Ustawienia

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Zaktualizuj teraz

Za pomocą ustawień możesz określić opcje połączeń głosowych, powiadomień, ułatwień dostępu i kontaktów oraz inne ustawienia programu Lync 2013 dla telefonu z systemem Windows Phone.

Aby wyświetlić ekran ustawień, naciśnij ikonę Więcej (...) w dolnej części dowolnego ekranu programu Lync, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

Jakie ustawienia chcesz wyświetlić?

Przekazywanie połączeń

Ustawienia połączeń głosowych

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń wideo lub zawartości spotkań

Numer telefonu komórkowego

Powiadomienia wypychane

Zdjęcia

Dostęp do książki telefonicznej

Exchange

Serwer proxy HTTP

Tryb TTY

Kompozycja Duży kontrast

Powiększenie

Rejestrowanie

Pomoc w ulepszaniu programu Lync

Przekazywanie dzienników logowania

Pomoc online

Przekazywanie połączeń

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich opcji przekazywania połączeń, Przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie. O czym należy pamiętać:

Ważne: Zmieniając domyślne ustawienia przekazywania połączeń, trzeba pamiętać o dwóch ważnych rzeczach.

 • Ustawienia przekazywania połączeń są globalne i będą automatycznie stosowane do wszystkich Twoich urządzeń połączonych z usługą Lync (komputerów stacjonarnych, urządzeń z aplikacją OWA programu Outlook i urządzeń przenośnych). Jeśli zmienisz te ustawienia na dowolnym ze swoich komputerów lub urządzeń połączonych z usługą Lync, zmiana ta zostanie wprowadzona na nich wszystkich — podobnie jak w przypadku funkcji obecności w programie Lync. Pozostałe ustawienia połączeń głosowych dotyczą tylko bieżącego urządzenia.

 • Gdy upewnisz się, że kombinacja ustawień przekazywania połączeń jest prawidłowa, naciśnij znacznik wyboru u dołu ekranu. Wszystkie te ustawienia są stosowane jednocześnie, dlatego na koniec trzeba nacisnąć znacznik wyboru. Nie zapomnij o tym.

Przestroga: Funkcja Jednocześnie zadzwoń jest również używana w ustawieniach połączeń głosowych jako opcja awaryjna, aby można było nadal nawiązywać lub odbierać połączenia, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna lub gdy wybrano opcję Ustawienia połączeń głosowych > Sieć komórkowa. Jeśli dla ustawienia Przekazywanie połączeń określisz wartość Wyłączone i/lub jeśli wyłączysz opcję Jednocześnie zadzwoń, a opcja Ustawienia połączeń głosowych > Sieć komórkowa będzie mieć wartość Włączone, nie będziesz odbierać połączeń aplikacji Lync nawet w przypadku dostępności połączenia Wi-Fi lub komórkowego połączenia transmisji danych.

Ustawienia połączeń głosowych

Uwaga:  Ustawienia połączeń głosowych są dostępne tylko dla systemu Windows Phone 8.1 i tylko pod warunkiem, że organizacja ma w programie Lync Server skonfigurowany program Enterprise Voice. Jeśli masz zainstalowany system Windows Phone 8.1, ale te opcje nie są wyświetlane, być może w organizacji nie skonfigurowano programu Enterprise Voice.

Domyślne ustawienie połączeń głosowych to Zawsze połączenia VoIP, w przypadku którego aplikacja Lync najpierw próbuje użyć sieci Wi-Fi do nawiązania połączenia aplikacji Lync lub połączenia głosowego za pośrednictwem protokołu IP, a jeśli połączenie z siecią Wi-Fi jest niedostępne, aplikacja Lync używa komórkowego połączenia transmisji danych.

Jeśli wybierzesz ustawienie Tylko połączenia VoIP w sieci Wi-Fi, w przypadku dostępności połączenia z siecią Wi-Fi aplikacja Lync najpierw spróbuje użyć sieci Wi-Fi dla przychodzących i wychodzących połączeń aplikacji Lync. Po wybraniu tej opcji ustawienia przekazywania połączeń zostaną również ustawione na jednoczesne dzwonienie pod numer telefonu komórkowego. Spowoduje to, że gdy będziesz nawiązywać lub odbierać połączenie aplikacji Lync, nie mając połączenia z siecią Wi-Fi, zadzwoni Twój telefon komórkowy i będzie można zrealizować połączenie. W takim przypadku połączenie jest realizowane za pośrednictwem głosowej sieci komórkowej, więc obraz wideo będzie niedostępny. Ponadto zostaną użyte minuty planu taryfowego połączeń głosowych.

