Zaznaczenie tekstu

W programie Word możesz zaznaczyć cały tekst w dokumencie (Ctrl+A) bądź zaznaczyć określony tekst lub elementy w tabeli przy użyciu myszy lub klawiatury. Możesz również zaznaczyć tekst lub elementy znajdujące się w różnych miejscach. Możesz na przykład zaznaczyć akapit na jednej stronie oraz zdanie na innej.

Zaznaczanie całego tekstu

 1. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+A na klawiaturze, aby zaznaczyć cały tekst w dokumencie.

Zaznaczanie określonego tekstu

Możesz także zaznaczyć określone słowo, wiersz lub tekst bądź jeden lub więcej akapitów.

 1. Umieść kursor przed pierwszą literą wyrazu, zdania lub akapitu, który chcesz zaznaczyć.

 2. Kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij kursor, aby zaznaczyć odpowiedni tekst.

Inne sposoby zaznaczania tekstu

 • Aby zaznaczyć jeden wyraz, szybko kliknij go dwukrotnie.

 • Aby zaznaczyć wiersz tekstu, umieść kursor na początku wiersza i naciśnij klawisze Shift+Strzałka w dół.

 • Aby zaznaczyć akapit, umieść kursor na początku akapitu i naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Strzałka w dół.

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Zaznaczanie tekstu przy użyciu myszy

Zaznaczanie tekstu w treści dokumentu

Uwagi: Aby zaznaczyć cały dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij pozycję Zaznacz wszystko.

 • Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi dowolnego tekstu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij trzykrotnie.

Elementy do zaznaczenia

Czynności

Dowolny fragment tekstu

Kliknij miejsce, w którym chcesz rozpocząć zaznaczanie, i przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik nad tekstem, który chcesz zaznaczyć.

Wyraz

Kliknij dwukrotnie dowolne miejsce w wyrazie.

Wiersz tekstu

Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi wybranego wiersza, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Zdanie

Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij dowolne miejsce w zdaniu.

Akapit

Kliknij trzykrotnie dowolne miejsce w akapicie.

Wiele akapitów

Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi pierwszego akapitu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik w górę lub w dół.

Duży blok tekstu

Kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć zaznaczenie, przewiń do końca zaznaczenia, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij miejsce, w którym chcesz zakończyć zaznaczenie.

Cały dokument

Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi dowolnego tekstu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij trzykrotnie.

Nagłówki i stopki

Wybierz widok układu wydruku, a następnie kliknij dwukrotnie wyszarzony tekst nagłówka lub stopki. Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi nagłówka lub stopki, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Przypisy dolne i końcowe

Kliknij tekst przypisu dolnego lub końcowego, przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi tekstu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Pionowy blok tekstu

Przytrzymaj naciśnięty klawisz ALT i przeciągnij wskaźnik nad tekstem.

Pole tekstowe lub ramka

Przenieś wskaźnik myszy nad obramowanie ramki lub pola tekstowego, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę z czterema grotami, kliknij.

Zaznaczanie elementów w tabeli

Elementy do zaznaczenia

Czynność

Zawartość komórki

Kliknij komórkę. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz komórkę.

Zawartość wiersza

Kliknij dowolne miejsce w wierszu. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wiersz.

Zawartość kolumny

Kliknij dowolne miejsce w kolumnie. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz kolumnę.

Zawartość wielu komórek, wierszy lub kolumn

Kliknij dowolne miejsce w komórce, wierszu lub kolumnie, a następnie przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnij przez wszystkie komórki, wiersze lub kolumny z zawartością, którą chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć zawartość komórek, wierszy lub kolumn, które ze sobą nie sąsiadują, kliknij pierwszą komórkę, wiersz lub kolumnę, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij pozostałe komórki, wiersze lub kolumny z zawartością, którą chcesz zaznaczyć.

Zawartość całej tabeli

Kliknij dowolne miejsce w tabeli. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz tabelę.

