Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

26.09.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 18362.387

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Obsługa formatu ePub kończy się w przeglądarce Microsoft Edge

W ciągu najbliższych kilku miesięcy nastąpi zakończenie obsługi książek elektronicznych z rozszerzeniem .epub w przeglądarce Microsoft Edge. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobierz aplikację do obsługi plików ePub, aby kontynuować czytanie książek elektronicznych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., zobacz następujący artykuł.

Najważniejsze informacje

 • Usuwa problem powodujący zwiększenie rozmiaru czcionek pionowych podczas drukowania na drukarce PostScript.

 • Usuwa problem, który może powodować rozłączenie od wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w sieciach komórkowych.

 • Usuwa problem, który może powodować niepowodzenie odtwarzania i nagrywania dźwięku w połączeniu ze zdalną maszyną wirtualną.

 • Usuwa problem, który może uniemożliwiać uaktualnianie starszych systemów do najnowszych wersji operacyjnych z powodu błędu sterownika ekranu w starszych wersjach.

 • Usuwa problem, który może powodować zmianę koloru ekranu na biały na laptopach z wbudowanym ekranami o wysokim zakresie dynamiki (HDR).

 • Usuwa problem powodujący, że w niektórych grach dźwięk jest cichszy lub inny niż oczekiwany.

 • Rozwiązuje problem z portalem rzeczywistości mieszanej Windows, w którym może być raportowane, że zestaw nagłowny jest w trybie uśpienia. Zestaw może nie wyjść z trybu uśpienia.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem powodujący zwiększenie rozmiaru czcionek pionowych podczas drukowania na drukarce PostScript.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie drukowania z aplikacji 32-bitowych z powodu błędu „Odmowa dostępu” po wybraniu dla aplikacji opcji Uruchom jako inny użytkownik.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować przyznawanie prawa zapisu do wymiennego dysku USB, gdy użytkownik zmieni swój status z użytkownika uprawnionego na użytkownika nieuprawnionego.

 • Rozwiązuje problem powodujący zatrzymanie działania usługi lsass.exe, wskutek czego system jest zamykany. Dzieje się tak w przypadku migrowania poświadczeń interfejsu API ochrony danych (DPAPI) za pomocą narzędzia dpapimig.exe z opcją -domain.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że podczas odnawiania certyfikatu użytkownik funkcji Windows Hello dla firm otrzymuje na potrzeby uwierzytelniania dwa certyfikaty zamiast jednego.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający przeglądarce internetowej bezpieczne połączenie się z systemem Windows Server. Dzieje się tak w przypadku używania certyfikatu uwierzytelniania klienta, np. certyfikatu opartego na algorytmie SHA512, a przeglądarka sieci web nie obsługuje algorytmu podpisu zgodnego z certyfikatem.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować niepowodzenie uwierzytelniania opartego na certyfikatach, jeżeli uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu zawiera rekord cname w żądaniu wstępnego uwierzytelnienia.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie aplikacji Microsoft App-V. Jest wyświetlany błąd sieci. Ten problem występuje w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku wyczerpania baterii zasilającej system lub awarii zasilania.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że żądanie zapytania klasy Win32_LogonSession dotyczące parametru StartTime wyświetla wartość epoki (na przykład 1-1-1601 1:00:00) zamiast rzeczywistego czasu logowania. Dzieje się tak, gdy użytkownik, który nie jest administratorem, tworzy żądanie zapytania.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że dla plików oznaczonych atrybutem FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE Eksplorator plików pokazuje zwykłą ikonę pliku zamiast oczekiwanej ikony symbolu zastępczego.

 • Rozwiązuje problem powodujący sporadyczne rozłączanie od wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w sieciach komórkowych.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie odtwarzania i nagrywania dźwięku w połączeniu ze zdalną maszyną wirtualną.

 • Rozwiązuje problem z biblioteką MSCTF.dll powodujący, że aplikacja przestaje działać.

 • Rozwiązuje problem z wprowadzaniem i wyświetlaniem znaków specjalnych, które występują, gdy aplikacja używa biblioteki imm32.dll.

 • Rozwiązuje problem ze zmianą rozmiaru okien aplikacji Windows Presentation Foundation (WPF). Okna mogą nie reagować na polecenie zmiany rozmiaru aż do momentu zwolnienia przycisku myszy.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać uaktualnianie starszych systemów do najnowszych wersji operacyjnych z powodu błędu sterownika ekranu w starszych wersjach.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować zmianę koloru ekranu na biały na laptopach z wbudowanym ekranami o wysokim zakresie dynamiki (HDR).

