Spis treści
×

Data wydania:

22.02.2018

Wersja:

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4074594(wydanego 13 lutego 2018 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że przekierowanie do obiektu docelowego iSCSI podczas logowania może spowodować błąd zatrzymania 9f.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że services.exe przestaje działać po zastosowaniu uprawnień „Uzyskaj token personifikacji dla innego użytkownika w ramach tej samej sesji” na komputerach z systemem Windows Server 2012 R2. Te komputery wchodzą potem w pętlę ponownego uruchamiania. System może zgłaszać zdarzenie SceCli 1202 z błędem 0x4b8. Ponadto może zgłosić zdarzenie błędu aplikacji o identyfikatorze 1000 z błędną nazwę modułu scesrv.dll oraz kodem wyjątku 0xc0000409. To uprawnienie zostało wprowadzone w systemie Windows Server 2016.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem, w którym plik unidrv.dll nie został zaktualizowany po aktualizacji.

 • Rozwiązuje problem, w którym program Microsoft Management Console przestaje odpowiadać podczas tworzenia zaplanowanego zadania z obiektu zasad grupy (GPO).

 • Rozwiązuje problem, w którym błąd serwera pojawia się od czasu do czasu podczas transferu plików. Błąd to „Stop D1 in tcpip!TcpSegmentTcbSend”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku tworzenia dużych migawek podczas sporządzania kopii zapasowej klastra Hyper-V przejście woluminu woluminie miejsca do magazynowania do trybu online z trybu offline może się nie powieść. Aby odzyskać wolumin miejsca do magazynowania po wystąpieniu takiego zdarzenia, należy zainstalować tę aktualizację i wykonać czynności opisane w aktualizacji KB4089120.

 • Rozwiązuje problem, w którym program Microsoft Management Console przestanie działać podczas przetwarzania powiadomień dotyczących kopiowania Schowka.

 • Rozwiązuje problem, w którym klient pulpitu zdalnego zwraca ogólny komunikat o błędzie, jeśli został osiągnięty limit sesji. Dzieje się tak, gdy został ustawiony limit sesji przy użyciu konsoli RDMS.

 • Rozwiązuje problem, w którym błąd zatrzymania 0x9E mogą wystąpić w węźle klastra trybu failover systemu Windows Server 2012 R2, kiedy obsługuje on zasób NFS z włączoną funkcją rejestrowania aktywności systemu NFS.

 • Rozwiązuje problem, w którym po zainstalowaniu środowiska .NET 4.7, utworzenia nowej grupy replikacji systemu plików DFS lub dodania członka do istniejącej grupy replikacji w przystawce Zarządzanie systemem plików DFS występuje błąd. Treść błędu „Wartość nie leży w oczekiwanym zakresie”.

 • Rozwiązuje problem, w którym operacja zapisu protokołu SMB szyfrująca pakiet może spowodować błąd w systemie RDR_FILE_SYSTEM (27), gdy w systemie jest mało wolnej pamięci.

 • Rozwiązuje problem awarii programu LSASS.exe powodującej niezaplanowane ponowne uruchomienia komputera będącego kontrolerem domeny tylko do odczytu (RODC). Zarejestrowane zdarzenia zawierają:

  • USER32 Event 1074, wskazujące, że program LSSAS.exe nieoczekiwanie zakończył działanie z kodem stanu -1073740286.

  • WINNIT Event 1015: LSSAS.exe niepowodzenie z kodem stanu c0000602.

  • Zdarzenie BŁĄD APLIKACJI 1000, ze wskazaniem błędu programu LSSAS.exe w wersji 6.3.9600.16384 i ESENT.dll w wersji 6.3.9600.16384.

 • Rozwiązuje problem, w którym serwery są skonfigurowane do przekazywania dzienników zdarzeń zabezpieczeń na serwer centralny do analizy za pośrednictwem subskrypcji. Usługa WinRM zapytania o zdarzenie zwraca błąd „0x6c6 (RPC_S_INVALID_BOUND)” z serwera docelowego.

 • Rozwiązuje problem, powodujący, że tworzenie udziału plików bloku komunikatów serwera (SMB) w zasobach serwera plików skalowalnego w poziomie może się nie powieść. Dzieje się po wyczerpaniu węzłów-właścicieli, powrocie zasobów po awarii i przy czasie działania systemu od 25 do 49 dni.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że polecenie certutil.exe-MergePfx nie zapewnia scalonego pliku EPF dla wielu certyfikatów w wersji 1.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że awaria MPIO podczas ograniczenia przepustowości żądań wyjścia i wejścia może powodować awarię wszystkich dostępnych ścieżek.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Z powodu problemu z niektórymi wersjami oprogramowania antywirusowego ta poprawka ma zastosowanie tylko do komputerów, na których niezależny dostawca oprogramowania antywirusowego zaktualizował klucz rejestru Zezwalaj.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4093121. Nie jest już potrzebny poniższy klucz rejestru Zezwalaj, aby wykrywać i otrzymywać tę aktualizację: 

HKEY_LOCAL_MACHINE" Podklucz = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako aktualizacja opcjonalna w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4075212

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×