Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym artykule opisano aktualizację GDR (General Distribution Release) dla programu Microsoft .NET Framework 4. Ta aktualizacja zawiera wszystkie poprzednie pakiety aktualizacji z artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base wymienionych w sekcji Informacje o zastępowaniu aktualizacji.

Ta aktualizacja rozwiązuje też pewne problemy, które nie zostały udokumentowane we wcześniej opublikowanych artykułach z bazy wiedzy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych problemów, zobacz sekcję Więcej informacji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

alternate textPobierz teraz pakiet programu Microsoft .NET Framework 4.

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji występuje kod błędu „0x643”

Aby rozwiązać błąd instalacji aktualizacji programu .NET Framework, zobacz inne metody w następującym artykule z bazy wiedzy:

976982 Błąd instalacji aktualizacji programu .NET Framework: 0x80070643 lub 0x643

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Oto problemy rozwiązywane za pomocą tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Problem 1

Przykładowy scenariusz:

 • Tworzysz aplikację dodatku opartą na programie Visual Studio 2010. Aplikacja dodatku wylicza kilka projektów za pomocą wątku w tle.

 • Uruchamiasz wystąpienie programu Microsoft Visual Studio 2010 i aplikacji dodatku.

 • Zostaje uruchomiona funkcja wyrzucania elementów bezużytecznych.

W tym scenariuszu wystąpienie programu Visual Studio 2010 może ulec awarii.

Problem 2
Przykładowy scenariusz:

 • Opracowujesz aplikację dodatku opartą na programie .NET Framework 4 dla programu Microsoft Office Excel.

 • Uruchamiasz aplikację dodatku i występuje zdarzenie Application.WorkbookBeforeSave.

W tym scenariuszu parametr SaveAsUI w tym zdarzeniu ma zawsze ustawioną wartość TRUE.

Problem 3Jeśli gdy komputer przechodzi w tryb uśpienia, na oknie aplikacji opartej na programie Visual Studio 2010 jest ustawiony fokus, po wznowieniu działania komputera występuje przeciek pamięci.

Problem 4
Gdy aplikacja WPF (Windows Presentation Foundation) oparta na programie .NET Framework 4 próbuje załadować dodatkowy tekst z pliku ttf, jest on wyświetlany niepoprawnie. Dodatkowo występuje naruszenie zasad dostępu i aplikacja ulega awarii.

Uwaga Informacje śledzenia stosu przypominają następujące:

06bdeafc 71086dd5 dwrite!TrueTypeRasterizer::Implementation::ReleaseSfntFragment()+0x1f
06bdeb5c 7108d327 dwrite!sfac_GetSbitBitmap()+0x428
06bdec10 7108d4d8 dwrite!GetSbitComponent()+0xb5

Problem 5
Aplikacja WPF oparta na programie .NET Framework 4 na ekranie wielodotykowym ulega awarii lub proces *.vshost.exe ulega awarii po wykonaniu manipulacji dotykiem w tej aplikacji. Na przykład aplikacja ulega awarii przy próbie przewinięcia w górę lub w dół.

Problem 6
Próba wybrania wielu elementów w oknie Oczekujące zmiany w programie Visual Studio 2010 powoduje zniknięcie środowiska Visual Studio IDE bez wygenerowania błędu programu Dr. Watson.

Problem 7
Przykładowy scenariusz:

 • Program Visual Studio 2010 działa w 64-bitowym systemie operacyjnym.

 • Debugujesz aplikację.

 • Włączasz zarządzanych asystentów debugowania (asystentów MDA).

 • Próbujesz zamknąć aplikację w środowisku IDE.

W tym scenariuszu asystent MDA raceOnRCWCleanup działa niepoprawnie.

Problem 8
W przypadku przewijania w aplikacji WPF opartej na programie .NET Framework 4 podczas formatowania tekstu w kontrolce kart aplikacja działa wolno.

Problem 9
W przypadku próby hostowania strony sieci Web z właściwością targetFramework ustawioną na program .NET Framework w środowisku Server Core jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

Opis: Wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracji wymaganego do obsługi tego żądania. Przejrzyj szczegóły dotyczące konkretnego błędu poniżej i odpowiednio zmodyfikuj plik konfiguracji.

