Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Microsoft Lync 2010 dla iPhone Microsoft Lync 2010 dla iPad

Niniejsze postanowienia licencyjne są umową między firmą Microsoft Corporation (lub — w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika — jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a użytkownikiem. Należy je przeczytać. Dotyczą one oprogramowania określonego powyżej i obejmują nośniki, na których oprogramowanie zostało dostarczone (jeśli istnieją). Niniejsze postanowienia mają zastosowanie również w przypadku wszystkich

 • aktualizacji,

 • uzupełnień,

 • usług internetowych oraz

 • pomocy technicznej

firmy Microsoft dotyczących tego oprogramowania, o ile do tych elementów nie zostaną dołączone oddzielne postanowienia. W takim przypadku należy przestrzegać postanowień dołączonych do tych elementów.

KORZYSTANIE Z TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI TYCH POSTANOWIEŃ NIE NALEŻY UŻYWAĆ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. ZAMIAST TEGO ZWRÓĆ GO DO FIRMY APPLE, INC. ("APPLE") W CELU ZWROTU KOSZTÓW LUB KREDYTU.

Użytkownik, który wyraża zgodę na niniejsze postanowienia, otrzymuje następujące prawa:

1.PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.

 1. Instalacja i używanie    Użytkownik może zainstalować maksymalnie 5 kopii oprogramowania na swoich iOS urządzeniach, których właścicielem lub kontrolą jest.

 2. To oprogramowanie wymaga połączenia z systemami komputerowymi z prawidłowo licencjonowaną kopią programu Microsoft Lync Server 2010 lub Microsoft Lync Online przez internetową sieć bezprzewodową. Do pełnego działania mogą być wymagane aktualizacje programu Microsoft Lync Server 2010. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w niektórych krajach.

 3. Programy innych firm    Oprogramowanie może zawierać kod innej firmy, na który firma Microsoft (a nie inna firma) udziela licencji w ramach niniejszej umowy. Ewentualne uwagi dotyczące kodu innej firmy są dołączane tylko do informacji użytkownika.

2.USŁUGI INTERNETOWE.    Firma Microsoft dostarcza usługi internetowe wraz z oprogramowaniem. Mogą one ulec zmianie lub zostać wycofane w dowolnej chwili. Oprócz poniższych informacji korzystanie z takich usług podlega postanowieniom dostarczonym użytkownikowi przez firmę Microsoft i/lub operatora sieci bezprzewodowej.

 1. Wyrażenie zgody na używanie usług internetowych lub bezprzewodowych.    Oprogramowanie wymaga połączenia z systemami komputerowymi z programem Microsoft Lync Server 2010 lub Microsoft Lync Online przez internetową sieć bezprzewodową. W niektórych przypadkach użytkownik nie jest powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. Korzystanie z oprogramowania działa jako zgoda użytkownika na przesyłanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym między innymi informacji technicznych na temat urządzenia, oprogramowania systemowego i aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych) na potrzeby usług internetowych lub bezprzewodowych.

 2. Niewłaściwe użycie usług internetowych.    Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług internetowych w sposób, który mógłby te usługi uszkodzić lub zakłócić używanie tych usług bądź sieci bezprzewodowej przez inne osoby. Użytkownik nie może korzystać z usług, aby w jakikolwiek sposób podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, danych, konta czy sieci.

3.ZAKRES LICENCJI.    To oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia obowiązujące prawo daje użytkownikowi szersze uprawnienia, użytkownik może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Oznacza to, że należy przestrzegać wszystkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które umożliwiają korzystanie z niego tylko w określony sposób. Użytkownik nie może:

 • stosować obejścia jakichkolwiek ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;

 • odtwarzać kodu, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania, poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi przez obowiązujące prawo bez względu na to ograniczenie;

 • tworzyć większej liczby kopii oprogramowania niż ta, którą określono w niniejszej umowie lub jest dozwolona obowiązującym prawem wyłączającym niniejsze ograniczenia;

 • publikować oprogramowania w celu kopiowania przez inne osoby;

 • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;

 • przekazywać oprogramowania ani niniejszej umowy stronom trzecim; ani

4.DOKUMENTACJA.    Użytkownik może kopiować dokumentację i używać jej do wewnętrznych celów informacyjnych.

