Wprowadzenie do typów danych i właściwości pól

Każda tabela w programie Access składa się z pól. Właściwości pola określają cechy i zachowanie danych dodanych do tego pola. Typ danych pola jest najważniejszą właściwością, ponieważ określa, jakiego rodzaju dane można przechowywać w danym polu. W tym artykule opisano typy danych i inne właściwości pól dostępne w programie Access oraz podano dodatkowe informacje w sekcji ze szczegółowymi informacjami o typach danych.

W tym artykule

Omówienie

Typy danych mogą wydawać się niejasne, na przykład pole o typie danych Tekst może zawierać dane w postaci tekstu lub cyfr. Ale pole o typie danych Liczba może zawierać tylko dane liczbowe. Zatem niezbędna jest wiedza o tym, jakie właściwości są stosowane z poszczególnymi typami danych.

Typ danych pola określa wiele innych ważnych cech pola, takich jak:

 • Formaty, których można używać z tym polem.

 • Maksymalny rozmiar wartości pola.

 • Sposób używania pola w wyrażeniach.

 • Czy pole może być indeksowane.

Typ danych pola może być wstępnie zdefiniowany lub wybierany zależnie od sposobu utworzenia nowego pola. Można na przykład utworzyć pole w widoku arkusza danych i wybrać jedną z tych opcji:

 • Użycie istniejącego pola z innej tabeli. Typ danych jest już zdefiniowany w szablonie lub w tej innej tabeli.

 • Wprowadzenie danych w pustej kolumnie (lub w polu). Program Access przypisuje typ danych do pola na podstawie wprowadzonych wartości, ale można też samodzielnie przypisać typ danych i format do pola.

 • Kliknięcie przycisku Dodaj pola na karcie Modyfikowanie pól w grupie Pola i kolumny. Program Access wyświetla listę typów danych do wyboru.

Początek strony

Kryteria stosowania poszczególnych typów danych

Typ danych pola można traktować jako zestaw cech stosowanych do wszystkich wartości znajdujących się w polu. Na przykład wartości przechowywane w polu typu Tekst mogą zawierać tylko litery, liczby i ograniczony zestaw znaków interpunkcyjnych, a ponadto w polu tego typu może znajdować się co najwyżej 255 znaków.

Porada: Czasami dane w polu mogą wyglądać na dane pewnego typu, ale w rzeczywistości są danymi innego typu. Na przykład wartości w polu mogą wyglądać na wartości liczbowe, ale w rzeczywistości będą wartościami tekstowymi, na przykład numerami pokojów. Często można użyć wyrażenia, aby porównać lub przekonwertować wartości należące do różnych typów danych.

W poniższej tabeli wymieniono formaty dostępne dla poszczególnych typów danych i wyjaśniono skutki ich zastosowania.

Typy podstawowe

Format

Wyświetlane elementy

Tekst

Krótkie wartości alfanumeryczne, takie jak nazwisko czy nazwa ulicy. Od programu Access 2013 typ danych Tekst został zmieniony na Krótki tekst.

Liczba, Duża liczba

Wartości liczbowe, takie jak odległości. Pamiętaj, że istnieje osobny typ danych dla waluty.

Waluta

Wartości pieniężne.

Tak/Nie

Wartości Tak i Nie oraz pola zawierające tylko jedną z dwóch wartości.

Data/godzina, rozszerzona data/godzina

Data/godzina: wartości daty i godziny dla lat od 100 do 9999.

Rozszerzona data/godzina: wartości daty i godziny dla lat od 1 do 9999.

Tekst sformatowany

Tekst lub połączenie tekstu i liczb, które można formatować za pomocą kontrolek czcionek i kolorów.

Pole obliczeniowe

Wyniki obliczeń. Obliczenia muszą zawierać odwołania do innych pól w tej samej tabeli. Do tworzenia obliczeń służy Konstruktor wyrażeń. Pola obliczeniowe wprowadzono w programie Access 2010.

Załącznik

Dołączone obrazy, pliki arkuszy kalkulacyjnych, dokumenty, wykresy i inne typy obsługiwanych plików dołączanych do rekordów bazy danych (podobnie jak w przypadku plików dołączanych do wiadomości e-mail).

