Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera krótkie omówienie baz danych— ich opisów, powodów, dla których warto z nich korzystać, oraz funkcji poszczególnych części bazy danych. Terminologia dotyczy baz danych programu Microsoft Access, ale te pojęcia dotyczą wszystkich produktów baz danych.

W tym artykule

Co to jest baza danych?

Baza danych jest narzędziem służącym do zbierania i organizowania informacji. Bazy danych pozwalają przechowywać dowolne informacje, na przykład informacje o ludziach, produktach czy zamówieniach. Często początkową formą bazy danych jest lista w edytorze tekstu lub arkusz kalkulacyjny. Gdy ilość danych rośnie, powstają nadmiarowe i niespójne dane. Przyjęta początkowo forma zaczyna utrudniać zrozumienie danych, ograniczając też dostępne sposoby wyszukiwania danych i pobierania podzbiorów danych w celu ich przejrzenia. Gdy pojawiają się problemy tego typu, warto przenieść dane do bazy danych utworzonej za pomocą systemu zarządzania bazami danych, takiego jak program Access.

Komputerowa baza danych jest kontenerem obiektów. Jedna baza danych może zawierać więcej niż jedną tabelę. Na przykład system śledzenia zapasów, który używa trzech tabel, nie jest trzema bazami danych, ale jedną bazą danych zawierającą trzy tabele. Jeśli nie zaprojektowano go specjalnie pod kątem używania danych lub kodu z innego źródła, baza danych programu Access przechowuje jej tabele w jednym pliku, razem z innymi obiektami, takimi jak formularze, raporty, makra i moduły. Bazy danych utworzone w formacie programu Access 2007 (używanym również w programach Access 2016, Access 2013 i Access 2010) mają rozszerzenie pliku accdb, a bazy danych utworzone we wcześniejszych formatach programu Access mają rozszerzenie pliku mdb. Za pomocą programu Access 2016, Access 2013, Access 2010 lub Access 2007 można tworzyć pliki we wcześniejszych formatach plików (na przykład w programach Access 2000 i Access 2002–2003).

Program Access pozwala wykonywać następujące czynności:

  • Dodawanie nowych danych, takich jak nowy element inwentarza, do bazy danych

  • Edytowanie istniejących danych w bazie danych, na przykład zmienianie bieżącej lokalizacji elementu

  • Usuwanie informacji, na przykład po sprzedaniu elementu lub wycofaniu go ze sprzedaży

  • Organizowanie i przeglądanie danych na różne sposoby

  • Udostępnianie danych innym osobom za pomocą raportów, wiadomości e-mail, intranetu lub Internetu

Części bazy danych programu Access

Poniższe sekcje zawierają krótkie opisy elementów typowej bazy danych programu Access.

Tabele

Obraz przyciskuTabela bazy danych przypomina arkusz kalkulacyjny, ponieważ dane są przechowywane w kolumnach i wierszach. Z tego powodu importowanie arkusza kalkulacyjnego do tabeli bazy danych jest zazwyczaj prostą operacją. Główną różnicą między przechowywaniem danych w arkuszu kalkulacyjnym a przechowywaniem ich w bazie danych jest organizacja danych.

Aby baza danych była jak najbardziej elastyczna, należy uporządkować dane w tabelach, aby nie dochodziło do nadmiarowości. Jeśli na przykład przechowujesz informacje o pracownikach, każdy z nich powinien zostać wprowadzony tylko raz w tabeli służącej tylko do przechowywania danych pracowników. Dane dotyczące produktów będą przechowywane w własnej tabeli, a dane o oddziałach firmy będą przechowywane w innej tabeli. Ten proces jest nazywany normalizacją.

Poszczególne wiersze tabeli są określane jako rekordy. Służą one do przechowywania pojedynczych informacji. Każdy rekord zawiera jedno lub więcej pól. Pola odpowiadają kolumnom tabeli. Przykładem może być tabela o nazwie „Pracownicy”, w której każdy rekord (wiersz) zawiera informacje o jednym pracowniku, a każde pole (kolumna) zawiera określony typ informacji, na przykład imię, nazwisko, adres itd. Pola muszą mieć określony typ danych, taki jak tekst, data lub czas, liczba lub inny.

Innym sposobem opisywania rekordów i pól jest wizualizowanie katalogu kart starego stylu biblioteki. Każda karta w szafce odpowiada rekordowi w bazie danych. Każdy element informacji na poszczególnych kartach (autor, tytuł i tak dalej) odpowiada polu w bazie danych.

Aby uzyskać więcej informacji o tabelach, zobacz artykuł Wprowadzenie do tabel.

Formularze

Obraz przyciskuFormularze umożliwiają utworzenie interfejsu użytkownika, w którym można wprowadzać i edytować dane. Formularze często zawierają przyciski poleceń i inne kontrolki umożliwiające wykonywanie różnych zadań. Można utworzyć bazę danych bez korzystania z formularzy, edytując dane w arkuszach danych tabel. Większość użytkowników baz danych woli jednak używać formularzy do przeglądania, wprowadzania i edytowania danych przechowywanych w tabelach.

