Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2012

Spis treści

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Phone Edition w Twojej sieci lub sieci przedsiębiorstwa i korzystania z niego. Jeśli używasz programu Microsoft Lync Server jako usługi (to znaczy inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przekazane tej innej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przekazywanych tej innej firmie, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Archiwizowanie

Działanie funkcji: Archiwizowanie zapewnia organizacjom, które mogą podlegać wymaganiom przechowywania dokumentów ze względu na przepisy prawne lub branżowe albo wewnętrzne, metodę archiwizowania pewnych elementów komunikacji i danych dotyczących użycia związanych z programem Lync w celu spełnienia tych wymagań.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja archiwizowania zapisuje zawartość wiadomości błyskawicznych w sesjach równorzędnych i wielostronnych, zawartość konferencji, w tym zawartość przekazaną (na przykład materiały informacyjne) i związaną ze zdarzeniami (na przykład dołączanie, opuszczanie, przekazywanie, udostępnianie i zmiany widoczności) na serwerze skonfigurowanym przez administratora przedsiębiorstwa. Transfery plików w sesjach równorzędnych, przekaz audio/wideo konwersacji równorzędnych, udostępnianie aplikacji podczas konwersacji równorzędnych, adnotacje podczas konferencji i ankiety nie mogą być archiwizowane. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Umożliwia organizacji archiwizowanie zawartości w celu spełnienia branżowych, prawnych i organizacyjnych wymagań przechowywania informacji.

Wybór i kontrola: Archiwizowanie jest domyślnie wyłączone. Dla tej funkcji nie jest dostępna kontrola na poziomie użytkownika — zarządza nią administrator przedsiębiorstwa.

Automatyczna aktualizacja obrazu

Działanie funkcji: Funkcja aktualizacji obrazu pobiera aktualizacje oprogramowania Lync Phone Edition z sieci przedsiębiorstwa i instaluje je na telefonie. Administrator przedsiębiorstwa decyduje, która lokalizacja jest używana na potrzeby aktualizacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator włączy aktualizację obrazu, dane o tym, kto jest zalogowany na urządzeniu, jaka jest wersja oprogramowania Lync Phone Edition i informacje o urządzeniu są wysyłane do serwera w przedsiębiorstwie. Żadne informacje osobiste nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Jeśli dostępna jest inna wersja oprogramowania Lync Phone Edition, funkcja aktualizacji obrazu automatycznie pobiera ją i instaluje na telefonie stacjonarnym. Ta aktualizacja jest pobierana z sieci przedsiębiorstwa.

Wybór i kontrola: Użytkownik telefonu nie może kontrolować żadnego aspektu funkcji aktualizacji obrazu. Tylko administrator przedsiębiorstwa może zdecydować, czy włączyć lub wyłączyć aktualizację obrazu dla telefonu.

Usługa testowania dźwięku

Działanie funkcji: Usługa testowania dźwięku umożliwia użytkownikowi sprawdzenie jakości połączenia przez wykonanie połączenia testowego w programie Lync, dzięki czemu użytkownik może usłyszeć, jak będzie brzmiał jego głos w normalnym połączeniu. Po kliknięciu przycisku Sprawdź jakość połączenia usługa testowania dźwięku nawiąże symulowane połączenie i zostanie wyświetlony monit o nagranie krótkiej próbki głosu (około 5 sekund), która zostanie następnie odtworzona. Jeśli wydajność sieci nie jest wystarczająca lub urządzenie użytkownika nie jest poprawnie skonfigurowane, będzie to odzwierciedlone w jakości próbki głosu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Podczas połączenia z usługą testowania dźwięku jest nagrywana krótka próbka głosu (około 5 sekund). Po zakończeniu połączenia z usługą testowania dźwięku próbka głosu jest usuwana. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Dzięki próbce głosu możesz sprawdzić jakość dźwięku przy połączeniach w programie Lync na podstawie jakości nagrania.

Wybór i kontrola: Jeśli nie chcesz nagrywać próbki głosu, możesz zaniechać połączenia testowego. Aby wykonać połączenie testowe, kliknij pozycję Połączenie testowe w obszarze Ustawienia na telefonie z programem Lync Phone Edition.