Hiperlink

Tekst lub połączenie tekstu i liczb przechowywane jako tekst i używane jako adres hiperlinku.

Nota

Długie bloki tekstu. Typowym zastosowaniem pola Nota jest szczegółowy opis produktu. Od programu Access 2013 typ danych Nota został zmieniony na Długi tekst.

Odnośnik

Wyświetlana jest lista wartości pobieranych z tabeli lub zapytania albo zestaw wartości określony podczas tworzenia pola. Powoduje uruchomienie Kreatora odnośników, który umożliwia utworzenie pola odnośnika. Typem danych pola odnośnika jest Tekst lub Liczba, w zależności od opcji wybranych w kreatorze.

Pola odnośników mają dodatkowy zestaw właściwości pola, które znajdują się na karcie Odnośnik w okienku Właściwości pola.

Uwaga: Typy danych Załącznik i Obliczeniowe nie są dostępne w przypadku formatu pliku mdb.

Liczba

Format

Wyświetlane elementy

Ogólne

Liczby bez dodatkowego formatowania w dokładnie takiej postaci, w jakiej są przechowywane.

Waluta

Ogólne wartości pieniężne.

Euro

Ogólne wartości pieniężne przechowywane formacie euro.

Stała

Dane liczbowe.

Standardowe

Dane liczbowe z wartością dziesiętną.

Procentowe

Wartości procentowe.

Naukowe

Obliczenia.

Data i godzina

Format

Wyświetlane elementy

Data krótka

Data jest wyświetlana w formacie krótkim. Zależy od ustawień regionalnych daty i godziny. Na przykład w przypadku Polski jest to format 14-03-2001.

Data średnia

Data jest wyświetlana w formacie średnim. Na przykład w przypadku Polski jest to format 03-kwi-09.

Data długa

Data jest wyświetlana w formacie długim. Zależy od ustawień regionalnych daty i godziny. Na przykład w przypadku Polski jest to format środa, 14 marca 2001.

Godzina (12 h)

Godzina jest wyświetlana w formacie 12-godzinnym i zależnym od ustawień regionalnych daty i godziny.

Godzina średnia

Godzina jest wyświetlana ze wskazaniem AM/PM.

Godzina (24 h)

Godzina jest wyświetlana w formacie 24-godzinnym i zależnym od ustawień regionalnych daty i godziny.

Tak/Nie

Typ danych

Wyświetlane elementy

Pole wyboru

Pole wyboru.

Tak/Nie

Opcje Tak i Nie.

Prawda/Fałsz

Opcje Prawda i Fałsz.

Wł/Wył

Opcje Wł i Wył.

Obiekty OLE    Obiekty OLE, takie jak dokumenty programu Word.

Początek strony

Właściwość Rozmiar pola

Po utworzeniu pola i ustawieniu jego typu danych można ustawić dodatkowe właściwości pola. Typ danych pola określa właściwości, które można ustawić. Na przykład można sterować rozmiarem pola typu Tekst, ustawiając jego właściwość Rozmiar pola.

Właściwość Rozmiar pola jest szczególnie ważna w przypadku pól typu Liczba i Waluta, ponieważ określa zakres wartości pola. Na przykład w jednobitowym polu typu Liczba mogą być przechowywane tylko liczby całkowite z zakresu od 0 do 255.

Właściwość Rozmiar pola określa także, ile miejsca na dysku wymaga każda z wartości przechowywanych w polu typu Liczba. W zależności od rozmiaru pola liczba może zajmować dokładnie 1, 2, 4, 8, 12 lub 16 bajtów pamięci.

Uwaga: Wartości pól typu Tekst i Nota mają zmienne rozmiary. Dla tych typów danych właściwość Rozmiar pola określa maksymalną ilość miejsca na dowolną jedną wartość.

Więcej informacji dotyczących właściwości pól i ich działania w połączeniu z różnymi typami danych znajduje się w sekcji Informacje o typach danych. Warto też przeczytać artykuł Ustawianie rozmiaru pola.

