tekst zastępuje zaznaczony tekst     Zaznacz tę opcję, aby zaznaczony tekst był usuwany, gdy rozpoczniesz wpisywanie. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, program Microsoft Office Word wstawi nowy tekst przed zaznaczonym tekstem i nie usunie zaznaczonego tekstu.

Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów     Zaznacz tę opcję, aby program zaznaczał całe wyrazy, gdy zaznaczysz część jednego wyrazu, a następnie część następnego wyrazu. Włączenie tej opcji spowoduje także, że po dwukrotnym kliknięciu wyrazu program Word zaznaczy wyraz i następującą po nim spację.

Zezwalaj na przeciąganie i upuszczanie tekstu     Zaznacz tę opcję, aby móc przenosić lub kopiować tekst, przeciągając go. Aby przenieść tekst, zaznacz go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Aby skopiować tekst, zaznacz go, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania zaznaczenia w nowe miejsce.

Użyj klawisza CTRL oraz kliknięcia, aby śledzić hiperłącze     Zaznacz tę opcję, aby ułatwić edytowanie tekstu hiperlinków. Kiedy ta opcja jest włączona, musisz nacisnąć klawisz CTRL podczas klikania linku, aby przejść do miejsca docelowego. W przypadku wyłączenia tej opcji kliknięcie linku powoduje, że program Word przechodzi do miejsca docelowego linku, co utrudnia edycję tekstu linku.

Automatycznie utwórz kanwę rysunku podczas wstawiania Autokształtów     Zaznacz tę opcję, aby umieszczać kanwę rysunku wokół obiektów rysunkowych, rysunków odręcznych i pisma odręcznego po ich wstawieniu w dokumencie. Kanwa rysunku ułatwia rozmieszczanie obiektów rysunkowych i obrazów oraz ich przenoszenie jako całości.

Użyj inteligentnego zaznaczania akapitów     Zaznacz tę opcję, aby podczas zaznaczania całego akapitu zaznaczać znacznik akapitu. Jeśli uwzględnisz znacznik akapitu podczas wycinania i wklejania akapitu, nie będzie pozostawiany pusty akapit, a formatowanie akapitu zostanie automatycznie zachowane.

Użyj kursorów inteligentnych     Zaznacz tę opcję, aby określić, że kursor ma być przenoszony podczas przewijania w górę i w dół. Jeśli po przewinięciu naciśniesz klawisz STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, kursor zostanie przeniesiony na obecnie wyświetlanej stronie, a nie w miejscu, w którym znajdował się poprzednio.

Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby naciśnięcie klawisza INSERT powodowało włączenie lub wyłączenie trybu zastępowania.

 • Użyj trybu zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby zastępować istniejący tekst podczas wpisywania, znak po znaku. Jeśli wybierzesz opcję Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania, możesz włączać i wyłączać tę opcję, naciskając klawisz INSERT.

Dodaj podwójny cudzysłów do numerowania alfabetu hebrajskiego     Zaznacz tę opcję, aby dodawać znaki podwójnego cudzysłowu (") do numerowania.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka hebrajskiego dla edycji tekstu.

Monituj o aktualizację stylu     Zaznacz tę opcję, aby program wyświetlał monit, gdy bezpośrednio zmodyfikujesz tekst, do którego zastosowano styl, a następnie ponownie zastosujesz ten styl do zmodyfikowanego tekstu. Po wyświetleniu monitu możesz zaktualizować styl na podstawie ostatnich zmian lub ponownie zastosować formatowanie stylu.

Użyj stylu normalnego dla list punktowanych i numerowanych     Zaznacz tę opcję, aby style list były oparte na stylu akapitu Normalny zamiast na stylu akapitu Lista.

Śledź formatowanie     Zaznacz tę opcję, aby śledzić formatowanie podczas pisania. Dzięki temu możesz łatwo stosować to samo formatowanie w innym miejscu. Ta opcja musi być włączona, aby można było używać polecenia Zaznacz tekst z podobnym formatowaniem w menu skrótów wyświetlanym po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy. Aby wyświetlić listę użytych formatowań, kliknij polecenie Opcje w okienku Styl, a następnie zaznacz pola wyboru Formatowanie poziomu akapitu, Formatowanie czcionki oraz Formatowanie punktorów i numeracji.

 • Oznacz niespójności formatowania     Zaznacz tę opcję, aby obecne w dokumentach style formatowania, które są podobne, ale nie identyczne, były oznaczane niebieskimi falistymi podkreśleniami. Aby użyć tej opcji, musisz także zaznaczyć pole wyboru Śledź formatowanie.

Aktualizowanie stylu zgodnie z zaznaczeniem    Kliknięcie na liście pozycji Zachowaj poprzedni wzorzec numeracji i punktorów spowoduje, że wszystkie akapity z tym stylem, które nie są numerowane, pozostaną nienumerowane. Kliknięcie pozycji Dodaj numerację i punktory do wszystkich akapitów z tym stylem spowoduje numerowanie wszystkich akapitów, w których zastosowano ten styl.

Włącz klikanie i wpisywanie     Zaznacz tę opcję, aby wstawiać w dokumencie tekst, grafikę, tabele lub inne elementy przez dwukrotne kliknięcie w pustym obszarze. Funkcja klikania i wpisywania automatycznie wstawia akapity i stosuje wyrównanie niezbędne do umieszczenia elementu w miejscu wybranym podwójnym kliknięciem. Ta funkcja jest dostępna tylko w widokach układu wydruku i układu sieci Web.

 • Domyślny styl akapitu Wybierz styl, który zostanie zastosowany do tekstu, gdy użyjesz funkcji klikania i wpisywania.

Pokaż sugestie Autouzupełniania    Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po wpisaniu pierwszych czterech znaków będą wyświetlane pełne pozycje Autotekstu. Po wyświetleniu całej pozycji Autotekstu możesz nacisnąć klawisz ENTER, aby ją dodać do dokumentu, lub dalej wpisywać tekst. Aby nie wyświetlać sugerowanych pozycji Autotekstu, wyczyść to pole wyboru.

Ruch kursora     Ta opcja określa kierunek ruchu kursora po naciśnięciu klawiszy strzałek na klawiaturze.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Logiczny Zaznaczenie tej opcji spowoduje ruch kursora zgodnie z kierunkiem bieżącego tekstu. Jeśli na przykład używasz klawiszy strzałek do przechodzenia przez tekst w języku arabskim, a potem w języku angielskim (w tym samym zdaniu), kursor przesuwa się od prawej do lewej, gdy jest w tekście arabskim, a po przejściu do tekstu angielskiego zmienia kierunek i zmierza od lewej do prawej strony.

 • Wizualny Zaznaczenie tej opcji spowoduje przechodzenie kursora do następnego wizualnie sąsiedniego znaku. Jeśli na przykład używasz klawiszy strzałek do przechodzenia od prawej do lewej w ramach tekstu w języku arabskim, a potem w języku angielskim (w tym samym zdaniu), kursor przesuwa się od prawej do lewej bez względu na kierunek tekstu.

Sposób zaznaczania kursorem     Ta opcja umożliwia określenie sposobu zaznaczania tekstu podczas rozszerzania zaznaczenia.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Blokowy Zaznaczenie tej opcji spowoduje zawijanie tekstu w kolejnych wierszach w miarę zaznaczania w dół, przy czym wszystkie zaznaczone wiersze będą miały taką samą szerokość.

 • Ciągły Zaznaczenie tej opcji spowoduje zawijanie tekstu w kolejnych wierszach w miarę zaznaczania w dół, przy czym ostatni wiersz bloku będzie miał inną szerokość.

Użyj sprawdzania sekwencyjnego     Zaznacz tę opcję, aby weryfikować nowo wpisywane znaki pod kątem poprawnej kolejności ich zastosowania w charakterze znaków intonacji, znaków diakrytycznych lub znaków samogłosek umieszczanych nad, pod, przed lub za spółgłoskami, których dotyczą.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka o zapisie złożonym (skryptu złożonego) dla edycji tekstu.

 • Wpisz i zamień Zaznacz tę opcję, aby zastępować poprzednio wpisany znak przez nowo wpisany znak, jeśli oba te znaki nie mogą występować razem w tym samym fragmencie tekstu.

Zastosuj czcionki azjatyckie także do tekstu łacińskiego     Zaznacz tę opcję, aby zmieniać znaki łacińskie na wybraną czcionkę azjatycką w przypadku zastosowania czcionki azjatyckiej do zaznaczonego tekstu. Wyczyść to pole wyboru, aby nie zmieniać czcionki znaków łacińskich podczas stosowania czcionki azjatyckiej do reszty dokumentu.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Automatycznie przełącz klawiaturę zgodnie z językiem otaczającego tekstu     Zaznacz tę opcję, aby zmieniać język klawiatury i czcionkę na podstawie języka tekstu w miejscu, gdzie znajduje się kursor. Wyczyszczenie tej opcji sprawia, że zmienia się tylko czcionka.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Aktywna kontrolka edytora IME     Zaznacz tę opcję, aby uruchomić edytor IME (Input Method Editor). Wyczyść to pole wyboru, aby zatrzymać działanie edytora IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Ustawienia edytora IME     Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości edytora IME. To okno dialogowe służy do ustawiania i zmieniania opcji tekstu, klawiatury i konwersji znaków oraz innych opcji aktywnego edytora IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Początek strony

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Wklejanie w tym samym dokumencie     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości w tym samym dokumencie, z którego ją skopiowano. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja pozwala zachować style znaków i formatowanie bezpośrednie zastosowane w kopiowanym tekście. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie jest zawarte w stylu akapitu.