Komunikat o błędzie analizatora składni: Atrybut targetFramework w elemencie <compilation> pliku Web.config jest używany tylko do wersji docelowej 4.0 lub nowszej programu .NET Framework (na przykład <compilation targetFramework="4.0">). Obecnie atrybut targetFramework odwołuje się do wersji, która jest nowsza niż zainstalowana wersja programu .NET Framework. Określ prawidłową wersję docelową programu .NET Framework lub zainstaluj wymaganą wersję programu .NET Framework.

Błąd źródła:
Wiersz 2: <configuration>
Wiersz 3: <system.web>
Wiersz 4: <compilation debug="false" targetFramework=".NETFramework, version=v4.0" />
Wiersz 5: </system.web>Wiersz 6: </configuration>


Problem 10
Symptom

Przykładowy scenariusz:

 • Tworzysz aplikację programu Visual Studio 2010 zawierającą bazę danych Dataset.

 • Usuwasz kilka tabel z Projektanta obiektów Dataset.

 • Sprawdzasz kolejność tabel w Projektancie obiektów Dataset.

W tym scenariuszu tabele są posortowane niepoprawnie.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu błędu w klasie TableAdapterManager w programie Visual Studio 2010.

Problem 11
Gdy klient żąda usługi sieci Web RESTful w pliku asmx lub svc za pomocą potoku ASP.NET i obsługi adresów URL bez rozszerzeń, stan żądania może się niepoprawnie zmienić.

Problem 12
W programie .NET Framework 4 metody Application_Start i PreAppStart nie mają dostępu do metody HttpUtility.HtmlEncode i powiązanych interfejsów API.

Problem 13
Próba uruchomienia aplikacji Microsoft Visual C# lub Microsoft Visual Basic kończy się niepowodzeniem, jeśli model EDM (Entity Data Model) odwołuje się do projektu bazy danych. Ponadto funkcje debugowania aplikacji nie działają.

Problem 14
Podczas używania dostawców SQL występują następujące problemy:

 • Zgłaszany jest wyjątek w wątku wyrzucania elementów bezużytecznych.

 • Występuje błąd programu Dr. Watson i jest zwracany komunikat o błędzie podobny do następującego:

  Aplikacja: webdev.webserver20.exe

  Obwiniany symbol:

  SYSTEM.DATA.NI.DLL!System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.PrePush

  Kod wyjątku: system.invalidoperationexception

  Podtyp zdarzenia: Clr20r3

 • Proces w3wp.exe ulega awarii.

  Uwaga Proces w3wp.exe jest procesem hostingu sieci Web.


Problem 15
Symptom

Klasa SqlDataSource nie obsługuje parametru używanego do uzyskania dostępu do danych w bazie danych programu Microsoft SQL Server Compact Edition.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że program Microsoft SQL Server Compact Edition nie obsługuje parametrów w klasie SqlDataSource.

Problem 16
Symptom

Przy próbie uruchomienia strony sieci Web ASP.NET jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

Element HttpContext.User powinien być typu MyWindowsPrincipal.


Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że program obsługi Extensionless URL przekazuje nadrzędny interfejs IHttpUser do żądania podrzędnego. Dlatego żądanie podrzędne pomija proces uwierzytelniania.

Problem 17
Przykładowy scenariusz:

 • Projekt oparty na programie Visual Studio 2010 zawiera model EDM (Entity Data Model). Model EDM odwołuje się do bazy danych średnich lub dużych rozmiarów. Na przykład baza danych zawiera 500 tabel.

 • Próbujesz odtworzyć tabele.

W tym scenariuszu odtwarzanie tabel wymaga wiele czasu. Na przykład 500 tabel jest odtwarzanych przez 14 minut.

Problem 18
Przykładowy scenariusz:

 • Na komputerze z programem Internet Information Services (IIS) 6.0 instalujesz program Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) Beta.

 • Ustawiasz tryb izolacji IIS 5.0.

 • Hostujesz stronę sieci Web w programie IIS 6.0.

W tym scenariuszu przy próbie uzyskania dostępu do strony sieci Web jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

503 — Usługa niedostępna.