Początek strony

Typy danych w relacjach i sprzężeniach

Relacja między tabelami to skojarzenie między wspólnymi polami w dwóch tabelach. Relacja może być typu jeden-do-jednego, jeden-do-wielu lub wiele-do-wielu.

Sprzężenia to operacja SQL, która łączy dane z dwóch źródeł w jeden rekord w zapytaniu zestaw rekordów na podstawie wartości w określonym polu, które są wspólne dla tych źródeł. Sprzężeniami mogą być: sprzężenie wewnętrzne, lewe sprzężenie zewnętrzne lub prawe sprzężenie zewnętrzne.

Podczas tworzenia relacji między tabelami lub dodawania sprzężenia do zapytania łączone pola muszą mieć takie same lub zgodne typy danych. Na przykład nie można utworzyć sprzężenia między polem typu Liczba a polem typu Tekst, nawet jeśli wartości w tych polach pasują do siebie.

W relacji lub sprzężeniu pola, których typem danych jest Autonumerowanie, są zgodne z polami, których typem danych jest Liczba, jeśli właściwość Rozmiar pola pola typu Liczba ma wartość Liczba całkowita długa.

Nie można zmienić typu danych lub wartości właściwości Rozmiar pola dla pola, które jest uwzględnione w relacji między tabelami. Można tymczasowo usunąć relację, aby zmienić wartość właściwości Rozmiar pola. Jednak zmiana typu danych spowoduje, że nie będzie można ponownie utworzyć relacji bez uprzedniego zmienienia typu danych odpowiedniego pola w drugiej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji o tabelach, zobacz artykuł Wprowadzenie do tabel.

Początek strony

Dokumentacja typów danych

Po zastosowaniu do pola typu danych zawiera ono zestaw właściwości do wyboru. Kliknij wybrany typ danych poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Załącznik

Zastosowanie    Typ danych używany w polu umożliwiającym dołączanie plików lub obrazów do rekordu. Jeśli na przykład tworzysz bazę danych kontaktów służbowych, możesz użyć pola załącznika w celu dołączenia zdjęcia kontaktu lub dokumentów, takich jak życiorys. W przypadku niektórych typów plików program Access kompresuje każdy dodawany załącznik. Typy danych załączników są dostępne tylko w bazach danych w formacie pliku accdb.

Typy załączników kompresowanych w programie Access

Program Access kompresuje załączane pliki następujących typów.

 • Mapy bitowe, takie jak pliki bmp

 • Metapliki systemu Windows, w tym pliki emf

 • Pliki EXIF (Exchangeable File Format)

 • Ikony

 • Pliki TIFF (Tagged Image File Format)

Do rekordu można dołączać pliki różnych typów. Jednak niektóre typy plików, które mogą powodować zagrożenia, są blokowane. Regułą jest możliwość dołączania wszelkich plików utworzonych w programach pakietu Microsoft Office. Można też dołączać pliki dziennika (log), pliki tekstowe (text, txt) i pliki skompresowane (zip). Lista obsługiwanych formatów plików obrazów znajduje się w tabeli w dalszej części tej sekcji.

Lista blokowanych typów plików

Program Access blokuje następujące typy załączanych plików.

ade

ins

mda

scr

adp

isp

mdb

sct

app

its

mde

shb

asp

js

mdt

shs

bas

jse

mdw

tmp

bat

ksh

mdz

url

cer

lnk

msc

vb

chm

mad

msi

vbe

cmd

maf

msp

vbs

com

mag

mst

vsmacros

cpl

mam

ops

vss

crt

maq

pcd

vst

csh

mar

pif

vsw

exe

mas

prf

ws

fxp

mat

prg

wsc

hlp

mau

pst

wsf

hta

mav

reg

wsh

inf

maw

scf

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wymagane

Wskazanie, że każdy rekord musi zawierać co najmniej jeden załącznik do pola.

Obsługiwane formaty plików obrazów

Program Access obsługuje następujące formaty plików graficznych bez konieczności instalowania na komputerze dodatkowego oprogramowania.

