Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Niezależnie od tego, czy zaczynasz od szablonu firmy Microsoft, czy aktualizujesz własny szablon, wbudowane narzędzia Word ułatwiają aktualizowanie szablonów zgodnie z Twoimi potrzebami. Aby zaktualizować szablon, otwórz ten plik, wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz szablon.

W programie Microsoft Word możesz utworzyć szablon, zapisując dokument jako plik dotx, plik dot lub plik .dotm fie (typ pliku dotm umożliwia włączenie makr w pliku).

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Ten komputer. (W Word 2013 kliknij dwukrotnie pozycję Komputer).

 3. Przejdź do folderu Niestandardowe szablony pakietu Office znajdującego się w folderze Moje dokumenty.

 4. Kliknij swój szablon i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz i zamknij szablon.

Dodawanie kontrolek zawartości do szablonu

Dostosuj swoje szablony, dodając i konfigurując kontrolki zawartości, takie jak kontrolki tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane i selektory danych.

Możesz na przykład utworzyć szablon zawierający listę rozwijaną. Jeśli zezwolisz na edytowanie listy rozwijanej, inne osoby będą mogły zmieniać opcje listy odpowiednio do swoich potrzeb.

Uwaga: Jeśli kontrolki zawartości są niedostępne, być może otwarty dokument lub szablon został utworzony we wcześniejszej wersji programu Word. Aby korzystać z kontrolek zawartości, musisz skonwertować dokument do formatu pliku programu Word 2013, klikając pozycję Plik > Informacje > Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Po skonwertowaniu dokumentu lub szablonu zapisz go.

Aby można było dodać kontrolki zawartości, trzeba wyświetlić kartę Deweloper.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Dostosuj Wstążkę wybierz pozycję Karty główne.

 3. Na liście zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Włączanie karty Deweloper na wstążce programu Word

Dodawanie kontrolek zawartości

Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wstaw odpowiednie kontrolki.

przycisk trybu projektowania na karcie Deweloper

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

W przypadku kontrolki zawartości tekstu sformatowanego użytkownicy mogą formatować tekst przy użyciu pogrubienia lub kursywy i mogą wpisywać wiele akapitów. Aby ograniczyć elementy dodawane przez użytkowników, wstaw kontrolkę zawartości tekstu zwykłego.

 1. Kliknij w dokumencie w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję kontrolka tekstu sformatowanegoFormant zawartości — tekst sformatowany lub kontrolka zwykłego tekstuFormant zawartości — zwykły tekst .

Wstawianie kontrolki obrazu
 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Kontrolka obrazu kontrolka obrazu.

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

W polu kombi użytkownicy mogą wybierać opcję z gotowej listy lub wpisywać własne informacje. Na liście rozwijanej użytkownicy mogą wybierać tylko jedną pozycję z dostępnych na liście.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij kontrolka pola kombiFormant zawartości pola kombi lub kontrolka listy rozwijanejkontrolki zawartości listy rozwijanej .

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 3. Aby utworzyć listę pozycji do wyboru, kliknij przycisk Dodaj w obszarze Właściwości pola kombi lub Właściwości listy rozwijanej.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może. Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

 5. Wypełnij wszystkie inne potrzebne właściwości.

Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nie można edytować zawartości użytkownicy nie będą mogli kliknąć wybranej pozycji..

Wstawianie kontrolki selektora dat
 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę selektora dat.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij kontrolka selektora datFormant zawartości selektora dat .

Wstawianie pola wyboru
 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę pola wyboru.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij kontrolka pola wyboruFormant zawartości pola wyboru .

Wstawianie kontrolki galerii bloków konstrukcyjnych

Kontrolki bloków konstrukcyjnych przydają się, jeśli użytkownicy mają wybierać określony blok tekstu.

Na przykład kontrolki bloków konstrukcyjnych są pomocne podczas tworzenia szablonu umowy, w którym trzeba dodać różne bloki tekstu standardowego w zależności od określonych wymogów umowy. Dla każdej wersji tekstu standardowego można utworzyć kontrolki zawartości tekstu sformatowanego, a następnie umieścić je w kontrolce galerii bloków konstrukcyjnych, który będzie ich kontenerem.

Kontrolkę bloku konstrukcyjnego można także umieścić w formularzu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości Galerii bloków konstrukcyjnych kontrolka galerii bloków konstrukcyjnych.

