Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W programie Access formularz jest obiektem bazy danych, który pozwala utworzyć interfejs użytkownika dla aplikacji bazy danych. Formularz „powiązany” to formularz bezpośrednio połączony ze źródłem danych, na przykład tabelą lub zapytaniem. Umożliwia on wprowadzanie, edytowanie i wyświetlanie danych w tym źródle danych. Można także utworzyć formularz „niepowiązany”, który nie jest bezpośrednio połączony ze źródłem danych, ale zawiera przyciski poleceń, etykiety i inne kontrolki potrzebne do obsługi aplikacji.

W tym artykule skupiono się przede wszystkim na formularzach powiązanych. Za pomocą formularzy powiązanych można sterować dostępem do danych, na przykład określać, które pola lub wiersze danych są wyświetlane. Niektórzy użytkownicy potrzebują na przykład dostępu tylko do kilku pól w tabeli z wieloma polami. Udostępnienie tym użytkownikom formularza zawierającego tylko te pola ułatwi im korzystanie z bazy danych. Do formularza można również dodawać przyciski poleceń i inne funkcje w celu zautomatyzowania często wykonywanych akcji.

Formularze powiązane można porównać do okien, przez które użytkownicy przeglądają bazę danych i uzyskują do niej dostęp. Efektywny formularz przyspiesza pracę z bazą danych, ponieważ użytkownik nie musi wyszukiwać potrzebnych informacji. Atrakcyjny graficznie formularz sprawia, że praca z bazą danych jest przyjemniejsza i wydajniejsza. Formularz może również zapobiegać wprowadzaniu nieprawidłowych danych.

Uwaga: W tym artykule przyjęto, że już utworzono tabelę (lub zapytanie oparte na jednej lub kilku tabelach) i że chcesz skonstruować formularz do wyświetlania danych lub manipulowania nimi.

W tym artykule

Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Formularz

Aby utworzyć formularz jednym kliknięciem, można użyć narzędzia Formularz. W przypadku użycia tego narzędzia w formularzu zostaną umieszczone wszystkie pola z jego źródła danych. Możesz natychmiast rozpocząć korzystanie z nowego formularza albo zmodyfikować go w widoku układu lub w widoku projektu, aby dostosować go do swoich potrzeb.

Tworzenie nowego formularza przy użyciu narzędzia Formularz

 1. W okienku nawigacji kliknij tabelę lub zapytanie zawierające dane, które mają się znaleźć w formularzu.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Formularz.

Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku układu. W widoku układu można wprowadzać zmiany projektu formularza przy jednoczesnym wyświetlaniu danych. W razie potrzeby można na przykład dopasować rozmiar pól tekstowych, aby zmieściły się w nich dane.

Jeśli program Access znajdzie pojedynczą tabelę będącą w relacji jeden-do-wielu z tabelą lub zapytaniem, których użyto do utworzenia formularza, doda do formularza arkusz danych oparty na powiązanej tabeli lub zapytaniu. Jeśli na przykład utworzysz prosty formularz oparty na tabeli Pracownicy, a między tabelą Pracownicy i tabelą Zamówienia istnieje zdefiniowana relacja jeden-do-wielu, w arkuszu danych zostaną wyświetlone wszystkie rekordy z tabeli Zamówienia, które odnoszą się do bieżącego rekordu tabeli Pracownicy. Można usunąć arkusz danych z formularza, jeśli nie jest on potrzebny. Jeśli istnieje więcej niż jedna tabela z relacją jeden-do-wielu w stosunku do tabeli, która została użyta do utworzenia formularza, program Access nie doda żadnych arkuszy danych do formularza.

Tworzenie formularza dzielonego za pomocą narzędzia Formularz dzielony

Formularz dzielony udostępnia jednocześnie dwa widoki danych — widok formularza i widok arkusza danych.

Formularz dzielony różni się od połączenia formularza i podformularza tym, że oba widoki są połączone z tym samym źródłem danych i zawsze są ze sobą zsynchronizowane. Zaznaczenie pola w jednej części formularza powoduje zaznaczenie tego samego pola w drugiej części formularza. Dane można dodawać, edytować lub usuwać w dowolnej części (pod warunkiem, że można aktualizować źródło rekordów, a formularz nie został skonfigurowany w sposób uniemożliwiający wykonywanie tych czynności).

Praca z formularzami dzielonymi daje korzyści wynikające z korzystania z obu typów formularzy w pojedynczym formularzu. Możesz na przykład użyć części arkusza danych formularza dzielonego, aby szybko zlokalizować rekord, a następnie użyć jego części formularza w celu wyświetlenia lub edytowania tego rekordu.

