W programie Word można zautomatyzować często wykonywane zadania, tworząc i uruchamiając makra. Makro to seria poleceń i instrukcji, które grupuje się razem jako jedno polecenie w celu automatycznego wykonania zadania.

Aby zaoszczędzić czas na często wykonywanych zadaniach, połącz odpowiednie czynności w makro. Najpierw musisz zarejestrować makro. Następnie możesz je uruchomić, klikając przycisk na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając kombinację klawiszy. Zależy to od konfiguracji makra.

 1. Kliknij pozycję Widok > Makra > Zarejestruj makro.

  Polecenie Zarejestruj makro

 2. Wpisz nazwę makra.

  Pole Nazwa makra

 3. Aby móc korzystać z tego makra we wszystkich nowo tworzonych dokumentach, dla pola Przechowaj makro w ustaw opcję Wszystkie dokumenty (Normal.dotm).

  Pole służące do wyboru miejsca przechowywania makra

 4. Aby makro było uruchamiane po kliknięciu przycisku, kliknij pozycję Przycisk.

  Kliknij, aby przypisać makro do przycisku

 5. Kliknij nowe makro (o nazwie Normal.NewMacros.<nazwa Twojego makra>) i kliknij pozycję Dodaj.

  Makro i przycisk Dodaj

 6. Kliknij pozycję Modyfikuj.

  Przycisk Modyfikuj w oknie Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

 7. Wybierz obraz przycisku, wpisz odpowiednią nazwę i kliknij dwa razy przycisk OK.

  Opcje przycisku w oknie Modyfikowanie przycisku

 8. Zarejestruj teraz czynności. Kliknij polecenia lub naciśnij klawisze dla każdej czynności w zadaniu. Program Word zarejestruje te kliknięcia i sekwencje klawiszy.

  Uwaga: Aby zaznaczyć tekst podczas rejestrowania makra, użyj klawiatury. W makrach nie są rejestrowane zaznaczenia wskaźnikiem myszy.

 9. Aby zatrzymać rejestrowanie, kliknij pozycję Widok > Makra > Zatrzymaj rejestrowanie.

  Polecenie Zatrzymaj rejestrowanie

Przycisk makra pojawi się na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przycisk makra na pasku narzędzi Szybki dostęp

Aby uruchomić makro, kliknij ten przycisk.

 1. Kliknij pozycję Widok > Makra > Zarejestruj makro.

  Polecenie Zarejestruj makro

 2. Wpisz nazwę makra.

  Pole Nazwa makra

 3. Aby móc korzystać z tego makra we wszystkich nowo tworzonych dokumentach, dla pola Przechowaj makro w ustaw opcję Wszystkie dokumenty (Normal.dotm).

  Pole służące do wyboru miejsca przechowywania makra

 4. Aby makro było uruchamiane po naciśnięciu skrótu klawiaturowego, kliknij pozycję Klawiatura.

  Kliknij, aby przypisać makro do skrótu klawiaturowego

 5. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu wpisz kombinację klawiszy.

 6. Sprawdź, czy ta kombinacja nie jest już przypisana do czegoś innego. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, spróbuj użyć innej kombinacji.

 7. Aby móc korzystać z tego skrótu klawiaturowego we wszystkich nowo tworzonych dokumentach, upewnij się, że dla pola Zapisz zmiany w jest ustawiona opcja Normal.dotm.

 8. Kliknij pozycję Przypisz.

 9. Zarejestruj teraz czynności. Kliknij polecenia lub naciśnij klawisze dla każdej czynności w zadaniu. Program Word zarejestruje te kliknięcia i sekwencje klawiszy.

  Uwaga: Aby zaznaczyć tekst podczas rejestrowania makra, użyj klawiatury. W makrach nie są rejestrowane zaznaczenia wskaźnikiem myszy.

 10. Aby zatrzymać rejestrowanie, kliknij pozycję Widok > Makra > Zatrzymaj rejestrowanie.

  Polecenie Zatrzymaj rejestrowanie

Aby uruchomić makro, naciśnij klawisze skrótu klawiaturowego.