Zaznaczanie tekstu w różnych miejscach

Możesz zaznaczać fragmenty tekstu lub elementy w tabeli, które nie sąsiadują ze sobą. Możesz na przykład zaznaczyć akapit na jednej stronie oraz zdanie na innej.

 1. Zaznacz fragment tekstu lub element w tabeli.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz inny fragment tekstu lub element w tabeli.

Zaznaczanie tekstu w widoku konspektu

Aby wyświetlić dokument w widoku konspektu, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Konspekt w grupie Widoki dokumentu.

Elementy do zaznaczenia

Miejsce umieszczenia wskaźnika

Nagłówek

Lewa krawędź nagłówka; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Nagłówek, jego podnagłówek i tekst podstawowy

Lewa krawędź nagłówka; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij dwukrotnie.

Akapit tekstu podstawowego

Lewa krawędź akapitu; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Kilka nagłówków lub akapitów tekstu podstawowego

Lewa krawędź tekstu; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, przeciągnij w górę lub w dół.

Uwagi: 

 • W widoku konspektu pojedyncze kliknięcie z lewej strony akapitu spowoduje zaznaczenie całego akapitu, a nie jednego wiersza.

 • Jeśli zaznaczysz nagłówek zawierający zwinięty tekst podrzędny, ten zwinięty tekst również zostanie zaznaczony (mimo że jest niewidoczny). Wszelkie zmiany dotyczące nagłówka — na przykład przeniesienie go, skopiowanie lub usunięcie — będą miały wpływ również na zwinięty tekst.

Zaznaczanie tekstu przy użyciu klawiatury

Zaznaczanie tekstu w treści dokumentu

Uwaga: Aby zaznaczyć cały dokument, naciśnij klawisze CTRL+A.

Elementy do zaznaczenia

Czynności

O jeden znak w prawo

Naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.

O jeden znak w lewo

Naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W LEWO.

Wyraz od początku do końca

Umieść punkt wstawiania na początku wyrazu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.

Wyraz od końca do początku

Przenieś wskaźnik na koniec wyrazu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO.

Wiersz od początku do końca

Naciśnij klawisz HOME, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+END.

Wiersz od końca do początku

Naciśnij klawisz END, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+HOME.

O jeden wiersz w dół

Naciśnij klawisz END, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ.

O jeden wiersz w górę

Naciśnij klawisz HOME, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ.

Akapit od początku do końca

Przenieś wskaźnik na początek akapitu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ.

Akapit od końca do początku

Przenieś wskaźnik na koniec akapitu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ.

Dokument od końca do początku

Przenieś wskaźnik na koniec dokumentu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+HOME.

Dokument od początku do końca

Przenieś wskaźnik na początek dokumentu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+END.

Od początku do końca okna

Przenieś wskaźnik na początek okna, a następnie naciśnij klawisze ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Cały dokument

Naciśnij klawisze CTRL+A.

Pionowy blok tekstu

Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. W celu wyłączenia trybu zaznaczania naciśnij klawisz ESC.

Najbliższy znak

Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania, a następnie naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO lub STRZAŁKĘ W PRAWO; w celu wyłączenia trybu zaznaczania naciśnij klawisz ESC.

Wyraz, zdanie, akapit lub dokument

Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania, a następnie naciśnij klawisz F8 jeden raz, aby zaznaczyć wyraz, dwa razy, aby zaznaczyć zdanie, trzy razy, aby zaznaczyć akapit lub cztery razy, aby zaznaczyć cały dokument. Naciśnij klawisz ESC, aby wyłączyć tryb zaznaczania.

Zaznaczanie elementów w tabeli

Elementy do zaznaczenia

Czynności

Zawartość komórki po prawej stronie

Naciśnij klawisz TAB.

Zawartość komórki po lewej stronie

Naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

Zawartość sąsiednich komórek

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie naciskaj odpowiednie klawisze strzałek do momentu zaznaczenia zawartości wszystkich wybranych komórek.