 • Scal formatowanie     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między dokumentami     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu w programie Word. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Wszelkie definicje stylów skojarzone z kopiowanym tekstem są kopiowane do dokumentu docelowego.

 • Scal formatowanie     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między dokumentami, gdy istnieją konflikty definicji stylów     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu w programie Word, gdy styl przypisany do kopiowanego tekstu został inaczej zdefiniowany w dokumencie, w którym jest wklejany. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe     Ta opcja powoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując styl Normalny wklejanemu tekstowi i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie mające na celu naśladowanie definicji stylu kopiowanego tekstu.

 • Użyj stylów docelowych (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie nazwy stylu skojarzonej z kopiowanym tekstem, przy czym jednak zostanie użyta definicja stylu dokumentu, w którym tekst jest wklejany. Załóżmy na przykład, że użytkownik kopiuje tekst mający styl Nagłówek 1 z jednego dokumentu do innego. W pierwszym dokumencie styl Nagłówek 1 został zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Arial o rozmiarze 14 punktów, natomiast w dokumencie, w którym tekst jest wklejany, styl Nagłówek 1 został zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Cambria o rozmiarze 16 punktów. Użycie opcji Użyj stylów docelowych spowoduje zastosowanie do wklejanego tekstu stylu Nagłówek 1 (pogrubionej czcionki Cambria o rozmiarze 16 punktów).

 • Scal formatowanie     Ta opcja powoduje odrzucenie definicji stylów i większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje definicję stylu dokumentu, w którym jest wklejany.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie z innych programów     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego programu. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania kopiowanego tekstu.

 • Scal formatowanie     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wstaw/wklej obrazy następująco     Ta opcja określa sposób wstawiania obrazów względem tekstu w dokumentach w programie Word. Obrazy można wstawiać równo z tekstem, zezwolić na ich przenoszenie razem z tekstem albo określić, że tekst ma być zawijany wokół obrazu, umieszczany przed obrazem lub umieszczany za obrazem. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Równo z tekstem     Ta opcja pozwala wstawiać grafikę do akapitu tak, jakby była tekstem. Domyślnie jest ona zaznaczona. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika jest przenoszona. Grafikę można przeciągać w celu zmiany jej położenia w taki sam sposób, jak przeciągany jest tekst.

 • Ramka     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem wszystkich stron ramki wokół grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przylegle     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem nieregularnego kształtu wokół rzeczywistego obrazu. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Za tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie za tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przed tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie przed tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Na wskroś     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem grafiki, łącznie z wypełnianiem miejsc utworzonych przez kształty wklęsłe, takie jak sierp księżyca. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Góra i dół     Ta opcja zapobiega umieszczaniu otaczającego tekstu po bokach grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst     Zaznacz tę opcję, aby konwertować punktory i numerację na symbole tekstowe.

Dodaj znaki kontrolne dla poleceń Wytnij i Kopiuj    Zaznaczenie tej opcji spowoduje zachowanie ruchu kursora w kierunku od prawej do lewej podczas wycinania lub kopiowania tekstu z dokumentu programu Word i wklejania go jako tekstu zwykłego (na przykład w Notatniku).

Użyj klawisza Insert do wklejania     Zaznacz tę opcję, aby umożliwić wstawianie zawartości Schowka pakietu Office do dokumentu za pomocą klawisza INSERT.

Pokaż przycisk opcji wklejania po wklejeniu zawartości     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać przycisk Opcje wklejania podczas wklejania zawartości. Za pomocą przycisku Opcje wklejania możesz zastępować lub modyfikować ustawienia z tej sekcji okna dialogowego Opcje programu Word.

Użyj inteligentnego wycinania i wklejania     Zaznacz tę opcję, aby automatycznie dopasowywać formatowanie podczas wklejania tekstu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru możesz kliknąć przycisk Ustawienia, aby ustawić dodatkowe opcje wklejania.

 • Ustawienia     Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia. W tym oknie dialogowym możesz określić zachowanie domyślne podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu. Zachowanie domyślne możesz zastąpić, używając przycisku Opcje wklejania, który pojawia się po wklejeniu zawartości ze Schowka do wiadomości. Ten przycisk jest dostępny tylko po włączeniu opcji Użyj inteligentnego wycinania i wklejania.

  • Użyj opcji domyślnych dla     Kliknij element na liście w celu wstępnego wybrania konfiguracji opcji w oknie dialogowym. Aby wybrać własną konfigurację opcji, kliknij pozycję Niestandardowe na tej liście.

  • Automatycznie dopasuj odstępy między zdaniami i wyrazami     Wybierz tę opcję, aby usuwać dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodawać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze Schowka.

  • Dopasuj odstępy między akapitami podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby zapobiec tworzeniu pustych akapitów i uniknąć niespójnych odstępów między akapitami.

  • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby sterować formatowaniem i wyrównaniem tabel. Gdy ta opcja jest włączona, pojedyncze komórki są wklejane jako tekst, fragmenty tabel są wklejane do istniejącej tabeli jako wiersze (a nie jako tabela zagnieżdżona), natomiast wklejane tabele dodawane do istniejącej tabeli są dostosowywane tak, aby pasowały do istniejącej tabeli.

  • Inteligentne zachowanie stylu     Wybranie tej opcji nie daje żadnego efektu. W celu precyzyjnego dostosowania zachowania stylów podczas wklejania zawartości użyj opcji Wklejanie dostępnych w sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie w kategorii Zaawansowane.

  • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft PowerPoint     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, do wklejonego tekstu jest stosowane formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli, do wklejonej listy jest stosowany ostatnio używany styl punktora, numeracji lub listy, natomiast wygląd elementów, takich jak tabele, hiperlinki, obrazy, obiekty OLE i kształty, pozostaje taki sam jak w źródle w programie PowerPoint.

  • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Excel     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania danych z programu Excel. Gdy ta opcja jest włączona, wklejone dane są umieszczane w tabeli, natomiast wykresy są wklejane jako rysunki, a nie jako obiekty OLE.

  • Scal wklejone listy z otaczającymi listami     Wybierz tę opcję w celu formatowania wklejanych elementów listy tak, aby pasowały do otaczającej listy.

Początek strony

Rozmiar i jakość obrazu

Rozmiar i jakość obrazu    Wybierz dokument, którego będą dotyczyć podane ustawienia. Na liście kliknij nazwę otwartego dokumentu lub kliknij pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów, które zostaną utworzone.

Odrzuć dane edycji    Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisanie tylko obrazu poddanego edycji. Dane z obrazu oryginalnego (sprzed edycji) będą niedostępne.

Nie kompresuj obrazów w pliku    Zaznaczenie tej opcji spowoduje zachowanie pełnego rozmiaru obrazów. Ta opcja może mieć wpływ na zwiększenie rozmiaru pliku dokumentu.

Ustaw domyślną rozdzielczość docelową na    Ta opcja określa rozdzielczość skompresowanych obrazów. Z listy wybierz wartość określającą liczbę pikseli na cal (ppi).

 • 220 ppi    Zaznacz tę opcję, jeśli dokument będzie drukowany.

 • 150 ppi    Zaznacz tę opcję w przypadku dokumentów, które będą czytane na ekranie.

 • 96 ppi    Zaznacz tę opcję w przypadku dokumentów, które będą wysyłane pocztą e-mail.

Początek strony

Pokazywanie zawartości dokumentu

Pokaż kolory i obrazy tła w widoku układu wydruku     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie kolorów i obrazów tła.

Pokaż tekst zawinięty w oknie dokumentu     Zaznacz tę opcję, aby zawijać tekst w oknie dokumentu, co ułatwi czytanie go na ekranie.

Pokaż symbole zastępcze obrazów     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać puste pole w miejscu każdego obrazu w dokumentach. Ta opcja przyśpiesza przewijanie dokumentów, które zawierają wiele obrazów.

Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać obiekty utworzone za pomocą narzędzi do rysowania programu Word w widoku układu wydruku lub widoku układu sieci Web. Wyczyść to pole wyboru, aby ukrywać rysunki i potencjalnie przyspieszyć wyświetlanie dokumentów, które zawierają wiele rysunków. Rysunki będą drukowane, nawet jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone.

Pokaż animację tekstu     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać na ekranie animacje tekstu. Wyczyść to pole wyboru, aby ocenić wygląd tekstu po wydrukowaniu.