Aby utworzyć formularz dzielony za pomocą narzędzia Formularz dzielony:

 1. W okienku nawigacji kliknij tabelę lub zapytanie zawierające dane, które mają się znaleźć w formularzu. Ewentualnie otwórz tabelę lub zapytanie w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Więcej formularzy, a następnie kliknij pozycję Formularz dzielony.

Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku układu. W widoku układu można wprowadzać zmiany projektu formularza przy jednoczesnym wyświetlaniu danych. W razie potrzeby można na przykład dopasować rozmiar pól tekstowych, aby zmieściły się w nich dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Opis widoku układu i widoku projektu.

Tworzenie formularza wyświetlającego wiele rekordów za pomocą narzędzia Wiele elementów

W przypadku utworzenia formularza za pomocą narzędzia Formularz program Access tworzy formularz, w którym wyświetlany jest tylko jeden rekord jednocześnie. Aby uzyskać formularz wyświetlający wiele rekordów, który można dostosować bardziej niż arkusz danych, można użyć narzędzia Wiele elementów.

 1. W okienku nawigacji kliknij tabelę lub zapytanie zawierające dane, które mają się znaleźć w formularzu.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Więcej formularzy, a następnie kliknij pozycję Wiele elementów.

Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku układu. W widoku układu można wprowadzać zmiany projektu formularza przy jednoczesnym wyświetlaniu danych.

Po użyciu narzędzia Wiele elementów program Access utworzy formularz przypominający arkusz danych. Dane zostaną rozmieszczone w wierszach i kolumnach i będzie widać więcej niż jeden rekord naraz. Formularz typu Wiele elementów udostępnia więcej opcji dostosowywania niż arkusz danych, w tym możliwość dodawania elementów graficznych, przycisków i innych kontrolek. Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu formularza, zobacz sekcje Dostosowywanie formularza w widoku układu oraz Dostosowywanie formularza w widoku projektu.

Tworzenie formularza za pomocą Kreatora formularzy

Aby mieć lepsze możliwości wybierania pól, które mają być wyświetlane w formularzu, można użyć Kreatora formularzy zamiast wymienionych wcześniej narzędzi do tworzenia formularzy. Można również określić sposób grupowania i sortowania danych, a także użyć pól z większej liczby tabel lub zapytań, o ile między tabelami i zapytaniami zostały wcześniej określone relacje.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Kreator formularzy.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronach Kreatora formularzy.

  Uwaga: Aby w formularzu zawrzeć pola z wielu tabel i zapytań, nie klikaj przycisków Dalej ani Zakończ po wybraniu pól z pierwszej tabeli lub zapytania na pierwszej stronie Kreatora formularzy. Zamiast tego powtórz czynności wyboru tabeli lub zapytania, a następnie kliknij dodatkowe pola, które chcesz umieścić w formularzu. Dopiero na końcu kliknij przycisk Dalej lub Zakończ, aby kontynuować.

 3. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Pusty formularz

Jeśli kreator lub narzędzia do tworzenia formularzy nie spełniają Twoich potrzeb, możesz utworzyć formularz za pomocą narzędzia Pusty formularz. W ten sposób można bardzo szybko utworzyć formularz, szczególnie wtedy, gdy ma on zawierać niewiele pól.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Pusty formularz.

  Spowoduje to otwarcie pustego formularza w widoku układu i wyświetlenie okienka Lista pól.

 2. W okienku Lista pól kliknij znak plus (+) obok tabel zawierających pola, które mają być wyświetlane w formularzu.

 3. Aby dodać pole do formularza, kliknij je dwukrotnie lub przeciągnij do formularza.

  • Po dodaniu pierwszego pola możesz dodać kilka pól jednocześnie. W tym celu przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, kliknij kilka pól, a następnie przeciągnij je wszystkie do formularza

  • Kolejność tabel w okienku Lista pól może się zmieniać w zależności od tego, która część formularza jest zaznaczona. Jeśli nie widzisz potrzebnego pola, zaznacz inną część formularza, a następnie ponownie spróbuj dodać pole.

 4. Użyj narzędzi z grupy Nagłówek/stopka na karcie Projektowanie, aby dodać do formularza logo, tytuł lub datę i godzinę.

 5. Za pomocą narzędzi z grupy Kontrolki na karcie Projektowanie można dodać do formularza różne kontrolki.

  Aby zobaczyć nieco więcej kontrolek do wyboru, przejdź do widoku projektu, klikając formularz prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając pozycję Widok projektu.

