Specyfikacje i ograniczenia arkuszy i skoroszytów

Funkcja

Limit maksymalny

Otwarte skoroszyty

Ograniczone przez dostępną pamięć i zasoby systemowe

Łączna liczba wierszy i kolumn w arkuszu

1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn

Szerokość kolumny

255 znaków

Wysokość wiersza

409 punktów

Podziały stron

1 026 poziomo i pionowo

Całkowita liczba znaków w komórce

32 767 znaków

Liczba znaków w nagłówku lub stopce

255

Maksymalna liczba nowych wierszy na komórkę

253

Liczba arkuszy w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć (domyślnie 1 arkusz)

Liczba kolorów w skoroszycie

16 milionów kolorów (kolor 32-bitowy z pełnym dostępem do widma koloru 24-bitowego)

Liczba widoków nazwanych w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych formatów/stylów komórek

65 490

Liczba stylów wypełnienia

256

Liczba wartości szerokości i stylów linii

256

Liczba unikatowych typów czcionek

1024 czcionki dostępne globalnie; 512 na skoroszyt

Formaty liczb w skoroszycie

Od 200 do 250, w zależności od zainstalowanej wersji językowej programu Excel

Liczba nazw w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Liczba okien w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Hiperłącza w arkuszu

65 530

Liczba okienek w oknie

4

Liczba połączonych arkuszy

Ograniczona przez dostępną pamięć

Scenariusze

Ograniczona przez dostępną pamięć; raport podsumowujący pokazuje tylko 251 pierwszych scenariuszy

Liczba zmian komórek w scenariuszu

32

Liczba dostosowywanych komórek w dodatku Solver

200

Liczba funkcji niestandardowych

Ograniczona przez dostępną pamięć

Zakres powiększeń

Od 10 do 400 procent

Liczba raportów

Ograniczona przez dostępną pamięć

Odwołania w sortowaniu

64 w jednym sortowaniu; nieograniczone w przypadku kolejnych sortowań

Poziomy cofania

100

Pola w formularzu danych

32

Parametry w skoroszycie

255 parametrów na skoroszyt

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Liczba niesąsiadujących ze sobą komórek, jakie można zaznaczyć

2 147 483 648 komórek

Maksymalna wartość wielkości pamięci i rozmiaru pliku dla skoroszytów modelu danych

W środowisku 32-bitowym obowiązuje wirtualna przestrzeń adresowa o rozmiarze 2 gigabajtów (GB), współużytkowana przez program Excel, skoroszyty i dodatki działające w ramach tego samego procesu. Udział modelu danych w przestrzeni adresowej może wynieść do 500–700 megabajtów (MB), ale może wynieść mniej, jeśli są załadowane inne modele danych i dodatki.

W środowisku 64-bitowym nie obowiązują żadne nieprzekraczalne limity rozmiaru pliku. Rozmiar skoroszytu jest ograniczony tylko dostępną pamięcią i zasobami systemowymi.

Począwszy od programu Excel 2016 funkcja obsługi dużych adresów pozwala programowi Excel w wersji 32-bitowej na używanie dwa razy większej ilości pamięci, jeśli użytkownicy pracują w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana możliwości obsługi dużych adresów w programie Excel.

Uwaga: Dodawanie tabel do modelu danych zwiększa rozmiar pliku. Jeśli nie planujesz tworzenia złożonych relacji modelu danych korzystających z wielu źródeł i typów danych w skoroszycie, usuń zaznaczenie pola wyboru Dodaj te dane do modelu danych podczas importowania lub tworzenia tabel, tabel przestawnych lub połączeń danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja i ograniczenia modelu danych

Rdzenie procesora

64

Długość nazwy pliku

218 znaków — obejmuje to także ścieżkę pliku. Na przykład C:\Nazwa_Użytkownika\Documents\Nazwa_Pliku.xlsx.