Uwaga: Ta opcja umożliwia oglądanie animowanego tekstu w dokumentach utworzonych w wersjach programu Word starszych niż Word 2007. Bieżąca wersja programu Word nie pozwala już na tworzenie animowanego tekstu.

Pokaż znaki kontrolne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać znaki kontrolne od prawej do lewej.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Pokaż zakładki     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać zakładki na ekranie. Jeśli zakładkę przypisano do elementu, będzie on wyświetlany w nawiasach kwadratowych ([…]). Jeśli zakładkę przypisano do położenia, będzie ona mieć postać belki pionowej. Nawiasy ani belki pionowe nie pojawią się na wydrukach dokumentów.

Pokaż granice tekstu     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie kropkowanych linii dookoła marginesów tekstu, kolumn i akapitów. Te granice służą do określania układu i nie są widoczne w wydrukowanych dokumentach.

Pokaż znaczniki przycięcia     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie narożników marginesów.

Pokaż kody pól zamiast ich wartości     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać w dokumentach kody pól zamiast wartości wynikowych. Na przykład zamiast daty 4 lutego 2008 może być widoczny kod { TIME @\"d MMMM YYYY" }. Wyczyść to pole wyboru, aby wyświetlać wartości wynikowe pól.

Niezależnie od tego ustawienia, zawsze można przełączać się między wyświetlaniem kodów pól a wartościami wynikowymi pól, naciskając klawisze ALT+F9.

Cieniowanie pola     Ta opcja określa, czy i kiedy cieniowane są pola. Aby pola były cieniowane, z listy wybierz pozycję Zawsze albo Tylko zaznaczone. Cieniowanie pól ułatwia ich identyfikację. Cieniowanie będzie widoczne na ekranie, ale nie w drukowanym dokumencie.

Liczbowy     Ta opcja określa sposób wyświetlania liczb w dokumentach. Wybierz pozycję z listy.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem angielskim lub innymi językami europejskimi.

 • Hindi Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem arabskim lub hindi.

 • Kontekst Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie odpowiednim dla języka otaczającego tekstu.

 • Systemowy Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby zgodnie z ustawieniami regionalnymi w Panelu sterowania.

Nazwy miesięcy     Ta opcja określa sposób wyświetlania zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy w tekście arabskim. Wybierz pozycję z listy.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby używać arabskich nazw miesięcy.

 • Transliteracja angielska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać angielską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

 • Transliteracja francuska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać francuską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

Znaki diakrytyczne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać znaki diakrytyczne w dokumentach.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka zawierającego znaki diakrytyczne dla edycji tekstu.

 • Użyj tego koloru dla znaków diakrytycznych Zaznacz tę opcję, aby określić kolor wyświetlania wszystkich znaków diakrytycznych, niezależnie od koloru znaków diakrytycznych w oryginalnym dokumencie. Wybierz kolor z listy.

Użyj czcionki roboczej w widoku roboczym i w widoku konspektu     Zaznaczenie tej opcji przyspieszy wyświetlanie dokumentów na ekranie w przypadku komputerów o bardzo ograniczonych zasobach.

 • Nazwa     Wybierz czcionkę, która będzie używana w wersjach roboczych dokumentów. Ta opcja jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu pola wyboru Użyj czcionki roboczej w widoku roboczym i w widoku konspektu.

 • Rozmiar     Wybierz rozmiar dla czcionki roboczej (w punktach). Ta opcja jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu pola wyboru Użyj czcionki roboczej w widoku roboczym i w widoku konspektu.

Widok dokumentu     Ta opcja określa kierunek tekstu w nowych dokumentach.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Od prawej do lewej Zaznacz tę opcję, aby określić układ dokumentów w kierunku od prawej do lewej. Na przykład akapity rozpoczynają się po prawej stronie dokumentu, a tekst biegnie w lewo.

 • Od lewej do prawej Zaznacz tę opcję, aby określić układ dokumentów w kierunku od lewej do prawej. Na przykład akapity rozpoczynają się po lewej stronie dokumentu, a tekst biegnie w prawo.

Podstawianie czcionek     Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Podstawianie czcionek. Użyj tej opcji, aby określić, czy aktywny dokument korzysta z czcionek, które nie są dostępne na danym komputerze. Jeśli w dokumencie użyto czcionek niedostępnych na komputerze, w oknie dialogowym można określić czcionkę podstawianą.

Początek strony

Wyświetlacz

Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów     Wprowadź liczbę elementów (od 1 do 50), które będą wyświetlane na liście Ostatnio używane dokumenty.

Uwaga: Tylko pierwszym dziewięciu plikom z listy jest przypisany klawisz skrótu. Te dokumenty można otworzyć, naciskając klawisze do 1 do 9 po uprzednim naciśnięciu klawiszy ALT+F.

Pokaż wartości w jednostkach miary     Wybierz jednostki miary używane na linijce poziomej. W tych jednostkach będą również wyrażone miary wpisywane w oknach dialogowych.

Szerokość obszaru stylu w widoku roboczym i w widoku konspektu     W polu wpisz dodatnią liczbę dziesiętną (taką jak 0,5), aby otworzyć obszar stylu, w którym będą wyświetlane nazwy stylów zastosowanych w tekście. Aby zamknąć obszar stylu, wprowadź wartość 0.

Pokaż wartości w jednostkach szerokości znaków     Zaznacz tę opcję, aby używać szerokości znaku jako podstawowej jednostki wyrównywania tekstu, na przykład na linijkach pionowej i poziomej.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Pokaż piksele dla opcji HTML     Zaznacz tę opcję, aby używać pikseli jako domyślnej jednostki miary w oknach dialogowych związanych z funkcjami języka HTML.

Pokaż wszystkie okna na pasku zadań     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie na pasku zadań systemu Microsoft Windows ikony dla każdego otwartego okna w programie pakietu Microsoft Office. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje umieszczenie na pasku zadań pojedynczej ikony dla każdego otwartego programu.

Pokaż klawisze skrótów w etykietkach ekranowych     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać skróty klawiaturowe w etykietkach ekranowych.

Pokaż poziomy pasek przewijania     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie u dołu okna dokumentu poziomego paska przewijania.

Pokaż pionowy pasek przewijania     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie z boku okna dokumentu pionowego paska przewijania.

 • Lewy pasek przewijania Zaznaczenie tej opcji spowoduje umieszczanie z lewej strony okna dokumentu pionowego paska przewijania. Tej opcji należy używać w przypadku pracy z dokumentami, w których używany jest głównie tekst od prawej do lewej.

  Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Pokaż linijkę pionową w widoku układu wydruku     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z boku okna dokumentu. Upewnij się, że zostało zaznaczone także pole wyboru Linijka w grupie Pokazywanie/ukrywanie karty Widok na Wstążce, elemencie udostępnianym przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 • Pokaż prawą linijkę w widoku układu wydruku Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z prawej strony okna dokumentu.

  Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Optymalizuj położenie znaków względem układu, a nie w celu zachowania czytelności     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać położenie znaków dokładnie w taki sposób, w jaki będą one drukowane w dokumencie względem bloków tekstu. Po włączeniu tej opcji odstępy między znakami mogą zostać zniekształcone. Aby zachować dobrą czytelność na ekranie, wyłącz tę opcję.

Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki    Zaznaczenie tej opcji spowoduje zaprzestanie renderowania trójwymiarowych kształtów, efektów kształtów i efektów tekstowych przy użyciu karty graficznej komputera.

Początek strony

Drukowanie

Użyj jakości roboczej     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie dokumentów z zastosowaniem bardzo ograniczonego formatowania, co może przyspieszyć proces drukowania. Wiele drukarek nie obsługuje tej funkcji.

Drukuj w tle     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie dokumentów w tle, co pozwoli na kontynuowanie pracy podczas drukowania. Aby jednocześnie były możliwe praca i drukowanie, wymagana jest większa ilość dostępnej pamięci. Jeśli praca z dokumentem podczas drukowania jest znacznie spowalniana, wyłącz tę opcję.

Drukuj strony w odwrotnej kolejności     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie stron w odwrotnej kolejności, począwszy od ostatniej strony dokumentu. Nie należy używać tej opcji podczas drukowania kopert.

Drukuj tagi XML     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie tagów XML dla elementów XML, które zostały zastosowane w dokumencie XML. Do dokumentu musi być dołączony schemat i muszą być zastosowane elementy udostępniane przez dołączony schemat. Tagi będą widoczne w wydrukowanym dokumencie.

Drukuj kody pól zamiast ich wartości     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie kodów pól zamiast ich wartości — na przykład { TIME @\"d MMMM YYYY" } zamiast 4 lutego 2008.

Zezwalaj na aktualizację pól zawierających prześledzone zmiany przed wydrukowaniem    Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie kody pól wstawione w trybie śledzenia zmian zostaną wydrukowane z uwzględnieniem zmienionego tekstu.

Drukuj z przodu arkusza przy drukowaniu dwustronnym     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie przodu każdego arkusza podczas drukowania na drukarce, która nie ma funkcji drukowania dwustronnego. Strony zostaną wydrukowane w odwrotnej kolejności, dzięki czemu po odwróceniu stosu kartek w celu wydrukowania tylnych stron zostanie zachowana prawidłowa kolejność wydruku.