 • Mapa bitowa Windows (pliki bmp)

 • Pliki RLE (Run Length Encoded Bitmap)

 • Mapa bitowa niezależna od urządzenia (pliki dib)

 • Pliki GIF (Graphics Interchange Format)

 • Pliki JPG (Joint Photographic Experts Group) (jpg, jpeg, jfif, jpe)

 • Pliki EXIF (Exchangeable File Format)

 • Pliki PNG (Portable Network Graphics)

 • Pliki TIFF (tif lub tiff)

 • Ikona (pliki ico i icon)

 • Metaplik Windows (pliki wmf)

 • Rozszerzony metaplik (pliki emf)

Konwencje nazewnictwa plików

Nazwy dołączanych plików mogą zawierać dowolne znaki Unicode obsługiwane przez system plików NTFS używany w systemie Microsoft Windows NT. Ponadto nazwy plików muszą być zgodne z następującymi wytycznymi:

 • Długość nazw plików wraz z rozszerzeniami nazw plików nie może przekraczać 255 znaków.

 • Nazwy nie mogą zawierać następujących znaków: znak zapytania (?), cudzysłów ("), ukośnik i ukośnik odwrotny (/ \), znak większości i znak mniejszości (< >), gwiazdka (*), kreska pionowa (|), dwukropek (:) i znak akapitu ().

Początek strony

Autonumerowanie

Zastosowanie    Pole Autonumerowanie umożliwia dostarczanie unikatowej wartości, której jedynym celem jest zapewnienie unikatowości każdego rekordu. Najpowszechniejszym zastosowaniem pola Autonumerowanie jest użycie go jako klucza podstawowego, szczególnie gdy nie jest dostępny odpowiedni klucz naturalny (klucz oparty na polu danych).

Wartość pola Autonumerowanie wymaga 4 lub 16 bajtów pamięci, w zależności od wartości jego właściwości Rozmiar pola.

Załóżmy, że jakaś tabela zawiera informacje o kontaktach. Nazw kontaktów można użyć jako klucza podstawowego tabeli, ale jak poradzić sobie z dwoma kontaktami mającymi taką samą nazwę? Nazwy nie są odpowiednimi kluczami naturalnymi, ponieważ często nie są unikatowe. Użycie pola Autonumerowanie umożliwia zagwarantowanie, że każdy rekord będzie miał unikatowy identyfikator.

Uwaga: Pola Autonumerowanie nie należy używać do określania liczby rekordów w tabeli. Wartości typu Autonumerowanie nie są używane ponownie, więc usunięcie rekordów może spowodować przerwy w numeracji. Co więcej dokładną liczbę rekordów można łatwo uzyskać, używając wiersza sum w arkuszu danych.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Rozmiar pola

Określenie ilości miejsca przydzielanego dla każdej wartości. Dla pól typu Autonumerowanie są dozwolone tylko dwie wartości:

 • Rozmiar pola typu Liczba całkowita długa jest używany dla pól typu Autonumerowanie, które nie są używane jako identyfikatory replikacji. Jest to wartość domyślna. Nie można jej zmienić do czasu utworzenia pola identyfikatora replikacji.

  Uwaga: Replikacja nie jest obsługiwana w bazach danych, w których jest używany nowy format plików, taki jak accdb.

  To ustawienie powoduje, że pola typu Autonumerowanie są zgodne z innymi polami typu Liczba całkowita długa, gdy są używane w relacjach lub sprzężeniach. Każda wartość pola wymaga 4 bajtów pamięci.

 • Rozmiar pola Identyfikator replikacji jest używany dla pól typu Autonumerowanie, które są używane jako identyfikatory replikacji w replice bazy danych. Nie korzystaj z tej wartości, jeśli nie używasz ani nie implementujesz projektu replikowanej bazy danych.

  Każda wartość pola wymaga 16 bajtów pamięci.

Nowe wartości

Określenie, czy wartość pola typu Autonumerowanie rośnie wraz z każdą nową wartością, czy są używane numery losowe. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Przyrost   Rozpoczyna się od wartości 1 i stopniowo zwiększa się o 1 dla każdego nowego rekordu.

 • Losowo   Rozpoczyna się od losowej wartości i przypisuje losową wartość do każdego nowego rekordu. Wartości mają rozmiar pola typu Liczba całkowita długa i od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Format

Jeśli pole typu Autonumerowanie jest używane jako klucz podstawowy lub identyfikator replikacji, nie należy ustawiać tej właściwości. W przeciwnym razie należy wybrać format liczbowy zgodny z potrzebami.