Dzienniki połączeń

Działanie funkcji: Dzienniki połączeń umożliwiają przechowywanie nagrań połączeń głosowych programu Lync w folderze programu Microsoft Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje o połączeniach głosowych, takie jak godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, czas trwania i uczestnicy połączenia, będą przechowywane w folderze Historia konwersacji programu Outlook. Temat i lokalizację spotkania można zarejestrować, wybierając program Outlook jako menedżera informacji osobistych na karcie Osobiste okna dialogowego Opcje. W dziennikach połączeń nie jest przechowywana treść połączeń głosowych. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą dzienników połączeń użytkownik może śledzić i wyświetlać swoją historię połączeń.

Wybór i kontrola: Funkcja Dzienniki połączeń jest domyślnie włączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć funkcję dzienników połączeń dla przedsiębiorstwa. Dzienniki połączeń są zarządzane przy użyciu klienta komputerowego programu Lync.

Stan nagrywania połączenia

Działanie funkcji: Kiedy podczas połączenia audio dowolna osoba prowadząca nagrywa, na wstążce połączenia telefonu z programem Lync Phone Edition jest wyświetlany komunikat „Nagrane połączenie”.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli jedna z osób prowadzących w czasie połączenia zdecyduje się włączyć nagrywanie, Twój głos będzie nagrywany przez tę osobę prowadzącą. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Na podstawie tych informacji możesz podjąć decyzję o uczestniczeniu w połączeniu. Istnieją jednak pewne wyjątki wynikające z tego, że ten stan nie zawsze jest wyświetlany poprawnie:

  • Jeśli administrator zdecyduje się wyłączyć tę funkcję powiadomień, nie zobaczysz tego stanu na wstążce połączenia nawet wtedy, gdy jedna z osób prowadzących włączy nagrywanie.

  • Jeśli liczba uczestników połączenia osiągnie 25 lub więcej osób, ta funkcja powiadamiania nie będzie działać zgodnie z założeniami. Na niektórych telefonach stan nagrywania może w ogóle nie być widoczny. Na innych telefonach przez cały czas może być wyświetlany stan „Połączenie może być nagrywane”, nawet jeśli żadna z osób prowadzących nie włączyła nagrywania.

Wybór i kontrola: Program Lync Phone Edition nie zezwala na wyłączenie stanu nagrywania połączenia. Tylko administrator przedsiębiorstwa może kontrolować tę funkcję.

Identyfikator rozmówcy na liście uczestników

Działanie funkcji: Funkcja Identyfikator rozmówcy na liście uczestników umożliwia wyświetlenie identyfikatorów rozmówców wszystkich uczestników spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są identyfikatory rozmówców uczestników spotkania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Podczas dołączania do spotkania identyfikator rozmówcy danego uczestnika jest wyświetlany na liście uczestników i jest widoczny dla wszystkich uczestników spotkania.

Wybór i kontrola: Nie ma żadnych kontrolek użytkownika końcowego dla tej funkcji; identyfikator rozmówcy jest odbierany od usługodawcy telefonicznego. Niektórzy dostawcy umożliwiają użytkownikom wyłączenie identyfikatora wywołującego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą telefonicznym.

Rejestrowanie po stronie klienta

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy funkcja rejestrowania Client-Side jest włączona, określone informacje dotyczące użycia będą rejestrowane i przechowywane na komputerze użytkownika. Na przykład tematy i lokalizacje spotkań; komunikaty protokołu inicjowania sesji (SIP) odpowiedzi na zaproszenia programu Lync; informacje o nadawcy i adresacie wiadomości błyskawicznych oraz o trasie przekierowania wiadomości; lista kontaktów użytkowników i informacje o obecności; nazwy aplikacji, załączników, plików PowerPoint firmy Microsoft, tablic lub ankiet udostępnionych przez nie w celu uwzględnienia wszelkich udostępnionych pytań ankietowych oraz indeks sposobu ich głosowania są rejestrowane w dziennikach po stronie klienta. Zawartość konwersacji programu Lync nie jest przechowywana (wiadomości błyskawiczne, PowerPoint zestawy slajdów, zawartość tablicy, notatki, szczegóły ankiet itp.) w dziennikach po stronie klienta. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane w dziennikach po stronie klienta mogą być używane przez dział obsługi klienta użytkownika lub przesyłane do firmy Microsoft w celu rozwiązania problemów ze Skype’em dla firm.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie po stronie klienta jest domyślnie wyłączone. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Rejestrowaniem po stronie klienta zarządza się przy użyciu klienta komputerowego programu Lync.