Drukuj z tyłu arkusza przy drukowaniu dwustronnym     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie tyłu każdego arkusza podczas drukowania na drukarce, która nie ma funkcji drukowania dwustronnego. Strony zostaną wydrukowane w kolejności rosnącej, dzięki czemu będą odpowiadać stosowi stron z wydrukowanym przodem, wydrukowanych w odwrotnej kolejności.

Skaluj zawartość dla rozmiaru papieru A4 lub 8,5 x 11 cali     Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne dopasowanie dokumentów zaprojektowanych dla papieru o rozmiarach 8,5 x 11 cali do formatu A4 oraz dopasowanie dokumentów zaprojektowanych dla formatu A4 do papieru o rozmiarach 8,5 x 11 cali. Ta opcja działa tylko wówczas, gdy papier formatu A4 lub papier o rozmiarach 8,5 x 11 cali w drukarce nie jest zgodny z rozmiarem strony ustawionym na karcie Układ strony programu Word. Opcja ma wpływ wyłącznie na wydruki i nie dotyczy formatowania.

Domyślny zasobnik     W tej opcji jest wyświetlany domyślny zasobnik drukarki. Aby ustawienie było zgodne z ustawieniami drukarki, wybierz pozycję Użyj ustawień drukarki. Aby wskazać inny zasobnik, wybierz go z listy. Opcje na liście zależą od konfiguracji drukarki.

Początek strony

Podczas drukowania tego dokumentu

Podczas drukowania tego dokumentu     Wybierz dokument, którego będą dotyczyć podane ustawienia wydruku. Na liście wybierz nazwę otwartego dokumentu lub wybierz pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów, które zostaną utworzone.

Drukowanie postscriptowe na tekście     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie kodu PostScript, jeśli dokument zawiera pola PRINT.

Drukuj tylko dane z formularza     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie danych wprowadzonych do formularza online, bez drukowania samego formularza.

Początek strony

Zapisywanie

Monituj przed zapisaniem szablonu Normal     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie podczas zamykania programu Word komunikatu z pytaniem dotyczącym zapisania zmian wprowadzonych w szablonie domyślnym. Ponieważ zmiany w szablonie domyślnym mają wpływ na każdy nowo utworzony dokument, komunikat ostrzegający o zmianach w szablonie może być przydatny. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje automatyczne zapisywanie zmian bez monitowania.

Zawsze twórz kopię zapasową     Zaznaczenie tej opcji spowoduje tworzenie kopii zapasowej dokumentu przy każdym jego zapisywaniu. Każda kopia zapasowa zastępuje poprzednią kopię zapasową. Program Word dodaje frazę „Kopia zapasowa” do nazwy pliku i stosuje rozszerzenie pliku wbk do wszystkich kopii zapasowych. Kopie zapasowe są zapisywane w tym samym folderze co oryginalny dokument.

Kopiuj pliki przechowywane zdalnie na komputer i aktualizuj je podczas zapisywania     Zaznaczenie tej opcji spowoduje tymczasowe przechowywanie lokalnej kopii pliku znajdującego się na dysku sieciowym lub wymiennym. Podczas zapisywania kopii lokalnej wprowadzone zmiany zostaną zapisane w kopii oryginalnej. Jeśli oryginalny plik nie będzie osiągalny, program Word wyświetli monit o zapisanie pliku w innej lokalizacji w celu uniknięcia utraty danych.

Zezwalaj na zapisywanie w tle     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie dokumentu podczas pracy. W czasie zapisywania w tle program Word wyświetla wskaźnik postępu na pasku stanu.

Początek strony

Zachowywanie wierności dokumentu podczas jego udostępniania

Zachowaj wierność tego dokumentu podczas jego udostępniania     Wybierz dokument, którego będą dotyczyć podane ustawienia. Na liście wybierz nazwę otwartego dokumentu lub wybierz pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów, które zostaną utworzone.

Zapisz dane formularza jako plik z tekstem rozdzielanym     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie danych, które będą wprowadzane do formularza online, jako pojedynczego pliku tekstowego rozdzielanego tabulatorami w formacie zwykłego tekstu. Dzięki temu będzie możliwy późniejszy import zawartości tego pliku do bazy danych.

Osadź dane lingwistyczne     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie danych lingwistycznych, takich jak mowa lub pismo odręczne.

Początek strony

Ogólne

Reaguj dźwiękiem     Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie dźwięku do niektórych akcji i zdarzeń w programie Word i w innych programach pakietu Microsoft Office 2007. Program Word może na przykład odtwarzać dźwięk po zakończeniu procesu. Aby zmienić dźwięk, który jest skojarzony ze zdarzeniem, otwórz folder dźwięków i urządzeń audio w Panelu sterowania. Odtwarzanie większości dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową.

Reaguj za pomocą animacji     Zaznaczenie tej opcji umożliwia animację ruchów wskaźnika w programie Word i w innych programach pakietu Office. Ta opcja udostępnia również animowane kursory dla takich czynności jak drukowanie, zapisywanie, automatyczne formatowanie oraz operacje znajdowania i zamieniania.

Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku     Zaznaczenie tej opcji umożliwia wybór konwertera plików używanego przez program Word do otwierania plików utworzonych w innym programie. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje automatyczny wybór konwertera plików w programie Word.

Aktualizuj łącza automatyczne przy otwarciu     Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczną aktualizację zawartości, która jest połączona z innymi plikami, za każdym razem podczas otwierania dokumentu.

Zezwalaj na otwieranie dokumentu w widoku roboczym     Zaznaczenie tej opcji umożliwia otwieranie dokumentów w widoku roboczym.

Uwaga: Aby dokument był domyślnie otwierany w widoku roboczym, włącz tę opcję, a następnie na karcie Widok w grupie Widoki dokumentu kliknij przycisk Wersja robocza. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w dokumencie zapisz go.

Włącz podział na strony w tle     Zaznaczenie tej opcji umożliwia automatyczny podział dokumentu na strony w czasie pracy. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w widoku roboczym i w widoku konspektu. Wyczyszczenie tego pola wyboru zapobiegnie aktualizowaniu numeracji stron (podczas wyświetlania na pasku stanu) do czasu włączenia widoku układu wydruku.

Pokaż błędy interfejsu użytkownika w dodatkach     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie komunikatów o błędach przez programy, które dostosowują interfejs użytkownika. Ta opcja jest użyteczna zwłaszcza dla autorów oprogramowania, ponieważ udostępnia informacje dotyczące debugowania dostosowanego interfejsu użytkownika.

Pokaż zawartość witryny Office.com przesłaną przez klientów    Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie szablonów i obrazów utworzonych przez klientów, a nie tylko zawartości udostępnionej w witrynie Microsoft Office.

Adres wysyłkowy     Wpisz adres, którego program Word będzie używać jako domyślnego adresu zwrotnego w listach i na kopertach.

Lokalizacje plików     Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie domyślnej lokalizacji przechowywania dokumentów, szablonów oraz innych elementów tworzonych i używanych w programie Word. Aby ustawić nową lokalizację domyślną, w oknie dialogowym Lokalizacje plików kliknij element, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

Domyślne lokalizacje szablonów i folderu Autostart są traktowane jako lokalizacje zaufane. Jeśli zmienisz lokalizację, upewnij się, że nowy folder jest bezpieczną lokalizacją.

Opcje sieci Web     Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje sieci Web. W tym oknie dialogowym można ustawić opcje tworzenia stron internetowych za pomocą programu Word.

Początek strony

Zgodność

Dokumenty angielskiego programu Word 6.0/95     Ta opcja określa preferencje w zakresie konwertowania tekstu. Wcześniejsze wersje programu Word były czasami używane z programami innych firm przeznaczonymi do obsługi języka chińskiego lub koreańskiego w angielskich wersjach systemu Microsoft Windows. Jeśli w wyniku używania takich dodatków tekst w dokumencie, który próbujesz otworzyć, jest wyświetlany nieprawidłowo, możesz zastosować te opcje w celu przekonwertowania dokumentu, aby tekst był wyświetlany prawidłowo. Pamiętaj, aby po pomyślnym otwarciu pliku przywrócić poprzednie ustawienie opcji: Otwórz normalnie. W przeciwnym razie pliki, które są przechowywane prawidłowo, mogą być otwierane w nieprawidłowy sposób.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

 • Zawiera tekst azjatycki Zaznacz tę opcję, jeśli wiesz, że dokument zawiera tekst wschodnioazjatycki, aby ten tekst był wyświetlany prawidłowo.

 • Otwórz normalnie Zaznacz tę opcję po otwarciu pliku, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu.

 • Automatycznie wykryj tekst azjatycki Zaznacz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy dany dokument zawiera tekst wschodnioazjatycki. Program Word podejmie próbę wykrycia tekstu wschodnioazjatyckiego i jego prawidłowego wyświetlenia.