Specyfikacje i ograniczenia obliczeń

Funkcja

Limit maksymalny

Precyzja liczby

15 cyfr

Najmniejsza dopuszczalna liczba ujemna

-2,2251E-308

Najmniejsza dopuszczalna liczba dodatnia

2,2251E-308

Największa dopuszczalna liczba dodatnia

9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba ujemna

-9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba dodatnia w formule

1,7976931348623158e+308

Największa dopuszczalna liczba ujemna w formule

-1,7976931348623158e+308

Długość zawartości formuły

8 192 znaki

Długość wewnętrzna formuły

16 384 bajty

Liczba iteracji

32 767

Liczba tablic arkusza

Ograniczona przez dostępną pamięć

Zaznaczone zakresy

2048

Argumenty funkcji

255

Zagnieżdżone poziomy funkcji

64

Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

255

Dostępne funkcje arkusza

341

Rozmiar stosu argumentów operacji

1024

Zależności między arkuszami

64 000 arkuszy może się odwoływać do innych arkuszy

Zależności formuł tablicowych między arkuszami

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności obszarów

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności obszarów na arkusz

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności dla pojedynczej komórki

4 miliardy formuł może zależeć od pojedynczej komórki

Długość zawartości komórek połączonych z zamkniętych skoroszytów

32 767

Najwcześniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

1 stycznia 1900 (1 stycznia 1904, jeśli jest używany system dat 1904)

Najpóźniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

31 grudnia 9999

Największa wartość czasu, którą można wprowadzić

9999:59:59

Specyfikacje i ograniczenia wykresów

Funkcja

Limit maksymalny

Wykresy z łączem do arkusza

Ograniczone przez dostępną pamięć

Arkusze, do których odwołuje się wykres

255

Seria danych na jednym wykresie

255

Punkty danych w serii danych na wykresach 2-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych we wszystkich seriach danych jednego wykresu

Ograniczone przez dostępną pamięć

Specyfikacje i ograniczenia raportów w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Funkcja

Limit maksymalny

Raporty w formie tabel przestawnych w arkuszu

Ograniczone przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych elementów przypadająca na jedno pole

1 048 576

Pola wierszy i kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczone przez dostępną pamięć

Filtry w raporcie w formie tabeli przestawnej

256 (może być ograniczone przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie w formie tabeli przestawnej

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczone przez dostępną pamięć

Filtry w raport w formie wykresu przestawnego

256 (może być ograniczone przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie w formie wykresu przestawnego

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie wykresu przestawnego

Ograniczone przez dostępną pamięć

Długość nazwy MDX elementu tabeli przestawnej

32 767

Długość relacyjnego ciągu tabeli przestawnej

32 767

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Skoroszyty z włączonym ustawieniem „Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika...”

Jeśli ustawienie Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika... jest włączone dla skoroszytu, zostaną zastosowane poniższe informacje. To ustawienie jest dostępne po kliknięciu karty Recenzja > pozycji Udostępnij skoroszyt. Pamiętaj, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Udostępnij skoroszyt został ukryty. Aby go odkryć, kliknij pozycję Plik > Opcje > Pasek narzędzi Szybki dostęp. Rozwiń listę w obszarze Wybierz polecenia z i wybierz pozycję Wszystkie polecenia. Przewijaj tę listę, aż zobaczysz pozycję Skoroszyt udostępniony (Starsze). Zaznacz tę pozycję i kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk OK. Przycisk Udostępnij skoroszyt znajduje się teraz w górnej części okna programu Excel.

Funkcja

Limit maksymalny

Liczba użytkowników, którzy jednocześnie mogą otwierać plik

256

Widoki osobiste w skoroszycie

Ograniczone przez dostępną pamięć

Liczba dni przechowywania historia zmian

32 767 (domyślnie 30 dni)

Skoroszyty, które mogą być scalane w tym samym czasie

Ograniczone przez dostępną pamięć

Komórki, które można wyróżnić

32 767

Kolory używane do identyfikowania zmian wprowadzonych przez różnych użytkowników po włączeniu trybu wyróżniania zmian

32 (każdego użytkownika identyfikuje oddzielny kolor; zmiany wprowadzone przez bieżącego użytkownika są wyróżniane kolorem ciemnoniebieskim)

Tabele programu Excel w skoroszycie

0 (zero)

Uwaga: Skoroszyt, który zawiera co najmniej jedną tabelę programu Excel, nie może mieć włączonego ustawienia Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika....