Wizytówka

Działanie funkcji: Wizytówki udostępniają informacje kontaktowe oraz informacje o obecności i lokalizacji — dotyczące Ciebie i osób w Twojej organizacji — w programie Lync i w najnowszych wersjach programu Outlook. Wizytówka pozwala też jednym kliknięciem skomunikować się z inną osobą. Bezpośrednio z wizytówki danej osoby można na przykład wysłać jej wiadomość błyskawiczną lub e-mail albo nawiązać z nią połączenie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usługi Active Directory). Informacje dynamiczne, takie jak informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, są pobieranie z programu Microsoft Exchange Server; informacje o lokalizacji są pobierane kilkoma metodami (zobacz sekcję dotyczącą lokalizacji); numery telefonów mogą być pobierane z katalogu firmowego lub wprowadzane ręcznie przez użytkownika; informacjami o obecności program Lync zarządza na podstawie kalendarza programu Outlook (jeśli użytkownik włączył tę funkcję) lub są one wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Serwer programu Lync udostępnia te informacje innym osobom w organizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Wizytówki służą do wyświetlania informacji kontaktowych oraz informacji o lokalizacji i obecności osób w organizacji użytkownika. Ilością informacji wyświetlaną kontaktom użytkownika z programów Lync i Outlook można sterować, ustawiając „relację określającą poziom prywatności” i włączając lub wyłączając tryb prywatności (zobacz sekcję dotyczącą trybu prywatności).

Wybór i kontrola: Tym zachowaniem nie można sterować za pomocą telefonu. Należy do tego użyć klienta komputerowego programu Lync.

Połączenia alarmowe (112, 999)

Działanie funkcji: Po udostępnieniu przez administratora przedsiębiorstwa usługi alarmowe umożliwiają programowi Lync przesyłanie lokalizacji do innego dostawcy usług routingu wybranego przez klienta. Po wybraniu numeru alarmowego (na przykład 911 w Stany Zjednoczone) dostawca usług przekierowywania przesyła tę lokalizację do służb ratunkowych. Gdy ta funkcja jest włączona, informacje o lokalizacji przesyłane do służb ratunkowych to lokalizacja przypisana przez administratora przedsiębiorstwa do każdego użytkownika (na przykład numer budynku i biura) i wprowadzona do bazy danych lokalizacji lub, jeśli taka lokalizacja jest niedostępna, użytkownicy lokalizacji mogli ręcznie wprowadzić tę lokalizację w polu Lokalizacja. Jeśli użytkownik wybiera numer alarmowy podczas korzystania z programu Lync za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia internetowego, gdy nadal znajduje się w miejscu pracy, informacje o lokalizacji przesyłane do służb ratunkowych będą jedynie przybliżoną lokalizacją na podstawie lokalizacji przypisanej do punktu końcowego łączności bezprzewodowej, z którym komunikuje się komputer. Informacje o lokalizacji tego bezprzewodowego punktu końcowego są ponadto wprowadzane ręcznie przez administratora przedsiębiorstwa, w związku z czym informacje o lokalizacji przesyłane do służb ratunkowych mogą nie być rzeczywistą fizyczną lokalizacją użytkownika. Aby ta funkcja była w pełni funkcjonalna, przedsiębiorstwo musi zachować usługę routingu świadczoną przez certyfikowanych dostawców rozwiązań, a usługa jest dostępna tylko w Stany Zjednoczone.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje o lokalizacji zebrane przez Skype’a dla firm są określane przez automatyczne informacje o lokalizacji uzupełniane przez serwer informacji o lokalizacji lub przez informacje o lokalizacji wprowadzone ręcznie w polu Lokalizacja przez użytkownika. Informacje te są przechowywane w pamięci komputera użytkownika, tak więc po wprowadzeniu numeru alarmowego są przekazywane razem z połączeniem w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych o przybliżonej lokalizacji użytkownika. Lokalizacja może zostać przesłana także przy użyciu wiadomości błyskawicznej do lokalnego działu bezpieczeństwa. Rekord szczegółów połączenia alarmowego będzie zawierać informacje o lokalizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Lokalizacja jest używana do przekierowania połączenia do odpowiednich służb ratunkowych i kierowania ich w odpowiednie miejsce. Informacje te mogą być także przesłane do działu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jako powiadomienie o lokalizacji dzwoniącego i numerze połączenia zwrotnego.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Może ją włączyć administrator przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest dostępna, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa. Nie możesz kontrolować tego, czy informacje o lokalizacji są pobierane automatycznie, czy przesyłane do służb ratunkowych po wybraniu numeru alarmowego.

