Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2012 r.

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla tabletu iPad

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia programu Microsoft Lync 2010 2010 dla iPad na urządzeniach przenośnych w przedsiębiorstwie. Jeśli używasz oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server 2010 jako usługi (to znaczy inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przesłane tej innej firmie. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, skonsultuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia użytkownikowi wyznaczenie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą nawiązywać lub odbierać połączenia oraz organizować spotkania online lub dołączać do nich w imieniu użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie wyznaczania pełnomocników użytkownik musi w procesie konfiguracji podać informacje kontaktowe pełnomocnika. Użytkownik skonfigurowany jako pełnomocnik otrzymuje powiadomienie o tym, że ktoś z jego organizacji wyznaczył go jako pełnomocnika. Gdy pełnomocnik odebrał połączenie w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika, ta osoba otrzymuje pocztą e-mail powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą informacji kontaktowych pełnomocnika program Lync umożliwia mu nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz planowanie spotkań i dołączanie do nich w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W programie Lync 2010 dla iPad na karcie O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Naciśnij bieżące ustawienie przekazywania połączeń i z wyświetlonej listy opcji wybierz pozycję Pełnomocnicy.

Uwaga:  Pełnomocników nie można skonfigurować na urządzeniu przenośnym— muszą one być skonfigurowane za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji: Wizytówki udostępniają informacje kontaktowe oraz informacje o obecności i lokalizacji — dotyczące Ciebie i osób w Twojej organizacji — w programie Lync i w najnowszych wersjach programu Outlook. Wizytówka pozwala też jednym kliknięciem skomunikować się z inną osobą. Bezpośrednio z wizytówki danej osoby można na przykład wysłać jej wiadomość błyskawiczną lub e-mail albo nawiązać z nią połączenie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usługi Active Directory). Informacje dynamiczne, takie jak informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, są pobieranie z programu Microsoft Exchange Server; informacje o lokalizacji są pobierane kilkoma metodami (zobacz sekcję dotyczącą lokalizacji); numery telefonów mogą być pobierane z katalogu firmowego lub wprowadzane ręcznie przez użytkownika; informacjami o obecności program Lync zarządza na podstawie kalendarza programu Outlook (jeśli użytkownik włączył tę funkcję) lub są one wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Serwer programu Lync udostępnia te informacje innym osobom w organizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Wizytówki służą do wyświetlania informacji kontaktowych oraz informacji o lokalizacji i obecności osób w organizacji użytkownika. Ilością informacji wyświetlaną kontaktom użytkownika z programów Lync i Outlook można sterować, ustawiając „relację określającą poziom prywatności” i włączając lub wyłączając tryb prywatności (zobacz sekcję dotyczącą trybu prywatności).

Wybór i kontrola: Kontaktami zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Rejestrowanie

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania umożliwia rejestrowanie programu Lync w celu iPad informacji o użyciu na urządzeniu w profilu użytkownika. Informacje te mogą być używane do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem lync dla iPad.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Po włączeniu rejestrowania na urządzeniu są przechowywane następujące informacje: identyfikator urządzenia, alias użytkownika i domena, dane o obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane konfiguracji klienta, takie jak reguły przekazywania połączeń, status i notatki. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale możesz wybrać opcję ręcznego wysłania tych informacji do firmy Microsoft w celu rozwiązywania problemów (zobacz sekcję "Wysyłanie dzienników" w dalszej części tego uzupełnienia).

Wykorzystywanie informacji: Funkcja rejestrowania umożliwia rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu Lync dla iPad.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie jest domyślnie wyłączone. Można ją włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W programie Lync dla iPad na karcie O mnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie ustaw przełącznik Rejestrowanie w pozycji Wł.

Początek strony

Połączenia alarmowe (112, 999)

Ważne:  Zalecamy, aby nie kontaktować się z dostawcą usług ratowniczych, takim jak 9-1-1 w Stany Zjednoczone, za pomocą programu Lync dla iPad. Program Lync dla iPad NIE ma możliwości ustalenia twojej rzeczywistej lokalizacji fizycznej, dlatego jeśli za pomocą programu Lync iPad kontaktować się z służbami ratowniczymi, dostawcy nie będą mogli ustalić Twojej lokalizacji. Aby skontaktować się ze służbami ratowniczymi z urządzenia, zamknij program Lync dla iPad i użyj konsoli wybierania numerów urządzenia.

Początek strony

Udostępnianie lokalizacji

Działanie funkcji: Funkcja udostępniania lokalizacji udostępnia Twoją strefę czasową innym osobom za pomocą funkcji obecności. Jeśli włączysz tryb prywatności, informacje o lokalizacji zostaną udostępnione. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania trybu prywatności i sposobu udostępniania informacji o lokalizacji, zobacz sekcję "Tryb prywatności" w dalszej części tego uzupełnienia.