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy. Bez unikatowego indeksu możliwe jest wprowadzanie zduplikowanych wartości, co może spowodować przerwanie relacji, których częścią jest dany klucz.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Tagi inteligentne

Dołącza tag inteligentny do pola. Tagi inteligentne zostały wycofane w programie Access 2013.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Początek strony

Obliczeniowe

Zastosowanie    Służy do przechowywania wyników obliczeń.

Obliczenia muszą zawierać odwołania do innych pól w tej samej tabeli. Do tworzenia obliczeń służy Konstruktor wyrażeń. Typy danych Obliczeniowe wprowadzono w programie Access 2010. Typy danych Obliczeniowe są dostępne tylko w bazach danych w formacie pliku accdb.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Wyrażenie

Wynik obliczenia będzie przechowywany w kolumnie obliczeniowej. Jeśli ta kolumna została zapisana, to tylko zapisane kolumny mogą być używane w tym wyrażeniu.

Typ wyniku

Wynik obliczenia zostanie wyświetlony jako dane tego typu.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Można użyć dowolnego prawidłowego formatu liczbowego. W większości przypadków właściwość Format powinna pasować do typu wyników.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc dziesiętnych używanych przy wyświetlaniu liczb.

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Początek strony

Waluta

Zastosowanie    Służy do przechowywania danych pieniężnych.

Dane w polach typu Waluta nie są zaokrąglane podczas obliczeń. Pole Waluta zapewnia dokładność do 15 miejsc przed przecinkiem i 4 miejsc po przecinku. Każde pole typu Waluta wymaga 8 bajtów pamięci.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Można użyć dowolnego prawidłowego formatu liczbowego. W większości przypadków właściwość Format powinna mieć wartość Waluta.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc dziesiętnych używanych przy wyświetlaniu liczb.

Maska wprowadzania

Wyświetla znaki edycji ułatwiające wprowadzanie danych. Maską wprowadzania może na przykład być znak dolara ($) na początku tego pola.

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Wymagane

Określa, że wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Tagi inteligentne

Dołącza tag inteligentny do pola. Tagi inteligentne zostały wycofane w programie Access 2013.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Początek strony

Rozszerzona data/godzina i data/godzina

Zastosowanie    Służące do przechowywania danych daty i czasu.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Można użyć wstępnie zdefiniowanego formatu lub utworzyć format niestandardowy.

Lista wstępnie zdefiniowanych formatów

 • Data ogólna   Domyślnie jeśli wartość jest tylko datą, nie jest wyświetlana godzina; jeśli wartość jest tylko godziną, nie jest wyświetlana data. To ustawienie jest połączeniem ustawień Data krótka i Godzina długa.

  Przykłady    

  • 2007-04-03

  • 17:34:00

  • 2007-04-03 17:34:00

 • Data długa   Takie samo ustawienie jak opcja Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład: Sobota, 3 kwietnia 2007

 • Data średnia   Wyświetla wartość w formacie dd-mmm-rr. Na przykład: 3-kwi-07.

 • Data krótka Takie samo ustawienie jak opcja Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład: 2007-04-03.

  Ostrzeżenie: W ustawieniu Data krótka przyjmuje się, że daty z zakresu od 00-01-01 do 29-12-31 są datami dla dwudziestego pierwszego wieku (to znaczy przyjmuje się, że dotyczą one lat od 2000 do 2029). Daty z zakresu od 30-01-01 do 99-12-31 traktowane są jako daty należące do dwudziestego wieku (to znaczy przyjmuje się, że dotyczą one lat od 1930 do 1999).

 • Godzina długa   Takie samo ustawienie jak ustawienie na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład: 17:34:23.

 • Godzina średnia   Wyświetla godziny i minuty rozdzielone znakiem separatora godziny oraz wskaźnik AM/PM. Na przykład: 5:34 PM.

 • Godzina krótka   Wyświetla godziny i minuty rozdzielone znakiem separatora godziny z użyciem zegara 24-godzinnego. Na przykład: 17:34.