Problem 19
Po zainstalowaniu pakietu poprawek dotyczącego programu .NET Framework 4 wszystkie usługi hostowane w usługach Windows Process Activation Services (nazywanych też WAS) mogą być wyłączone. Ponadto te usługi mogą zostać ponownie uruchomione dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Przykładem usługi jest hostowana w usługach WAS usługa WCF (Windows Communication Foundation).

Oto dotknięte tym problemem usługi aktywacji:

 • Aktywacja bez HTTP

  • Aktywacja za pośrednictwem kolejkowania wiadomości

  • Aktywacja za pośrednictwem nazwanych potoków

  • Aktywacja TCP

 • Udostępnianie portów TCP


Problem 20
Przykładowy scenariusz:

 • Witryna sieci Web ASP.NET zawiera usługę WCF. Obiektem docelowym witryny sieci Web jest wcześniejsza wersja programu .NET Framework 4.

 • W kreatorze Publikowanie witryny sieci Web w programie Visual Studio 2010 nie zostało zaznaczone pole wyboru Włącz możliwość aktualizacji dla tej witryny wstępnie skompilowanej.

 • Witryna sieci Web zostaje opublikowana.

 • Do usługi WCF próbuje uzyskać dostęp klient.

W tym scenariuszu usługa WCF nie odpowiada na żądanie klienta. Ponadto plik o rozszerzeniu svc.compile zawiera niepoprawne odwołanie do programu .NET Framework 4.

Uwaga Plik o rozszerzeniu svc.compile jest generowany przez proces publikowania.

Problem 21Przykładowy scenariusz:

 • Powiązujesz polecenie Windows.AutoHide ze skrótem klawiaturowym.

 • W programie Visual Studio 2010 ustawiasz fokus na przełączanym oknie narzędzi. Na przykład fokus jest umieszczany na oknie Eksploratora rozwiązań.

 • Naciskasz skrót klawiaturowy.

W tym scenariuszu okno zostaje ukryte. Jednak po ponownym naciśnięciu klawisza okno nie powraca zgodnie z przełączeniem.

Problem 22Podczas debugowania aplikacji w programie Visual Studio 2010 w oknie Dane wyjściowe jest wyświetlanych wiele komunikatów informacji pełnej przypominających poniższe:

*** HR: zainicjowane: -2147024774 -2147024774

*** Plik źródłowy: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\copyout.cpp, wiersz 1302 

*** HR: propagowane: -2147024774

*** Plik źródłowy: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\enumidentityattribute.cpp, wiersz 144

Problem 23 Scenariusz: na komputerze jest tworzona aplikacja, która jest następnie publikowana na innym komputerze. W przypadku dołączania aplikacji za pomocą programu Visual Studio 2010 nie można wyświetlić metod zarządzanych z powodu braku symboli dla zestawów.

Przyczyną tego problemu jest to, że plik pdb, który zawiera informacje o symbolach, nie jest kopiowany z folderu bin do folderu kopii w tle.

Problem 24W projekcie Visual Basic jest używana przestrzeń nazw My. Po dodaniu do projektu jawnego odwołania do składnika Microsoft.VisualBasic.dll przestrzeń nazw My nie może działać poprawnie. Może na przykład zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

Element „Aplikacja” nie jest członkiem elementu „My”.

Problem 25 Zainstalowanie poprawki programu ASP.NET 4.0 powoduje wyzwolenie polecenia aspnet_regiis –iru. Następnie usuwane są niektóre klucze rejestru programu ASP.NET.

Problem 26Zażądanie pliku xap przez program Cassini w programie Visual Studio 2010 skutkuje zwróceniem odpowiedzi o typie MIME „application/octet-stream” zamiast o oczekiwanym typie „application/x-silverlight-app”.

Problem 27 W środowisku Visual Studio 2010 IDE do procesu sqlservr.exe zostaje dołączony debuger. Przy funkcji zarządzanej SQL lub zarządzanej procedurze składowanej zostaje ustawiony punkt przerwania. Plik symboli zostaje załadowany poprawnie i pojawia się gruba czerwona kropka. Jednak program Visual Studio nie przerywa działania w punkcie przerwania.