 3. Kliknij kontrolkę zawartości, aby ją zaznaczyć.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 5. Kliknij pozycję Galeria i pozycję Kategoria dla bloków konstrukcyjnych, które mają być dostępne w kontrolce bloku konstrukcyjnego.

Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości

 1. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby kontrolkę zawartości można usuwać lub edytować.

 3. Aby zachować kilka kontrolek zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz kontrolki lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

  tryb dewelopera — przycisk grupowania

Możesz mieć na przykład oświadczenie składające się z trzech akapitów. Jeśli użyjesz polecenia Grupuj, aby pogrupować te akapity, oświadczenia składającego się z trzech akapitów nie będzie można edytować, a usunąć je będzie można tylko jako grupę.

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Teksty instruktażowe mogą zwiększyć użyteczność tworzonego szablonu. Domyślny tekst instruktażowy w kontrolkach zawartości można zmienić.

Aby dostosować domyślny tekst instruktażowy dla użytkowników szablonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Tryb projektowania.

  przycisk trybu projektowania na karcie Deweloper

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i odpowiednio go sformatuj.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Zabezpieczanie szablonu

Istnieje możliwość zabezpieczenia poszczególnych kontrolek zawartości w szablonie przed usuwaniem lub edytowaniem danej kontrolki zawartości lub grupy kontrolek przez inne osoby. Można również zapewnić ochronę całej zawartości szablonu przy użyciu hasła.

Zabezpieczanie części szablonu
 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Zaznacz kontrolki zawartości, w których chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele kontrolek, przytrzymuj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania kontrolek.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij ponownie polecenie Grupuj.

  tryb projektowania — kontrolki grupowania

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 5. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, co umożliwi edytowanie zawartości kontrolki, ale zablokuje możliwość usunięcia kontrolki z szablonu lub dokumentu utworzonego na podstawie tego szablonu.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, co umożliwi usuwanie kontrolki, ale uniemożliwi edytowanie jej zawartości.

Tego ustawienia należy użyć, aby ochronić dołączany tekst. Jeśli użytkownik często dołącza oświadczenie, można na przykład sprawić, że tekst pozostanie zawsze taki sam, a jednocześnie zachować możliwość usunięcia oświadczenia w dokumentach, w których nie będzie ono wymagane.

Przypisywanie hasła do szablonu

W celu przypisania hasła do dokumentu, aby tylko recenzenci znający to hasło mogli usuwać zabezpieczenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz szablon, do którego chcesz przypisać hasło.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

 3. W obszarze Rozpoczynanie wymuszania kliknij opcję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 4. Wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

Ważne: Jeśli hasło nie zostanie określone, wszyscy użytkownicy będą mogli zmieniać ograniczenia edycji.

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć długość co najmniej 8 znaków. Ogólnie im dłuższe hasło, tym bardziej bezpieczne.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Szablon jest typem dokumentu, który podczas otwierania tworzy swoją kopię.

Typowym dokumentem pisanym w programie Word jest na przykład biznesplan. Zamiast tworzyć strukturę biznesplanu od podstaw, można użyć szablonu ze wstępnie zdefiniowanym układem strony, czcionkami, marginesami oraz stylami. Wystarczy otworzyć szablon i wpisać tekst oraz informacje odpowiednie dla dokumentu. Zapisanie dokumentu jako pliku z rozszerzeniem docx lub docm jest niezależne od szablonu, na podstawie którego został utworzony.

W szablonie możesz podać zalecane sekcje lub wymagany tekst do użycia przez inne osoby, a także kontrolki zawartości, takie jak wstępnie zdefiniowana lista rozwijana lub specjalne logo. Istnieje możliwość zabezpieczenia sekcji szablonu lub zastosowania do szablonu hasła w celu zapewnienia ochrony zawartości szablonu przed zmianami.

Szablony Word dla większości rodzajów dokumentów na Office.com. Jeśli masz połączenie internetowe, kliknij kartę Plik , kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij odpowiednią kategorię szablonów. Możesz również utworzyć własne szablony.

Można rozpocząć od utworzenia pustego dokumentu i zapisania go jako szablonu lub utworzenia szablonu opartego na istniejącym dokumencie lub szablonie.

Rozpoczynanie od pustego szablonu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. Kliknij polecenie Pusty dokument, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach marginesów, rozmiarze i orientacji strony, stylach oraz innych elementach formatu.

  Możesz również dodać kontrolki zawartości, takie jak selektor dat, tekst instruktażowy i grafika, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach na podstawie szablonu.