Uwaga: Jeśli wyłączysz opcję jednoczesnego dzwonienia po wybraniu tej opcji (Tylko połączenia VoIP w sieci Wi-Fi), nie będziesz odbierać połączeń aplikacji Lync pod numerem telefonu komórkowego, gdy połączenie z siecią Wi-Fi będzie niedostępne.

Jeśli wybierzesz opcję Sieć komórkowa, gdy będziesz nawiązywać lub odbierać połączenie aplikacji Lync, oddzwoni ona pod określony numer telefonu komórkowego. W takim przypadku obraz wideo będzie niedostępny. Gdy jest używana ta metoda, podczas nawiązywania połączenia aplikacji Lync ustanawiane jest połączenie z serwerami Lync przy użyciu danych sieci Wi-Fi (lub danych sieci komórkowej, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna), a następnie są używane minuty planu taryfowego połączeń głosowych w czasie trwania połączenia. Jeśli wybierzesz tę opcję, w ustawieniach przekazywania połączeń zostanie również włączona opcja jednoczesnego dzwonienia pod Twój numer telefonu komórkowego. Funkcja jednoczesnego dzwonienia umożliwia aplikacji Lync oddzwanianie pod Twój numer telefonu komórkowego.

Przestroga: 

 • Jeśli wyłączysz opcję jednoczesnego dzwonienia po wybraniu tej opcji (Sieć komórkowa), nie będziesz odbierać połączeń aplikacji Lync pod numerem telefonu komórkowego, niezależnie od tego, czy będzie dostępne połączenie Wi-Fi lub komórkowe połączenie transmisji danych.

 • Ponadto w przypadku używania programu Lync na telefonie z systemem Windows Phone bez logowania się nadal można dołączać do spotkań anonimowo — tylko nie za pomocą opcji sieci komórkowej.

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń wideo lub zawartości spotkań

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, przejdź do tematu Dostosowywanie ustawień wykorzystania danych.

Numer telefonu komórkowego

Naciśnij pozycję Numer telefonu komórkowego i wprowadź numer swojego telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu. Jeśli program Lync nie może użyć sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci danych do nawiązania połączenia audio lub wideo, oddzwania pod ten numer w celu udostępnienia części audio połączenia programu Lync.

Powiadomienia wypychane

Powiadomienia wypychane pozwalają uzyskiwać informacje o nowych lub nieodebranych połączeniach audio lub wideo, wiadomościach błyskawicznych bądź alertach, jeśli po zalogowaniu się do aplikacji Lync nie korzystasz z niej aktywnie na urządzeniu przenośnym. Aby włączyć powiadomienia wypychane, określ dla ustawienia Powiadomienia wypychane wartość Włączone.

Zdjęcia

Aby wyświetlać swoją fotografię i oglądać fotografie innych kontaktów na urządzeniu przenośnym, określ dla ustawienia Pokaż fotografie wartość Włączone.

Dostęp do książki telefonicznej

Aby umożliwić aplikacji Lync uzyskanie przeszukiwanie kontaktów zapisanych na Twoim telefonie komórkowym, określ dla ustawienia Książka telefoniczna wartość Włączone.

Exchange

Ekran Exchange to miejsce, do którego przechodzisz w razie potrzeby zmodyfikowania ustawień informujących program Lync o sposobie łączenia się z serwerami obsługującymi spotkania i pocztę głosową.

Ważne:  Zwykle nie ma potrzeby zmieniania tych ustawień. Nie wyłączaj ustawień Użyj poświadczeń programu Lync ani Autowykrywanie serwera, chyba że otrzymasz takie instrukcje od zespołu pomocy technicznej, który poda prawidłowe wartości do wprowadzenia.

Jeśli otrzymasz instrukcje zmiany poświadczeń programu Exchange Server:

 1. Przesuń suwak Użyj poświadczeń programu Lync do pozycji WYŁ..

 2. Naciśnij odpowiednie pola i wprowadź swoją nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, a następnie zamknij ekran.

