Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Word Web App pozwala podstawowe modyfikacje i zmiany formatowania do dokumentu w przeglądarce sieci web. Aby uzyskać bardziej zaawansowanych funkcji za pomocą polecenia Otwórz w programie Word w aplikacji Word Web App. Gdy zapiszesz dokument w programie Word, zostanie on zapisany w witrynie sieci Web po otworzeniu w aplikacji sieci web.

Dokument zostanie otwarty w aplikacji Word Web App jest taki sam jak dokument otwarty w aplikacji klasycznej Word, jednak niektóre funkcje działają inaczej w tych dwóch środowiskach.

W tym artykule

Formaty plików obsługiwane w aplikacji Word Web App

Aplikacja Word Web App otwierać dokumenty w następujących formatach:

 • Dokument programu Word (docx)

 • Szablon programu Word (dotx)

 • Dokument programu Word z obsługą makr (docm) lub Szablon programu Word z obsługą makr (dotm)
  Dokumenty można otwierać, ale makra nie będą uruchamiane.

 • Dokument programu Word 97 – 2003 (doc) lub szablon programu Word 97 – 2003 (dot)
  aplikacji Word Web App umożliwia wyświetlanie dokumentów w tych formatach, jednak aby edytować dokument w przeglądarce, aplikacji Word Web App zapisuje nową kopię dokumentu w formacie dotx lub docx. Aplikacja Word Web App nie można zapisywać dokumenty w formatach doc i dot.

 • Plik tekstowy OpenDocument (odt)
  Ten format jest obsługiwany dla dokumentów przechowywanych w bibliotece programu SharePoint.

Aplikacja Word Web App nie można otwierać dokumenty w innych formatach plików. Na przykład, nie są obsługiwane następujące formaty: Otwórz dokument Format (w formacie ODF), Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML), Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML) i Portable Document (Format PDF). ODT format nie jest obsługiwany dla dokumentów przechowywanych na OneDrive.

Początek strony

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Podczas wyświetlania lub drukowania dokumentu w aplikacji Word Web App dokument wygląda tak samo jak go w układ wydruku wyświetlać w aplikacji klasycznej Word aplikacji Word Web App przy użyciu czytnika plików PDF do drukowania dokumentów (zobacz listę czytniki PDF obsługiwane przez). Jeśli chcesz funkcje programu Word (na przykład dostosowywanie marginesów strony), kliknij przycisk Otwórz w programie Word i drukowanie w aplikacji klasycznej Word.

Podczas przeglądania dokumentu, niektóre funkcje działają inaczej w przeglądarce niż w aplikacji klasycznej Word. Aby korzystać z funkcji, które nie są dostępne w aplikacji Word Web App, kliknij przycisk Otwórz w Program Word.

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Web App

widok układu wydruku

W widoku do czytania aplikacji Word Web App Wyświetla dokumentu, jak wygląda w widoku układu wydruku. Inne widoki, które są dostępne w aplikacji klasycznej Word (konspektu, wersja robocza, układ sieci Web i trybu odczytu pełnoekranowego) nie są dostępne w aplikacji Word Web aplikacji Analogicznie, okienko nawigacji, wyświetlania, side-by-side i podziału okna nie są dostępne w aplikacji Word Web App.

Linijki i linie siatki

Aplikacja Word Web App nie są wyświetlane linijki ani linie siatki.

Początek strony

Funkcje działające inaczej w przeglądarce i w wersji komputerowej

Podczas edytowania dokumentu w aplikacji Word Web App dokumentu są przedstawione w widoku do edycji tak, aby można było edytować i formatować tekst. Widok do edycji nie pokazuje formatowanie strony, takie jak marginesy lub podziały stron, strony tytułowe lub nagłówków i stopek. Ponadto wielu rodzajów obiekty są wyświetlane jako symbole zastępcze.