Specyfikacje i ograniczenia arkuszy i skoroszytów

Funkcja

Limit maksymalny

Otwarte skoroszyty

Ograniczone przez dostępną pamięć i zasoby systemowe

Łączna liczba wierszy i kolumn w arkuszu

1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn

Szerokość kolumny

255 znaków

Wysokość wiersza

409 punktów

Podziały stron

1 026 poziomo i pionowo

Całkowita liczba znaków w komórce

32 767 znaków

Liczba znaków w nagłówku lub stopce

255

Maksymalna liczba nowych wierszy na komórkę

253

Liczba arkuszy w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć (domyślnie 3 arkusze)

Liczba kolorów w skoroszycie

16 milionów kolorów (kolor 32-bitowy z pełnym dostępem do widma koloru 24-bitowego)

Liczba widoków nazwanych w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych formatów/stylów komórek

65 490

Liczba stylów wypełnienia

256

Liczba wartości szerokości i stylów linii

256

Liczba unikatowych typów czcionek

1024 czcionki dostępne globalnie; 512 na skoroszyt

Formaty liczb w skoroszycie

Od 200 do 250, w zależności od zainstalowanej wersji językowej programu Excel

Liczba nazw w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Liczba okien w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Hiperłącza w arkuszu

65 530 hiperlinków

Liczba okienek w oknie

4

Liczba połączonych arkuszy

Ograniczona przez dostępną pamięć

Scenariusze

Ograniczona przez dostępną pamięć; raport podsumowujący pokazuje tylko 251 pierwszych scenariuszy

Liczba zmian komórek w scenariuszu

32

Liczba dostosowywanych komórek w dodatku Solver

200

Liczba funkcji niestandardowych

Ograniczona przez dostępną pamięć

Zakres powiększeń

Od 10 do 400 procent

Liczba raportów

Ograniczona przez dostępną pamięć

Odwołania w sortowaniu

64 w jednym sortowaniu; nieograniczone w przypadku kolejnych sortowań

Poziomy cofania

100

Pola w formularzu danych

32

Parametry w skoroszycie

255 parametrów na skoroszyt

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Liczba niesąsiadujących ze sobą komórek, jakie można zaznaczyć

2 147 483 648 komórek

Rdzenie procesora

64

Specyfikacje i ograniczenia obliczeń

Funkcja

Limit maksymalny

Precyzja liczby

15 cyfr

Najmniejsza dopuszczalna liczba ujemna

-2,2251E-308

Najmniejsza dopuszczalna liczba dodatnia

2,2251E-308

Największa dopuszczalna liczba dodatnia

9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba ujemna

-9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba dodatnia w formule

1,7976931348623158e+308

Największa dopuszczalna liczba ujemna w formule

-1,7976931348623158e+308

Długość zawartości formuły

8 192 znaki

Długość wewnętrzna formuły

16 384 bajty

Liczba iteracji

32 767

Liczba tablic arkusza

Ograniczona przez dostępną pamięć

Zaznaczone zakresy

2048

Argumenty funkcji

255

Zagnieżdżone poziomy funkcji

64

Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

255

Dostępne funkcje arkusza

341

Rozmiar stosu argumentów operacji

1024

Zależności między arkuszami

64 000 arkuszy może się odwoływać do innych arkuszy

Zależności formuł tablicowych między arkuszami

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności obszarów

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności obszarów na arkusz

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności dla pojedynczej komórki

4 miliardy formuł może zależeć od pojedynczej komórki

Długość zawartości komórek połączonych z zamkniętych skoroszytów

32 767

Najwcześniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

1 stycznia 1900 (1 stycznia 1904, jeśli jest używany system dat 1904)

Najpóźniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

31 grudnia 9999

Największa wartość czasu, którą można wprowadzić

9999:59:59

Specyfikacje i ograniczenia wykresów

Funkcja

Limit maksymalny

Wykresy z łączem do arkusza

Ograniczone przez dostępną pamięć

Arkusze, do których odwołuje się wykres

255

Seria danych na jednym wykresie

255

Punkty danych w serii danych na wykresach 2-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych we wszystkich seriach danych jednego wykresu