Ważne:  Program Lync nie może ustalić Twojej rzeczywistej fizycznej lokalizacji geograficznej dla iPad. NIE używaj programu Lync dla iPad do wybierania numerów alarmowych, na przykład 9-1-1. Użyj w tym celu klawiatury urządzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Z systemu operacyjnego urządzenia przenośnego jest odczytywana strefa czasowa użytkownika i jest ona udostępniana kontaktom programu Lync. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Strefa czasowa jest udostępniana za pośrednictwem funkcji obecności programu Lync w zależności od konfiguracji ustawień obecności w kliencie komputerowym programu Lync. Te informacje są wyświetlane na wizytówkach. Pamiętaj, że żadne inne informacje, takie jak lokalizacja geograficzna, sformatowany adres lub adres obywatelski, nie są udostępniane za pośrednictwem funkcji obecności.

Wybór i kontrola: Udostępnianie lokalizacji jest włączone i wyłączone przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli udostępnianie lokalizacji zostało włączone, jest ono zarządzane za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazów osobistych wyświetla Obraz i obrazy innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są preferencje udostępniania obrazu osobistego dotyczące zarówno wyświetlania obrazów, jak i udostępniania obrazu użytkownika. W programie Lync dla iPad można wyświetlać tylko zdjęcia przechowywane w usłudze Active Directory. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są używane w celu dostosowania środowiska użytkownika i udostępniania jego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Ustawieniami obrazu osobistego zarządza się za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint pozwala użytkownikom na pokazywanie, wyświetlanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wszystkie zastosowania tej funkcji zależą od działań użytkowników końcowych, takich jak przekazywanie, nawigowanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint. Wszystkie pliki prezentowane podczas konwersacji lub spotkania są emitowane do wszystkich uczestników spotkania, którzy mogą pobrać je bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub osoba prowadząca może ograniczyć możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie zapobiega to pobieraniu ani wyświetlaniu pliku. Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Skype dla firm Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint umożliwia uczestnikom konwersacji przedstawianie efektywnych prezentacji i zbieranie opinii na ich temat.

Wybór i kontrola: Użytkownicy tabletów iPad mogą jedynie wyświetlić prezentację programu PowerPoint udostępnianą przez innego uczestnika spotkania. Nie mogą przekazywać, dodawać adnotacji ani udostępniać PowerPoint prezentacji z iPad.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi przeglądanie takich informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie opublikowanych informacji o sobie, takich jak informacje o obecności, status, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator przedsiębiorstwa może też skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma spotkanie zaplanowane w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adres logowania i hasło użytkownika na potrzeby logowania i uwierzytelniania. Wszelkie dodatkowe numery telefonów udostępnione przez użytkownika, informacje typu „poza biurem” i inne informacje o statusie, jeśli administrator skonfigurował integrację z programami Outlook i Exchange Server i włączono tę funkcję w programie Outlook; także wszelkie uwagi i informacje o dostępności ręcznie dodane przez użytkownika są dostępne na wizytówce. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Adres logowania i hasło są używane do logowania użytkownika do Skype’a dla firm i łączenia się z programem Skype dla firm Server. Zależnie od tego, jak użytkownik skonfigurował opcje prywatności, inni użytkownicy Skype’a dla firm i programy mogą mieć dostęp do jego informacji o obecności, kontaktowych i o statusie (o ile je opublikowano), co ma ułatwić użytkownikom komunikowanie się.

Wybór i kontrola: Do zarządzania ustawieniami funkcji informowania o obecności i informacji o kontakcie służy klient komputerowy Skype’a dla firm.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikowi określić, ile informacji o swojej obecności (takich jak Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) chce udostępniać osobom ze swojej listy kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym użytkownik może tak dopasować swoje ustawienia, aby informacje o jego obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: To ustawienie pozwala użytkownikowi określić, jak mają być udostępniane dane o jego obecności.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa włącza i wyłącza tryb prywatności. Jeśli włączono tryb prywatności, zarządzanie nim odbywa się za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Powiadomienia wypychane

Działanie funkcji: Powiadomienia wypychane to mechanizm powiadamiający o otrzymaniu nowej wiadomości na urządzeniu przenośnym. Powiadomienie można przekazywać na różne sposoby — w tym wyskakujące powiadomienie, dźwięk lub znaczek liczbowy na ikonie ekranu głównego — w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Powiadomienie zostanie wygenerowane lokalnie na urządzeniu, gdy urządzenie otrzyma nową wiadomość. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy program Lync dla iPad nie jest uruchomiony na pierwszym planie. Gdy program Lync dla iPad działa na pierwszym planie, powiadomienia wypychane są pomijane. Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia wypychane, ale wyłączenie powiadomień wypychanych nie powoduje zatrzymania otrzymywania wiadomości. po prostu wyłącza funkcję powiadomień. Aby przestać otrzymywać nowe wiadomości, musisz wylogować się z programu Lync dla iPad.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Na urządzeniu przenośnym nie są zbierane, przetwarzane ani przesyłane żadne informacje. Wszystkie wiadomości wysłane do urządzenia przez innych użytkowników programu Lync przechodzą przez usługę powiadomień push programu Microsoft Lync Server, a następnie są kierowane do usługi powiadomień wypychanych iPad w celu dostarczenia ich do urządzenia. Po nawiązaniu konwersacji wszystkie wiadomości są przesyłane bezpośrednio między uczestnikami konwersacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat iPad zasad ochrony prywatności, zobacz Zasady zachowania poufności informacji klientów firmy Apple.

