Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Windows Phone

Ostatnia aktualizacja: maj 2012

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Windows Phone

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji jest związane z wdrażaniem i używaniem aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Windows Phone na urządzeniach przenośnych przedsiębiorstwa. W przypadku używania oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server 2010 jako usługi, czyli jeśli inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa to oprogramowanie, do tej innej firmy będą przesyłane informacje. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, należy skonsultować się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia użytkownikowi wyznaczenie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą nawiązywać lub odbierać połączenia oraz organizować spotkania online lub dołączać do nich w imieniu użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie wyznaczania pełnomocników użytkownik musi w procesie konfiguracji podać informacje kontaktowe pełnomocnika. Użytkownik skonfigurowany jako pełnomocnik otrzymuje powiadomienie o tym, że ktoś z jego organizacji wyznaczył go jako pełnomocnika. Gdy pełnomocnik odebrał połączenie w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika, ta osoba otrzymuje pocztą e-mail powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą informacji kontaktowych pełnomocnika program Lync umożliwia mu nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz planowanie spotkań i dołączanie do nich w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync 2010 dla telefonu Windows Phone w widoku O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Jednocześnie zadzwoń lub Przekazuj połączenia do.

 3. Na liście opcji naciśnij pozycję Pełnomocnicy.

Uwaga:  Pełnomocników nie można skonfigurować za pomocą urządzenia przenośnego. Należy to zrobić za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji: Wizytówki udostępniają informacje kontaktowe oraz informacje o obecności i lokalizacji — dotyczące Ciebie i osób w Twojej organizacji — w programie Lync i w najnowszych wersjach programu Outlook. Wizytówka pozwala też jednym kliknięciem skomunikować się z inną osobą. Bezpośrednio z wizytówki danej osoby można na przykład wysłać jej wiadomość błyskawiczną lub e-mail albo nawiązać z nią połączenie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usługi Active Directory). Informacje dynamiczne, takie jak informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, są pobieranie z programu Microsoft Exchange Server; informacje o lokalizacji są pobierane kilkoma metodami (zobacz sekcję dotyczącą lokalizacji); numery telefonów mogą być pobierane z katalogu firmowego lub wprowadzane ręcznie przez użytkownika; informacjami o obecności program Lync zarządza na podstawie kalendarza programu Outlook (jeśli użytkownik włączył tę funkcję) lub są one wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Serwer programu Lync udostępnia te informacje innym osobom w organizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Wizytówki służą do wyświetlania informacji kontaktowych oraz informacji o lokalizacji i obecności osób w organizacji użytkownika. Ilością informacji wyświetlaną kontaktom użytkownika z programów Lync i Outlook można sterować, ustawiając „relację określającą poziom prywatności” i włączając lub wyłączając tryb prywatności (zobacz sekcję dotyczącą trybu prywatności).

Wybór i kontrola: Kontaktami zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Rejestrowanie diagnostyczne

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania diagnostycznego pozwala rejestrować informacje dotyczące korzystania z aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone na urządzeniu w profilu użytkownika. Informacji tych można używać do rozwiązywania problemów z aplikacją Lync dla telefonu Windows Phone.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy rejestrowanie diagnostyczne jest włączone, na urządzeniu są zapisywane informacje następującego typu: identyfikator urządzenia, domena i alias użytkownika, informacje o obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane o konfiguracji klienta, takie jak reguły przekazywania połączeń, status i notatki. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale użytkownik może to zrobić ręcznie na potrzeby rozwiązywania problemów (zobacz sekcję „Wysyłanie dzienników” w dalszej części tego uzupełnienia).

Wykorzystywanie informacji: Rejestrowania diagnostycznego można używać do rozwiązywania problemów z aplikacją Lync dla telefonu Windows Phone.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie diagnostyczne jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone w widoku O mnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na liście opcji naciśnij pozycję Rejestrowanie diagnostyczne.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie diagnostyczne ustaw przełącznik Rejestrowanie diagnostyczne w pozycji Wł.