 4. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 6. Zamknij szablon.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Nowy z istniejących.

 3. Kliknij szablon lub dokument podobny do tego, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij pozycję Utwórz nowy.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach marginesów, rozmiaru i orientacji strony, stylów i innych elementów formatu.

  Możesz również dodać kontrolki zawartości, takie jak selektor dat, tekst instruktażowy i grafika, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach, na podstawie szablonu.

 5. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 7. Zamknij szablon.

Bloki konstrukcyjne to fragmenty zawartości lub inne części dokumentu przeznaczone do wielokrotnego użycia, które są przechowywane w galeriach, aby były przez cały czas dostępne i gotowe do ponownego zastosowania. Bloki konstrukcyjne można również zapisywać i rozpowszechniać razem z szablonami.

Na przykład można utworzyć szablon raportu z dwoma typami pism przewodnich do wyboru, na podstawie którego użytkownicy będą mogli tworzyć własne raporty.

 1. Zapisz i zamknij samodzielnie zaprojektowany szablon, do którego chcesz dodać bloki konstrukcyjne oferujące użytkownikom szablonu możliwość wyboru.

 2. Otwórz szablon.

  Szablon, do którego chcesz dodać opcje bloku konstrukcyjnego dla użytkowników szablonu, powinien pozostać otwarty.

 3. Utwórz bloki konstrukcyjne, które chcesz dostarczyć użytkownikom szablonu.

  Po wypełnieniu informacji w oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego pamiętaj o kliknięciu nazwy szablonu w polu Zapisz w.

 4. Rozpowszechnij szablon.

  Po wysłaniu lub udostępnieniu szablonu innym osobom bloki konstrukcyjne zapisane z szablonem będą dostępne w określonych galeriach.

Użytkownikom, którzy będą korzystać z szablonu, można zapewnić dodatkową elastyczność przez dodanie i skonfigurowanie formantów zawartości, takich jak formanty tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane lub formanty wyboru daty.

Możesz na przykład udostępnić współpracownikowi szablon zawierający listę rozwijaną, ale Twój współpracownik chce użyć innego zestawu opcji na liście rozwijanej w dokumencie, który jest rozpowszechniany na podstawie szablonu. Ponieważ podczas dodawania kontrolki zawartości do szablonu zezwolono na edytowanie listy rozwijanej, Twój współpracownik może szybko i łatwo zmienić szablon zgodnie z jego potrzebami.

Uwaga: Jeśli kontrolki zawartości są niedostępne, być może otwarty dokument lub szablon został utworzony we wcześniejszej wersji programu Word. Aby użyć kontrolek zawartości, musisz przekonwertować dokument na format pliku Word 2010, klikając kartę Plik, klikając pozycję Informacje, klikając pozycję Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Po skonwertowaniu dokumentu lub szablonu zapisz go.

Aby dodać kontrolki zawartości, musisz wyświetlić kartę Deweloper.

Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. W obszarze Dostosuj Wstążkę, kliknij pozycję Karty główne.

 5. Na liście zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pole wyboru Deweloper

Dodawanie kontrolek zawartości

Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wstaw odpowiednie kontrolki.

Wstążka w pakiecie O14

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

W przypadku kontrolki zawartości tekstu sformatowanego użytkownicy mogą formatować tekst przy użyciu pogrubienia lub kursywy i mogą wpisywać wiele akapitów. Aby ograniczyć elementy dodawane przez użytkowników, wstaw kontrolkę zawartości tekstu zwykłego.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Obraz WstążkiFormant zawartości — tekst sformatowany lub Obraz WstążkiFormant zawartości — zwykły tekst .

Wstawianie kontrolki obrazu

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij pozycję Kontrolka obrazu.

  Formant zawartości Obraz

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

W polu kombi użytkownicy mogą wybierać opcję z gotowej listy lub wpisywać własne informacje. Na liście rozwijanej użytkownicy mogą wybierać tylko jedną pozycję z dostępnych na liście.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij Obraz przyciskuFormant zawartości pola kombi lub Obraz Wstążkikontrolki zawartości listy rozwijanej .

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  Wstążka w pakiecie O14

 3. Aby utworzyć listę pozycji do wyboru, kliknij przycisk Dodaj w obszarze Właściwości pola kombi lub Właściwości listy rozwijanej.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może.

  Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

 5. Wypełnij wszystkie inne potrzebne właściwości.

  Uwaga:  Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nie można edytować zawartości, użytkownicy nie będą mogli kliknąć wybranej pozycji.