Uwaga:  Administrator przedsiębiorstwa może ograniczyć możliwości nawiązywania połączeń alarmowych do miejsca pracy, dlatego należy zapytać administratora o zakres dostępności funkcji połączeń alarmowych.

Lokalizacja

Działanie funkcji: Funkcja lokalizacji wyświetla bieżącą lokalizację geograficzną i strefę czasową użytkownika innym użytkownikom programu Lync przy użyciu funkcji obecności na wizytówce (zobacz sekcję Wizytówka). Użytkownicy mogą kontrolować, jakie informacje są udostępniane innym, włączając tryb prywatności w swoim kliencie komputerowym programu Lync.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Dane lokalizacji geograficznej są zbierane za pomocą jednego z dwóch mechanizmów: dane są wprowadzane ręcznie lub serwer informacji o lokalizacji przedsiębiorstwa udostępnia dane dotyczące lokalizacji programowi Lync Telefon Edition. Ponadto strefa czasowa jest pobierana z systemu operacyjnego działającego na telefonie. Zbierane dane lokalizacji składają się z ciągu "opis", a także sformatowanych informacji adresowych. Opis to dowolny ciąg, który ułatwia informowanie innych osób o Twojej lokalizacji (na przykład "Dom" lub "Praca"), podczas gdy sformatowane informacje adresowe są adresem obywatelskim przeznaczonym do zlokalizowania Ciebie (na przykład "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Opis lokalizacji i dane strefy czasowej są udostępniane za pośrednictwem funkcji obecności programu Lync Telefon Edition w zależności od konfiguracji ustawień prywatności informacji o obecności. Te informacje są wyświetlane na wizytówce użytkownika. Sformatowane dane adresowe nie są udostępniane za pomocą funkcji obecności.

Wybór i kontrola: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył udostępnianie lokalizacji i zezwolił na wyświetlanie pełnego interfejsu użytkownika lokalizacji, na ekranie Lokalizacja telefonu będzie widoczna kontrolka Ustaw lokalizację. Pozwala ona ręcznie edytować ciąg tekstowy udostępniany w danych o obecności (opis lokalizacji).

Dodawanie użytkowników telefonów do spotkania

Działanie funkcji: Funkcja dodawania użytkowników telefonów do spotkania umożliwia użytkownikom programu Lync Phone Edition uczestniczącym w spotkaniu dodawanie numeru z publicznej sieci telefonicznej do istniejącej konwersacji audio/wideo. Użytkownika publicznej sieci telefonicznej można dodać do spotkania, wybierając jego numer za pomocą konsoli wybierania numerów programu Lync. Po odebraniu połączenia użytkownik publicznej sieci telefonicznej zostanie dodany do spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Odbierając połączenie z zaproszeniem na spotkanie, użytkownik publicznej sieci telefonicznej zobaczy identyfikator organizatora spotkania lub uczestnika spotkania.

Wykorzystywanie informacji: Identyfikator rozmówcy (ID wywołującego) umożliwia osobie odbierającej połączenie zidentyfikowanie dzwoniącego.

Wybór i kontrola: Użytkownik i administrator przedsiębiorstwa nie mogą sterować tą funkcją.