Listy składników, których można używać w formatach niestandardowych

Wpisanie dowolnej kombinacji następujących składników umożliwia utworzenie formatu niestandardowego. Aby na przykład wyświetlić tydzień roku i dzień tygodnia, wpisz ciąg ww/w.

Ważne: Formaty niestandardowe niespójne z ustawieniami daty/godziny określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows są ignorowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień regionalnych systemu Windows, zobacz Pomoc systemu Windows.

Składniki separatora

Uwaga: Separatory są określane w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

:   Separator godziny. Na przykład gg:mm

/   Separator daty. Na przykładmmm/yyyy

Dowolny krótki ciąg znaków ujęty w cudzysłów ("") — separator niestandardowy. Znaki cudzysłowu nie są wyświetlane. Na przykład użycie separatora "," powoduje wyświetlenie przecinka.

Składniki formatu daty

d   Dzień miesiąca wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 31).

dd   Dzień miesiąca wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 31).

ddd   Pierwsze trzy litery nazwy dnia tygodnia (od Nie do Sob).

dddd   Pełna nazwa dnia tygodnia (od Niedziela do Sobota).

w   Dzień tygodnia (od 1 do 7).

ww   Tydzień w roku (od 1 do 53).

m   Miesiąc roku wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 12).

mm   Miesiąc roku wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 12).

mmm   Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca (od Sty do Gru).

mmmm   Pełna nazwa miesiąca (od Styczeń do Grudzień).

q   Kwartał roku (od 1 do 4).

y   Numer dnia w roku (od 1 do 366).

rr   Ostatnie dwie cyfry oznaczenia roku (od 01 do 99).

rrrr Wyświetla wszystkie cyfry roku w zakresie od 0001 do 9999 w zależności od obsługiwanego zakresu danych typu daty i godziny.

Składniki formatu czasu

g   Godzina wyrażona jedną lub dwiema cyframi, zależnie od potrzeb (od 0 do 23).

gg   Godzina wyrażona dwiema cyframi (od 00 do 23).

n   Minuta wyrażona jedną lub dwiema cyframi, zależnie od potrzeb (od 0 do 59).

nn   Minuta wyrażona dwiema cyframi (od 00 do 59).

e   Sekunda wyrażona jedną lub dwiema cyframi, zależnie od potrzeb (od 0 do 59).

ss   Sekunda wyrażona dwiema cyframi (od 00 do 59).

Składniki formatu zegara

AM/PM   Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34PM.

am/pm   Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34pm.

A/P   Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34P.

a/p   Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34p.

AMPM   Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem pory przedpołudniowej/popołudniowej określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Wstępnie zdefiniowane formaty

c   Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Data ogólna.

ddddd   Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Data krótka.

dddddd   Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Data długa.

ttttt   Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Godzina długa.

Miejsca dziesiętne (tylko rozszerzona data/godzina)

Wprowadź precyzję ułamkową, aby określić liczbę cyfr po prawej stronie separatora dziesiętnego (1-7).

Format niestandardowy nie jest dostępny.

Tryb edytora IME

Steruje konwersją znaków we wschodnioazjatyckich wersjach systemu Windows.

Tryb zdania edytora IME

Steruje konwersją zdań we wschodnioazjatyckich wersjach systemu Windows.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Maska wprowadzania

Wyświetla znaki edycji ułatwiające wprowadzanie danych. Maską wprowadzania może na przykład być znak dolara ($) na początku tego pola.

Wymagane

Określa, że wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

Pokaż okno wyboru daty

Określenie, czy ma być widoczna kontrolka Selektor dat.

Uwaga: W przypadku używania maski wprowadzania dla pola daty/godziny kontrolka Selektor dat jest niedostępna bez względu na ustawienie tej właściwości.

Tagi inteligentne

Dołącza tag inteligentny do pola. Tagi inteligentne zostały wycofane w programie Access 2013.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Początek strony

Nota

Zastosowanie    Służy do przechowywania bloku tekstu, który zawiera ponad 255 znaków oraz formatowanie. Od programu Access 2013 typ danych Nota został zmieniony na Długi tekst.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Zerowa dł. dozwolona

Umożliwia wprowadzanie ciągu o zerowej długości („”) w polu typu Hiperlink, Tekst lub Nota przez ustawienie wartości Tak.