 • Rozwiązuje problem z konwertowaniem aplikacji z architektury 32-bitowej na 64-bitową.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający uruchomienie zestawu modułów zbierających dane diagnostyczne w usłudze Active Directory z poziomu monitora wydajności dla kontrolerów domen. Wskutek tego pole nazwy zestawu modułów zbierających dane jest puste. Uruchomienie zestawu modułów zbierających dane diagnostyczne w usłudze Active Directory powoduje zwrócenie błędu „System nie może odnaleźć określonego pliku”. Zdarzenie o identyfikatorze 1023 jest rejestrowane ze źródłem Perflib i następującymi komunikatami:

  • „System Windows nie może załadować biblioteki DLL rozszerzalnego licznika „C:\Windows\system32\ntdsperf.dll”.”

  • „Nie można odnaleźć określonego modułu.”

 • Rozwiązuje problem powodujący, że w niektórych grach dźwięk jest ciszy lub inny niż oczekiwany.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający programowi Microsoft App-V prawidłową obsługę parametru interfejsu API CreateProcess, co uniemożliwia otwarcie procesu wirtualnego.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że po wybraniu planu zasilania Wysoka wydajność nie jest włączana maksymalna wydajność procesora CPU.

 • Umożliwia skonfigurowanie rozmiaru bufora odczytu. Dzięki temu można rozwiązać problem z powolnym przekazywaniem pliku do udziału o nazwie w formacie UNC (Universal Naming Convention) za pomocą funkcji Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) dostępnej w usłudze Internet Information Services (IIS).

 • Rozwiązuje problem powodujący, że urządzenie przestaje działać podczas otwierania plików z dysku sieciowego, w którym włączono funkcję buforowania po stronach klienta. Ten problem może występować, gdy na urządzeniu jest zainstalowany program antywirusowy innego producenta, a kopie zapasowe dysku są umieszczane na serwerze, który nie używa protokołu bloków komunikatów serwera (SMB) Microsoft. Kod błędu to „0x27 RDR_FILE_SYSTEM”.

 • Ułatwia konfigurowanie urządzeń zarządzanych przez ustawienia funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), które są tworzone przez pozyskanie plików ADMX. Wcześniej pozyskany plik ADMX można zaktualizować do nowszej wersji bez usuwania poprzedniego pliku ADMX. To rozwiązanie ma zastosowanie do wszystkich aplikacji wykorzystujących mechanizm pozyskiwania plików ADMX.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować utratę łączności sieciowej przez maszynę wirtualną Hyper-V i hosta Hyper-V z powodu niespójności w procesie uczenia się adresów w mechanizmie kontroli dostępu do nośników (MAC). W efekcie wirtualny przełącznik Hyper-V porzuca pakiety.

 • Rozwiązuje problem z portalem rzeczywistości mieszanej Windows, który może sporadycznie generować błąd „15-5”. W niektórych przypadkach portal rzeczywistości mieszanej Windows może zgłaszać, że zestaw słuchawkowy jest uśpiony, a naciśnięcie przycisku Wake up może nie wywoływać żadnej akcji.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre edytory Input Method Editor (IME) mogą przestać odpowiadać lub mogą znacznie obciążać procesor. Dotyczy to edytorów IME dla języka chiński uproszczony (ChsIME.EXE) oraz chiński tradycyjny (ChtIME.EXE) z klawiaturą Changjie/Quick.

Ze względu na zmiany dotyczące zabezpieczeń zawarte w tej aktualizacji problem może występować w sytuacjach, gdy w usłudze klawiatury dotykowej i panelu pisma ręcznego skonfigurowano typ uruchamiania inny niż domyślny tryb Ręczny. Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij przycisk Start i wpisz frazę usługi.

 2. Otwórz aplikację Usługi i znajdź usługę klawiatury dotykowej i panelu pisma ręcznego.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa klawiatury dotykowej i panelu pisma ręcznego i wybierz opcję Właściwości.

 4. Znajdź opcję Typ uruchomienia: i zmień ją na wartość Ręczny.

 5. Wybierz przycisk OK.

Usługa TabletInputService ma teraz konfigurację domyślną, a edytor IME powinien działać zgodnie z oczekiwaniami.

Usługa bufora wydruku może sporadycznie mieć problemy z ukończeniem zadania drukowania, co czasami powoduje anulowanie lub niepowodzenie zadania drukowania. Po awarii bufora wydruku niektóre aplikacje mogą się zamykać lub generować błędy, a niektóre narzędzia drukowania lub aplikacje do drukowania mogą powodować wyświetlanie błędu zdalnego wywoływania procedur (błąd RPC).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4524147.

Podczas konfigurowania nowego urządzenia z systemem Windows w ramach procesu pierwszego uruchamiania (OOBE) może nie być możliwe utworzenie użytkownika lokalnego w przypadku korzystania z edytora IME (Input Method Editor). Ten problem może dotknąć użytkowników używających edytora IME języka chińskiego, japońskiego lub koreańskiego.

Uwaga Ten problem nie ma wpływu na używanie konta Microsoft podczas pierwszego uruchomienia (OOBE).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4530684.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4520390) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows 10, wersja 1903 i nowsze

Klasyfikacja: Aktualizacje

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4517211

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×