Wstawianie kontrolki selektora dat

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić selektor daty.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości — selektor dat.

  Formant zawartości Selektor dat

Wstawianie pola wyboru

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę pola wyboru.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości pola wyboru.

  Formant zawartości pola wyboru

Wstawianie kontrolki galerii bloków konstrukcyjnych

Kontrolki bloków konstrukcyjnych przydają się, jeśli użytkownicy mają wybierać określony blok tekstu.

Na przykład kontrolki bloków konstrukcyjnych są pomocne podczas tworzenia szablonu umowy, w którym trzeba dodać różne bloki tekstu standardowego w zależności od określonych wymogów umowy. Dla każdej wersji tekstu standardowego można utworzyć kontrolki zawartości tekstu sformatowanego, a następnie umieścić je w kontrolce galerii bloków konstrukcyjnych, który będzie ich kontenerem.

Kontrolkę bloku konstrukcyjnego można także umieścić w formularzu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości Galerii bloków konstrukcyjnych.

  Formant zawartości Blok konstrukcyjny

 3. Kliknij kontrolkę zawartości, aby ją zaznaczyć.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 5. Kliknij pozycję Galeria i pozycję Kategoria dla bloków konstrukcyjnych, które mają być dostępne w kontrolce bloku konstrukcyjnego.

Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości

 1. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby formant zawartości można usuwać lub edytować.

 3. Aby zachować kilka formantów zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz formanty lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

  Możesz mieć na przykład oświadczenie składające się z trzech akapitów. Jeśli użyjesz polecenia Grupuj, aby pogrupować te akapity, oświadczenia składającego się z trzech akapitów nie będzie można edytować, a usunąć je będzie można tylko jako grupę.

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Teksty instruktażowe mogą zwiększyć użyteczność tworzonego szablonu. Domyślny tekst instruktażowy w kontrolkach zawartości można zmienić.

Aby dostosować domyślny tekst instruktażowy dla użytkowników szablonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Tryb projektowania.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i odpowiednio go sformatuj.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Istnieje możliwość zabezpieczenia poszczególnych kontrolek zawartości w szablonie przed usuwaniem lub edytowaniem danej kontrolki zawartości lub grupy kontrolek przez inne osoby. Można również zapewnić ochronę całej zawartości szablonu przy użyciu hasła.

Zabezpieczanie części szablonu

 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Zaznacz kontrolki zawartości, w których chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian.

  Aby zaznaczyć wiele kontrolek, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania kontrolek.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 5. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, co umożliwi edytowanie zawartości kontrolki, ale zablokuje możliwość usunięcia kontrolki z szablonu lub dokumentu utworzonego na podstawie tego szablonu.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, co umożliwi usuwanie kontrolki, ale uniemożliwi edytowanie jej zawartości.

   Tego ustawienia należy użyć, aby ochronić dołączany tekst. Jeśli użytkownik często dołącza oświadczenie, można na przykład sprawić, że tekst pozostanie zawsze taki sam, a jednocześnie zachować możliwość usunięcia oświadczenia w dokumentach, w których nie będzie ono wymagane.

Przypisywanie hasła do szablonu

W celu przypisania hasła do dokumentu, aby tylko recenzenci znający to hasło mogli usuwać zabezpieczenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz szablon, do którego chcesz przypisać hasło.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

 3. W obszarze Rozpoczynanie wymuszania kliknij opcję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 4. Wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne: Jeśli hasło nie zostanie określone, wszyscy użytkownicy będą mogli zmieniać ograniczenia edycji.

  Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków.

  Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Szablon jest typem dokumentu, który podczas otwierania tworzy swoją kopię.

Typowym dokumentem pisanym w programie Word jest na przykład biznesplan. Zamiast tworzyć strukturę biznesplanu od podstaw, można użyć szablonu ze wstępnie zdefiniowanym układem strony, czcionkami, marginesami oraz stylami. Wystarczy otworzyć szablon i wpisać tekst oraz informacje odpowiednie dla dokumentu. Zapisanie dokumentu jako pliku z rozszerzeniem docx lub docm jest niezależne od szablonu, na podstawie którego został utworzony.

W szablonie możesz podać zalecane sekcje lub wymagany tekst do użycia przez inne osoby, a także kontrolki zawartości, takie jak wstępnie zdefiniowana lista rozwijana lub specjalne logo. Istnieje możliwość zabezpieczenia sekcji szablonu lub zastosowania do szablonu hasła w celu zapewnienia ochrony zawartości szablonu przed zmianami.