Tylko dołącz

Określenie, czy mają być śledzone zmiany wartości pól. Istnieją dwa ustawienia:

 • Tak   Śledzenie zmian włączone. Aby wyświetlić historię wartości pola, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pokaż historię kolumn.

 • Nie   Śledzenie zmian wyłączone.

  Ostrzeżenie: Ustawienie wartości Nie spowoduje usunięcie istniejącej historii wartości pola.

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Porada: Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Dla pola Nota można zdefiniować format niestandardowy.

Tryb edytora IME

Steruje konwersją znaków we wschodnioazjatyckich wersjach systemu Windows.

Tryb zdania edytora IME

Steruje konwersją zdań we wschodnioazjatyckich wersjach systemu Windows.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Wymagane

Określa, że wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

Tagi inteligentne

Dołącza tag inteligentny do pola. Tagi inteligentne zostały wycofane w programie Access 2013.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Kompresja Unicode

Kompresuje tekst przechowywany w tym polu, gdy znajdują się w nim mniej niż 4096 znaki.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Początek strony

Liczba

Zastosowanie    Służy do przechowywania wartości liczbowych innych niż pieniężne. Aby danych znajdujących się w polu można było używać do wykonywania obliczeń, należy użyć typu danych Liczba.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc dziesiętnych używanych przy wyświetlaniu liczb.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Rozmiar pola

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Bajt — dla wartości całkowitych z zakresu od 0 do 255. Wymaga jednego bajtu pamięci.

 • Liczba całkowita — dla liczb całkowitych z zakresu od -32 768 do 32 767. Wymaga dwóch bajtów pamięci.

 • Liczba całkowita długa — dla liczb całkowitych z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647. Wymaga czterech bajtów pamięci.

  Porada: Typu danych Liczba całkowita długa należy używać podczas tworzenia klucza obcego, który będzie odwoływał się do pola (typu Autonumerowanie) klucza podstawowego w innej tabeli.

 • Single   Dla wartości liczbowych zmiennoprzecinków z zakresu od -3,4 x 1038 do 3,4 x 1038, do siedmiu cyfr znaczących. Wymaga czterech bajtów pamięci.

 • Double   Dla wartości liczbowych zmiennoprzecinków z zakresu od -1,797 x 10308 do 1,797 x 10308 do piętnastu cyfr znaczących. Storage to 8 bajtów.

 • Identyfikator replikacji   Do przechowywania danych wymaganych unikatowy identyfikator globalny replikacji. Wymaga szesnastu bajtów pamięci. Pamiętaj, że replikacja nie jest obsługiwana w przypadku formatu pliku accdb.

 • Decimal   Dla wartości liczbowych z zakresu od -9,999... x 1027 do 9,999... x 1027. Wymaga dwunastu bajtów pamięci.

Porada: Aby osiągnąć najwyższą wydajność, zawsze należy określać najmniejszą wystarczającą wartość właściwości Rozmiar pola.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Można użyć dowolnego prawidłowego formatu liczbowego.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Maska wprowadzania

Wyświetla znaki edycji ułatwiające wprowadzanie danych. Maską wprowadzania może na przykład być znak dolara ($) na początku tego pola.

Wymagane

Określa, że wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

Tagi inteligentne

Dołącza tag inteligentny do pola. Tagi inteligentne zostały wycofane w programie Access 2013.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Początek strony

Duża liczba

Zastosowanie    Służy do przechowywania dużych wartości liczbowych innych niż pieniężne. Aby danych znajdujących się w polu można było używać do wykonywania obliczeń, należy użyć typu danych Duża liczba.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc dziesiętnych używanych przy wyświetlaniu liczb.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Można użyć dowolnego prawidłowego formatu liczbowego.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Maska wprowadzania

Wyświetla znaki edycji ułatwiające wprowadzanie danych. Maską wprowadzania może na przykład być znak dolara ($) na początku tego pola.