Problem 28
W systemie operacyjnym bez środowiska wykonawczego języka Visual Basic zostaje uruchomiona aplikacja Visual Basic zawierająca zestaw Visual Basic Core. Jeśli aplikacja zawiera instrukcję SyncLock dla zmiennej typu Object, może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:

błąd BC35000: Żądana operacja jest niedostępna, ponieważ funkcja biblioteki wykonawczej „Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.ObjectFlowControl.CheckForSyncLockOnValueType” nie jest zdefiniowana.

Problem 29 W przypadku uruchomienia aplikacji Visual Basic zawierającej zestaw Visual Basic Core nie można poprawnie wykonać kodu używającego stałych z klasy Microsoft.VisualBasic.Constants. Podczas wykonywania tego kodu może zostać zwrócony na przykład następujący komunikat o błędzie:

błąd BC30059: Wymagane jest wyrażenie stałe.

Przyczyną tego problemu jest to, że stałe są osadzone jako normalne pola, a nie jako pola stałych.

Problem 30 W starszym trybie zabezpieczeń dostępu kodu (CAS, Code Access Security) zostaje wdrożona witryna sieci Web ASP.NET oparta na programie .NET Framework 4. Witryna sieci Web zostaje skonfigurowana z zaufaniem częściowym. Przy próbie zażądania tej witryny sieci Web może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

[SecurityException: Żądanie uprawnienia typu System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=<identyfikator_tokenu> nie powiodło się].

Problem 31 Aktualizacja zabezpieczeń opisana w artykule KB974417 jest instalowana, gdy katalogi w folderze GAC, zawierającym zestaw System.EnterpriseServices.dll, są zablokowane lub gdy zestaw jest używany. W tym scenariuszu instalacja aktualizacji zabezpieczeń kończy się niepowodzeniem, a komputer zostaje uszkodzony.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2260913 POPRAWKA: Aktualizacja programu .NET Framework może zakończyć się niepowodzeniem i mogą zostać usunięte niektóre pliki z pamięci podręcznej GAC (strona może być w języku angielskim)

Problem 32 Pewne niezastrzeżone potwierdzenia z typów ASP.NET mogą generować ryzyko podniesienia uprawnień użytkownika z zaufaniem częściowym do poziomu użytkownika z zaufaniem pełnym.

Problem 33 Uproszczony paradygmat aplikacji sieci Web o nazwie Plan 9 MVC jest publikowany częściej niż program ASP.NET. Jednak od wersji 2 wersje nie są ustawiane jako mające zaufanie pełne. Dlatego wiele funkcji wymagających zaufania pełnego nie może działać poprawnie.

Ta aktualizacja ustawia zaufanie pełne dla wersji składnika Plan 9 nowszych niż wersja 2.

Problem 34
Stała w typie wyliczania poziomu urządzenia w kodzie źródłowym różni się od podanej w specyfikacji.

Ta aktualizacja zapewnia spójność stałych.

Problem 35 Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy powoduje wymuszenie zamknięcia usługi Windows Communication Foundation (WCF) przez hosta zdalnego. Ten problem występuje, gdy w pliku Web.config usługi WCF jest ustawiony wysoki lub średni poziom zaufania.

2449742 MS11-NNN: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2: 8 lutego 2011

Funkcje wprowadzane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacjiTen pakiet zbiorczy aktualizacji wprowadza następujące funkcje powiązane z programem .NET Framework 4.

Funkcja 1Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia programowi ASP.NET obsługę wielu systemów konfiguracji programu IIS w trybie projektowania. Dlatego program Visual Studio Web Designer obsługuje program IIS Express. Dodatkowo program Visual Studio Web Designer umożliwia różnym projektom rozwiązań programu Visual Studio współdziałać z różnymi wersjami programu IIS.

Funkcja 2Gdy jest weryfikowany zestaw pamięci podręcznej działającej w tle zmieniany w łącze symboliczne do tego samego pliku, nie jest sprawdzany rozmiar zestawu. Z tego powodu program ASP.NET używa funkcji optymalizacji na potrzeby współużytkowanego hostingu sieci Web.