Aby uruchomić makro, kliknij odpowiedni przycisk na pasku narzędzi Szybki dostęp, naciśnij skrót klawiaturowy lub skorzystaj z listy Makra.

 1. Kliknij pozycję Widok > Makra > Wyświetl makra.

  Polecenie Wyświetl makra

 2. Na liście w obszarze Nazwa makra kliknij nazwę makra, które chcesz uruchomić.

 3. Kliknij przycisk Uruchom .

Aby udostępnić makro z jednego dokumentu we wszystkich nowych dokumentach, dodaj je do szablonu Normal.dotm.

 1. Otwórz dokument zawierający makro.

 2. Kliknij pozycję Widok > Makra > Wyświetl makra.

  Polecenie Wyświetl makra

 3. Kliknij przycisk Organizator .

  Przycisk Organizator w oknie Makra

 4. Kliknij makro, które chcesz dodać do szablonu Normal.dotm, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Wybierz polecenia z kliknij pozycję Makra.

 3. Kliknij odpowiednie makro.

 4. W obszarze Dostosowywanie wstążki kliknij kartę i grupę niestandardową, do których chcesz dodać makro.

Jeśli nie masz grupy niestandardowej, kliknij pozycję Nowa grupa. Następnie kliknij pozycję Zmień nazwę i wpisz nazwę grupy niestandardowej.

 1. Kliknij przycisk Dodaj.

 2. Kliknij pozycję Zmień nazwę, aby wybrać obraz makra i wpisać odpowiednią nazwę.

 3. Kliknij przycisk OK dwa razy.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra.

 2. W polu Nazwa makra wpisz nazwę makra.

  Uwaga: Jeśli nowe makro będzie nadawać taką samą nazwę jak makro wbudowane w programie Word, nowe akcje makr zastąpią makro wbudowane. Aby wyświetlić listę wbudowanych makr, kliknij pozycję Polecenia programu Word na liście Makra w.

 3. Na liście Makra w kliknij szablon lub dokument, w którym chcesz zapisać makro.

  Aby makro było dostępne we wszystkich dokumentach, kliknij pozycję Normal.dotm.

 4. Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć Edytor Visual Basic.

Po otwarciu Edytora Visual Basic możesz uzyskać więcej informacji na temat pracy z programem Visual Basic for Applications. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij polecenie Pomoc dla języka Microsoft Visual Basic w menu Pomoc lub naciśnij klawisz F1.

Możesz zarejestrować sekwencję akcji lub napisać makro od podstaw, wprowadzając kod języka Visual Basic for Applications w Edytor Visual Basic.

Uwaga: Aby pracować z makrami w programie Office Word 2007, musisz wyświetlić kartę Deweloper.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Popularne.

 3. W obszarze Najważniejsze opcje pracy z programem Wordzaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

  Uwaga: Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zarejestruj makro.

  Grupa Kod na karcie Deweloper
 2. W polu Nazwa makra wpisz nazwę makra.

  Uwaga: Jeśli nowe makro będzie nadawać taką samą nazwę jak makro wbudowane w programie Office Word 2007, nowe akcje makr zastąpią makro wbudowane. Aby wyświetlić listę makr wbudowanych, na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra. Na liście Makra w kliknij pozycję Polecenia programu Word.

 3. W polu Przechowaj makro w kliknij szablon dokumentu, w którym chcesz przechowywać makro.

  Ważne: Aby makro było dostępne we wszystkich dokumentach, kliknij pozycję Normal.dotm.

 4. W polu Opis wpisz opis makra.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Rozpocznij nagrywanie    Aby rozpocząć rejestrowanie makra bez przypisywania go do przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp ani do klawisza skrótu, kliknij przycisk OK.

  • Tworzenie przycisku    Aby przypisać makro do przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk.

   2. W obszarze Dostosuj pasek narzędzi Szybkidostęp wybierz dokument (lub wszystkie dokumenty), dla którego chcesz dodać makro do paska narzędzi Szybki dostęp.

    Ważne: Aby makro było dostępne we wszystkich dokumentach, kliknij pozycję Normal.dotm.