Opis widoku układu i widoku projektu

Widok układu    Widok układu jest najbardziej intuicyjnym widokiem, który umożliwia modyfikowanie formularza i wprowadzanie niemal wszystkich zmian, jakie są możliwe w formularzu w programie Access.

Formularz jest w istocie uruchomiony w Widoku układu. co umożliwia przeglądanie danych w podobny sposób, jak podczas korzystania z formularza. W tym widoku można jednak również wprowadzać zmiany projektu formularza. Podczas modyfikowania formularza dane są widoczne, dlatego w tym widoku można ustawiać rozmiar kontrolek oraz wykonywać wszelkie inne zadania, które mają wpływ na wygląd i użyteczność formularza.

Jeśli nie możesz wykonać określonego zadania w widoku układu, możesz przejść do widoku projektu. Czasem w programie Access wyświetlany jest komunikat informujący, że przed wprowadzeniem określonej zmiany musisz przejść do widoku projektu.

Widok projektu    Widok projektu zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w strukturę formularza. Można oglądać sekcje nagłówka, szczegółów i stopki formularza. W widoku projektu nie jest generowany formularz. Dlatego nie widać danych źródłowych podczas wprowadzania zmian projektu. Istnieją jednak zadania, które można wykonać znacznie łatwiej w widoku projektu niż w widoku układu. Możesz wykonywać następujące czynności:

 • dodawanie do formularza różnych kontrolek, takich jak powiązane ramki obiektów, podziały stron i wykresy;

 • edytowanie źródeł kontrolek pól tekstowych bezpośrednio w tych polach bez korzystania z arkusza właściwości;

 • zmienianie rozmiarów sekcji formularzy, takich jak sekcja Nagłówek formularza lub Szczegóły;

 • zmienianie pewnych właściwości formularza, których nie można zmienić w widoku układu.

Dostosowywanie formularza w widoku układu

Po utworzeniu formularza można łatwo dostosować jego projekt, korzystając z widoku układu. Po wyświetleniu rzeczywistych danych formularza można zmienić rozmieszczenie kontrolek i dopasować ich rozmiary. Można umieścić nowe kontrolki w formularzu oraz ustawić właściwości formularza i jego kontrolek.

Aby przełączyć się do widoku układu, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę formularza, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

Program Access wyświetli widok układu formularza.

Do zmieniania właściwości formularza, jego kontrolek i sekcji służy arkusz właściwości. Aby wyświetlić arkusz właściwości, naciśnij klawisz F4.

Okienko Lista pól umożliwia dodawanie pól z tabeli lub zapytania źródłowego do projektu formularza. Aby wyświetlić okienko Lista pól:

 • Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij polecenie Dodaj istniejące pola. Możesz też użyć skrótu klawiaturowego ALT+F8.

Następnie możesz przeciągnąć pola bezpośrednio z okienka Lista pól do formularza.

 • Aby dodać jedno pole, kliknij je dwukrotnie lub przeciągnij je z okienka Lista pól do sekcji formularza, w której chcesz wyświetlić pole.

 • Aby dodać kilka pól jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij pola, które mają zostać dodane. Następnie przeciągnij zaznaczone pola do formularza.

Dostosowywanie formularza w widoku projektu

Szczegółowe dostosowanie projektu formularza jest również możliwe w widoku projektu. Pozwala on dodawać nowe kontrolki i pola do formularza przez dodawanie ich do siatki projektu. Arkusz właściwości daje dostęp do wielu właściwości umożliwiających dostosowywanie formularza.

Aby przełączyć się do widoku projektu, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę formularza, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

Program Access wyświetli widok projektu formularza.

Do zmieniania właściwości formularza, jego kontrolek i sekcji służy arkusz właściwości. Aby wyświetlić arkusz właściwości, naciśnij klawisz F4.

Okienko Lista pól umożliwia dodawanie pól z tabeli lub zapytania źródłowego do projektu formularza. Aby wyświetlić okienko Lista pól:

 • Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij polecenie Dodaj istniejące pola. Możesz też użyć skrótu klawiaturowego ALT+F8.

Następnie możesz przeciągnąć pola bezpośrednio z okienka Lista pól do formularza.

 • Aby dodać jedno pole, kliknij je dwukrotnie lub przeciągnij je z okienka Lista pól do sekcji formularza, w której chcesz wyświetlić pole.

 • Aby dodać kilka pól jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij pola, które mają zostać dodane. Następnie przeciągnij zaznaczone pola do formularza.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×