Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku

Prawdopodobnie najczęściej chcesz zapisywać skoroszyty w bieżącym formacie pliku (xlsx). Jednak czasem może się okazać konieczne zapisanie skoroszytu w innym formacie pliku, na przykład we wcześniejszej wersji pliku programu Excel, w pliku tekstowym, pliku PDF lub XPS. Wystarczy zapamiętać, że zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku może spowodować, że elementy formatowania i funkcje mogą nie zostać zachowane.

Aby zapoznać się z listą formatów plików (zwanych również typami plików), które można (bądź nie) otwierać i do których można zapisywać w programie Excel 2013, zobacz rozdział Formaty plików obsługiwane w programie Excel na końcu niniejszego artykułu.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

  Opcja Zapisz jako na karcie Plik

 3. W obszarze Miejsca wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać skoroszyt. Na przykład wybierz pozycję OneDrive, aby zapisać go w lokalizacji sieci Web, lub pozycję Komputer, aby zapisać go w lokalnym folderze, takim jak Dokumenty.

  Opcja Wybierz lokalizację

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do odpowiedniej lokalizacji.

  Okno dialogowe Zapisywanie jako

 5. Na liście Zapisz jako typ kliknij odpowiedni format pliku. Kliknij strzałki, aby przewijać formaty pliku, które nie są widoczne na liście.

  Uwaga: Wyświetlone formaty plików mogą się różnić w zależności od typu aktywnego arkusza w skoroszycie (arkusz kalkulacyjny, arkusz wykresu lub inny rodzaj arkusza).

 6. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

Jeśli otwarto skoroszyt w formacie Excel 97-2003, ale nie ma potrzeby zachowywania go w tym formacie, wystarczy po prostu przekonwertować go na bieżący format pliku (xlsx).

 1. Kliknij pozycję Plik > Informacje.

 2. Kliknij przycisk Konwertuj.

Przycisk Konwertuj

W programie Excel 2013 możesz otwierać i zapisywać pliki w następujących formatach plików:

Formaty plików programu Excel

Format

Rozszerzenie

Opis

Skoroszyt programu Excel

xlsx

Domyślny format plików programów Excel 2007–2013 oparty na języku XML. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani arkuszy makr programu Microsoft Office Excel 4.0 (xlm).

Strict Open XML Spreadsheet

xlsx

Ścisła wersja ISO formatu pliku Skoroszyt programu Excel (xlsx).

Skoroszyt programu Excel (kod)

xlsm

Domyślny format plików programów Excel 2007–2013 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt binarny programu Excel

xlsb

Binarny format plików programów Excel 2007–2013 (BIFF12).

Szablon

xltx

Domyślny format pliku szablonu programów Excel 2007–2013. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA ani arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Szablon (kod)

xltm

Format plików programów Excel 2007–2013 z obsługą makr przeznaczony dla szablonów programu Excel. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt programów Excel 97–2003

xls

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8).

Szablon programu Excel 97–2003

xlt

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8) dla szablonu programu Excel.

Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95

xls

Binarny format plików programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Arkusz kalkulacyjny XML 2003

xml

Format plików arkusza kalkulacyjnego XML 2003 (XMLSS).

Dane XML

xml

Format danych XML.

Dodatek programu Excel

xlam

Format dodatku programów Excel 2007–2013 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Dodatek to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel 97-2003 to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA.

Skoroszyt programu Excel 4.0

xlw

Format plików programu Excel 4.0, w którym można zapisywać tylko arkusze kalkulacyjne, arkusze wykresów i arkusze makr. W programie Excel 2013 można otworzyć skoroszyt w tym formacie plików, ale nie można zapisać pliku programu Excel w tym formacie.

Formaty plików tekstowych

Format

Rozszerzenie

Opis

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

prn

Rozdzielany spacjami format programu Lotus. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Microsoft Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (Macintosh)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (MS-DOS)

txt

Skoroszyt jest w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Pliki tekstowe Unicode

txt

Skoroszyt jest zapisywany jako plik tekstowy Unicode, w standardzie kodowania znaków opracowanym przez konsorcjum Unicode.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (Macintosh)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (MS-DOS)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców linii i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

DIF

dif

Format wymiany danych. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Uwaga: Zapisanie skoroszytu w dowolnym formacie tekstowym powoduje utratę całego formatowania.

Inne formaty plików

Format

Rozszerzenie

Opis

DBF 3, DBF 4

dbf

Format plików programów dBase III i IV. Pliki w tych formatach można otworzyć w programie Excel, ale nie można zapisać pliku programu Excel w formacie programu dBase.

Arkusz kalkulacyjny OpenDocument

ods

Format arkuszy kalkulacyjnych OpenDocument. Pliki programu Excel 2010 można zapisywać w formacie umożliwiającym otwieranie ich w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych korzystających z formatu OpenDocument, takich jak Google Docs i OpenOffice.org Calc. Arkusze kalkulacyjne w formacie ods można też otwierać w programie Excel 2010. Zapisywanie i otwieranie plików ods może wiązać się z utratą formatowania.