Wykorzystywanie informacji: Ustawienie Powiadomienia wypychane określa, czy powiadomienia o nowych wiadomościach odbieranych przez program Lync dla iPad, gdy program Lync dla iPad nie jest uruchomiony na pierwszym planie.

Wybór i kontrola: Powiadomienia wypychane włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli powiadomienia wypychane są włączone, można je włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Powiadomienia z listy opcji.

 3. Upewnij się, że przełącznik Powiadomienia znajduje się w pozycji Włączone .

 4. Wybierz pozycję Lync z listy aplikacji.

 5. Przesuń przełączniki Alerty, Dźwięki i Znaczki do pozycji Włączone.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia wysyłanie programu Lync 2010 do iPad historii konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, która jest przechowywana lokalnie na urządzeniu, jako załącznik do wyznaczonego przez użytkownika adresu e-mail.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Cała zawartość przychodząca i wychodząca w konwersacjach za pomocą wiadomości błyskawicznych jest przechowywana lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie bezterminowo, chyba że 1) użytkownik usunie konwersację, 2) użytkownik odinstaluje aplikację lub 3) nowy użytkownik zaloguje się na tym samym urządzeniu. Historia wiadomości błyskawicznych wysyłana przy użyciu funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana w formie wiadomości e-mail na adres e-mail użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych jako załącznik wiadomości e-mail na wyznaczony adres e-mail, udostępniając konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych poza urządzeniem w celach takich jak archiwizowanie lub udostępnianie.

Wybór i kontrola: Historia konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych jest zapisywana na urządzeniu automatycznie. Nie można wyłączyć tej funkcji. Historię konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych można usunąć w następujący sposób:

 1. Na ekranie Rozmowy naciśnij pozycję Edytuj.

 2. Wybierz konwersację, którą chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń.

Historia konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych jest wysyłana przy użyciu następujących czynności:

 1. W oknie konwersacji naciśnij przycisk Akcje na pasku nawigacyjnym.

 2. Wybierz z menu polecenie Wyślij jako wiadomość e-mail.

 3. Wprowadź docelowy adres e-mail, jeśli chcesz wysłać historię do innych osób niż Ty.

 4. Naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Wysyłanie dzienników

Działanie funkcji: Funkcja wysyłania dzienników umożliwia wysyłanie programu Lync do dzienników iPad (zobacz sekcję "Rejestrowanie" znajdującą się wcześniej w tym dodatku), aby zespół pomocy technicznej mógł zbadać wszelkie problemy z dźwiękiem lub łącznością, które mogą wystąpić.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wysyłane są tylko informacje zbierane przez funkcję rejestrowania (jeśli rejestrowanie jest włączone). Zobacz sekcję "Rejestrowanie" we wcześniejszej części tego uzupełnienia, aby sprawdzić, jakie informacje są rejestrowane.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane z urządzenia użytkownika są wykorzystywane w celu rozwiązania napotkanego przez niego problemu oraz ulepszenia programu Lync.

Wybór i kontrola: Program Lync dla iPad nie wysyła dzienników z urządzenia automatycznie. Dzienniki są wysyłane jedynie po włączeniu rejestrowania na urządzeniu (zobacz sekcję "Rejestrowanie" znajdującą się wcześniej w tym dodatku) i ręcznie wysyłasz dzienniki programu Lync, wykonując poniższe czynności:

 1. W aplikacji Lync dla tabletu iPad na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie naciśnij pozycję Wyślij pliki dziennika.

 4. W otwartym formularzu wiadomości e-mail z dołączonymi dziennikami wpisz docelowy adres e-mail i naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji, a następujące dwie z nich są dostępne w aplikacji Lync dla tabletu iPad:

 • Scalanie wyszukiwania — funkcja scalania wyszukiwania scala globalną listę adresową z kontaktami programu Lync, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania jest wyświetlana tylko jedna pozycja.

 • Scalanie kontaktów: Ta funkcja zespala informacje kontaktowe z globalnej listy adresowej, programu Lync Server i listy kontaktów tabletu iPad, sprawdzając zgodność identyfikatorów e-mail, identyfikatorów logowania lub obu typów identyfikatorów. Po ustaleniu dopasowania program Lync for iPad agreguje dane z tych źródeł i wyświetla zagregowane dane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówkach.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Lync dla iPad agreguje informacje kontaktowe z Outlook, usługi Active Directory, funkcji informowania o obecności i iPad. Te informacje są używane wewnętrznie przez aplikację Lync dla tabletu iPad.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z Outlook, usługi Active Directory, funkcji informowania o obecności i iPad są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Lync dla iPad.

Wybór i kontrola: Ustawieniami ujednoliconego magazynu kontaktów zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×