Funkcja 3Nowa składnia umożliwia zdefiniowane kontrolki TextBox zgodnej z językiem HTML5. Na przykład w poniższym kodzie zdefiniowano kontrolkę TextBox zgodną z językiem HTML5:

<asp:TextBox runat="serwer" type="typ-HTML5" />

Funkcja 4Do kompilatora języka Visual Basic dodano nowy przełącznik pozwalający wyeliminować zależność bibliotek od środowiska wykonawczego języka Visual Basic. We wcześniejszych wersjach programu .NET Framework do wszystkich aplikacji Visual Basic była automatycznie dodawana zależność od środowiska wykonawczego. Ta zależność znajdowała się w pliku biblioteki wykonawczej języka Visual Basic: Microsoft.VisualBasic.dll. Ta aktualizacja dodaje opcję wiersza polecenia, którą można ustawić w celu usunięcia tej zależności. Po ustawieniu tego przełącznika część funkcji środowiska wykonawczego języka Visual Basic jest osadzana w aplikacji, a inne funkcje przestają być dostępne.

Funkcja 5Wprowadzono zmiany w celu obsługi bibliotek przenośnych. Te zmiany obejmują aktualizacje interfejsów API i modyfikacje integratorów. Ta aktualizacja pozwala środowisku CLR na pomyślne tworzenie powiązań z bibliotekami przenośnymi, dzięki czemu ta sama biblioteka DLL może działać w programie .NET Framework 4, w środowisku Silverlight, na konsoli Xbox i w systemie Windows Phone. Ta aktualizacja dodaje publiczne interfejsy API środowiska Silverlight do programu .NET Framework 4 w tej samej lokalizacji. Podpisy interfejsów API pozostaną spójne na całej platformie. Wszystkie modyfikacje są w 100% zgodne i spowodują przerwania żadnego istniejącego kodu.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące tej aktualizacjiPoniższa lista zawiera wymagania wstępne związane z instalowaniem tej aktualizacji:

 • Do zastosowania tej aktualizacji jest wymagane wcześniejsze zainstalowanie programu .NET Framework 4 lub .NET Framework 4 Client Profile.

 • Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  Pobierz pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 4.5

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacjiAby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z następującym dokumentem o przełącznikach wiersza polecenia Instalatora Windows:

227091 Przełączniki wiersza polecenia Instalatora systemu Microsoft Windows

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Informacje o Instalatorze Windows

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomieniaO ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu. Jednak zainstalowanie tej aktualizacji powoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z programem Internet Information Services (IIS).

Informacje o zastępowaniu aktualizacji Ta aktualizacja zastępuje następujące poprawki:

2183292 POPRAWKA: Komunikat o błędzie „ Wysyłanie poczty nie powiodło się” podczas wysyłania wiadomości e-mail przez aplikację opartą na programie .NET Framework 4 i używającą klasy System.Net.Mail.SmtpClient, gdy rozmiar załącznika przekracza 3 MB (strona może być w języku angielskim)

2413613 Menu skrótów może być widoczne daleko od wskaźnika myszy w trakcie działania aplikacji Windows Presentation Foundation opartej na programie .NET Framework 4

2298853 POPRAWKA: Błąd programu Visual Studio 2010: "Błąd 1 błąd MSB4014: Kompilacja została nieoczekiwanie zatrzymana z powodu błędu wewnętrznego” (strona może być w języku angielskim)

2461678 Awaria aplikacji WPF opartej na programie .NET Framework 4, gdy obiekt źródłowy powiązania danych w kontrolce jest elementem zdefiniowanym poza zakresem nazw kontrolki (strona może być w języku angielskim)

2484841 POPRAWKA: Aplikacja WPF oparta na programie .NET Framework 4.0 może przestać odpowiadać po kliknięciu kontrolki prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia kontrolki podręcznej


