Podczas wykonywania zapytań dotyczących Excel można użyć wartości wejściowej — parametru — do określenia zapytania. W tym celu należy utworzyć zapytanie parametry takie w programie Microsoft Query:

 • Parametry są używane w klauzuli WHERE zapytania — zawsze działają jako filtr dla pobranych danych.

 • Parametry mogą monitować użytkownika o wartość wejściową podczas uruchamiania lub odświeżania zapytania, używać stałej jako wartości wejściowej lub używać zawartości określonej komórki jako wartości wejściowej.

 • Parametr jest częścią kwerendy, która jest zmieniana i nie można go ponownie używać w innych zapytaniach.

Uwaga    Jeśli chcesz użyć innego sposobu tworzenia zapytań parametrywnych, zobacz Tworzenie zapytania parametryowego (Power Query).

Procedura

 1. Kliknij pozycję Dane > Uzyskiwanie & przekształcania danych > Uzyskiwanie > danych z innych źródeł > z dodatku Microsoft Query.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora zapytań. Na ekranie Kreator zapytań — Zakończenie wybierz pozycję Wyświetl dane lub edytuj zapytanie w programie Microsoft Query, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarte okno microsoft query, w którym zostanie wyświetlone zapytanie.

 3. Kliknij pozycję> SQL. W wyświetlonym SQL dialogowym znajdź klauzulę WHERE — wiersz rozpoczynający się od wyrazu WHERE, zazwyczaj na końcu SQL kodu. Jeśli nie ma klauzuli WHERE, dodaj ją, wpisując klauzulę WHERE w nowym wierszu na końcu zapytania.

 4. Po wpisaniu ciągu WHERE wpisz nazwę pola, operator porównania (=, <, >, LIKE itd.) oraz jeden z następujących pól:

  • W przypadku ogólnego monitu o parametr wpisz znak zapytania (?). W wierszu monitu wyświetlanym po uruchomieniu zapytania nie jest wyświetlana pomocna fraza.

   SQL ms query podkreślanie klauzuli WHERE

  • Aby uzyskać monit o podanie parametru, który ułatwia wprowadzanie prawidłowych danych wejściowych, wpisz frazę w nawiasach kwadratowych. Fraza będzie wyświetlana w wierszu parametru po uruchomieniu zapytania.

   SQL ms query podkreślanie klauzuli WHERE

 5. Po zakończeniu dodawania warunków z parametrami do klauzuli WHERE kliknij przycisk OK, aby uruchomić zapytanie. Excel monit o podanie wartości dla każdego parametru, a następnie zostanie wyświetlony wynik w dodatku Microsoft Query.

 6. Gdy wszystko będzie gotowe do załadowania danych, zamknij okno programu Microsoft Query, aby zwrócić wyniki do Excel. Zostanie otwarte okno dialogowe Importowanie danych.

  Okno dialogowe Importowanie danych w programie Excel

 7. Aby przejrzeć parametry, kliknij pozycję Właściwości. Następnie w oknie dialogowym Właściwości połączenia na karcie Definicja kliknij pozycję Parametry.

  Okno dialogowe Właściwości połączenia

 8. W oknie dialogowym Parametry są wyświetlane parametry używane w zapytaniu. Wybierz parametr w obszarze Nazwa parametru, aby przejrzeć lub zmienić Sposób uzyskiwanej wartości parametru. Możesz zmienić monit o podanie parametru, wprowadzić określoną wartość lub określić odwołanie do komórki.

  Okno dialogowe Parametr zapytania MS

 9. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Parametry, a następnie w oknie dialogowym Importowanie danych kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wyniki zapytania w Excel.

Teraz skoroszyt zawiera zapytanie parametryzne. Za każdym razem, gdy uruchamiasz zapytanie lub odświeżasz jego połączenie danych, Excel sprawdza parametr w celu zakończenia klauzuli WHERE zapytania. Jeśli parametr monituje o wartość, w Excel zostanie wyświetlone okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru w celu zebrania danych wejściowych — możesz wpisać wartość lub kliknąć komórkę zawierającą wartość. Można także określić, że podana wartość lub odwołanie ma być zawsze używane, a w przypadku odwołania do komórki można określić, że program Excel ma automatycznie odświeżać połączenie danych (czyli ponownie uruchamiać zapytanie) przy każdej zmianie wartości określonej komórki.

Zobacz też

Dostosowywanie zapytania parametryowego

Tworzenie zapytania parametryowego (Power Query)

Tworzenie listy rozwijanej

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×