Zarządzanie zakresami danych zewnętrznych i ich właściwościami

Możesz zmienić właściwości zakresu danych zewnętrznych, aby kontrolować dane, które zostały zaimportowane do arkusza poprzez połączenie z zewnętrznym źródłem danych, takim jak baza danych, kwerenda sieci Web lub plik tekstowy.

Zakres danych zewnętrznych (nazywana również tabelą kwerend) jest zdefiniowaną nazwą lub nazwą tabeli definiującą lokalizację danych, które zostały wprowadzone do arkusza. Po połączeniu z danymi zewnętrznymi program Excel automatycznie tworzy zakres danych zewnętrznych. Jedynym wyjątkiem jest raport w formie tabeli przestawnej, który jest połączony ze źródłem danych — raport w formie tabeli przestawnej nie używa zakresu danych zewnętrznych. W programie Excel można formatować i określać zakres danych zewnętrznych albo korzystać z nich w obliczeniach, podobnie jak w przypadku innych danych.

Właściwości zakresu danych zewnętrznych

Zakres danych zewnętrznych zawiera dodatkowe właściwości (które nie są pomylone z właściwościami połączenia), za pomocą których można kontrolować dane, takie jak Zachowywanie formatowania komórek i szerokości kolumn. Możesz zmienić te właściwości zakresu danych zewnętrznych, klikając pozycję Właściwości w grupie połączenia na karcie dane . Następnie wprowadź odpowiednie zmiany, wykonując następujące czynności:

 • W przypadku zakresów danych zewnętrznych utworzonych za pomocą programu Microsoft Query i Kreatora łączenia danych należy użyć okna dialogowego właściwości danych zewnętrznych .

 • W przypadku zakresów danych zewnętrznych, które są tworzone na podstawie zaimportowanego pliku tekstowego lub kwerendy sieci Web pobierającej dane HTML, użyj okna dialogowego Właściwości zakresu danych zewnętrznych .

 • W przypadku zakresów danych zewnętrznych, które są tworzone na podstawie kwerendy sieci Web pobierającej dane XML, użyj okna dialogowego Właściwości mapy XML .

Używanie szablonów z zakresami danych zewnętrznych

Jeśli chcesz udostępnić Podsumowanie lub raport na podstawie danych zewnętrznych, możesz udostępnić innym użytkownikom skoroszyt zawierający zakres danych zewnętrznych lub utworzyć szablon raportu... szablon raportu umożliwia zapisanie podsumowania lub raportu bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu plik jest mniejszy. Dane zewnętrzne są pobierane, gdy użytkownik otworzy szablon raportu.

 1. Wybierz arkusz, w którym chcesz wyszukać zakres danych zewnętrznych.

 2. Na pasek formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę odpowiedniego zakresu danych zewnętrznych.

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Edytuj. Można też kliknąć dwukrotnie nazwę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie nazwy wpisz nową nazwę odwołania w polu Nazwa .

Uwaga: Przycisk Zamknij zamyka tylko okno dialogowe Menedżer nazw . Aby zatwierdzić już wprowadzone zmiany, nie musisz klikać przycisku Zamknij w celu dokonania zmian.

Możesz zmienić kwerendę źródłową dla zakresu danych zewnętrznych utworzonego za pomocą programu Microsoft Query, zaimportowanego pliku tekstowego, zapytania sieci Web lub Kreatora połączenia danych.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym właściwości danych zewnętrznych kliknij pozycję Właściwości połączenia Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja , a następnie kliknij pozycję Edytuj zapytanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konstruowania i edytowania kwerend w programie Microsoft Query, zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym połączenia skoroszytu kliknij pozycję Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja , a następnie kliknij pozycję Edytuj zapytanie.

 5. W oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego kliknij pozycję Importuj.

 6. Wprowadź zmiany w importowanym pliku tekstowym w Kreatorze importu tekstu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania plików tekstowych, zobacz Importowanie lub eksportowanie plików tekstowych.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym połączenia skoroszytu kliknij pozycję Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja , a następnie kliknij pozycję Edytuj zapytanie.

 5. Wprowadź zmiany w kwerendzie sieci Web w oknie dialogowym edytowanie kwerendy sieci Web , a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i edytowania zapytań sieci Web, zobacz łączenie ze stroną sieci Web.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, dla której chcesz zmienić kwerendę źródłową.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym właściwości danych zewnętrznych kliknij pozycję Właściwości połączenia Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja .

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Typ polecenia kliknij pozycję tabela , a następnie w polu tekstowym polecenia Zmień wartość na nazwę odpowiedniej tabeli, widoku lub kwerendy.

  • W polu Typ polecenia kliknij pozycję SQL lub domyślne , a następnie w polu tekstowym polecenie Edytuj instrukcję SQL.