Po odpowiednim zaprogramowaniu przyciski poleceń umożliwiają określanie danych wyświetlanych w formularzu, otwieranie innych formularzy lub raportów oraz wykonywanie wielu innych zadań. Przykładem może być formularz o nazwie „Formularz klienta” służący do pracy z danymi klienta. Taki formularz może zawierać przycisk otwierający formularz zamówienia, który pozwala wprowadzić nowe zamówienie dla danego klienta.

Dzięki formularzom można określać sposoby interakcji użytkowników z danymi zawartymi w bazie danych. Można na przykład utworzyć formularz wyświetlający tylko wybrane pola i udostępniający tylko określone operacje. Ułatwia to ochronę i poprawne wprowadzanie danych.

Aby uzyskać więcej informacji o formularzach, zobacz artykuł Wprowadzenie do formularzy.

Raporty

Obraz przyciskuraporty są używanymi do formatowania, podsumowywanego i prezentowego danych. Zazwyczaj raport zawiera odpowiedzi na określone pytanie, na przykład "Ile pieniędzy otrzymaliśmy od każdego klienta w tym roku?" lub "W jakich miastach znajdują się nasi klienci?". Każdy raport można sformatować, aby przedstawić informacje w możliwie najbardziej czytelny sposób.

Raport można uruchomić w dowolnym momencie, przy czym zawsze będzie on odzwierciedlał bieżące dane znajdujące się w bazie danych. Raporty są zazwyczaj formatowane z myślą o ich drukowaniu, ale można też wyświetlać je na ekranie, eksportować do innych programów lub wysyłać jako załączniki wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na temat raportów, zobacz artykuł Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Zapytania

Obraz przyciskuKwerendy mogą spełniać wiele różnych funkcji w bazie danych. Najczęściej są one używane do pobierania określonych danych z tabel. Często dane, które mają zostać pobrane, znajdują się w kilku tabelach — kwerendy pozwalają przeglądać takie dane w jednym arkuszu danych. Poza tym nie zawsze jest konieczne wyświetlanie wszystkich rekordów, dlatego przy użyciu kwerend można określać odpowiednie kryteria „filtrowania” danych, aby uzyskać dostęp tylko do potrzebnych rekordów.

Niektóre kwerendy umożliwiają edytowanie danych w tabelach źródłowych za pomocą arkusza danych kwerendy. W przypadku używania kwerend aktualizujących należy pamiętać, że zmiany zostaną wprowadzone w tabelach, a nie tylko w arkuszu danych kwerendy.

Istnieją dwa podstawowe typy kwerend: kwerendy wybierające i kwerendy funkcjonalne. Kwerenda wybierająca pobiera dane i udostępnia je. Można wyświetlić wyniki takiej kwerendy na ekranie, wydrukować je lub skopiować do schowka. Wyniki kwerendy mogą też posłużyć jako źródło rekordów dla formularza lub raportu.

Kwerenda funkcjonalna, jak wskazuje jej nazwa, służy do wykonywania zadań związanych z danymi. Kwerendy funkcjonalne umożliwiają tworzenie nowych tabel, dodawanie danych do istniejących tabel oraz aktualizowanie i usuwanie danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapytań, zobacz artykuł Wprowadzenie do zapytań.

Makra

Obraz przyciskuMakra programu Access stanowią uproszczony język programowania, który pozwala zwiększyć funkcjonalność bazy danych. Można na przykład dołączyć makro do przycisku polecenia w formularzu, dzięki czemu będzie ono uruchamiane przy każdym kliknięciu tego przycisku. Makra zawierają opis akcji służących do wykonywania zadań, takich jak otwieranie raportu, uruchamianie kwerendy lub zamykanie bazy danych. Makra pozwalają zaoszczędzić czas, gdyż za ich pomocą można zautomatyzować większość operacji bazy danych wykonywanych ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat makr, zobacz artykuł Wprowadzenie do programowania w programie Access.

Moduły

Obraz przyciskuModuły, podobnie jak makra, są obiektami umożliwiającymi rozszerzanie funkcjonalności bazy danych. Makra są tworzone przez wybieranie akcji z listy, natomiast moduły są pisane w języku programowania Visual Basic for Applications (VBA). Moduł jest zbiorem deklaracji, instrukcji i procedur przechowywanych razem jako jednostka. Istnieją dwa typy modułów: moduły klas i moduły standardowe. Moduły klas są dołączane do formularzy lub raportów i najczęściej zawierają procedury dotyczące formularza lub raportu, do którego je dołączono. Moduły standardowe zawierają procedury ogólne, które nie są powiązane z żadnymi innymi obiektami. W przeciwieństwie do modułów klas moduły standardowe są wyświetlane w obszarze Moduły okienka nawigacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modułów, zobacz artykuł Wprowadzenie do programowania w programie Access.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×