5.OGRANICZENIA EKSPORTOWE.    Niniejsze oprogramowanie podlega przepisom i regulacjom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich krajowych i międzynarodowych praw oraz przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników i używania oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/exporting.

6.USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ.    To oprogramowanie jest „w stanie takim, w jakim jest”, dlatego nie świadczymy związanych z nim usług pomocy technicznej. Telefon, producent i operator sieci bezprzewodowej nie ponoszą odpowiedzialności za świadczenie usług pomocy technicznej dla oprogramowania.

7.INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH.    Firmy Microsoft i Lync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stany Zjednoczone i/lub innych krajach. iPhone, iPad i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

8.CAŁOŚĆ UMOWY.    Niniejsza umowa oraz postanowienia dotyczące uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej, z których korzysta użytkownik, stanowią całość umowy dotyczącej tego oprogramowania oraz usług pomocy technicznej.

9.PRAWO WŁAŚCIWE.

 1. Stany Zjednoczone    Jeśli niniejsze oprogramowanie nabyto w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy, niezależnie od konfliktów przepisów prawnych, podlega prawu stanu Waszyngton, które będzie również obowiązywało przy rozpatrywaniu roszczeń związanych z jej naruszeniem. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia wynikające z prawa ochrony konsumentów, prawa dotyczącego nieuczciwej konkurencji i dotyczące innych czynów niezgodnych z prawem, będą podlegały prawu miejscowemu.

 2. Poza Stany Zjednoczone.    Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w tym kraju.

10.SKUTEK PRAWNY.    W niniejszej umowie opisano pewne prawa. Na mocy prawa swojego kraju użytkownik może mieć pewne dodatkowe prawa. Użytkownikowi przysługują także prawa względem strony, od której nabył to oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw użytkownika wynikających z przepisów danego kraju, jeśli przepisy w tym kraju na to nie zezwalają.

11.BENEFICJENTEM ZEWNĘTRZNYM.    Usługobiorcę wyrażasz zgodę na to, że firma Apple i jej przedstawicielstwa są beneficjentami niniejszej umowy, a Apple ma prawo do egzekwowania niniejszej umowy.

12.ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI.    OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W WERSJI "BEZ ZAKŁÓCEŃ", "ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO ZWIĄZANE Z JEGO UŻYWANIEM. W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ POWIADOMIĆ FIRMĘ APPLE O ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO APPLE NIE BĘDZIE MIAŁO ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH. FIRMA MICROSOFT I OPERATORZY BEZPRZEWODOWI, ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCH SIEĆ JEST ROZPOWSZECHNIANE, ORAZ KAŻDY Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I DOSTAWCÓW ("DYSTRYBUTORZY"), NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI, GWARANCJI ANI WARUNKÓW W RAMACH LUB W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. W RAMACH PRAWA LOKALNEGO UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENCKIE, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE ZMIENIĆ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM W OBSZARZE LOKALNE PRZEPISY PRAWA, FIRMA MICROSOFT WYKLUCZA DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENAPRAWIAJĄCYCH PRAW.

13.OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWAŃ I ODSZKODOWAŃ.    UŻYTKOWNIK MOŻE ODZYSKAĆ OD FIRMY APPLE, MICROSOFT I JEJ DOSTAWCÓW TYLKO ODSZKODOWANIE BEZPOŚREDNIE DO KWOTY ZAPŁACONEJ. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE DOCHODZIĆ ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM ZA SZKODY WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE ANI PRZYPADKOWE.

Niniejsze ograniczenie dotyczy:

 • wszelkich sytuacji związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programów innych firm; oraz

 • roszczeń dotyczących złamania warunków umowy, złamania gwarancji, bezpośredniej odpowiedzialności, zaniedbań lub innych czynów niedozwolonych w zakresie stosownych przepisów prawa.

To ograniczenie obowiązuje nawet wtedy, gdy firma Microsoft wie lub powinna wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wtórnych lub innych.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×