Ograniczone przez dostępną pamięć

Specyfikacje i ograniczenia raportów w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Funkcja

Limit maksymalny

Raporty w formie tabel przestawnych w arkuszu

Ograniczone przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych elementów przypadająca na jedno pole

1 048 576

Pola wierszy i kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczone przez dostępną pamięć

Filtry w raporcie w formie tabeli przestawnej

256 (może być ograniczone przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie w formie tabeli przestawnej

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczone przez dostępną pamięć

Filtry w raport w formie wykresu przestawnego

256 (może być ograniczone przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie w formie wykresu przestawnego

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie wykresu przestawnego

Ograniczone przez dostępną pamięć

Długość nazwy MDX elementu tabeli przestawnej

32 767

Długość relacyjnego ciągu tabeli przestawnej

32 767

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Skoroszyty z włączonym ustawieniem „Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika...”

Jeśli ustawienie Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika... jest włączone dla skoroszytu, zostaną zastosowane poniższe informacje. To ustawienie jest dostępne po kliknięciu karty Recenzja > pozycji Udostępnij skoroszyt.

Funkcja

Limit maksymalny

Liczba użytkowników, którzy jednocześnie mogą otwierać plik i udostępniać go

256

Widoki osobiste w skoroszycie

Ograniczone przez dostępną pamięć

Liczba dni przechowywania historia zmian

32 767 (domyślnie 30 dni)

Skoroszyty, które mogą być scalane w tym samym czasie

Ograniczone przez dostępną pamięć

Komórki, które mogą być wyróżnione w skoroszycie

32 767

Kolory używane do identyfikowania zmian wprowadzonych przez różnych użytkowników po włączeniu trybu wyróżniania zmian

32 (każdego użytkownika identyfikuje oddzielny kolor; zmiany wprowadzone przez bieżącego użytkownika są wyróżniane kolorem ciemnoniebieskim)

Tabele programu Excel w skoroszycie

0 (zero)

Uwaga: Skoroszyt, który zawiera co najmniej jedną tabelę programu Excel, nie może mieć włączonego ustawienia Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika....

Specyfikacje i ograniczenia arkuszy i skoroszytów

Funkcja

Limit maksymalny

Otwarte skoroszyty

Ograniczone przez dostępną pamięć i zasoby systemowe

Łączna liczba wierszy i kolumn w arkuszu

1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn

Szerokość kolumny

255 znaków

Wysokość wiersza

409 punktów

Podziały stron

1 026 poziomo i pionowo

Całkowita liczba znaków w komórce

32 767 znaków

Liczba znaków w nagłówku lub stopce

255

Maksymalna liczba nowych wierszy na komórkę

253

Liczba arkuszy w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć (domyślnie 3 arkusze)

Liczba kolorów w skoroszycie

16 milionów kolorów (kolor 32-bitowy z pełnym dostępem do widma koloru 24-bitowego)

Liczba widoków nazwanych w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych formatów/stylów komórek

65 490

Liczba stylów wypełnienia

256

Liczba wartości szerokości i stylów linii

256

Liczba unikatowych typów czcionek

1024 czcionki dostępne globalnie; 512 na skoroszyt

Formaty liczb w skoroszycie

Od 200 do 250, w zależności od zainstalowanej wersji językowej programu Excel

Liczba nazw w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Liczba okien w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć

Hiperłącza w arkuszu

65 530 hiperlinków

Liczba okienek w oknie

4

Liczba połączonych arkuszy

Ograniczona przez dostępną pamięć

Scenariusze

Ograniczona przez dostępną pamięć; raport podsumowujący pokazuje tylko 251 pierwszych scenariuszy