Początek strony

Opcje zgodności

Opcje zgodności dla     Wybierz dokument, którego będą dotyczyć podane ustawienia. Na liście wybierz nazwę otwartego dokumentu lub wybierz pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów, które zostaną utworzone.

Zastosuj w tym dokumencie układ dokumentów tworzonych w programie     Wybierz edytor tekstów, który prawdopodobnie będzie używany do otwierania dokumentu. Ustawienia na liście Opcje układu zmieniają się w zależności od wybranego edytora tekstów. Aby określić własną konfigurację ustawień, wybierz pozycję Niestandardowy.

Opcje układu     Zawiera opcje dotyczące układu dokumentu. Zaznacz pola wyboru dotyczące odpowiednich opcji.

Początek strony

Aby otworzyć zaawansowane opcje programu Word, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Przycisk pakietu Microsoft Office > Opcje programu Word, a następnie w okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zaawansowane.

W tym artykule

Opcje edycji

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Pokazywanie zawartości dokumentu

Wyświetlanie

Drukowanie

Podczas drukowania tego dokumentu

Zapisywanie

Zachowywanie wierności dokumentu podczas jego udostępniania

Ogólne

Funkcje zgodności

Opcje zgodności

Opcje edycji

Wpisywany tekst zastępuje zaznaczony tekst     Zaznacz tę opcję, aby zaznaczony tekst był usuwany, gdy rozpoczniesz wpisywanie. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, program Microsoft Office Word wstawi nowy tekst przed zaznaczonym tekstem i nie usunie zaznaczonego tekstu.

Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów     Zaznacz tę opcję, aby program zaznaczał całe wyrazy, gdy zaznaczysz część jednego wyrazu, a następnie część następnego wyrazu. Włączenie tej opcji spowoduje także, że po dwukrotnym kliknięciu wyrazu program Word zaznaczy wyraz i następującą po nim spację.

Zezwalaj na przeciąganie i upuszczanie tekstu     Zaznacz tę opcję, aby móc przenosić lub kopiować tekst, przeciągając go. Aby przenieść tekst, zaznacz go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Aby skopiować tekst, zaznacz go, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania zaznaczenia w nowe miejsce.

Użyj klawisza CTRL oraz kliknięcia, aby śledzić hiperłącze     Zaznacz tę opcję, aby ułatwić edytowanie tekstu hiperlinków. Kiedy ta opcja jest włączona, musisz nacisnąć klawisz CTRL podczas klikania linku, aby przejść do miejsca docelowego. W przypadku wyłączenia tej opcji kliknięcie linku powoduje, że program Word przechodzi do miejsca docelowego linku, co utrudnia edycję tekstu linku.

Automatycznie utwórz kanwę rysunku podczas wstawiania Autokształtów     Zaznacz tę opcję, aby umieszczać kanwę rysunku wokół obiektów rysunkowych, rysunków odręcznych i pisma odręcznego po ich wstawieniu w dokumencie. Kanwa rysunku ułatwia rozmieszczanie obiektów rysunkowych i obrazów oraz ich przenoszenie jako całości.

Użyj inteligentnego zaznaczania akapitów     Zaznacz tę opcję, aby podczas zaznaczania całego akapitu zaznaczać znacznik akapitu. Jeśli uwzględnisz znacznik akapitu podczas wycinania i wklejania akapitu, nie będzie pozostawiany pusty akapit, a formatowanie akapitu zostanie automatycznie zachowane.

Użyj kursorów inteligentnych     Zaznacz tę opcję, aby określić, że kursor ma być przenoszony podczas przewijania w górę i w dół. Jeśli po przewinięciu naciśniesz klawisz STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, kursor zostanie przeniesiony na obecnie wyświetlanej stronie, a nie w miejscu, w którym znajdował się poprzednio.

Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby naciśnięcie klawisza INSERT powodowało włączenie lub wyłączenie trybu zastępowania.

 • Użyj trybu zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby zastępować istniejący tekst podczas wpisywania, znak po znaku. Jeśli wybierzesz opcję Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania, możesz włączać i wyłączać tę opcję, naciskając klawisz INSERT.

Dodaj podwójny cudzysłów do numerowania alfabetu hebrajskiego     Zaznacz tę opcję, aby dodawać znaki podwójnego cudzysłowu (") do numerowania.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka hebrajskiego dla edycji tekstu.

Monituj o aktualizację stylu     Zaznacz tę opcję, aby program wyświetlał monit, gdy bezpośrednio zmodyfikujesz tekst, do którego zastosowano styl, a następnie ponownie zastosujesz ten styl do zmodyfikowanego tekstu. Po wyświetleniu monitu możesz zaktualizować styl na podstawie ostatnich zmian lub ponownie zastosować formatowanie stylu.

Użyj stylu normalnego dla list punktowanych i numerowanych     Zaznacz tę opcję, aby style list były oparte na stylu akapitu Normalny zamiast na stylu akapitu Lista.

Śledź formatowanie     Zaznacz tę opcję, aby śledzić formatowanie podczas pisania. Dzięki temu możesz łatwo stosować to samo formatowanie w innym miejscu. Ta opcja musi być włączona, aby można było używać polecenia Zaznacz tekst z podobnym formatowaniem w menu skrótów wyświetlanym po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy. Aby wyświetlić listę użytych formatowań, kliknij polecenie Opcje w okienku Styl, a następnie zaznacz pola wyboru Formatowanie poziomu akapitu, Formatowanie czcionki oraz Formatowanie punktorów i numeracji.

 • Oznacz niespójności formatowania     Zaznacz tę opcję, aby obecne w dokumentach style formatowania, które są podobne, ale nie identyczne, były oznaczane niebieskimi falistymi podkreśleniami. Aby użyć tej opcji, musisz także zaznaczyć pole wyboru Śledź formatowanie.

Włącz klikanie i wpisywanie     Zaznacz tę opcję, aby wstawiać w dokumencie tekst, grafikę, tabele lub inne elementy przez dwukrotne kliknięcie w pustym obszarze. Funkcja klikania i wpisywania automatycznie wstawia akapity i stosuje wyrównanie niezbędne do umieszczenia elementu w miejscu wybranym podwójnym kliknięciem. Ta funkcja jest dostępna tylko w widokach układu wydruku i układu sieci Web.

 • Domyślny styl akapitu Wybierz styl, który zostanie zastosowany do tekstu, gdy użyjesz funkcji klikania i wpisywania.

Ruch kursora     Ta opcja określa kierunek ruchu kursora po naciśnięciu klawiszy strzałek na klawiaturze.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Logiczny Zaznaczenie tej opcji spowoduje ruch kursora zgodnie z kierunkiem bieżącego tekstu. Jeśli na przykład używasz klawiszy strzałek do przechodzenia przez tekst w języku arabskim, a potem w języku angielskim (w tym samym zdaniu), kursor przesuwa się od prawej do lewej, gdy jest w tekście arabskim, a po przejściu do tekstu angielskiego zmienia kierunek i zmierza od lewej do prawej strony.

 • Wizualny Zaznaczenie tej opcji spowoduje przechodzenie kursora do następnego wizualnie sąsiedniego znaku. Jeśli na przykład używasz klawiszy strzałek do przechodzenia od prawej do lewej w ramach tekstu w języku arabskim, a potem w języku angielskim (w tym samym zdaniu), kursor przesuwa się od prawej do lewej bez względu na kierunek tekstu.

Sposób zaznaczania kursorem     Ta opcja umożliwia określenie sposobu zaznaczania tekstu podczas rozszerzania zaznaczenia.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Blokowy Zaznaczenie tej opcji spowoduje zawijanie tekstu w kolejnych wierszach w miarę zaznaczania w dół, przy czym wszystkie zaznaczone wiersze będą miały taką samą szerokość.

 • Ciągły Zaznaczenie tej opcji spowoduje zawijanie tekstu w kolejnych wierszach w miarę zaznaczania w dół, przy czym ostatni wiersz bloku będzie miał inną szerokość.

Użyj sprawdzania sekwencyjnego     Zaznacz tę opcję, aby weryfikować nowo wpisywane znaki pod kątem poprawnej kolejności ich zastosowania w charakterze znaków intonacji, znaków diakrytycznych lub znaków samogłosek umieszczanych nad, pod, przed lub za spółgłoskami, których dotyczą.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka o zapisie złożonym (skryptu złożonego) dla edycji tekstu.

 • Wpisz i zamień Zaznacz tę opcję, aby zastępować poprzednio wpisany znak przez nowo wpisany znak, jeśli oba te znaki nie mogą występować razem w tym samym fragmencie tekstu.

