Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

17.01.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.2759

System Windows 10 w wersji 1607 przestał być obsługiwany 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Home i Pro nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: Systemy Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education otrzymają bezpłatnie pomoc techniczną przez dodatkowe sześć miesięcy. Urządzenia z systemami w kanale obsługi długoterminowej (LTSC) będą otrzymywać aktualizacje do października 2026 roku, zgodnie z informacjami na stronie zasad cyklu życia. Urządzenia z Rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 (wer. 1607) wyposażone w mikroukład Intel „Clovertrail” będą otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 roku, zgodnie z informacjami na blogu Microsoft Community.

Wersja Windows Server 2016 Standard, opcja instalacji Nano Server i wersja Windows Server 2016 Datacenter, opcja instalacji Nano Server przestały być obsługiwane 9 października 2018 r. Te wersje nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

System Windows 10 Mobile, wersja 1607 przestał być obsługiwany 8 października 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Mobile i Windows 10 Mobile Enterprise nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program Microsoft Edge nie wyzwala zdarzenia focusin, jeśli odbiorca zdarzenia focus elementu zmieni focus na inny element.

 • Rozwiązuje problem, w którym obraz ekranu blokady na pulpicie ustawiony przez zasadę grupy nie aktualizuje się, jeśli jest starszy niż poprzedni obraz lub ma taką samą nazwę jak on.

 • Rozwiązuje problem z niezawodnością polegający na tym, że aplikacja Eksplorator plików przestaje działać bez samoobsługowego odzyskiwania po co najmniej kilku dniach nieprzerwanego działania.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że odblokowywanie funkcją BitLocker przez sieć nie udaje się w maszynach wirtualnych 2 generacji, gdy jest używane w sieci, która obsługuje tylko IPv4.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że podpisane skrypty w katalogu, w tym wysłane jako część systemu Windows, nieprawidłowo generują zdarzenie audytu o niepowodzeniu Kontroli aplikacji usługi Windows Defender (WDAC).

 • Rozwiązuje problemy z niepowodzeniem rozruchu, które występują podczas ponownego uruchamiania niektórych maszyn wirtualnych w infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI).

 • Rozwiązuje problemy z wykonywaniem migawek w hiperkonwergentnych węzłach klastra objętych funkcją Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D).

 • Adresy problem, który powoduje, że zaplanowane zadania utworzone jako wyłączone nie uruchamiają się.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia woluminom wykonanie oczekiwanego przejścia do trybu online podczas dodawania węzłów zwrotnego opróżniania w trakcie konserwacji.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zastąpienie pliku w folderze udostępnionym z powodu błędu odmowy dostępu po załadowaniu sterownika filtru.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacje innych firm mogą mieć trudności z uwierzytelnianiem hotspotów.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie zmniejszenie liczby odwołań do funkcji śledzenia obszarów do wyczyszczenia, gdy zadanie naprawy magazynu jest wykonywane w hiperkonwergentnych węzłach klastra objętych funkcją Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że serwer ściągania konfiguracji żądanego stanu programu PowerShell (DSC) zwraca komunikat „ResourceNotFound (404)” po wykonaniu odzyskiwania puli aplikacji usług Internet Information Services (IIS). Dziennik aplikacji zawiera zdarzenie aparatu magazynu rozszerzonego (ESENT) o identyfikatorze 623, co oznacza, że wersja magazynu jest nieprawidłowa. Ta aktualizacja dodaje nowe funkcje do konfigurowania rozmiaru magazynu wersji, aby rozwiązać ten problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4487527.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że okna funkcji RemoteApp sporadycznie znikają i pojawiają się ponowne sporadycznie w systemie Windows Server 2016.

 • Rozwiązuje problem powodujący generowanie wyjątku podczas tworzenia wystąpienia obiektu SqlConnection po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji .NET Framework z 11 września 2018 r..

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że menu wysuwane zegara i kalendarza ignorują ustawienia użytkownika dot. dat ery japońskiej i formatów czasu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który może zastępować zachowanie pomocy technicznej gan nen japońskiej ery w nowszej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje nierozpoznanie pierwszego znaku jako skrótu nazwy ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wyświetlanie poprawnej nazwy ery japońskiej w Microsoft Office Visual Basic for Applications. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

W przypadku hostów zarządzanych przez System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) SCVMM nie może wyliczyć i zarządzać przełącznikami logicznymi wdrożonymi na hoście po zainstalowaniu aktualizacji.

Ponadto, jeśli nie przestrzegasz najlepszych praktyk, może wystąpić błąd zatrzymania w procesie vfpext.sys po stronie hostów.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4507459.Po zainstalowaniu tej aktualizacji w systemie Windows Server 2016 błyskawiczne wyszukiwanie w klientach Microsoft Outlook kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany błąd „Outlook nie może wyszukać”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487026.

Po zainstalowaniu poprawki KB4467691 system Windows może się nie uruchamiać na niektórych laptopach Lenovo i Fujitsu z pamięcią RAM mniejszą niż 8 GB.

Uruchom ponownie komputer przy użyciu interfejsu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Wyłącz bezpieczny rozruch, a następnie uruchom ponownie.

Jeśli funkcja BitLocker jest włączona na komputerze, po wyłączeniu bezpiecznego rozruchu konieczne może być przeprowadzenie odzyskiwania funkcji BitLocker.

Firmy Lenovo i Fujitsu wiedzą o tym problemie. Skontaktuj się z producentem OEM i zapytaj, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia.

Po zmianie domyślnych ustawień skojarzeń plików niektóre ikony na pasku zadań są wyświetlane nieprawidłowo.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487026.

Aplikacje, które korzystają z bazy danych Microsoft Jet w formacie plików Microsoft Access 97, mogą się nie otwierać, jeśli baza danych ma kolumny o nazwach przekraczających 32 znaki. Baza danych nie otworzy się i pokaże błąd: „Nierozpoznany format bazy danych”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487026.

Po zainstalowaniu KB4467684, usługa klastrowania może się nie uruchomić z powodu błędu "2245 (NERR_PasswordTooShort)", jeśli zasady grupy "Minimalna długość hasła" jest skonfigurowana z więcej niż 14 znaków.

Ustaw domyślne zasady domeny "Minimalna długość hasła" jako mniejsze lub równe 14 znaków.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji pierwszy znak w nazwie ery japońskiej nie jest rozpoznawany jako skrót. Mogą występować problemy z analizowaniem dat.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487006.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL, mogą występować problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

 • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

 • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

 • Strony sieci Web mogą sporadycznie nie być ładowane lub renderowane poprawne.

 • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

 • Problemy podczas pobierania plików.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493470.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493470.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4465659) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4480977

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×