30 sierpnia 2019 r. — KB4512941 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.329)

Data wydania:

Wersja:

30.08.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 18362.329

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., zobacz następujący artykuł.

Obsługa formatu ePub kończy się w przeglądarce Microsoft Edge

W ciągu najbliższych kilku miesięcy nastąpi zakończenie obsługi książek elektronicznych z rozszerzeniem .epub w przeglądarce Microsoft Edge. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobierz aplikację do obsługi plików ePub, aby kontynuować czytanie książek elektronicznych.

Najważniejsze informacje

 • Aktualizuje problem, który uniemożliwia niektórym grom korzystanie z dźwięku przestrzennego.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że w przypadku wybrania pola wprowadzania tekstu za pomocą dotyku kursor nie jest wyświetlany.

 • Zapobiega pojawianiu się pustych kafelków w menu Start w przypadku aktualizowania do systemu Windows 10, wersja 1903 z dowolnej poprzedniej wersji Windows 10. Jednakże jeśli już zaktualizowano do systemu Windows 10, wersja 1903, zainstalowanie tej aktualizacji nie usunie istniejących pustych kafelków.

 • Rozwiązuje problem z pobieraniem chronionych prawem autorskim mediów cyfrowych (muzyka, programy telewizyjne, filmy itp.) z niektórych witryn internetowych za pomocą przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer.

 • Poprawia środowisko użytkownika i zgodność aplikacji, dzięki czemu więcej aplikacji Win32 będzie współpracować z funkcją Windows Mixed Reality.

 • Rozwiązuje problem powodujący nadmierne użycie procesora, gdy użytkownicy przełączają aplikacje lub najeżdżają kursorem na pasek zadań.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlanie czarnego ekranu podczas nawiązywania połączenia za pomocą pulpitu zdalnego z komputerem z systemem Windows 10, wersja 1903.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić uruchomienie piaskownicy systemu Windows z błędem „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)”. Dzieje się tak na urządzeniach, w których język systemu operacyjnego jest zmieniany podczas procesu aktualizacji w trakcie instalowania systemu Windows 10, wersja 1903.

 • Zwiększa liczbę obsługiwanych przerwań na urządzenie do 512 w systemach, w których włączono tryb x2APIC.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użycie urządzeń modułu TPM (Trusted Platform Module) na potrzeby poświadczeń następnej generacji.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że stacja robocza przestaje działać w przypadku logowania z użyciem zmienionej nazwy głównej użytkownika (UPN) (na przykład zmiana z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający uruchomienie przez funkcję zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (ATP) w usłudze Microsoft Defender automatycznego gromadzenia danych dotyczących analizy śledczej w przypadku używania konfiguracji serwera proxy opartej na rejestrze.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wysyłanie przez funkcję zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (ATP) w usłudze Microsoft Defender zdarzeń internetowych w przypadku konkretnych ścieżek.

 • Rozwiązuje możliwy problem ze zgodnością, gdy funkcja zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (ATP) w usłudze Microsoft Defender uzyskuje dostęp do udziałów w bloku komunikatów serwera (SMB) z uwzględnieniem wielkości liter.

 • Rozwiązuje rzadki problem występujący, gdy sterownik usługi mssecflt.sys zajmuje zbyt dużo miejsca w stosie jądra. Powoduje to błąd STOP „0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP”. Parametr 1 jest ustawiony na wartość „EXCEPTION_DOUBLE_FAULT”.

 • Rozwiązuje problem, który prowadzi do nadmiernego użycia pamięci w funkcji zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (ATP) w usłudze Microsoft Defender.

 • Poprawia dokładność detekcji zagrożeń przez konsolę zarządzania wykrywaniem podatności i luk w funkcji Microsoft Defender ATP.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja Kontrola aplikacji usługi Windows Defender nie zezwala na wczytywanie plików binarnych innych firm z aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows. Błąd zdarzenia CodeIntegrity 3033 ma następującą treść: „Funkcja integralności kodu określiła, że proces (<nazwa procesu>) próbował wczytać element <nazwa elementu binarnego>, który nie spełniał wymagań poziomu podpisu sklepu Microsoft Store”.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że urządzenia mają przycięte nazwy urządzeń, gdy funkcja inicjowania obsługi w ramach usługi Autopilot automatycznie przypisuje im nazwę.