Zastosuj czcionki azjatyckie także do tekstu łacińskiego     Zaznacz tę opcję, aby zmieniać znaki łacińskie na wybraną czcionkę azjatycką w przypadku zastosowania czcionki azjatyckiej do zaznaczonego tekstu. Wyczyść to pole wyboru, aby nie zmieniać czcionki znaków łacińskich podczas stosowania czcionki azjatyckiej do reszty dokumentu.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Automatycznie przełącz klawiaturę zgodnie z językiem otaczającego tekstu     Zaznacz tę opcję, aby zmieniać język klawiatury i czcionkę na podstawie języka tekstu w miejscu, gdzie znajduje się kursor. Wyczyszczenie tej opcji sprawia, że zmienia się tylko czcionka.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Użyj starszego trybu edytora IME, aby włączyć tryb zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby zmieniać (zastępować) istniejące znaki na nowo wpisywane znaki podczas używania edytora IME na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP. Jeśli program Word jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows Vista, ta opcja nie jest wyświetlana, ponieważ tryb zastępowania jest obsługiwany automatycznie.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Aktywna kontrolka edytora IME     Zaznacz tę opcję, aby uruchomić edytor IME (Input Method Editor). Wyczyść to pole wyboru, aby zatrzymać działanie edytora IME.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

IME TrueInline     Zaznacz tę opcję, aby udostępnić interfejs w języku naturalnym na komputerach z obsługą edytora IME.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Ustawienia edytora IME     Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości edytora IME. To okno dialogowe służy do ustawiania i zmieniania opcji tekstu, klawiatury i konwersji znaków oraz innych opcji aktywnego edytora IME.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Początek strony

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Wklejanie w tym samym dokumencie     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości w tym samym dokumencie, z którego ją skopiowano. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja pozwala zachować style znaków i formatowanie bezpośrednie zastosowane w kopiowanym tekście. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie jest zawarte w stylu akapitu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między dokumentami     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu w programie Word. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Wszelkie definicje stylów skojarzone z kopiowanym tekstem są kopiowane do dokumentu docelowego.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między dokumentami, gdy istnieją konflikty definicji stylów     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu w programie Word, gdy styl przypisany do kopiowanego tekstu został inaczej zdefiniowany w dokumencie, w którym jest wklejany. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe     Ta opcja powoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując styl Normalny wklejanemu tekstowi i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie mające na celu naśladowanie definicji stylu kopiowanego tekstu.

 • Użyj stylów docelowych (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie nazwy stylu skojarzonej z kopiowanym tekstem, przy czym jednak zostanie użyta definicja stylu dokumentu, w którym tekst jest wklejany. Załóżmy na przykład, że użytkownik kopiuje tekst mający styl Nagłówek 1 z jednego dokumentu do innego. W pierwszym dokumencie styl Nagłówek 1 został zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Arial o rozmiarze 14 punktów, natomiast w dokumencie, w którym tekst jest wklejany, styl Nagłówek 1 został zdefiniowany jako pogrubiona czcionka Cambria o rozmiarze 16 punktów. Użycie opcji Użyj stylów docelowych spowoduje zastosowanie do wklejanego tekstu stylu Nagłówek 1 (pogrubionej czcionki Cambria o rozmiarze 16 punktów).

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja powoduje odrzucenie definicji stylów i większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje definicję stylu dokumentu, w którym jest wklejany.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie z innych programów     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego programu. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania kopiowanego tekstu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wstaw/wklej obrazy następująco     Ta opcja określa sposób wstawiania obrazów względem tekstu w dokumentach w programie Word. Obrazy można wstawiać równo z tekstem, zezwolić na ich przenoszenie razem z tekstem albo określić, że tekst ma być zawijany wokół obrazu, umieszczany przed obrazem lub umieszczany za obrazem. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Równo z tekstem     Ta opcja pozwala wstawiać grafikę do akapitu tak, jakby była tekstem. Domyślnie jest ona zaznaczona. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika jest przenoszona. Grafikę można przeciągać w celu zmiany jej położenia w taki sam sposób, jak przeciągany jest tekst.

 • Ramka     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem wszystkich stron ramki wokół grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przylegle     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem nieregularnego kształtu wokół rzeczywistego obrazu. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Za tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie za tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przed tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie przed tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Na wskroś     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem grafiki, łącznie z wypełnianiem miejsc utworzonych przez kształty wklęsłe, takie jak sierp księżyca. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Góra i dół     Ta opcja zapobiega umieszczaniu otaczającego tekstu po bokach grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst     Zaznacz tę opcję, aby konwertować punktory i numerację na symbole tekstowe.

Użyj klawisza Insert do wklejania     Zaznacz tę opcję, aby umożliwić wstawianie zawartości Schowka pakietu Office do dokumentu za pomocą klawisza INSERT.

Pokaż przyciski opcji wklejania     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać przycisk Opcje wklejania podczas wklejania zawartości. Za pomocą przycisku Opcje wklejania możesz zastępować lub modyfikować ustawienia z tej sekcji okna dialogowego Opcje programu Word.

Użyj inteligentnego wycinania i wklejania     Zaznacz tę opcję, aby automatycznie dopasowywać formatowanie podczas wklejania tekstu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru możesz kliknąć przycisk Ustawienia, aby ustawić dodatkowe opcje wklejania.

 • Ustawienia     Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia. W tym oknie dialogowym możesz określić zachowanie domyślne podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu. Zachowanie domyślne możesz zastąpić, używając przycisku Opcje wklejania, który pojawia się po wklejeniu zawartości ze Schowka do wiadomości. Ten przycisk jest dostępny tylko po włączeniu opcji Użyj inteligentnego wycinania i wklejania.

  • Użyj opcji domyślnych dla     Kliknij element na liście w celu wstępnego wybrania konfiguracji opcji w oknie dialogowym. Aby wybrać własną konfigurację opcji, kliknij pozycję Niestandardowe na tej liście.

  • Automatycznie dopasuj odstępy między zdaniami i wyrazami     Wybierz tę opcję, aby usuwać dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodawać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze Schowka.

  • Dopasuj odstępy między akapitami podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby zapobiec tworzeniu pustych akapitów i uniknąć niespójnych odstępów między akapitami.

  • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby sterować formatowaniem i wyrównaniem tabel. Gdy ta opcja jest włączona, pojedyncze komórki są wklejane jako tekst, fragmenty tabel są wklejane do istniejącej tabeli jako wiersze (a nie jako tabela zagnieżdżona), natomiast wklejane tabele dodawane do istniejącej tabeli są dostosowywane tak, aby pasowały do istniejącej tabeli.

  • Inteligentne zachowanie stylu     Wybranie tej opcji nie daje żadnego efektu. W celu precyzyjnego dostosowania zachowania stylów podczas wklejania zawartości użyj opcji Wklejanie dostępnych w sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie w kategorii Zaawansowane.

  • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office PowerPoint     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, do wklejonego tekstu jest stosowane formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli, do wklejonej listy jest stosowany ostatnio używany styl punktora, numeracji lub listy, natomiast wygląd elementów, takich jak tabele, hiperlinki, obrazy, obiekty OLE i kształty, pozostaje taki sam jak w źródle w programie PowerPoint.

  • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office Excel     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania danych z programu Excel. Gdy ta opcja jest włączona, wklejone dane są umieszczane w tabeli, natomiast wykresy są wklejane jako rysunki, a nie jako obiekty OLE.

  • Scal wklejone listy z otaczającymi listami     Wybierz tę opcję w celu formatowania wklejanych elementów listy tak, aby pasowały do otaczającej listy.

Początek strony

Pokazywanie zawartości dokumentu

Pokaż kolory i obrazy tła w widoku układu wydruku     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie kolorów i obrazów tła.

Pokaż tekst zawinięty w oknie dokumentu     Zaznacz tę opcję, aby zawijać tekst w oknie dokumentu, co ułatwi czytanie go na ekranie.

Pokaż symbole zastępcze obrazów     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać puste pole w miejscu każdego obrazu w dokumentach. Ta opcja przyśpiesza przewijanie dokumentów, które zawierają wiele obrazów.

Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać obiekty utworzone za pomocą narzędzi do rysowania programu Word w widoku układu wydruku lub widoku układu sieci Web. Wyczyść to pole wyboru, aby ukrywać rysunki i potencjalnie przyspieszyć wyświetlanie dokumentów, które zawierają wiele rysunków. Rysunki będą drukowane, nawet jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone.

Pokaż animację tekstu     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać na ekranie animacje tekstu. Wyczyść to pole wyboru, aby ocenić wygląd tekstu po wydrukowaniu.

Ta opcja umożliwia oglądanie animowanego tekstu w dokumentach utworzonych w wersjach programu Word starszych niż Word 2007. Bieżąca wersja programu Word nie pozwala już na tworzenie animowanego tekstu.

Pokaż znaki kontrolne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać znaki kontrolne od prawej do lewej.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Pokaż zakładki     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać zakładki na ekranie. Jeśli zakładkę przypisano do elementu, będzie on wyświetlany w nawiasach kwadratowych ([…]). Jeśli zakładkę przypisano do położenia, będzie ona mieć postać belki pionowej. Nawiasy ani belki pionowe nie pojawią się na wydrukach dokumentów.

Pokaż tagi inteligentne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać fioletowe podkreślenie kropkowane pod tekstem rozpoznanym jako tag inteligentny.

Pokaż granice tekstu     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie kropkowanych linii dookoła marginesów tekstu, kolumn i akapitów. Te granice służą do określania układu i nie są widoczne w wydrukowanych dokumentach.

