Wartość logiczna, taka jak Prawda lub Fałsz, Wł lub Wył, Tak lub Nie, oraz dowolne pole zawierające tylko jedną z dwóch wartości, należy użyć typu danych Tak/Nie. Ten typ danych często jest mapowy na kontrolkę pola wyboru w formularzu lub raporcie.

W tym artykule

Dodawanie pola Tak/Nie w widoku arkusza danych

Pole Tak/Nie można dodać do nowej lub istniejącej tabeli w widoku arkusza danych.

Dodawanie do istniejącej tabeli

 1. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych.

 2. W razie potrzeby przewiń w poziomie do pierwszego pustego pola.

 3. Wybierz pozycję Kliknij, aby dodać, a następnie wybierz z listy pozycję Tak/Nie.

 4. Kliknij dwukrotnie nowy wiersz nagłówka, a następnie wpisz zrozumiałą nazwę nowego pola.

 5. Zapisz zmiany.

Dodawanie do nowej tabeli

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij pozycję Tabela.

 2. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę nowej tabeli.

 3. Wybierz pozycję Kliknij, aby dodać, a następnie wybierz z listy pozycję Tak/Nie.

 4. Kliknij dwukrotnie nowy wiersz nagłówka, a następnie wpisz zrozumiałą nazwę nowego pola.

 5. Zapisz zmiany.

Początek strony

Dodawanie pola Tak/Nie w widoku projektu

Pole Tak/Nie można dodać do nowej lub istniejącej tabeli w widoku projektu.

Dodawanie do istniejącej tabeli

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. W kolumnie Nazwa pola zaznacz pierwszy pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę pola.

 3. Zaznacz sąsiadujące komórki w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Tak/Nie.

 4. Zapisz zmiany.

Dodawanie do nowej tabeli

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij pozycję Tabela.

 2. Kliknij przycisk Zapisz,a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę nowej tabeli.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu nowej tabeli, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 4. W kolumnie Nazwa pola zaznacz pierwszy pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę pola.

 5. Zaznacz sąsiadujące komórki w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Tak/Nie.

 6. Zapisz zmiany.

Początek strony

Ustawianie lub zmienianie właściwości pola Tak/Nie

Za pomocą widoku arkusza danych można ustawić podzbiór właściwości pola, takich jak Wartość domyślna lub Podpis & Nazwa, aleza pomocą widoku projektu można ustawić wszystkie dostępne właściwości, w tym Format lub Indeksowane.

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. Na karcie Ogólne w dolnej sekcji projektanta tabel w obszarze Właściwości pola znajdź właściwość,którą chcesz zmienić.

 3. Wybierz pole obok nazwy właściwości. W zależności od właściwości możesz wprowadzić dane, uruchomić Konstruktora wyrażeń, klikając Przycisk Konstruktorlub wybrać opcję z listy.

  Aby uzyskać informacje na temat używania poszczególnych właściwości pól, wybierz tę właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1.

Początek strony

Usuwanie pola Tak/Nie

Ważne    Usunięcie pola Tak/Nie zawierającego dane powoduje trwałe utratę tych danych — nie można cofnąć usunięcia. Dlatego należy utworzyć kopię zapasową bazy danych przed usunięciem jakichkolwiek pól tabeli lub innych części bazy danych.

Usuwanie z widoku arkusza danych

 1. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych.

 2. Znajdź pole Tak/Nie, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka (nazwę), a następnie kliknij polecenie Usuń pole.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Usuwanie z widoku projektu

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. Kliknij selektor wiersza (pusty kwadrat) obok pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz DELETE lub kliknij prawym przyciskiem myszy selektor wiersza, a następnie kliknij polecenie Usuń wiersze.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Tak/Nie — odwołanie do właściwości pola

W przypadku dodawania pola Tak/Nie do tabeli za pomocą widoku projektu można ustawić i zmienić wiele właściwości tego pola. W poniższej tabeli przedstawiono właściwości pola Tak/Nie, opis działania każdej z nich oraz wyjaśniono skutki ich ustawienia lub zmiany.

Właściwość

Zastosowanie

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Prawda/Fałsz   Wyświetla wartość Prawda lub Fałsz.

 • Tak/Nie   Wyświetla wartość Tak lub Nie.

 • Wł/Wył   Wyświetla wartość Wł lub Wył.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×