   Uwaga: W zależności od sposobu zdefiniowania połączenia pole Typ polecenia może być niedostępne (jest wyszarzone).

 1. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie wybierz nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz skopiować.

  W przypadku tabeli programu Excel zaznacz nazwę zakresu, a następnie naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć nagłówki tabeli.

  Jeśli chcesz uwzględnić etykiety kolumn lub formuły, które nie są częścią zakresu danych zewnętrznych, zaznacz komórki zawierające etykiety kolumn lub formuły, które chcesz skopiować. Kliknij strzałkę obok pola Nazwa na pasku formuły, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Przejdź do skoroszytu, w którym chcesz wkleić zakres danych zewnętrznych.

 4. Kliknij lewą górną komórkę obszar wklejania.

  Aby upewnić się, że dane zewnętrzne nie zastąpi istniejących danych, upewnij się, że arkusz nie zawiera danych pod lub z prawej strony klikniętej komórki.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej.

Uwaga: Jeśli kopiowana jest tylko część zakresu danych zewnętrznych, zapytanie źródłowa nie jest kopiowana, a skopiowane dane nie mogą być odświeżane.

Możesz kontrolować sposób obsługi mniejszego lub większego zestawu danych, który jest zwracany do programu Excel po odświeżeniu danych.

 1. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych w obszarze Jeśli liczba wierszy w zakresie danych zmieni się po odświeżeniu, kliknij jedno z następujących pól wyboru:

  • Wstawianie komórek dla nowych danych i usuwanie nieużywanych komórek

   Uwagi: 

   • Po dodaniu jednego lub większej liczby wierszy w źródle danych komórki znajdujące się bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych są przenoszone w dół, ale komórki znajdujące się po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych nie są przenoszone.

   • Po usunięciu co najmniej jednego wiersza w źródle danych komórki znajdujące się bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych są przenoszone w górę, ale komórki znajdujące się po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych nie są przenoszone.

  • Wstawianie całych wierszy dla nowych danych i usuwanie nieużywanych komórek

   Uwagi: 

   • Po dodaniu jednego lub większej liczby wierszy w źródle danych komórki znajdujące się bezpośrednio pod i po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych są przenoszone w dół.

   • Po usunięciu co najmniej jednego wiersza w źródle danych komórki znajdujące się bezpośrednio pod i po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych nie są przenoszone.

  • Zastąp istniejące komórki nowymi danymi i wyczyść nieużywane komórki

   Uwagi: 

   • Po dodaniu jednego lub większej liczby wierszy w źródle danych komórki znajdujące się bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych są zastępowane, ale komórki znajdujące się po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych nie są przenoszone.

   • Po usunięciu co najmniej jednego wiersza w źródle danych komórki znajdujące się bezpośrednio pod i po prawej stronie zakresu danych zewnętrznych nie są przenoszone.

 1. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W obszarze Formatowanie i układ danychwykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby dołączyć nazwy pól jako pierwszy wiersz, zaznacz pole wyboru Dołącz nazwy pól .

   Uwaga: To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku zakresu danych zewnętrznych, który jest konwertowany z programu Microsoft Office 2003 lub do zewnętrznego zakresu danych, który jest tworzony programowo.

  • Aby dodać kolumnę z numerami wierszy, zaznacz pole wyboru Dołącz numery wierszy .

   Uwaga: To pole wyboru nie jest dostępne w przypadku zaimportowanego pliku tekstowego, pliku XML lub kwerendy sieci Web.

  • Aby zachować zastosowane formatowanie komórek, zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie komórek .

   Uwaga: W przypadku zapytania sieci Web Ta opcja jest automatycznie czyszczona po wybraniu pełnego formatowania HTML w oknie dialogowym Opcje . Okno dialogowe Opcje jest dostępne z poziomu okna dialogowego edytowanie kwerendy .

  • Aby zachować ustawione szerokości kolumn, zaznacz pole wyboru dopasuj szerokość kolumny .

  • Aby zachować zastosowane sortowanie kolumn, filtrowanie i układ, zaznacz pole wyboru Zachowaj sortowanie/filtrowanie/układ kolumn .

   Uwaga: To pole wyboru nie jest dostępne w przypadku zapytania sieci Web.

  • Aby zachować zastosowane filtrowanie kolumn, zaznacz pole wyboru Zachowaj filtr kolumny .

   Uwaga: To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku kwerendy sieci Web opartej na danych XML.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy tylko zakresu danych zewnętrznych, który jest konwertowany z programu Microsoft Office 2003 lub do zewnętrznego zakresu danych, który jest tworzony programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych, które są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika, są tworzone jako tabele programu Excel. Te tabele są automatycznie rozszerzane po dodaniu nowych wierszy i wypełnieniu kolumn obliczeniowych.