Liczba zmian komórek w scenariuszu

32

Liczba dostosowywanych komórek w dodatku Solver

200

Liczba funkcji niestandardowych

Ograniczona przez dostępną pamięć

Zakres powiększeń

Od 10 do 400 procent

Liczba raportów

Ograniczona przez dostępną pamięć

Odwołania w sortowaniu

64 w jednym sortowaniu; nieograniczone w przypadku kolejnych sortowań

Poziomy cofania

100

Pola w formularzu danych

32

Parametry w skoroszycie

255 parametrów na skoroszyt

Listy rozwijane filtru

10 000

Specyfikacje i ograniczenia obliczeń

Funkcja

Limit maksymalny

Precyzja liczby

15 cyfr

Najmniejsza dopuszczalna liczba ujemna

-2,2251E-308

Najmniejsza dopuszczalna liczba dodatnia

2,2251E-308

Największa dopuszczalna liczba dodatnia

9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba ujemna

-9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba dodatnia w formule

1,7976931348623158e+308

Największa dopuszczalna liczba ujemna w formule

-1,7976931348623158e+308

Długość zawartości formuły

8 192 znaki

Długość wewnętrzna formuły

16 384 bajty

Liczba iteracji

32 767

Liczba tablic arkusza

Ograniczona przez dostępną pamięć

Zaznaczone zakresy

2048

Argumenty funkcji

255

Zagnieżdżone poziomy funkcji

64

Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

255

Dostępne funkcje arkusza

341

Rozmiar stosu argumentów operacji

1024

Zależności między arkuszami

64 000 arkuszy może się odwoływać do innych arkuszy

Zależności formuł tablicowych między arkuszami

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności obszarów

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności obszarów na arkusz

Ograniczone przez dostępną pamięć

Zależności dla pojedynczej komórki

4 miliardy formuł może zależeć od pojedynczej komórki

Długość zawartości komórek połączonych z zamkniętych skoroszytów

32 767

Najwcześniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

1 stycznia 1900 (1 stycznia 1904, jeśli jest używany system dat 1904)

Najpóźniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

31 grudnia 9999

Największa wartość czasu, którą można wprowadzić

9999:59:59

Specyfikacje i ograniczenia wykresów

Funkcja

Limit maksymalny

Wykresy z łączem do arkusza

Ograniczone przez dostępną pamięć

Arkusze, do których odwołuje się wykres

255

Seria danych na jednym wykresie

255

Punkty danych w serii danych na wykresach 2-W

32 000

Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W

4000

Punkty danych we wszystkich seriach danych jednego wykresu

256 000

Specyfikacje i ograniczenia raportów w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Funkcja

Limit maksymalny

Raporty w formie tabel przestawnych w arkuszu

Ograniczone przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych elementów przypadająca na jedno pole

1 048 576

Pola wierszy i kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczone przez dostępną pamięć

Filtry w raporcie w formie tabeli przestawnej

256 (może być ograniczone przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie w formie tabeli przestawnej

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczone przez dostępną pamięć

Filtry w raport w formie wykresu przestawnego

256 (może być ograniczone przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie w formie wykresu przestawnego

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie wykresu przestawnego

Ograniczone przez dostępną pamięć

Długość nazwy MDX elementu tabeli przestawnej

32 767

Długość relacyjnego ciągu tabeli przestawnej

32 767

Skoroszyty z włączonym ustawieniem „Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika...”

Jeśli ustawienie Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika... jest włączone dla skoroszytu, zostaną zastosowane poniższe informacje. To ustawienie jest włączone podczas korzystania ze skoroszytów udostępnionych.

Funkcja

Limit maksymalny

Liczba użytkowników, którzy jednocześnie mogą otwierać skoroszyt i udostępniać go

256

Widoki osobiste w skoroszycie

Ograniczone przez dostępną pamięć

Liczba dni przechowywania historia zmian

32 767 (domyślnie 30 dni)

Skoroszyty, które mogą być scalane w tym samym czasie

Ograniczone przez dostępną pamięć

Komórki, które można wyróżnić

32 767

Kolory używane do identyfikowania zmian wprowadzonych przez różnych użytkowników po włączeniu trybu wyróżniania zmian

32 (każdego użytkownika identyfikuje oddzielny kolor; zmiany wprowadzone przez bieżącego użytkownika są wyróżniane kolorem ciemnoniebieskim)

Tabele programu Excel w skoroszycie

0 (zero)

Uwaga: Skoroszyt, który zawiera co najmniej jedną tabelę programu Excel, nie może mieć włączonego ustawienia Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika....

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×