W poniższych tabelach opisano, jak aplikacji Word Web App obsługuje funkcje, które mogą być stosowane do dokumentów. Aby korzystać z funkcji, które są dostępne w aplikacji Word Web App, kliknij przycisk Otwórz w programie Word.

Otwieranie i zapisywanie

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Web App

Ochrona plików: usługa IRM lub hasło

Aplikacja Word Web App nie można otwierać dokumenty, które są zaszyfrowane hasłem lub chronione za pomocą Zarządzanie prawami do informacji. Otwierać te dokumenty w aplikacji klasycznej Word.

Uprawnienie do modyfikacji

Dokument, który wymaga podania hasła do modyfikowania go zostanie otwarty w aplikacji Word Web App w widoku do czytania, ale nie można edytować dokumentu w przeglądarce. Kliknij przycisk Otwórz w programie Word, aby usunąć ograniczenia edycji.

Zapisywanie

Ręczne zapisywanie dokumentu w aplikacji Word Web App; nie ma żadnych funkcji automatycznego zapisywania.

Zarządzanie wersjami

Wersje są zarządzane na serwerze, a nie w aplikacji Word Web App. Jeśli dokument jest przechowywany na OneDrive, należy użyć funkcji Historia wersji w OneDrive. Jeśli dokument jest przechowywany w bibliotece programu SharePoint, zobacz Jeśli skonfigurowano funkcję Historia wersji w bibliotece.

Edytowanie i formatowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Web App

Kopiowanie i wklejanie

Kopiowanie i wklejanie tekstu. Tekst jest sformatowany zgodnie z tekst ujęty w miejsce, w którym zostanie wklejony w aplikacji Word Web App.

Formatowanie czcionki

Można stosować pogrubienie, kursywę, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, zmieniać czcionkę, rozmiar, kolor i wyróżnienie. Można także usuwać formatowanie czcionki.

Formatowanie akapitu

Wyrównywać akapity do lewej, prawej lub środka; Kierunek tekstu od prawej do lewej lub od lewej do prawej; Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia; formatować akapity jako listy punktowane i numerowane. Można także wyczyścić formatowanie. Nie można zmienić odstępy w aplikacji Word Web App.

Numerowanie i punktory

Można stosować jeden z kilku wbudowanych stylów numeracji lub punktorów.

Style

Zastosuj jeden z wbudowanych stylów z galerii. Możesz także czyszczenie formatowania. Nie można utworzyć nowe style ani modyfikować stylów w aplikacji Word Web App.

Przycisk Znajdź

Znajdowanie jest dostępna tylko w widoku do czytania. Znajdowanie i zamienianie nie jest dostępna w aplikacji Word Web App.

Powiększanie

Powiększanie jest dostępne tylko w widoku do czytania. W widoku do edycji powiększenie lub pomniejszenie można uzyskać za pomocą ustawień widoku przeglądarki.

Marginesy strony i orientacja

Układ strony jest zachowywany, ale nie można edytować w aplikacji Word Web App.

Podziały wiersza i podziały stron

Podziały wierszy i stron są wyświetlane w widoku do czytania. W widoku do edycji podziały wierszy są wyświetlane jako symbole zastępcze, a podziały stron nie są widoczne.

kolumny,

Układ strony jest zachowywany, ale nie można edytować w aplikacji Word Web App.

Motyw, kolor strony, znaki wodne

Motyw i tło strony są zachowywane w dokumencie, ale nie można edytować w aplikacji Word Web App.

Współtworzenie

Wielu autorów może pracować jednocześnie w aplikacji Word Web App dla dokumentów przechowywanych na OneDrive. Funkcja współtworzenia działa w programie Word 2010, Word 2011 dla komputerów Mac i aplikacji Word Web App. W przypadku dokumentów przechowywanych w programie SharePoint współautorzy biblioteki można używać programu Word 2010 i/lub Word 2011 dla komputerów Mac, ale nie aplikacji Word Web App.

Recenzowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Web App

Narzędzia sprawdzające

Sprawdź pisownię i ustawić język sprawdzania, za pomocą wbudowanych słownika. Aplikacja Word Web App używanie słownika niestandardowego, a nie obejmuje sprawdzania gramatyki, tłumaczenia lub tezaurusa.

Komentarze

Komentarze są wyświetlane w widoku do czytania. Aby dodać komentarze lub edytować dokument z komentarzami, kliknij pozycję Otwórz w programie Word.

Prześledzone zmiany

Prześledzone zmiany są wyświetlane w widoku do czytania. Aby śledzić zmiany lub edytowanie dokumentu z prześledzonymi zmianami w nim, kliknij przycisk Otwórz w programie Word. Dotyczy to również, jeśli została włączona funkcja śledzenia zmian podczas ostatniego zapisywania dokumentu w programie Word. Funkcja porównywania wersji nie jest dostępna w aplikacji Word Web App.

Obiekty

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Web App

Hiperłącza

Wstawianie, edytowanie i hiperłączy. Łącza do zakładek i odsyłaczy działają i można edytować ich tekst wyświetlany, ale nie ich docelowego w aplikacji Word Web App.

Tabele

Wstawianie tabel. Zaznacz tabelę, kolumna, wiersz lub komórkę; usunąć tabelę, kolumnę lub wiersz; Wstawianie wierszy i kolumn; wyrównywanie do lewej, prawej lub do środka tekstu w komórce. Bardziej zaawansowane funkcje tabel — takie jak style tabeli, rozmiar komórki, kierunek tekstu i kolejność sortowania — są zachowywane w dokumencie, ale nie można skonfigurować w aplikacji Word Web App.

Obrazy i obiekty clipart

Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze, lub wstawianie obiektów clipart dostępnych w witrynie Office.com. Możesz zmienić rozmiar obrazy i obiekty clipart i tekst alternatywny można dodać do nich. Aby przenieść obraz obrazu lub obiektu clipart, Wytnij i wklej je. Bardziej zaawansowane funkcje do pracy z obrazami, takie jak stosowanie efektów i przycinania, nie są dostępne w aplikacji Word Web App. Zrzuty ekranu nie można tworzyć bezpośrednio w aplikacji Word Web App, ale zrzutów ekranu w wyświetlania dokumentu jako obrazy w aplikacji Word Web App.

Kształty, wykresy, pola tekstowe Grafiki SmartArt, obiektu WordArt

Są wyświetlane w dokumencie, zgodnie z oczekiwaniami w widoku do czytania. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usunąć, ale nie można edytować. Nie można przenosić ani zmieniony rozmiar w aplikacji Word Web App.

Równania, symbole, pismo odręczne

Są wyświetlane w dokumencie, zgodnie z oczekiwaniami w widoku do czytania. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usunąć, ale nie można edytować. Nie można przenosić ani zmieniony rozmiar w aplikacji Word Web App.

Pola, kontrolki zawartości, strona tytułowa

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować ani aktualizować. Strona tytułowa jest wyświetlana jako symbol zastępczy kontrolki zawartości.

Nagłówki i stopki

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji nagłówki i stopki wraz z numerami stron są ukryte.

Stopki, przypisy końcowe, bibliografia, spis treści, indeks

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować ani aktualizować.

Makra

Dokumenty zawierające makra można wyświetlać, edytować, drukować i udostępniać, ale w celu uruchomienia makr należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word.

Kontrolki ActiveX, osadzone obiekty OLE, wiersz podpisu

Są wyświetlane w dokumencie, zgodnie z oczekiwaniami w widoku do czytania. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usunąć, ale nie można edytować. Nie można przenosić ani zmieniony rozmiar w aplikacji Word Web App.

Obrazy połączone, pliki osadzone

Te są zachowywane w dokumencie, ale są wyświetlane jako symbole zastępcze w aplikacji Word Web App.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×