 • Rozwiązuje problem, w którym opis produktu systemu Windows Server 2019 był niepoprawny w przypadku uruchomienia zapytania przy użyciu polecenia slmgr /dlv.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że klasa Win32_PhysicalMemory należąca do usługi WMI (Instrumentacja zarządzania Windows) zgłasza, że układy scalone z 32 GB pamięci nie mają wartości pojemności.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający kopiowanie i wklejanie złożonych dokumentów (dawniej nazywanych obiektami OLE) między aplikacją udostępniającą formant RichEdit a innymi aplikacjami.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia niektórym grom korzystanie z dźwięku przestrzennego.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że w przypadku wybrania pola wprowadzania tekstu za pomocą dotyku kursor nie jest wyświetlany.

 • Zapobiega pojawianiu się pustych kafelków w menu Start podczas uaktualniania do systemu Windows 10, wersja 1903 z poprzedniej wersji systemu Windows 10. Te puste kafelki mają nazwy takie, jak „ms-resource:AppName” czy „ms-resource:appDisplayName”. Jednak jeśli już uaktualniono do systemu Windows 10, wersja 1903, zainstalowanie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia dotychczasowych pustych kafelków.

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić wyświetlenie monitu o podanie osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) podczas uwierzytelniania w przeglądarce Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem z pobieraniem plików zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) z niektórych witryn internetowych przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer.

 • Poprawia środowisko użytkownika i zgodność aplikacji, dzięki czemu więcej aplikacji Win32 będzie współpracować z funkcją Windows Mixed Reality.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie zmian członkostwa grup w grupach Active Directory. Dzieje się tak, jeśli klient protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) używa składni nazwy wyróżniającej (DN) identyfikatora zabezpieczeń (SID) po zainstalowaniu poprzednich wersji programu NTDSAI.DLL. W tym scenariuszu problem z kontrolką LdapPermissiveModify (LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID) powoduje, że usługa Active Directory niepoprawnie zwraca stan „SUKCES”, nawet jeśli zmiana członka grupy nie nastąpiła.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić uruchomienie urządzeń w przypadku ich uruchamiania za pomocą obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows (WDS) lub programu System Center Configuration Manager (SCCM). Błąd to: „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić uruchamianie urządzeń lub spowodować ich ciągłe ponowne uruchamianie, jeśli są one podłączone do domeny skonfigurowanej do używania obszaru MIT Kerberos. Dotknięte problemem są zarówno kontrolery domeny, jak i jej elementy członkowskie.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że następujące programy przestaną reagować:

  • Aplikacje utworzone w języku Visual Basic 6 (VB6).

  • Makra korzystające z języka Visual Basic for Applications (VBA).

  • Skrypty lub aplikacje korzystające z języka Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Może być również wyświetlany błąd „Nieprawidłowe wywołanie procedury”.

 • Rozwiązuje problem powodujący nadmierne użycie procesora (CPU), gdy użytkownicy przełączają aplikacje lub najeżdżają kursorem na pasek zadań.

 • Umożliwia inspekcję zdarzeń zabezpieczeń klientów zarządzanych za pomocą funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) w celu monitorowania zabezpieczeń i działań w odpowiedzi na zdarzenia.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Firma Microsoft odbiera zgłoszenia, że niewielka część użytkowników nie otrzymuje wyników przy korzystaniu z wyszukiwania z poziomu pulpitu systemu Windows. Może wystąpić wysokie użycie procesora przez proces SearchUI.exe. Ten problem występuje tylko na urządzeniach, w których wyłączono wyszukiwanie w sieci Web przy użyciu wyszukiwania z poziomu pulpitu systemu Windows.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4515384.

Podczas tworzenia zrzutów ekranu lub używania podobnych narzędzi (takich jak narzędzie Wycinanie lub Wycinek i szkic) utworzone obrazy mogą mieć nienaturalny pomarańczowy odcień. Ten problem jest spowodowany przez tryb ochrony oczu oprogramowania Lenovo Vantage. Problem zaczął występować około 5 września 2019 roku.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące tego problemu, zapoznaj się z artykułem pomocy technicznej Lenovo Screenshots and Snips have an unnatural orange tint. Ten problem nie wymaga aktualizacji systemu Windows.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4515530) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do obszaru Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Produkt: Windows 10, wersja 1903 i nowsze

Klasyfikacja: Aktualizacja

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4512941

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×