Pokaż znaczniki przycięcia     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie narożników marginesów.

Pokaż kody pól zamiast ich wartości     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać w dokumentach kody pól zamiast wartości wynikowych. Na przykład zamiast daty 4 lutego 2008 może być widoczny kod { TIME @\"d MMMM YYYY" }. Wyczyść to pole wyboru, aby wyświetlać wartości wynikowe pól.

Niezależnie od tego ustawienia, zawsze można przełączać się między wyświetlaniem kodów pól a wartościami wynikowymi pól, naciskając klawisze ALT+F9.

Cieniowanie pola     Ta opcja określa, czy i kiedy cieniowane są pola. Aby pola były cieniowane, z listy wybierz pozycję Zawsze albo Tylko zaznaczone. Cieniowanie pól ułatwia ich identyfikację. Cieniowanie będzie widoczne na ekranie, ale nie w drukowanym dokumencie.

Liczbowy     Ta opcja określa sposób wyświetlania liczb w dokumentach. Wybierz pozycję z listy.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem angielskim lub innymi językami europejskimi.

 • Hindi Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem arabskim lub hindi.

 • Kontekst Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie odpowiednim dla języka otaczającego tekstu.

 • Systemowy Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby zgodnie z ustawieniami regionalnymi w Panelu sterowania.

Nazwy miesięcy     Ta opcja określa sposób wyświetlania zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy w tekście arabskim. Wybierz pozycję z listy.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby używać arabskich nazw miesięcy.

 • Transliteracja angielska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać angielską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

 • Transliteracja francuska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać francuską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

Znaki diakrytyczne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać znaki diakrytyczne w dokumentach.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka zawierającego znaki diakrytyczne dla edycji tekstu.

 • Użyj tego koloru dla znaków diakrytycznych Zaznacz tę opcję, aby określić kolor wyświetlania wszystkich znaków diakrytycznych, niezależnie od koloru znaków diakrytycznych w oryginalnym dokumencie. Wybierz kolor z listy.

Użyj czcionki roboczej w widoku roboczym i w widoku konspektu     Zaznaczenie tej opcji przyspieszy wyświetlanie dokumentów na ekranie w przypadku komputerów o bardzo ograniczonych zasobach.

 • Nazwa     Wybierz czcionkę, która będzie używana w wersjach roboczych dokumentów. Ta opcja jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu pola wyboru Użyj czcionki roboczej w widoku roboczym i w widoku konspektu.

 • Rozmiar     Wybierz rozmiar dla czcionki roboczej (w punktach). Ta opcja jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu pola wyboru Użyj czcionki roboczej w widoku roboczym i w widoku konspektu.

Widok dokumentu     Ta opcja określa kierunek tekstu w nowych dokumentach.

Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Od prawej do lewej Zaznacz tę opcję, aby określić układ dokumentów w kierunku od prawej do lewej. Na przykład akapity rozpoczynają się po prawej stronie dokumentu, a tekst biegnie w lewo.

 • Od lewej do prawej Zaznacz tę opcję, aby określić układ dokumentów w kierunku od lewej do prawej. Na przykład akapity rozpoczynają się po lewej stronie dokumentu, a tekst biegnie w prawo.

Podstawianie czcionek     Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Podstawianie czcionek. Użyj tej opcji, aby określić, czy aktywny dokument korzysta z czcionek, które nie są dostępne na danym komputerze. Jeśli w dokumencie użyto czcionek niedostępnych na komputerze, w oknie dialogowym można określić czcionkę podstawianą.

Początek strony

Wyświetlacz

Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów     Wprowadź liczbę elementów (od 1 do 50), które będą wyświetlane na liście Ostatnio używane dokumenty.

Tylko pierwszym dziewięciu plikom z listy jest przypisany klawisz skrótu. Te dokumenty można otworzyć, naciskając klawisze do 1 do 9 po uprzednim naciśnięciu klawiszy ALT+F.

Pokaż wartości w jednostkach miary     Wybierz jednostki miary używane na linijce poziomej. W tych jednostkach będą również wyrażone miary wpisywane w oknach dialogowych.

Szerokość obszaru stylu w widoku roboczym i w widoku konspektu     W polu wpisz dodatnią liczbę dziesiętną (taką jak 0,5), aby otworzyć obszar stylu, w którym będą wyświetlane nazwy stylów zastosowanych w tekście. Aby zamknąć obszar stylu, wprowadź wartość 0.

Pokaż wartości w jednostkach szerokości znaków     Zaznacz tę opcję, aby używać szerokości znaku jako podstawowej jednostki wyrównywania tekstu, na przykład na linijkach pionowej i poziomej.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Pokaż piksele dla opcji HTML     Zaznacz tę opcję, aby używać pikseli jako domyślnej jednostki miary w oknach dialogowych związanych z funkcjami języka HTML.

Pokaż wszystkie okna na pasku zadań     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie na pasku zadań systemu Microsoft Windows ikony dla każdego otwartego okna w programie pakietu Microsoft Office. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje umieszczenie na pasku zadań pojedynczej ikony dla każdego otwartego programu.

Pokaż klawisze skrótów w etykietkach ekranowych     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać skróty klawiaturowe w etykietkach ekranowych.

Pokaż poziomy pasek przewijania     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie u dołu okna dokumentu poziomego paska przewijania.

Pokaż pionowy pasek przewijania     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie z boku okna dokumentu pionowego paska przewijania.

 • Lewy pasek przewijania Zaznaczenie tej opcji spowoduje umieszczanie z lewej strony okna dokumentu pionowego paska przewijania. Tej opcji należy używać w przypadku pracy z dokumentami, w których używany jest głównie tekst od prawej do lewej.

  Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Pokaż linijkę pionową w widoku układu wydruku     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z boku okna dokumentu. Upewnij się, że zostało zaznaczone także pole wyboru Linijka w grupie Pokazywanie/ukrywanie karty Widok na Wstążce, elemencie udostępnianym przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 • Pokaż prawą linijkę w widoku układu wydruku Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z prawej strony okna dokumentu.

  Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Optymalizuj położenie znaków względem układu, a nie w celu zachowania czytelności     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać położenie znaków dokładnie w taki sposób, w jaki będą one drukowane w dokumencie względem bloków tekstu. Po włączeniu tej opcji odstępy między znakami mogą zostać zniekształcone. Aby zachować dobrą czytelność na ekranie, wyłącz tę opcję.

Początek strony

Drukowanie

Użyj jakości roboczej     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie dokumentów z zastosowaniem bardzo ograniczonego formatowania, co może przyspieszyć proces drukowania. Wiele drukarek nie obsługuje tej funkcji.

Drukuj w tle     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie dokumentów w tle, co pozwoli na kontynuowanie pracy podczas drukowania. Aby jednocześnie były możliwe praca i drukowanie, wymagana jest większa ilość dostępnej pamięci. Jeśli praca z dokumentem podczas drukowania jest znacznie spowalniana, wyłącz tę opcję.

Drukuj strony w odwrotnej kolejności     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie stron w odwrotnej kolejności, począwszy od ostatniej strony dokumentu. Nie należy używać tej opcji podczas drukowania kopert.

Drukuj tagi XML     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie tagów XML dla elementów XML, które zostały zastosowane w dokumencie XML. Do dokumentu musi być dołączony schemat i muszą być zastosowane elementy udostępniane przez dołączony schemat. Tagi będą widoczne w wydrukowanym dokumencie.

Drukuj kody pól zamiast ich wartości     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie kodów pól zamiast ich wartości — na przykład { TIME @\"d MMMM YYYY" } zamiast 4 lutego 2008.

Drukuj z przodu arkusza przy drukowaniu dwustronnym     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie przodu każdego arkusza podczas drukowania na drukarce, która nie ma funkcji drukowania dwustronnego. Strony zostaną wydrukowane w odwrotnej kolejności, dzięki czemu po odwróceniu stosu kartek w celu wydrukowania tylnych stron zostanie zachowana prawidłowa kolejność wydruku.

Drukuj z tyłu arkusza przy drukowaniu dwustronnym     Zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie tyłu każdego arkusza podczas drukowania na drukarce, która nie ma funkcji drukowania dwustronnego. Strony zostaną wydrukowane w kolejności rosnącej, dzięki czemu będą odpowiadać stosowi stron z wydrukowanym przodem, wydrukowanych w odwrotnej kolejności.

Skaluj zawartość dla rozmiaru papieru A4 lub 8,5 x 11 cali     Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne dopasowanie dokumentów zaprojektowanych dla papieru o rozmiarach 8,5 x 11 cali do formatu A4 oraz dopasowanie dokumentów zaprojektowanych dla formatu A4 do papieru o rozmiarach 8,5 x 11 cali. Ta opcja działa tylko wówczas, gdy papier formatu A4 lub papier o rozmiarach 8,5 x 11 cali w drukarce nie jest zgodny z rozmiarem strony ustawionym na karcie Układ strony programu Word. Opcja ma wpływ wyłącznie na wydruki i nie dotyczy formatowania.