   3. W obszarze Okno dialogowe Wybieranie poleceń z kliknij nagrywane makro, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   4. Aby dostosować przycisk, kliknij przycisk Modyfikuj.

   5. W obszarzeSymbol kliknij symbol, którego chcesz użyć dla przycisku.

   6. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę makra, które chcesz wyświetlić.

   7. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie makra.

    Na pasku narzędzi Szybki dostęp zostanie wyświetlony odpowiedni symbol. Wpisywana nazwa jest wyświetlana po wskazaniu symbolu.

  • Przypisywanie skrótu klawiaturowego    Aby przypisać makro do skrótu klawiaturowego, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij pozycję Klawiatura.

   2. W oknie Dialogowym Polecenia kliknij makro, które chcesz ująć w rejestrowanie.

   3. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu wpisz sekwencję klawiszy, a następnie kliknij przycisk Przypisz.

   4. Kliknij przycisk Zamknij, aby rozpocząć rejestrowanie makra.

 6. Wykonaj akcje, które chcesz uwzględnić w makrze.

  Uwaga: Podczas nagrywania makra możesz klikać myszą polecenia i opcje, ale nie zaznaczać tekstu. Aby zaznaczyć tekst, musisz użyć klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania tekstu za pomocą klawiatury, zobacz Zaznaczanie tekstu.

 7. Aby zatrzymać rejestrowanie akcji, kliknij pozycję Zatrzymaj rejestrowanie w grupie Kod.

Zmienianie skrótu klawiaturowego makra

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Dostosuj.

 3. Obok przycisku Skróty klawiaturowekliknij pozycję Dostosuj.

 4. Na liście Kategorie kliknij pozycję Makra.

 5. Na liście Makra kliknij makro, które chcesz zmienić.

 6. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu wpisz kombinację klawiszy, którą chcesz wybrać.

 7. Zaznacz pole wyboru Bieżące klawisze, aby upewnić się, że nie została przypisana kombinacja klawiszy, która została już użyć do wykonania innego zadania.

 8. Na liście Zapisz zmiany w kliknij opcję, która odpowiada miejscu, w którym chcesz uruchomić makro.

  Ważne: Aby makro było dostępne we wszystkich dokumentach, kliknij pozycję Normal.dotm.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra.

  Grupa Kod na karcie Deweloper

 2. Na liście w obszarze Nazwa makrakliknij makro, które chcesz uruchomić.

 3. Kliknij przycisk Uruchom .

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra.

  Grupa Kod na karcie Deweloper

 2. W polu Nazwa makra wpisz nazwę makra.

  Uwaga: Jeśli nowe makro będzie nadawać taką samą nazwę jak makro wbudowane w programie Office Word 2007, nowe akcje makr zastąpią makro wbudowane. Aby wyświetlić listę wbudowanych makr, kliknij pozycję Polecenia programu Word na liście Makra w.

 3. Na liście Makra w kliknij szablon dokumentu, w którym chcesz przechowywać makro.

  Aby makro było dostępne we wszystkich dokumentach, kliknij pozycję Normal.dotm.

 4. Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć Edytor Visual Basic.

Po otwarciu Edytora Visual Basic możesz uzyskać więcej informacji na temat pracy z programem Visual Basic for Applications. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij polecenie Pomoc dla języka Microsoft Visual Basic w menu Pomoc lub naciśnij klawisz F1.

Aby ułatwić sobie wykonywanie często wykonywanych zadań, w klasycznej wersji programu Word możesz utworzyć pakiet kroków w makra uruchamiane jednym kliknięciem. W Word dla sieci Web musisz wykonać te czynności ręcznie.

Jeśli masz program Word, najpierw kliknij pozycję Otwórz w programie Word, aby otworzyć dokument w programie Word.

Obraz polecenia Otwórz w aplikacji klasycznej

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi klasycznej wersji programu Word.

Po uruchomieniu makra w programie Word i zapisaniu dokumentu wyniki jego otwarcia w programie Word dla sieci Web będą zawierały wyniki tego makra.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×