 1. Wprowadź formułę w komórce sąsiadującej z pierwszym wierszem danych w zakresie danych zewnętrznych.

  Uwaga: Pierwszy wiersz danych może być pierwszym lub drugim wierszem zakresu danych zewnętrznych, w zależności od tego, czy pierwszy wiersz zawiera nagłówki.

 2. Zaznacz komórkę i kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania, aby skopiować formułę do wszystkich wierszy w zakresie danych zewnętrznych.

 3. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 4. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 5. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych zaznacz pole wyboru Wypełnij formuły w dół kolumny obok danych .

  Uwaga: Jeśli zakres danych zewnętrznych jest rozszerzany podczas odświeżanie, program Excel kopiuje tylko te formuły, które są bezpośrednio sąsiadujące z zakresem danych zewnętrznych lub wewnątrz niego.

Blokowanie zakresu danych zewnętrznych zachowuje dane, ale nie jego zapytanie źródłowe, więc nie można odświeżyć zablokowanego zakresu danych zewnętrznych.

 1. Kliknij arkusz zawierający tabelę programu Excel, z której chcesz usunąć połączenie danych.

 2. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, z którego chcesz usunąć połączenie danych. Zakres danych jest następnie zaznaczony.

 3. Na karcie Narzędzia w grupie dane tabeli zewnętrznej kliknij pozycję Rozłącz. Zakres danych pozostaje i nadal ma tę samą nazwę, ale połączenie zostanie usunięte.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy tylko zakresu danych zewnętrznych, który jest konwertowany z programu Microsoft Office 2003 lub do zewnętrznego zakresu danych, który jest tworzony programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych, które są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika, są tworzone jako tabele programu Excel. Te tabele są automatycznie rozszerzane po dodaniu nowych wierszy i wypełnieniu kolumn obliczeniowych.

 1. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W obszarze definicja kwerendywyczyść pole wyboru Zapisz definicję kwerendy .

Uwaga:  Po zapisaniu skoroszytu źródłowe zapytanie zostanie usunięte ze skoroszytu. Jednak zapisane pliki zapytań bazy danych (pliki dqy lub odc) nie zostaną usunięte. Jeśli kwerenda została zapisana po utworzeniu w Kreatorze kwerend lub w programie Microsoft Query, plik kwerendy jest zapisywany na komputerze i możesz ponownie użyć tej kwerendy, aby pobrać dane zewnętrzne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy tylko zewnętrznego zakresu danych utworzonego za pomocą Kreatora połączenia danych lub programu Microsoft Query (a nie do zaimportowanego pliku tekstowego lub kwerendy sieci Web), zakresu danych zewnętrznych konwertowanych z programu pakietu Microsoft Office 2003 lub zewnętrznego zakres danych został utworzony programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych, które są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika, są tworzone jako tabele programu Excel.

 1. Wstaw pusty wiersz powyżej zakresu danych zewnętrznych, wykonując dowolną z następujących czynności:

  • Zaznacz komórkę, nad którą chcesz wstawić nowy wiersz. Następnie na karcie Narzędzia główne w grupie komórki kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze arkusza. Ponieważ wybrano komórkę, nad bieżącym wierszem jest wstawiany pojedynczy nowy wiersz.

  • Kliknij selektor wiersza wiersza, powyżej którego chcesz wstawić nowy wiersz. Następnie na karcie Narzędzia główne w grupie komórki kliknij przycisk Wstaw. Po zaznaczeniu jednego całego wiersza nad zaznaczonym wierszem zostanie wstawiony pojedynczy nowy wiersz.

 2. Wpisz etykiety, które chcesz umieścić w komórkach w pustym wierszu.

 3. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 4. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 5. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych w obszarze Formatowanie i układ danychwyczyść pole wyboru Dołącz nazwy pól , a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Aby usunąć istniejące nazwy pól i odświeżyć zakres danych zewnętrznych, kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Odśwież dane Obraz przycisku .

Uwaga: Podczas pobierania danych z bazy danych wszelkie zmiany nazw kolumn w programie Microsoft Query są zachowywane w zakresie danych zewnętrznych. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania nazw kolumn w kwerendzie, zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 1. Kliknij arkusz zawierający zakres danych zewnętrznych, który chcesz usunąć.

 2. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz usunąć.

  Jeśli zakres danych zewnętrznych jest tabelą programu Excel, naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć całą tabelę.

 3. Aby usunąć zakres danych zewnętrznych, naciśnij klawisz DELETE.

 4. Aby usunąć zapytanie źródłowe, kliknij przycisk tak , gdy program Excel wyświetli monit.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×