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego umożliwia użytkownikom wyświetlanie obrazu osobistego innym osobom z organizacji na wizytówce. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyświetlenie obrazu osobistego na wizytówce, inni użytkownicy programu Lync będą mogli wyświetlać obraz na swojej liście kontaktów przy użyciu opcji Pokaż fotografie kontaktów. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyświetlenie obrazu osobistego innym osobom, może wybrać obraz domyślny używany przez organizację (jeśli tę funkcję włączono dla przedsiębiorstwa) lub przekazać obraz z własnego komputera.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Preferencje udostępniania obrazów osobistych oraz wszystkie przekazane obrazy niestandardowe. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są przechowywane w programie Lync Server i używane do dostosowywania środowiska użytkownika i udostępniania innym.

Wybór i kontrola: Sterowanie z programu Lync Phone Edition nie jest możliwe; do zarządzania należy użyć klienta komputerowego programu Lync.

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi przeglądanie takich informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie opublikowanych informacji o sobie, takich jak informacje o obecności, status, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator przedsiębiorstwa może też skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma spotkanie zaplanowane w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adres logowania i hasło użytkownika na potrzeby logowania i uwierzytelniania. Wszelkie dodatkowe numery telefonów udostępnione przez użytkownika, informacje typu „poza biurem” i inne informacje o statusie, jeśli administrator skonfigurował integrację z programami Outlook i Exchange Server i włączono tę funkcję w programie Outlook; także wszelkie uwagi i informacje o dostępności ręcznie dodane przez użytkownika są dostępne na wizytówce. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Adres logowania i hasło są używane do logowania użytkownika do Skype’a dla firm i łączenia się z programem Skype dla firm Server. Zależnie od tego, jak użytkownik skonfigurował opcje prywatności, inni użytkownicy Skype’a dla firm i programy mogą mieć dostęp do jego informacji o obecności, kontaktowych i o statusie (o ile je opublikowano), co ma ułatwić użytkownikom komunikowanie się.

Wybór i kontrola: Użytkownicy mogą wybrać, które informacje na ich temat są publikowane, lub administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować publikowane informacje w ich imieniu. Jeśli administrator nie wyłączył możliwości kontrolowania przez użytkowników publikowanych informacji, które ich dotyczą, mogą oni zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie, używając klienta komputerowego programu Lync:

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów obejmuje następujące główne funkcje:

  • Scalanie wyszukiwania — ta funkcja łączy globalną listę adresową z osobistymi kontaktami programu Outlook użytkownika, dzięki czemu w przypadku wyszukiwania kontaktu wyświetlany jest pojedynczy wpis.

  • Scalanie kontaktów — ta funkcja łączy informacje kontaktowe programu Outlook i globalnej listy adresowej, używając zgodnych adresów poczty e-mail lub identyfikatorów logowania. Po znalezieniu dopasowania program Lync łączy dane z trzech źródeł (program Outlook, globalna lista adresowa i obecność). Połączone dane są wyświetlane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówce.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Lync Phone Edition agreguje informacje kontaktowe na podstawie informacji o dostępności, usługi Active Directory i programu Outlook. Te informacje są używane wewnętrznie przez program Lync Phone Edition. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z danych obecności, usługi Active Directory i programu Outlook są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Lync Phone Edition (lista kontaktów, wizytówka, wyniki wyszukiwania itd.).

Wybór i kontrola: Scalanie jest domyślnie włączone i nie może być sterowane przez administratora ani przez użytkownika.

Poprawa jakości głosu

Działanie funkcji: Program Lync przekazuje użytkownikowi powiadomienia ułatwiające poprawienie jakości połączeń w przypadku wykrycia w trakcie połączenia problemu z urządzeniem, siecią lub komputerem.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Lync zbiera informacje na temat konfiguracji urządzenia audio użytkownika końcowego, konfiguracji sieci i innych połączeń multimedialnych w celu określenia jakości dźwięku. W przypadku gdy program Lync określi, że coś pogarsza jakość dźwięku podczas komunikacji głosowej, użytkownik zostanie powiadomiony o problemie z jakością głosu. U innych uczestników połączenia jest wyświetlane tylko powiadomienie o tym, że użytkownicy końcowi korzystają z urządzenia powodującego niską jakość dźwięku. Nie jest wyświetlana informacja o urządzeniu użytkownika końcowego. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje przesłane innym uczestnikom połączenia są używane do poprawienia jakości połączenia.

Wybór i kontrola: Program Lync Phone Edition nie umożliwia wyłączenia powiadomień o jakości połączenia.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×