Plik PDF

pdf

Portable Document Format (PDF). Ten format pliku zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania go w trybie online i drukowania. Danych w pliku nie można łatwo zmienić. Format PDF jest także przydatny w przypadku dokumentów, które będą powielane metodami drukowania komercyjnego.

Dokument XPS

xps

FORMAT XPS (XML Paper Specification). Ten format pliku zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Plik XPS dokładnie zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania, a danych w pliku nie można łatwo zmienić.

Formaty plików korzystające ze schowka

Jeśli do schowka skopiowano dane w jednym z poniższych formatów plików, możesz je wkleić do programu Excel za pomocą polecenia Wklej lub Wklej specjalnie (Narzędzia główne > Schowek > Wklej).

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Obraz

wmf lub emf

Obrazy w formacie metapliku Windows (WMF) lub rozszerzonego metapliku Windows (EMF).

Uwaga: Obraz w formacie metapliku Windows skopiowany z innego programu zostanie wklejony w programie Excel jako obraz w formacie rozszerzonego metapliku.

Mapa bitowa

bmp

Obrazy zapisane w formacie mapy bitowej (BMP).

Formaty plików programu Microsoft Excel

xls

Binarne formaty plików programu Excel w wersjach 5.0/95 (BIFF5), Excel 97–2003 (BIFF8) i Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego.

DIF

dif

Format wymiany danych.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Format tekstu rozdzielanego znakami tabulacji.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Format wartości rozdzielanych przecinkami

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

rtf

Tekst sformatowany (RTF, Rich Text Format). Tylko z Excel.

Obiekt osadzony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

Obiekty programu Microsoft Excel, obiekty z poprawnie zarejestrowanych programów obsługujących format OLE 2.0 (OwnerLink) i Obraz lub inny format prezentacji.

Obiekt połączony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

OwnerLink, ObjectLink, Łącze, Obraz lub inny format.

Obiekty rysunkowe pakietu Office

emf

Format obiektu rysunkowego pakietu Office lub Obraz (format rozszerzonego metapliku Windows, EMF).

Tekst

txt

Tekst wyświetlany, tekst OEM.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, mhtml

Jednoplikowa strona sieci Web (MHT lub MHTML). Ten format plików integruje grafikę w tekście, aplety, dokumenty połączone i inne elementy pomocnicze, do których odwołuje się ten dokument.

Strona sieci Web

htm, html

Strona w języku Hypertext Markup Language (HTML).

Uwaga: Podczas kopiowania tekstu z innego programu w programie Excel tekst jest wklejany w formacie HTML bez względu na format tekstu oryginalnego.

Formaty plików nieobsługiwane w programie Excel 2013

Wymienione poniżej formaty plików nie są już obsługiwane. Nie można otwierać ani zapisywać plików w tych formatach.

Aby pracować z danymi skoroszytu w programie, który nie jest już obsługiwany, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

 • Wyszukaj w sieci Web firmę, która udostępnia konwertery formatów dla plików, które nie są obsługiwane w programie Excel.

 • Zapisz skoroszyt w innym formacie pliku, który można otworzyć za pomocą innego programu. Na przykład zapisz do formatu arkusza kalkulacyjnego XML lub pliku tekstowego, który jest również obsługiwany przez inny program.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Wykres programu Excel

xlc

Formaty plików programu Excel 2.0, 3.0 i 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

wk1, wk2, wk3, wk4, wks

Formaty plików programu Lotus 1-2-3 (wszystkie wersje)

Microsoft Works

wks

Format plików programu Microsoft Works (wszystkie wersje)

DBF 2

dbf

Format plików programu DBASE II

Format WQ1

wq1

Format plików programu Quattro Pro dla systemu MS-DOS

WB1, WB3

wb1, wb3

Programy Quattro Pro 5.0 i 7.0 dla systemu Windows

Skoroszyt programu Excel 2007 lub nowszy można zapisać w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel, w formacie pliku tekstowego i w innych formatach plików, takich jak PDF lub XPS. Domyślnie pliki są zapisywane w formacie .xlsx pliku, ale można zmienić domyślny format zapisu. Jeśli często używasz polecenia Zapisz jako, możesz dodać je do paska narzędzi Szybki dostęp.

Ważne: W przypadku zapisania skoroszytu w formacie pliku innym niż bieżący format pliku programu Excel formaty i funkcje, które są unikatowe dla programu Excel 2007 i nowszych, nie zostaną zachowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie Excel z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

 1. W Excel otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać do użycia w innym programie.

 2. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako.

 3. Aby zapisać skoroszyt w innej lokalizacji, określ dysk i lokalizację w polach ścieżki pliku i folderu.

 4. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

 5. Na liście Zapisz jako typ kliknij format, który możesz otworzyć w innym programie.

W razie potrzeby kliknij strzałki, aby przewinąć do formatów plików, które nie są widoczne na liście.

