W programach pakietu Office możesz zapisywać pliki w formacie PDF lub konwertować je na ten format, co pozwala je udostępniać i drukować w komercyjnych punktach usług poligraficznych. Nie wymaga to żadnego innego oprogramowania ani dodatków.

Formatu PDF warto używać, aby zapewnić następujące cechy pliku:

 • Jednakowy wygląd na większości komputerów.

 • Mniejszy rozmiar pliku.

 • Zgodność z formatem branżowym.

Na przykład życiorysy, dokumenty prawne, biuletyny, pliki przeznaczone do odczytu (nie edytowania) i wydrukowania oraz pliki przeznaczone do drukowania profesjonalnego.

Ważne: Wiele programów, w tym Microsoft Word, ma możliwość otwierania i edytowania plików PDF. Wystarczy, że udostępnisz plik w formacie PDF. Nie wystarczy, aby odbiorca nie był w stanie edytować pliku.

Aby wyeksportować lub zapisać plik jako PDF, w pliku pakietu Office w menu Plik kliknij pozycję Eksportuj lub Zapisz. Aby wyświetlić instrukcje krok po kroku, wybierz program pakietu Office z listy rozwijanej.

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk PDF lub XPS.

  Obraz przycisku PDF lub XPS

 3. W polu Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Opublikuj.

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Excel Starter 2010.

Uwaga: Arkuszy programu Power View nie można zapisywać jako plików PDF.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Excel 2013 lub Excel 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Aby uzyskać więcej informacji na temat okna dialogowego Opcje w programie Excel, zobacz Więcej informacji o opcjach formatu PDF. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

OneNote 2013 i OneNote 2016

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Eksportuj.

 3. W obszarze Eksportuj bieżące kliknij część notesu, którą chcesz zapisać w formacie PDF.

 4. W obszarze Wybierz format kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę notesu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

OneNote 2010

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij opcję odpowiadającą części notesu, którą chcesz zapisać jako plik PDF.

 3. W obszarze Zapisz sekcję jako kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę notesu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w Project 2013 lub Project 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 2. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 3. Na liście Zapisz jako typ zaznacz Pliki PDF (*.pdf) lub Pliki XPS (*.xps), a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Opcje eksportowania dokumentów wybierz ustawienie Zakres publikowania, określając wartości ustawień Dołącz informacje niedrukowalne i Zgodność ze standardem ISO 19500-1 (dotyczy tylko plików PDF).

Porady dotyczące formatowania

Program Project nie obsługuje wszystkich funkcji formatowania plików PDF i XPS, ale w celu zmiany wyglądu dokumentu końcowego możesz użyć niektórych opcji drukowania.

Wybierz Plik > Drukuj, a następnie zmień dowolną z następujących opcji:

 • Daty

 • Orientacja

 • Rozmiar papieru

 • Ustawienia strony

W oknie dialogowym Ustawienia strony można zmienić opcje na następujących kartach:

 • Marginesy

 • Legenda

 • Widok

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w Publisher 2013 lub Publisher 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

 5. Aby zmienić sposób optymalizacji dokumentu, kliknij pozycję Zmień. (Kliknij pozycję Opcje w programie Publisher 2013 lub Publisher 2016).

  • Wprowadź odpowiednie zmiany w rozdzielczości obrazów i informacji niedrukowalnych.

  • Aby zmienić opcje drukowania dokumentu, kliknij przycisk Opcje wydruku.

  • Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Visio 2013 lub Visio 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Automatycznie wyświetl plik po zapisaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Word 2013 i nowsze

 1. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz plik PDF/XPS.

  Przycisk Utwórz plik PDF/XPS na karcie Eksportuj w programie Word 2016.
 2. Jeśli właściwości dokumentu programu Word zawierają informacje, których nie chcesz uwzględniać w pliku PDF, w oknie Publikowanie jako pliku PDF lub XPS wybierz pozycję Opcje. Następnie zaznacz opcję Dokument i wyczyść pole Właściwości dokumentu. W razie potrzeby ustaw inne opcje i wybierz przycisk OK.

  Wyczyść właściwości dokumentu, aby zapobiec udostępnieniu tych informacji w pliku PDF.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości dokumentu, zobacz Wyświetlanie lub zmienianie właściwości pliku pakietu Office 2016.

 3. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Zmodyfikuj również nazwę pliku, jeśli chcesz.

 4. Kliknij pozycję Opublikuj.

Więcej informacji o opcjach formatu PDF

 • Aby utworzyć plik PDF zawierający tylko wybrane strony z dokumentu, wybierz odpowiednią opcję w obszarze Zakres stron.

 • Jeśli chcesz uwzględnić prześledzone zmiany w pliku PDF, w obszarze Co opublikować zaznacz pole Adiustacja pokazana w dokumencie. W przeciwnym razie upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Dokument.

 • Aby utworzyć zestaw zakładek w pliku PDF, zaznacz pole Utwórz zakładki przy użyciu. Następnie wybierz pozycję Nagłówki lub Zakładki programu Word (jeśli do dokumentu zostały dodane zakładki).

 • Jeśli chcesz uwzględnić właściwości dokumentu w pliku PDF, upewnij się, że jest zaznaczone pole Właściwości dokumentu.

 • Aby dokument był łatwiejszy do odczytania przez oprogramowanie do odczytywania zawartości ekranu, zaznacz pole Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu.