Początek strony

Połączenia alarmowe (112, 999)

Ważne:  NIE należy nawiązywać za pomocą aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone połączeń alarmowych, na przykład ze służbami ratowniczymi pod numerami 112 czy 999. Aplikacja Lync dla telefonu Windows Phone NIE ma funkcji ustalania rzeczywistego miejsca przebywania użytkownika, dlatego w przypadku skontaktowania się z tego typu służbami za pomocą tej aplikacji, służby te NIE będą w stanie zlokalizować użytkownika. Aby nawiązać połączenie alarmowe za pomocą urządzenia, należy zamknąć aplikację Lync i skorzystać z klawiatury urządzenia.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego służy do wyświetlania obrazu użytkownika i obrazów innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są preferencje funkcji obrazu osobistego dotyczące wyświetlania obrazów i udostępniania obrazu osobistego użytkownika. W aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone można wyświetlać tylko zdjęcia przechowywane w usłudze Active Directory. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są używane w celu dostosowania środowiska użytkownika i udostępniania jego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Ustawieniami funkcji obrazu osobistego zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi dostęp do opublikowanych informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie innym użytkownikom opublikowanych informacji o sobie, takich jak status obecności, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator może także skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Do łączenia się z programem Lync Server są używane adres logowania i hasło użytkownika. Zarówno użytkownik, jak i administrator może publikować informacje o statusie obecności i informacje kontaktowe użytkownika skojarzone z jego logowaniem. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Inni użytkownicy programu Lync i inne programy mogą uzyskiwać dostęp do informacji o obecności użytkownika i jego informacji kontaktowych w celu sprawdzenia opublikowanego statusu użytkownika i informacji o nim, aby lepiej się z nim komunikować.

Wybór i kontrola: Ustawieniami informacji o obecności i informacji kontaktowych zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikowi określić, ile informacji o swojej obecności (takich jak Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) chce udostępniać osobom ze swojej listy kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym użytkownik może tak dopasować swoje ustawienia, aby informacje o jego obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: To ustawienie pozwala użytkownikowi określić, jak mają być udostępniane dane o jego obecności.

Wybór i kontrola: Tryb prywatności włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli włączono tryb prywatności, zarządza się nim w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Powiadomienia Push

Działanie funkcji: Powiadomienia Push to mechanizm powiadamiania użytkownika o nadejściu nowej wiadomości na urządzeniu przenośnym. Powiadomienie może mieć różne formy — wyskakującego okienka, dźwięku lub wskaźnika z numerem na ekranie głównym — zależnie od systemu operacyjnego urządzenia. Powiadomienie jest generowane lokalnie na urządzeniu, gdy odbiera ono nową wiadomość. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy aplikacja Lync dla telefonu Windows Phone nie działa na pierwszym planie. Gdy działa na pierwszym planie, powiadomienia Push są pomijane. Powiadomienia Push można włączyć lub wyłączyć, ale ich wyłączenie nie powoduje zatrzymania odbierania nowych wiadomości — wyłączana jest tylko funkcja powiadomień. Aby przestać odbierać nowe wiadomości, trzeba wylogować się z aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Na urządzeniu przenośnym nie są zbierane, przetwarzane ani przesyłane żadne informacje. Wszystkie informacje wysyłane na urządzenie użytkownika przez innych użytkowników programu Lync przechodzą przez usługę powiadomień Push programu Microsoft Lync Server, a następnie są przekierowywane do usługi powiadomień Push telefonu firmy Microsoft w celu dostarczenia na urządzenie użytkownika. Po nawiązaniu konwersacji wszystkie wiadomości są wymieniane bezpośrednio między jej uczestnikami.

Wykorzystywanie informacji : Ustawienie powiadomień Push steruje tym, czy użytkownik jest powiadamiany o nowych wiadomościach odebranych przez aplikację Lync dla telefonu Windows Phone, gdy aplikacja ta nie działa na pierwszym planie.

Wybór i kontrola: Powiadomienia Push włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli powiadomienia Push są włączone, można je włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone w widoku O mnie wybierz pozycję Ustawienia.