Uwaga: Dostępne formaty plików różnią się w zależności od tego, jaki typ arkusza jest aktywny (arkusz kalkulacyjny, arkusz wykresu lub inny typ arkusza).

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania skoroszytu w formacie PDF (.pdf) lub XPS (xps), zobacz Zapisywanie w formacie PDF lub XPS.

Możesz zapisać dowolny format pliku, który można otworzyć w programie Excel 2007 lub nowszym w bieżącym formacie Excel skoroszytu (.xlsx). W ten sposób możesz korzystać z nowych funkcji, które nie są obsługiwane w innych formatach plików.

Uwaga: Podczas zapisywania skoroszytu utworzonego we wcześniejszej wersji programu Excel jako skoroszytu programu Excel 2007 lub nowszego niektóre formaty i funkcje mogą nie zostać zachowane. Aby uzyskać informacje o nieobsługiwanych Excel 97–2003, zobacz Używanie Excel zwcześniejszymi wersjami Excel.

 1. Otwórz plik, który chcesz zapisać w bieżącym formacie pliku.

 2. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako.

 3. Aby zapisać plik w innej lokalizacji, określ dysk i lokalizację w polach ścieżki pliku i folderu.

 4. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

 5. Na liście Zapisz jako typ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zapisywany jest skoroszyt utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel i skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, kliknij pozycję Excel Macro-Enabled Skoroszyt (*.xlsm).

  • Aby zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij pozycję Szablon Excel (*.xltx).

  • Jeśli zapisujesz skoroszyt utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel, skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, i chcesz zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij pozycję Excel Macro-Enabled Template.xltm.

  • Jeśli chcesz zapisać skoroszyt w bieżącym formacie Excel skoroszytu, kliknij pozycję skoroszyt Excel (*.xlsx).

  • Jeśli chcesz zapisać plik w nowym formacie binarnym, kliknij pozycję skoroszyt Excel binarny (*.xslb).

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Typ pliku, który jest domyślnie używany podczas zapisywania skoroszytu, można zmienić.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W kategorii Zapisywanie w obszarzeZapisywanie skoroszytów w polu Zapisz pliki w tym formacie kliknij format pliku, który ma być używany domyślnie.

Polecenie Zapisz jako nie jest dostępne jako przycisk na wstążce. Polecenie można jednak dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej na pasku narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij pozycję Więcej poleceń.

  Quick Access Toolbar arrow

 2. Upewnij się, że w polu Wybierz polecenia z jest zaznaczona opcja Popularne polecenia.

 3. W polu listy przewiń do przycisku Zapisz jako, a następnie wybierz go.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Skoroszyt można Microsoft Office Excel 2007 w innym formacie pliku. Skoroszyt można zapisać w formacie pliku wcześniejszej wersji, w formacie pliku tekstowego i w innych formatach plików, takich jak PDF lub XPS. Możesz również zapisać dowolny format pliku, który można otworzyć w Office Excel 2007 jako Excel 2007 skoroszytu. Domyślnie program Excel 2007 pliki w formacie .xlsx pliku, ale można zmienić domyślny format zapisywania.

Jeśli często używasz polecenia Zapisz jako, możesz dodać je do paska narzędzi Szybki dostęp.

Możesz zapisać dowolny format pliku, który można otworzyć w Excel 2007 bieżącym formacie Excel skoroszytu (.xlsx). W ten sposób możesz korzystać z nowych funkcji aplikacji Excel 2007, takich jak większa siatka, które nie są obsługiwane w innych formatach plików.

Uwaga: Podczas zapisywania skoroszytu utworzonego we wcześniejszej wersji programu Excel jako skoroszyt Excel 2007 niektóre formaty i funkcje mogą nie zostać zachowane.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać jako Excel 2007 skoroszytu.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

 4. Na liście Zapisz jako typ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zapisywany skoroszyt został utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel, a skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, kliknij pozycję xlsm.

  • Aby zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij pozycję xltx.

  • Jeśli zapisujesz skoroszyt utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel, skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, i chcesz zapisać skoroszyt jako szablon, klikając pozycję xltm.

  • Jeśli chcesz zapisać skoroszyt w bieżącym formacie pliku Excel skoroszytu, kliknij pozycję .xlsx.

  • Jeśli chcesz zapisać plik w nowym binarnym formacie pliku, kliknij pozycję xslb.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów plików, zobacz Formaty plików obsługiwane w programie Excel.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Typ pliku, który jest domyślnie używany podczas zapisywania skoroszytu, można zmienić.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zapisywanie w obszarzeZapisywanie skoroszytów w polu Zapisz pliki w tym formacie kliknij format pliku, który ma być używany domyślnie.

Polecenie Zapisz jako nie jest dostępne jako przycisk na wstążce interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent wstążce. Polecenie można jednak dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zapisz jako,a następnie kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×