 • Zgodny ze standardem ISO 19005-1 (PDF/A) Ta opcja powoduje utworzenie dokumentu PDF w wersji PDF 1.7, która jest standardem archiwizacji. Standard PDF/A gwarantuje, że dokument otwarty później na innym komputerze będzie wyglądać tak samo.

 • Przedstaw tekst jako mapy bitowe, gdy nie można osadzić czcionek Jeśli czcionki nie mogą zostać osadzone w dokumencie, w formacie PDF używane są obrazy map bitowych tekstu, aby plik PDF miał taki sam wygląd jak oryginalny dokument. Jeśli ta opcja nie została zaznaczona, a w pliku zostały użyte czcionki, które nie mogą zostać osadzone, program do czytania plików PDF może zamienić czcionkę na inną.

 • Szyfruj dokument przy użyciu hasła Wybierz tę opcję, aby ograniczyć dostęp, umożliwiając otwarcie pliku PDF tylko osobom znającym hasło. Po kliknięciu przycisku OK w programie Word zostanie otwarte okno Szyfrowanie dokumentu PDF, w którym możesz wprowadzić hasło, a następnie wprowadzić je ponownie.

Otwieranie i kopiowanie zawartości pliku PDF w programie Word

Z pliku PDF można skopiować dowolną zawartość, otwierając go w programie Word.

Przejdź do pozycji Plik > Otwórz, a następnie przejdź do pliku PDF. Zawartość pliku PDF zostanie otwarta w nowym pliku programu Word. Możesz skopiować z niego dowolną zawartość, w tym również obrazy i diagramy.

Word 2010

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Word Starter 2010.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w Word 2013 i Word 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać plik w formacie PDF w pakiecie Office dla komputerów Mac, wykonaj poniższe proste czynności:

 1. Wybierz pozycję Plik

 2. Wybierz pozycję Save As (Zapisz jako)

 3. Wybierz pozycję Format pliku u dołu okna.

  Wybieranie innych formatów zapisu, takich jak PDF, za pomocą narzędzia Format pliku w oknie Zapisywanie jako w programie Word
 4. Wybierz pozycję PDF z listy dostępnych formatów plików

 5. Nadaj plikowi nazwę, jeśli jeszcze jej nie ma, wybierz pozycję Eksportuj

Uwaga: W przypadku użycia narzędzia Najlepsza do drukowaniahiperlinki mogą nie zostać poprawnie przekonwertowane. Jest to znany problem w Word dla komputerów Mac. 

Ważne: 

Za pomocą programu Word, PowerPoint i OneNote dla sieci Web możesz przekonwertować dokument na plik PDF.

 1. Wybierz pozycję Plik > drukuj >drukuj (PowerPoint wybierz jeden z trzech formatów).

 2. Z menu rozwijanego w obszarze Drukarkawybierz pozycję Zapisz jako plik PDF, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Opcja Zapisywania w formacie PDF na druku.

 3. Następnie w menu Eksploratora, które zostanie otwarte, możesz nazwać plik PDF i wybrać miejsce, w którym ma zostać on zapisać, a następnie wybrać pozycję Zapisz.

Spowoduje to wygenerowanie podstawowego pliku PDF, który zachowuje układ i formatowanie oryginalnego dokumentu.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad opcjami pliku PDF, takimi jak dodawanie zakładek, użyj aplikacji klasycznej, aby przekonwertować dokument na plik PDF. Kliknij pozycję Otwórz w aplikacji klasycznej na pasku narzędzi aplikacji PowerPoint i OneNote, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji klasycznej, a następnie w programie Word wybierz najpierw menu rozwijane Edycja, a następnie wybierz pozycję Otwórz w aplikacji klasycznej.

Obraz polecenia Otwórz w aplikacji klasycznej

Jeśli nie masz aplikacji klasycznej, możesz wypróbować lub kupić najnowszą wersję pakietu Office teraz.

Masz sugestie dotyczące tej funkcji?

Zagłosuj na pomysł lub podziel się nowym, korzystając ze skrzynki z sugestiami w witrynie word.uservoice.com.

Aby wyeksportować dokument programu Word lub skoroszyt programu Excel do formatu PDF w systemie iOS, naciśnij przycisk Plik w lewym górnym rogu, wybierz pozycję Eksportuj, a następnie pozycję PDF.

Naciśnij pozycję Plik > Eksportuj w celu wyeksportowania dokumentu do formatu PDF

PDF (Portable Document Format)    zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania go w trybie online i drukowania. Format PDF sprawdza się także w przypadku dokumentów, które będą powielane metodami drukowania komercyjnego. Wiele firm i organizacji akceptuje informacje w formacie PDF, a przeglądarki są dostępne na większej liczbie platform niż w przypadku formatu XPS.

Format XML Paper Specification (XPS)    jest elektronicznym formatem plików, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Format XPS zapewnia, że gdy plik jest wyświetlany lub drukowany, zostanie w nim zachowany dokładnie ten sam format, jaki założono, a danych zawartych w pliku nie można łatwo zmienić.

Ważne: Większość nowoczesnych przeglądarek internetowych umożliwia otwieranie i wyświetlanie pliku PDF. Jeśli jednak masz starszy system operacyjny, na urządzeniu może być potrzebny czytnik plików PDF, taki jak program Acrobat Reader, dostępny z firmy Adobe Systems.

Zobacz też

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×