Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

25.04.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.753

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1803. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że przeglądarka Internet Explorer blokuje pobieranie zasobów podrzędnych po wczytaniu ich za pośrednictwem protokołu HTTP na stronie udostępnianej za pośrednictwem protokołu HTTPS.

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić niestandardowym schematom identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji uruchamianie odpowiednich aplikacji na potrzeby lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

 • Umożliwia uruchamianie instalatora pakietu Microsoft Office z poziomu wbudowanego konta administratora po pobraniu instalatora w programie Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować utratę ulubionych lub listy do przeczytania w przeglądarce Microsoft Edge po zaktualizowaniu systemu operacyjnego.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyłączenie nowej funkcji kontenera aplikacji dla pakietu Microsoft Office.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie niektórych aplikacji po ustawieniu przekierowania folderu Roaming AppData na ścieżkę sieciową.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że aplikacja klasyczna Microsoft Office podczas usuwania przestaje odpowiadać i blokuje instalację nowej wersji aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia strukturze CALDATETIME obsługę więcej niż czterech er japońskich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że proces ShellExperienceHost.exe przestaje działać, gdy data rozpoczęcia ery japońskiej nie jest pierwszym dniem miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje rejestr funkcji NLS w celu obsługi nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący błędne wyświetlanie daty w japońskim formacie przez funkcję DateTimePicker. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że na potrzeby okna Ustawienia daty i godziny są zapisywane w pamięci podręcznej stare ery i nie jest ono odświeżane w momencie rozpoczęcia nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje czcionki w celu obsługi nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia edytorowi wprowadzania informacji (IME) obsługę znaku nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że okno wysuwane zegara i kalendarza wyświetla dzień tygodnia niepoprawnie mapowany na datę w miesiącu nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Dodaje czcionki alternatywne do czcionek nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Umożliwia obsługę znaków nowej ery japońskiej w funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący błąd „0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer”, kiedy sterownik trybu jądra win32kfull.sys uzyskuje dostęp do nieprawidłowej lokalizacji w pamięci.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że interfejs użytkownika przestaje odpowiadać na kilka sekund podczas przewijania okien, dla których otwarto wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować zatrzymanie działania ekranu dotykowego po ponownym uruchomieniu.

 • Umożliwia zarejestrowanie urządzeń, które dotychczas były zarządzane przez Menedżera konfiguracji, w usłudze Microsoft Intune za pośrednictwem funkcji wspólnego zarządzania bez żadnej akcji użytkownika. Nie jest wymagane, aby aktywny użytkownik był zalogowany, i nie są wyświetlane monity uwierzytelniania Multi Factor Authentication (MFA). Ta aktualizacja umożliwia także, aby w rejestracjach do wspólnego zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) były używane poświadczenia urządzeń otrzymywane przez te urządzenia podczas dołączania do mechanizmu hybrydowego Azure Active Directory (AADJ).

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia szyfrowanie przez funkcję BitLocker wymiennych dysków, gdy nie ma łączności z usługą Active Directory lub Azure Active Directory w celu zapisania klucza odzyskiwania.

 • Rozwiązuje problem ze stopniowym przeciekiem pamięci w procesie LSASS.exe w systemach, w których jest włączone zapisywanie informacji logowania w pamięci podręcznej. Ten problem dotyczy głównie serwerów, które przetwarzają wiele interakcyjnych żądań logowania, takich jak serwery sieci Web.

 • Rozwiązuje problem, który może umożliwić użytkownikowi logowanie się za pomocą karty inteligentnej na wyłączonym koncie.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia dostęp do zasobów przedsiębiorstwa w przypadku stosowania protokołu Kerberos z poświadczeniami Windows Hello dla firm (WHfB). Powoduje to, że użytkownicy otrzymują wiele monitów o podanie danych logowania.

 • Rozwiązuje problem, który zmniejsza wydajność serwera lub powoduje, że serwer przestaje odpowiadać ze względu na wiele reguł zapory systemu Windows. Aby włączyć zmiany, używając programu regedit dodaj nowy klucz rejestru “DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) w ścieżce “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy” i ustaw go na 1.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że trasy wykluczeń funkcji zawsze włączonych profilów VPN działają tylko w przypadku wykluczeń połączeń lokalnych.

 • Rozwiązuje problemy z niepowodzeniem rozruchu, które występują podczas ponownego uruchamiania niektórych maszyn wirtualnych w infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że po zaktualizowaniu systemu operacyjnego w profilu użytkownika mobilnego następuje utracenie niestandardowych ustawień menu Start. Po zainstalowaniu tej aktualizacji administratorzy muszą włączyć ustawienie rejestru UseProfilePathMinorExtensionVersion opisane na stronie KB4493782dla profili użytkowników mobilnych (RUP). Ten klucz służy do tworzenia nowych profili użytkowników mobilnych w uaktualnionym systemie operacyjnym i zapobiega utracie niestandardowych ustawień menu Start. Aby włączyć tę funkcję, profile użytkowników mobilnych muszą być przechowywane lokalnie i konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie żądań połączeń z serwerami hostów sesji usług pulpitu zdalnego (RDSH) we wdrożeniach. Ten problem występuje z powodu blokady w brokerze połączeń.

 • Poprawia działanie funkcji inicjowania obsługi drukarek w środowiskach edukacyjnych zawierających drukarki wielofunkcyjne.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia dostęp do udziałów bloku komunikatów serwera (SMB) na kartach (lub z poziomu kart) interfejsu sieci wirtualnej lub fizycznej z obsługą SMB skonfigurowanych za pomocą sieci VPN.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia Print uruchamianie aplikacji przepływu pracy na potrzeby trybu Wskaż i drukuj.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić odbieranie danych wprowadzonych z klawiatury aplikacjom platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP), gdy wątek interfejsu użytkownika staje się zbyt obciążony. Ten problem występuje, gdy aplikacja platformy UWP zawiera kontroler osadzony WebView.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować problemy podczas używania środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) do uruchamiania urządzenia z poziomu serwera usług wdrażania systemu Windows (WDS) skonfigurowanego do używania rozszerzenia zmiennego okna. Może to spowodować, że połączenie z serwerem usług WDS zostanie przedwcześnie zakończone podczas pobierania obrazu. Ten problem nie dotyczy klientów ani urządzeń, które nie używają rozszerzenia zmiennego okna.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503286.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji transfery strefy między podstawowymi a pomocniczymi serwerami DNS za pośrednictwem protokołu TCP (Transmission Control Protocol) mogą nie działać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4499167.

W przypadku używania czcionki MS UI Gothic lub MS PGothic tekst, układ lub rozmiar komórek może być węższy lub szerszy od oczekiwanego w programie Microsoft Excel. Na przykład układ i wielkość komórek w programie Microsoft Excel może ulec zmianie po przełączeniu na czcionkę MS UI Gothic.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4499167.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń Microsoft. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje SSU (KB4485449) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4493437.

Dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny strony historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 1803. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat używania tych stron i jak najlepszego wykorzystania zawartych na nich informacji, zobacz nasz wpis na blogu.

Aby poprawić informacje przedstawiane na stronach historii i powiązanych stronach o aktualizacjach KB oraz zwiększyć ich przydatność dla naszych klientów, utworzyliśmy anonimową ankietę, w której możesz nam przekazać swoje komentarze i opinie. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×