Szablony Word dla większości rodzajów dokumentów na Office.com. Jeśli masz połączenie internetowe, kliknij kartę Plik , kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij odpowiednią kategorię szablonów. Możesz również utworzyć własne szablony.

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Można rozpocząć od utworzenia pustego dokumentu i zapisania go jako szablonu lub utworzenia szablonu opartego na istniejącym dokumencie lub szablonie.

Rozpoczynanie od pustego szablonu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Nowy.

 2. Kliknij polecenie Pusty dokument, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach marginesów, rozmiarze i orientacji strony, stylach oraz innych elementach formatu.

  Możesz również dodać tekst instruktażowy, formanty zawartości (takie jak formant wyboru daty) i grafiki, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 4. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 6. Zamknij szablon.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. Otwórz odpowiedni dokument.

 3. Wprowadź żądane zmiany, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 4. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 6. Zamknij szablon.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Nowy.

 2. W obszarze Szablony kliknij przycisk Nowy z istniejącego.

 3. Kliknij szablon podobny do szablonu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach marginesów, rozmiaru i orientacji strony, stylów i innych elementów formatu.

  Możesz również dodać tekst instruktażowy, formanty zawartości (takie jak formant wyboru daty) i grafiki, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, w polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 7. Zamknij szablon.

Użytkownikom, którzy będą korzystać z szablonu, można zapewnić dodatkową elastyczność przez dodanie i skonfigurowanie formantów zawartości, takich jak formanty tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane lub formanty wyboru daty.

Możesz na przykład udostępnić współpracownikowi szablon zawierający listę rozwijaną, ale Twój współpracownik chce użyć innego zestawu opcji na liście rozwijanej w dokumencie, który jest rozpowszechniany na podstawie szablonu. Ponieważ podczas dodawania kontrolki zawartości do szablonu zezwolono na edytowanie listy rozwijanej, Twój współpracownik może szybko i łatwo zmienić szablon zgodnie z jego potrzebami.

Dodawanie formantów zawartości

Uwaga: Do dokumentów można również dodawać formanty zawartości.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Popularne.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 4. Otwórz szablon, do którego chcesz dodać formanty zawartości, a następnie kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 5. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij formant zawartości, który chcesz dodać do dokumentu lub szablonu.

  Możesz kliknąć na przykład formant RTF, aby wstawić formant tekstu sformatowanego, który będzie wyświetlany w każdym dokumencie utworzonym przy użyciu tego szablonu.

  Uwaga: Jeśli formanty zawartości nie są dostępne, być może został otwarty dokument utworzony w starszej wersji programu Word. Aby użyć kontrolek zawartości, musisz przekonwertować dokument na format pliku Word 2007, klikając przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, klikając pozycję Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Przekonwertowany dokument należy zapisać.

 6. Zaznacz formant zawartości, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 7. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby formant zawartości można usuwać lub edytować.

 8. Aby zachować kilka formantów zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz formanty lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

  Możesz mieć na przykład oświadczenie składające się z trzech akapitów. Jeśli użyjesz polecenia Grupuj, aby pogrupować te akapity, oświadczenia składającego się z trzech akapitów nie będzie można edytować, a usunąć je będzie można tylko jako grupę.

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Czasami może być przydatne dołączenie instrukcji zastępczych dotyczących wypełniania określonego formantu zawartości dodanego do szablonu. Kiedy ktoś użyje szablonu, instrukcje zostaną zastąpione przez zawartość.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania.

 2. Jeśli formant zawartości nie został jeszcze dodany do dokumentu, kliknij w żądanym miejscu wyświetlania formatu, a następnie kliknij formant.

  Uwaga: Jeśli formanty zawartości nie są dostępne, być może został otwarty dokument utworzony w starszej wersji programu Word. Aby użyć kontrolek zawartości, musisz przekonwertować dokument na format pliku Word 2007, klikając przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, klikając pozycję Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Przekonwertowany dokument należy zapisać.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania.

 4. Kliknij formant zawartości, do którego chcesz dodać tekst zastępczy.

 5. Przeprowadź edycję tekstu zastępczego i sformatuj go w dowolny sposób.

  Jeśli w przypadku dodawania formantu zawartości pola tekstowego chcesz, aby tekst zastępczy zniknął, kiedy użytkownik wpisze swój własny tekst, w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości, a następnie zaznacz pole wyboru Usuń formant zawartości podczas edytowania zawartości.