Zawartość kolumny

Kliknij górną lub dolną komórkę kolumny. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciskaj klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ do momentu zaznaczonej zawartości kolumny.

Zawartość całej tabeli

Kliknij dowolne miejsce w tabeli, a następnie naciśnij klawisze ALT+5 na klawiaturze numerycznej (klawisz NUM LOCK musi być wyłączony).

Zatrzymywanie zaznaczania całego wyrazu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Opcje edycji wyczyść pole wyboru obok pozycji Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów.

Zaznaczanie tekstu przy użyciu myszy

Zaznaczanie tekstu w treści dokumentu

Uwaga: Aby zaznaczyć cały dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij pozycję Zaznacz wszystko.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi dowolnego tekstu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij trzykrotnie.

Elementy do zaznaczenia

Czynności

Dowolny fragment tekstu

Kliknij miejsce, w którym chcesz rozpocząć zaznaczanie, i przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik nad tekstem, który chcesz zaznaczyć.

Wyraz

Kliknij dwukrotnie dowolne miejsce w wyrazie.

Wiersz tekstu

Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi wybranego wiersza, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Zdanie

Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij dowolne miejsce w zdaniu.

Akapit

Kliknij trzykrotnie dowolne miejsce w akapicie.

Wiele akapitów

Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi pierwszego akapitu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik w górę lub w dół.

Duży blok tekstu

Kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć zaznaczenie, przewiń do końca zaznaczenia, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij miejsce, w którym chcesz zakończyć zaznaczenie.

Cały dokument

Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi dowolnego tekstu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij trzykrotnie.

Nagłówki i stopki

Wybierz widok układu wydruku, a następnie kliknij dwukrotnie wyszarzony tekst nagłówka lub stopki. Przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi nagłówka lub stopki, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Przypisy dolne i końcowe

Kliknij tekst przypisu dolnego lub końcowego, przenieś wskaźnik myszy do lewej krawędzi tekstu, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Pionowy blok tekstu

Przytrzymaj naciśnięty klawisz ALT i przeciągnij wskaźnik nad tekstem.

Pole tekstowe lub ramka

Przenieś wskaźnik myszy nad obramowanie ramki lub pola tekstowego, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę z czterema grotami, kliknij.

Zaznaczanie elementów w tabeli

Elementy do zaznaczenia

Czynność

Zawartość komórki

Kliknij komórkę. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz komórkę.

Zawartość wiersza

Kliknij dowolne miejsce w wierszu. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wiersz.

Zawartość kolumny

Kliknij dowolne miejsce w kolumnie. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz kolumnę.

Zawartość wielu komórek, wierszy lub kolumn

Kliknij dowolne miejsce w komórce, wierszu lub kolumnie, a następnie przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnij przez wszystkie komórki, wiersze lub kolumny z zawartością, którą chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć zawartość komórek, wierszy lub kolumn, które ze sobą nie sąsiadują, kliknij pierwszą komórkę, wiersz lub kolumnę, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij pozostałe komórki, wiersze lub kolumny z zawartością, którą chcesz zaznaczyć.

Zawartość całej tabeli

Kliknij dowolne miejsce w tabeli. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ. W grupie Tabela kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz tabelę.

Zaznaczanie tekstu w różnych miejscach

Możesz zaznaczać fragmenty tekstu lub elementy w tabeli, które nie sąsiadują ze sobą. Możesz na przykład zaznaczyć akapit na jednej stronie oraz zdanie na innej.

 1. Zaznacz fragment tekstu lub element w tabeli.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz inny fragment tekstu lub element w tabeli.

Zaznaczanie tekstu w widoku konspektu

Aby wyświetlić dokument w widoku konspektu, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Konspekt w grupie Widoki dokumentu.