Domyślny zasobnik     W tej opcji jest wyświetlany domyślny zasobnik drukarki. Aby ustawienie było zgodne z ustawieniami drukarki, wybierz pozycję Użyj ustawień drukarki. Aby wskazać inny zasobnik, wybierz go z listy. Opcje na liście zależą od konfiguracji drukarki.

Początek strony

Podczas drukowania tego dokumentu

Podczas drukowania tego dokumentu     Wybierz dokument, którego będą dotyczyć podane ustawienia wydruku. Na liście wybierz nazwę otwartego dokumentu lub wybierz pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów, które zostaną utworzone.

Drukowanie postscriptowe na tekście     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie kodu PostScript, jeśli dokument zawiera pola PRINT.

Drukuj tylko dane z formularza     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie danych wprowadzonych do formularza online, bez drukowania samego formularza.

Początek strony

Zapisywanie

Monituj przed zapisaniem szablonu Normal     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie podczas zamykania programu Word komunikatu z pytaniem dotyczącym zapisania zmian wprowadzonych w szablonie domyślnym. Ponieważ zmiany w szablonie domyślnym mają wpływ na każdy nowo utworzony dokument, komunikat ostrzegający o zmianach w szablonie może być przydatny. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje automatyczne zapisywanie zmian bez monitowania.

Zawsze twórz kopię zapasową     Zaznaczenie tej opcji spowoduje tworzenie kopii zapasowej dokumentu przy każdym jego zapisywaniu. Każda kopia zapasowa zastępuje poprzednią kopię zapasową. Program Word dodaje frazę „Kopia zapasowa” do nazwy pliku i stosuje rozszerzenie pliku wbk do wszystkich kopii zapasowych. Kopie zapasowe są zapisywane w tym samym folderze co oryginalny dokument.

Kopiuj pliki przechowywane zdalnie na komputer i aktualizuj je podczas zapisywania     Zaznaczenie tej opcji spowoduje tymczasowe przechowywanie lokalnej kopii pliku znajdującego się na dysku sieciowym lub wymiennym. Podczas zapisywania kopii lokalnej wprowadzone zmiany zostaną zapisane w kopii oryginalnej. Jeśli oryginalny plik nie będzie osiągalny, program Word wyświetli monit o zapisanie pliku w innej lokalizacji w celu uniknięcia utraty danych.

Zezwalaj na zapisywanie w tle     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie dokumentu podczas pracy. W czasie zapisywania w tle program Word wyświetla wskaźnik postępu na pasku stanu.

Początek strony

Zachowywanie wierności dokumentu podczas jego udostępniania

Zachowaj wierność tego dokumentu podczas jego udostępniania     Wybierz dokument, którego będą dotyczyć podane ustawienia. Na liście wybierz nazwę otwartego dokumentu lub wybierz pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów, które zostaną utworzone.

Zapisz tagi inteligentne jako właściwości języka XML na stronach sieci Web     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie wszystkich tagów inteligentnych w dokumencie jako języka XML w obrębie pliku HTML.

Zapisz dane formularza jako plik z tekstem rozdzielanym     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie danych, które będą wprowadzane do formularza online, jako pojedynczego pliku tekstowego rozdzielanego tabulatorami w formacie zwykłego tekstu. Dzięki temu będzie możliwy późniejszy import zawartości tego pliku do bazy danych.

Osadź dane lingwistyczne     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie danych lingwistycznych, takich jak mowa lub pismo odręczne.

Osadź tagi inteligentne     Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie tagów inteligentnych jako części dokumentu.

Początek strony

Ogólne

Reaguj dźwiękiem     Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie dźwięku do niektórych akcji i zdarzeń w programie Word i w innych programach pakietu Microsoft Office 2007. Program Word może na przykład odtwarzać dźwięk po zakończeniu procesu. Aby zmienić dźwięk, który jest skojarzony ze zdarzeniem, otwórz folder dźwięków i urządzeń audio w Panelu sterowania. Odtwarzanie większości dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową.

Reaguj za pomocą animacji     Zaznaczenie tej opcji umożliwia animację ruchów wskaźnika w programie Word i w innych programach pakietu Office. Ta opcja udostępnia również animowane kursory dla takich czynności jak drukowanie, zapisywanie, automatyczne formatowanie oraz operacje znajdowania i zamieniania.

Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku     Zaznaczenie tej opcji umożliwia wybór konwertera plików używanego przez program Word do otwierania plików utworzonych w innym programie. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje automatyczny wybór konwertera plików w programie Word.

Aktualizuj łącza automatyczne przy otwarciu     Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczną aktualizację zawartości, która jest połączona z innymi plikami, za każdym razem podczas otwierania dokumentu.

Zezwalaj na otwieranie dokumentu w widoku roboczym     Zaznaczenie tej opcji umożliwia otwieranie dokumentów w widoku roboczym.

Aby dokument był domyślnie otwierany w widoku roboczym, włącz tę opcję, a następnie na karcie Widok w grupie Widoki dokumentu kliknij przycisk Wersja robocza. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w dokumencie zapisz go.

Zezwalaj na otwieranie stron sieci Web w tle     Zaznaczenie tej opcji umożliwia otwieranie w tle dokumentów stron sieci Web podczas pracy. W czasie otwierania strony w tle program Word wyświetla wskaźnik postępu na pasku stanu.

Włącz podział na strony w tle     Zaznaczenie tej opcji umożliwia automatyczny podział dokumentu na strony w czasie pracy. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w widoku roboczym i w widoku konspektu. Wyczyszczenie tego pola wyboru zapobiegnie aktualizowaniu numeracji stron (podczas wyświetlania na pasku stanu) do czasu włączenia widoku układu wydruku.

Pokaż błędy interfejsu użytkownika w dodatkach     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie komunikatów o błędach przez programy, które dostosowują interfejs użytkownika. Ta opcja jest użyteczna zwłaszcza dla autorów oprogramowania, ponieważ udostępnia informacje dotyczące debugowania dostosowanego interfejsu użytkownika.

Adres wysyłkowy     Wpisz adres, którego program Word będzie używać jako domyślnego adresu zwrotnego w listach i na kopertach.

Lokalizacje plików     Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie domyślnej lokalizacji przechowywania dokumentów, szablonów oraz innych elementów tworzonych i używanych w programie Word. Aby ustawić nową lokalizację domyślną, w oknie dialogowym Lokalizacje plików kliknij element, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

Domyślne lokalizacje szablonów i folderu Autostart są traktowane jako lokalizacje zaufane. Jeśli zmienisz lokalizację, upewnij się, że nowy folder jest bezpieczną lokalizacją.

Opcje sieci Web     Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje sieci Web. W tym oknie dialogowym można ustawić opcje tworzenia stron internetowych za pomocą programu Word.

Opcje usługi     Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje usługi. W tym oknie dialogowym można ustawić opcje dotyczące udostępnionych obszarów roboczych.

Początek strony

Zgodność

Dokumenty angielskiego programu Word 6.0/95     Ta opcja określa preferencje w zakresie konwertowania tekstu. Wcześniejsze wersje programu Word były czasami używane z programami innych firm przeznaczonymi do obsługi języka chińskiego lub koreańskiego w angielskich wersjach systemu Microsoft Windows. Jeśli w wyniku używania takich dodatków tekst w dokumencie, który próbujesz otworzyć, jest wyświetlany nieprawidłowo, możesz zastosować te opcje w celu przekonwertowania dokumentu, aby tekst był wyświetlany prawidłowo. Pamiętaj, aby po pomyślnym otwarciu pliku przywrócić poprzednie ustawienie opcji: Otwórz normalnie. W przeciwnym razie pliki, które są przechowywane prawidłowo, mogą być otwierane w nieprawidłowy sposób.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

 • Zawiera tekst azjatycki Zaznacz tę opcję, jeśli wiesz, że dokument zawiera tekst wschodnioazjatycki, aby ten tekst był wyświetlany prawidłowo.

 • Otwórz normalnie Zaznacz tę opcję po otwarciu pliku, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu.

 • Automatycznie wykryj tekst azjatycki Zaznacz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy dany dokument zawiera tekst wschodnioazjatycki. Program Word podejmie próbę wykrycia tekstu wschodnioazjatyckiego i jego prawidłowego wyświetlenia.

Początek strony

Opcje zgodności

Opcje zgodności dla     Wybierz dokument, którego będą dotyczyć podane ustawienia. Na liście wybierz nazwę otwartego dokumentu lub wybierz pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów, które zostaną utworzone.

Zastosuj w tym dokumencie układ dokumentów tworzonych w programie     Wybierz edytor tekstów, który prawdopodobnie będzie używany do otwierania dokumentu. Ustawienia na liście Opcje układu zmieniają się w zależności od wybranego edytora tekstów. Aby określić własną konfigurację ustawień, wybierz pozycję Niestandardowy.

Opcje układu     Zawiera opcje dotyczące układu dokumentu. Zaznacz pola wyboru dotyczące odpowiednich opcji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×