 2. Włącz lub wyłącz powiadomienia, przesuwając przełącznik Powiadomienia Push.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia wysyłanie zapisanej lokalnie na urządzeniu historii konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych z aplikacji Lync 2010 dla telefonu Windows Phone na określony adres e-mail w postaci załącznika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Cała zawartość przychodzących i wychodzących konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych jest bezterminowo przechowywana lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie do czasu usunięcia konwersacji przez użytkownika, odinstalowania aplikacji lub zalogowania się na tym samym urządzeniu przez nowego użytkownika. Historia wiadomości błyskawicznych przekazywana za pomocą funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana na adres e-mail użytkownika w postaci wiadomości e-mail. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię swoich konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych w postaci załącznika wiadomości e-mail na określony adres e-mail w celu archiwizowania lub udostępniania innym. Wysyłane jest tylko 30 000 ostatnich znaków konwersacji.

Wybór i kontrola: Historia konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych jest automatycznie zapisywana na urządzeniu. Nie można wyłączyć tej funkcji. Historię konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych można usunąć w następujący sposób:

 1. Wybierz konwersację, którą chcesz usunąć.

 2. U dołu ekranu naciśnij ikonę Więcej (...), a następnie naciśnij pozycję usuń konwersację.

Aby wysłać historię konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych, należy wykonać następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji u dołu ekranu naciśnij pozycję Więcej (…), a następnie naciśnij pozycję wyślij jako wiadomość e-mail.

 2. Wprowadź docelowy adres e-mail, jeśli chcesz wysłać historię do innych osób oprócz siebie.

 3. Naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Wysyłanie dzienników

Działanie funkcji: Funkcja wysyłania dzienników pozwala użytkownikowi na wysłanie dzienników aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone (zobacz sekcję „Rejestrowanie diagnostyczne” we wcześniejszej części tego uzupełnienia) w celu umożliwienia zespołowi pomocy technicznej zbadania wszelkich problemów z dźwiękiem lub łącznością.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wysyłane są tylko informacje zebrane przez funkcję rejestrowania diagnostycznego (jeśli jest włączona). Aby dowiedzieć się, jakie informacje są rejestrowane, zobacz sekcję „Rejestrowanie diagnostyczne” we wcześniejszej części tego uzupełnienia.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane z urządzenia użytkownika są wykorzystywane w celu rozwiązania napotkanego przez niego problemu oraz ulepszenia programu Lync.

Wybór i kontrola: Aplikacja Lync dla telefonu Windows Phone nie wysyła dzienników z urządzenia użytkownika automatycznie. Wysyła dzienniki tylko wtedy, gdy na urządzeniu włączono rejestrowanie (zobacz sekcję „Rejestrowanie diagnostyczne” we wcześniejszej części tego uzupełnienia) i użytkownik wykonał następujące czynności w celu ręcznego wysłania dzienników programu Lync:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone przejdź do widoku O mnie.

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia, aby wyświetlić pełną listę ustawień.

 3. Przejdź do strony Informacje.

 4. Naciśnij pozycję Wyślij dzienniki diagnostyczne.

 5. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że dziennik diagnostyczny został przekonwertowany na obraz i jest przechowywany w folderze zapisanych obrazów wraz z numerem ułatwiającym jego identyfikację. Naciśnij pozycję OK.

 6. W otwartej wiadomości e-mail kliknij pozycję Dołącz, aby dołączyć obraz, który został zapisany w folderze zapisanych obrazów.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji, z których tylko jedna, scalanie wyszukiwania, jest dostępna w aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone. Ta funkcja służy do scalania globalnej listy adresowej z kontaktami programu Lync użytkownika, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest tylko jedna pozycja.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Aplikacja Lync dla telefonu Windows Phone pobiera informacje kontaktowe z programu Outlook, usługi Active Directory i funkcji informowania o obecności. Te informacje są używane wewnętrznie przez aplikację Lync dla telefonu Windows Phone.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z usługi Active Directory i funkcji informowania o obecności są wyświetlane w interfejsie użytkownika aplikacji Lync dla telefonu Windows Phone.

Wybór i kontrola: Nie ma możliwości kontrolowania ustawień ujednoliconego magazynu kontaktów.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×