Jeśli otrzymasz instrukcje wyłączenia funkcji Autowykrywanie serwera:

 1. Przesuń suwak Autowykrywanie serwera do pozycji WYŁ..

 2. Naciśnij puste pole i wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lub adres URL Twojego serwera sieci Web programu Exchange, dokładnie takie, jakie przekazał Ci zespół pomocy technicznej. Następnie zamknij ekran.

Serwer proxy HTTP

Informacje w obszarze Serwer proxy HTTP mogą być potrzebne w przypadku, gdy łączysz się z wymagającą ich siecią Wi-Fi. Jeśli nie skonfigurujesz wymaganych ustawień, będziesz mieć możliwość zalogowania się, a także wysyłania wiadomości błyskawicznych do użytkowników w tej samej sieci Wi-Fi i łączenia się z nimi, jednak wszelkie inne czynności będą wymagały określenia informacji o serwerze proxy w obszarze Ustawienia. Aplikacja nie umożliwia wykrywania ustawień serwera proxy w ustawieniach telefonu, dlatego musisz podać te informacje w ustawieniach aplikacji Lync. Aby dodać informacje o serwerze proxy, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij ikonę Więcej (…) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Serwer proxy HTTP, na ekranie Serwer proxy HTTP wpisz informacje o serwerze proxy dla Twojej sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij pozycję Ustaw serwer proxy.

W przypadku braku informacji o serwerze proxy skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej.

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do telefonu Windows Phone. W przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

 • Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, naciśnij pozycję Włącz.

Kompozycja Duży kontrast

Jeśli w ustawieniach ogólnych telefonu wybierzesz kompozycję z dużym kontrastem, program Lync też będzie wyświetlany w dużym kontraście. W tym trybie kontrast między tekstem i tłem jest większy, co może ułatwić czytanie ekranu i nawigowanie. Aby go włączyć:

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 2. Włącz opcję Duży kontrast.

Powiększenie

Po włączeniu powiększenia na telefonie możesz powiększać gestem dowolną wyświetlaną stronę, także strony programu Lync. Aby je włączyć:

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 2. Włącz opcję Powiększenie.

 3. Na stronie, którą chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 4. Aby maksymalnie powiększyć, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

 5. Aby zmienić powiększenie, naciśnij dwukrotnie dwoma palcami i przytrzymaj, a następnie przesuń w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć.

Rejestrowanie

Dzienniki są używane przez administratorów systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić Cię o włączenie opcji rejestrowania w celu rozwiązania problemów. Jeśli Cię o to nie poproszono, nie musisz zwracać uwagi na tę opcję.

 • Aby włączyć Rejestrowanie diagnostyczne, ustaw dla opcji Rejestrowanie diagnostyczne wartość Włączone.

Pomoc w ulepszaniu programu Lync

Jeśli w Twojej organizacji włączono tę funkcję, możesz zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft. Gdy bierzesz udział w programie, telefon Windows Phone automatycznie wysyła do firmy Microsoft podstawowe, anonimowe informacje dotyczące sposobu korzystania z programów i urządzeń, typów i liczby występujących błędów oraz szybkości usług. Te informacje są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu, a firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Udział w programie CEIP jest domyślnie wyłączony. Jeśli chcesz w nim uczestniczyć, naciśnij pozycję Ustawienia > Pomóż w ulepszeniu programu Lync i przesuń przełącznik opcji Program poprawy jakości obsługi klienta na pozycję Włączone.

Przekazywanie dzienników logowania

Funkcja raportowania błędów logowania umożliwia automatyczne generowanie raportu o błędach w przypadku, gdy nie możesz zalogować się do aplikacji Lync.

Na ekranie Ustawienia możesz określić, kiedy raport o błędach logowania ma być przesyłany do firmy Microsoft.

 1. Naciśnij ikonę Więcej (…) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Przekaż dzienniki logowania na następnym ekranie, aby określić, kiedy chcesz przekazywać dzienniki błędów logowania.

Pomoc online

Aby przejrzeć klipy wideo i tematy pomocy online dotyczące używania aplikacji Lync na telefonie Windows Phone, wykonaj następujące czynności:

 • U dołu dowolnego ekranu naciśnij ikonę Więcej (...), naciśnij pozycję Informacje, a następnie naciśnij pozycję Pomoc.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×