Zapisywanie i rozpowszechnianie bloków konstrukcyjnych za pomocą szablonu

Bloki konstrukcyjne to fragmenty zawartości lub inne części dokumentu przeznaczone do wielokrotnego użycia, które są przechowywane w galeriach, aby były przez cały czas dostępne i gotowe do ponownego zastosowania. Bloki konstrukcyjne można również zapisywać i rozpowszechniać razem z szablonami. Na przykład można utworzyć szablon raportu z dwoma typami pism przewodnich do wyboru, na podstawie którego użytkownicy będą mogli tworzyć własne raporty.

 1. Zapisz i zamknij samodzielnie zaprojektowany szablon, do którego chcesz dodać bloki konstrukcyjne oferujące użytkownikom szablonu możliwość wyboru.

 2. Otwórz szablon.

  Szablon, do którego chcesz dodać opcje bloku konstrukcyjnego dla użytkowników szablonu, powinien pozostać otwarty.

 3. Utwórz bloki konstrukcyjne, które chcesz dostarczyć użytkownikom szablonu.

  Po wypełnieniu informacji w oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego pamiętaj o kliknięciu nazwy szablonu w polu Zapisz w.

 4. Rozpowszechnij szablon.

  Po wysłaniu lub udostępnieniu szablonu innym osobom bloki konstrukcyjne zapisane z szablonem będą dostępne w określonych galeriach.

Istnieje możliwość zabezpieczenia poszczególnych kontrolek zawartości w szablonie przed usuwaniem lub edytowaniem danej kontrolki zawartości lub grupy kontrolek przez inne osoby. Można również zapewnić ochronę całej zawartości szablonu przy użyciu hasła.

Zabezpieczanie części szablonu

 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Zaznacz formanty zawartości lub grupę formantów, w których chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, co umożliwi edytowanie zawartości kontrolki, ale zablokuje możliwość usunięcia kontrolki z szablonu lub dokumentu utworzonego na podstawie tego szablonu.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, co umożliwi usuwanie kontrolki, ale uniemożliwi edytowanie jej zawartości.

   Tego ustawienia należy użyć, aby ochronić dołączany tekst. Jeśli użytkownik często dołącza oświadczenie, można na przykład sprawić, że tekst pozostanie zawsze taki sam, a jednocześnie zachować możliwość usunięcia oświadczenia w dokumentach, w których nie będzie ono wymagane.

Zabezpieczenie całej zawartości szablonu

 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć przed wprowadzaniem zmian.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

 3. W okienku zadań Chroń dokument w obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 4. Na liście ograniczeń edycji kliknij żądane ograniczenia.

 5. Aby wybrać dodatkowe opcje ograniczeń, na przykład określić, kto może czytać lub zmieniać dokument, kliknij przycisk Ogranicz uprawnienie.

  Opcje ograniczeń obejmują także ustawianie daty ważności dokumentu oraz zezwalanie użytkownikom na kopiowanie zawartości.

 6. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 7. Aby dostęp do dokumentu mieli tylko recenzenci znający hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne: Jeśli hasło nie zostanie zastosowane, wszyscy będą mogli zmieniać ograniczenia dotyczące edycji.

Na przykład biznesplan jest typowym dokumentem napisanym w Word. Zamiast tworzyć strukturę biznesplanu od podstaw, można użyć szablonu ze wstępnie zdefiniowanym układem strony, czcionkami, marginesami oraz stylami. Wystarczy otworzyć szablon i wpisać tekst oraz informacje odpowiednie dla dokumentu. Zapisanie dokumentu jako pliku z rozszerzeniem docx lub docm jest niezależne od szablonu, na podstawie którego został utworzony.

Szablony są dokładnie takie jak dokumenty — można w nich określać zalecane sekcje lub tekst wymagający przeczytania przez inne osoby, a także formanty zawartości, takie jak wstępnie zdefiniowana lista rozwijana bądź specjalne logo. Istnieje możliwość zabezpieczenia sekcji szablonu lub zastosowania do szablonu hasła w celu zapewnienia ochrony zawartości szablonu przed zmianami.

Szablony programu Word dla większości rodzajów dokumentów można znaleźć w witrynie Microsoft Office Online. Jeśli masz połączenie internetowe, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij odpowiednią kategorię szablonów. Można także utworzyć własne szablony.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×