Wymagane

Określa, że wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

Tagi inteligentne

Dołącza tag inteligentny do pola. Tagi inteligentne zostały wycofane w programie Access 2013.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Początek strony

Obiekt OLE

Zastosowanie    Służy do dołączania do rekordu obiektu OLE, takiego jak arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office Excel. Aby korzystać z funkcji obiektów OLE, należy użyć typu danych Obiekt OLE.

W większości przypadków zamiast pola typu Obiekt OLE należy używać pola typu Załącznik. Pola typu Obiekt OLE obsługują mniej typów plików niż pola typu Załącznik. Ponadto pola typu Obiekt OLE nie umożliwiają załączenia wielu plików do jednego rekordu.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wymagane

Określa, że wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Początek strony

Tekst

Zastosowanie    Umożliwia przechowywanie do 255 znaków tekstu. Od programu Access 2013 typ danych Tekst został zmieniony na Krótki tekst.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Zerowa dł. dozwolona

Umożliwia wprowadzanie ciągu o zerowej długości („”) w polu typu Hiperlink, Tekst lub Nota przez ustawienie wartości Tak.

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Rozmiar pola

Wprowadź wartość od 1 do 255. Liczba znaków w polach tekstowych może wynosić od 1 do 255. W przypadku większych pól tekstowych należy skorzystać z typu danych Nota.

Porada: Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze określać najmniejszy wystarczający Rozmiar pola.

Na przykład jeśli są przechowywane kody pocztowe o znanej długości, wartość właściwości Rozmiar pola powinna być równa tej długości.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Dla pola Tekst można zdefiniować format niestandardowy.

Tryb edytora IME

Steruje konwersją znaków we wschodnioazjatyckich wersjach systemu Windows.

Tryb zdania edytora IME

Steruje konwersją zdań we wschodnioazjatyckich wersjach systemu Windows.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Wymagane

Określa, że wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

Tagi inteligentne

Dołącza tag inteligentny do pola. Tagi inteligentne zostały wycofane w programie Access 2013.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Kompresja Unicode

Kompresuje tekst przechowywany w tym polu, gdy znajdują się w nim mniej niż 4096 znaki.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Początek strony

Tak/Nie

Zastosowanie    Służy do przechowywania wartości logicznej.

Obsługiwane właściwości pola

Właściwość

Zastosowanie

Podpis

Tekst etykiety wyświetlany domyślnie dla tego pola w formularzach, raportach i zapytaniach. Jeśli ta właściwość jest pusta, zostanie użyta nazwa pola. Dozwolony jest dowolny ciąg tekstowy.

Skuteczny podpis jest przeważnie krótki.

Wartość domyślna

Automatycznie przypisuje określoną wartość do tego pola podczas dodawania nowego rekordu.

Format

Określenie wyglądu pola podczas wyświetlania lub drukowania w arkuszach danych, formularzach lub raportach powiązanych z polem. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Prawda/Fałsz   Wyświetla wartość Prawda lub Fałsz.

 • Tak/Nie   Wyświetla wartość Tak lub Nie.

 • Wł/Wył   Wyświetla wartość Wł lub Wył.

Indeksowane

Określa, czy pole ma indeks. Istnieją trzy dostępne wartości:

 • Tak (Bez duplikatów)   Tworzy unikatowy indeks w polu.

 • Tak (Duplikaty OK)   Tworzy nieunikatowy indeks w polu.

 • Nie   Usuwa indeks z pola.

Uwaga: Tej właściwości nie należy zmieniać dla pola używanego jako klucz podstawowy.

Mimo że można utworzyć indeks w jednym polu, ustawiając właściwość pola Indeksowane, niektórych rodzajów indeksów nie można tworzyć w ten sposób. Na przykład nie można utworzyć indeksu wielopolowego, ustawiając tę właściwość.

Wyrównanie tekstu

Określa domyślne wyrównanie tekstu w obrębie formantu.

Reguła poprawności

Określa wyrażenie, które musi być prawdziwe przy dodawaniu lub zmienianiu wartości w tym polu. Należy jej używać w połączeniu z właściwością Tekst reguły sprawdzania poprawności.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Wprowadź tekst komunikatu wyświetlanego, gdy wartość jest niezgodna z wyrażeniem we właściwości Reguła sprawdzania poprawności.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×