Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji VDB w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres, włączając w to podokresy, obliczając amortyzację metodą podwójnie malejącego salda lub inną podaną metodą. Nazwa VDB to skrót od słów Variable Declining Balance (Zmiennie malejące saldo).

Składnia

VDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres_początkowy;okres_końcowy;[współczynnik];[bez_przełączenia])

W składni funkcji VDB występują następujące argumenty:

 • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

 • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego). Ta wartość może być równa 0.

 • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest czasami czasem użytkowania środka trwałego).

 • Okres_początkowy    Argument wymagany. Data rozpoczęcia obliczania odpisów amortyzacyjnych. Argument okres_początkowy musi być podany w tych samych jednostkach, co argument czas_życia.

 • Okres_końcowy    Argument wymagany. Data zakończenia obliczania odpisów amortyzacyjnych. Argument okres_końcowy musi być podany w tych samych jednostkach, co argument czas_życia.

 • Współczynnik    Argument opcjonalny. Szybkość, z jaką zmniejsza się saldo. Jeśli argument ten zostanie pominięty, to zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda). Jeśli użycie metody podwójnie malejącego salda jest niepożądane, należy zmienić wartość argumentu współczynnik. Aby poznać metodę podwójnie malejącego salda, zobacz opis funkcji DDB.

 • Bez_przełączenia    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy przełączyć się na metodę liniową obliczania amortyzacji, kiedy amortyzacja jest większa niż obliczenie malejącego salda.

  • Jeśli argument bez_przełączenia ma wartość PRAWDA, program Microsoft Excel nie przełącza się na metodę amortyzacji liniowej, nawet jeśli amortyzacja jest większa niż obliczenie malejącego salda.

  • Jeśli argument bez_przełączenia ma wartość FAŁSZ lub jest pominięty, funkcja VDB przełącza się na metodę amortyzacji liniowej wtedy, gdy amortyzacja przewyższa obliczenie malejącego salda.

Ważne: Wszystkie argumenty, oprócz argumentu bez_przełączenia, muszą być liczbami dodatnimi.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2400

Koszt początkowy

300

Wartość odzyskana

10

Czas użytkowania w latach

Formuła

Opis

Wynik

=VDB(A2;A3;A4*365;0;1)

Amortyzacja po pierwszym dniu. Program Excel przyjmuje automatycznie, że argument „współczynnik” jest równy 2.

1,32 zł

=VDB(A2;A3;A4*12;0;1)

Amortyzacja po pierwszym miesiącu.

40,00 zł

=VDB(A2;A3;A4;0;1)

Amortyzacja po pierwszym roku.

480,00 zł

=VDB(A2;A3;A4*12;6;18)

Amortyzacja między szóstym a osiemnastym miesiącem.

396,31 zł

=VDB(A2;A3;A4*12;6;18;1,5)

Amortyzacja między szóstym a osiemnastym miesiącem, obliczona z użyciem współczynnika 1,5 zamiast metody podwójnie malejącego salda.

311,81 zł

=VDB(A2;A3;A4;0;0,875;1,5)

Amortyzacja po pierwszym roku obrachunkowym użytkowania środka trwałego przy założeniu, że prawo podatkowe ogranicza odpis amortyzacyjny do 150 procent malejącego salda. Środek trwały został zakupiony w połowie pierwszego kwartału roku obrachunkowego.

315,00 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×