Elementy do zaznaczenia

Miejsce umieszczenia wskaźnika

Nagłówek

Lewa krawędź nagłówka; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Nagłówek, jego podnagłówek i tekst podstawowy

Lewa krawędź nagłówka; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij dwukrotnie.

Akapit tekstu podstawowego

Lewa krawędź akapitu; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, kliknij.

Kilka nagłówków lub akapitów tekstu podstawowego

Lewa krawędź tekstu; gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę wskazującą w prawo, przeciągnij w górę lub w dół.

Uwagi: 

 • W widoku konspektu pojedyncze kliknięcie z lewej strony akapitu spowoduje zaznaczenie całego akapitu, a nie jednego wiersza.

 • Jeśli zaznaczysz nagłówek zawierający zwinięty tekst podrzędny, ten zwinięty tekst również zostanie zaznaczony (mimo że jest niewidoczny). Wszelkie zmiany dotyczące nagłówka — na przykład przeniesienie go, skopiowanie lub usunięcie — będą miały wpływ również na zwinięty tekst.

Zaznaczanie tekstu przy użyciu klawiatury

Zaznaczanie tekstu w treści dokumentu

Uwaga: Aby zaznaczyć cały dokument, naciśnij klawisze CTRL+A.

Elementy do zaznaczenia

Czynności

O jeden znak w prawo

Naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.

O jeden znak w lewo

Naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W LEWO.

Wyraz od początku do końca

Umieść punkt wstawiania na początku wyrazu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.

Wyraz od końca do początku

Przenieś wskaźnik na koniec wyrazu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO.

Wiersz od początku do końca

Naciśnij klawisz HOME, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+END.

Wiersz od końca do początku

Naciśnij klawisz END, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+HOME.

O jeden wiersz w dół

Naciśnij klawisz END, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ.

O jeden wiersz w górę

Naciśnij klawisz HOME, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ.

Akapit od początku do końca

Przenieś wskaźnik na początek akapitu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ.

Akapit od końca do początku

Przenieś wskaźnik na koniec akapitu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ.

Dokument od końca do początku

Przenieś wskaźnik na koniec dokumentu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+HOME.

Dokument od początku do końca

Przenieś wskaźnik na początek dokumentu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+END.

Od początku do końca okna

Przenieś wskaźnik na początek okna, a następnie naciśnij klawisze ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Cały dokument

Naciśnij klawisze CTRL+A.

Pionowy blok tekstu

Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. W celu wyłączenia trybu zaznaczania naciśnij klawisz ESC.

Najbliższy znak

Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania, a następnie naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO lub STRZAŁKĘ W PRAWO; w celu wyłączenia trybu zaznaczania naciśnij klawisz ESC.

Wyraz, zdanie, akapit lub dokument

Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania, a następnie naciśnij klawisz F8 jeden raz, aby zaznaczyć wyraz, dwa razy, aby zaznaczyć zdanie, trzy razy, aby zaznaczyć akapit lub cztery razy, aby zaznaczyć cały dokument. Naciśnij klawisz ESC, aby wyłączyć tryb zaznaczania.

Zaznaczanie elementów w tabeli

Elementy do zaznaczenia

Czynności

Zawartość komórki po prawej stronie

Naciśnij klawisz TAB.

Zawartość komórki po lewej stronie

Naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

Zawartość sąsiednich komórek

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie naciskaj odpowiednie klawisze strzałek do momentu zaznaczenia zawartości wszystkich wybranych komórek.

Zawartość kolumny

Kliknij górną lub dolną komórkę kolumny. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciskaj klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ do momentu zaznaczenia całej zawartości kolumny.

Zawartość całej tabeli

Kliknij dowolne miejsce w tabeli, a następnie naciśnij klawisze ALT+5 na klawiaturze numerycznej (klawisz NUM LOCK musi być wyłączony).

Zatrzymywanie zaznaczania całego wyrazu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Opcje edycji wyczyść pole wyboru obok pozycji Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×