Informacje dotyczące wykrywania aktualizacji
Pakiet w wersji 2 w tym artykule z bazy wiedzy tworzy te same klucze wykrywania co pakiet w wersji 1. Jest to znany problem dotyczący tej aktualizacji. Jeśli aplikacja zależy od wersji 2 tej aktualizacji, można sprawdzić poniższe klucze rejestru na podstawie profilu programu .NET Framework 4 zainstalowanego na komputerze. Następnie można ustalić, czy na komputerze zainstalowano aktualizację KB2468871 w wersji 2.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Odszukaj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru, zgodnie z używaną wersją systemu operacyjnego i architekturą:

  • W przypadku wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x86 zbadaj jeden z następujących podkluczy:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\

  • W przypadku wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x64 zbadaj jeden z następujących podkluczy:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\


Wersja globalna tej aktualizacji jest instalowana przy użyciu pakietu Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Na potrzeby wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

W przypadku składnika GDR programu .NET Framework 4

Wersje x86 programu Microsoft .NET Framework 4:

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.233

30,048

06-Apr-2011

23:16

x86

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.233

32,592

06-Apr-2011

23:16

x86

Clr.dll

4.0.30319.233

6,735,176

06-Apr-2011

23:48

x86

Clrjit.dll

4.0.30319.233

385,864

06-Apr-2011

23:48

x86

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.233

1,069,936

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.csharp.targets

Not Applicable

13,031

22-Mar-2011

11:17

Not Applicable

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.233

39,808

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.visualbasic.targets

Not Applicable

13,630

22-Mar-2011

11:17

Not Applicable

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

22-Mar-2011

11:17

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.233

1,142,104

06-Apr-2011

23:48

x86

Mscordbi.dll

4.0.30319.233

955,728

06-Apr-2011

23:48

x86

Mscorlib.dll

4.0.30319.233

5,197,648

06-Apr-2011

23:48

x86

Nlssorting.dll

4.0.30319.233

56,656

06-Apr-2011

23:48

x86

Presentationcore.dll

4.0.30319.233

3,788,128

06-Apr-2011

23:48

x86

Presentationframework.dll

4.0.30319.233

6,428,520

06-Apr-2011

23:48

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.233

191,840

06-Apr-2011

23:48

x86

Sos.dll

4.0.30319.233

517,448

06-Apr-2011

23:48

x86

System.core.dll

4.0.30319.233

1,354,584

06-Apr-2011

23:48

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.233

810,352

06-Apr-2011

23:16

x86

System.dll

4.0.30319.233

3,510,600

06-Apr-2011

23:48

x86

System.net.dll

4.0.30319.233

236,880

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.233

175,992

06-Apr-2011

23:16

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.233

6,097,256

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.233

326,000

06-Apr-2011

23:16

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.233

1,862,504

06-Apr-2011

23:16

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.233

11,120

06-Apr-2011

23:48

x86

System_design.dll

4.0.30319.233

5,097,304

06-Apr-2011

23:16

x86

System_web.dll

4.0.30319.233

5,226,832

06-Apr-2011

23:16

x86

System_xml.dll

4.0.30319.233

2,207,568

06-Apr-2011

23:48

x86

Webengine.dll

4.0.30319.233

14,160

06-Apr-2011

23:16

x86

Webengine4.dll

4.0.30319.233

495,440

06-Apr-2011

23:16

x86

Windowsbase.dll

4.0.30319.233

1,368,920

06-Apr-2011

23:48

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.233

1,663,320

06-Apr-2011

23:48

x86

Wpftxt.dll

4.0.30319.233

916,312

06-Apr-2011

23:48

x86

_023.vbc.exe

10.0.30319.233

2,261,832

06-Apr-2011

23:48

x86

Wersje x64 programu Microsoft .NET Framework 4:

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.233

29,024

07-Apr-2011

00:26

x64

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.233

40,784

07-Apr-2011

00:26

x64

Clr.dll

4.0.30319.233

9,800,008

07-Apr-2011

00:45

x64

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.233

1,069,936

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.233

39,808

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

04-Mar-2011

05:18

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.233

1,513,816

07-Apr-2011

00:45

x64

Mscordbi.dll

4.0.30319.233

1,453,392

07-Apr-2011

00:45

x64

Mscorlib.dll

4.0.30319.233

4,967,248

07-Apr-2011

00:45

x64

Nlssorting.dll

4.0.30319.233

67,920

07-Apr-2011

00:45

x64

Presentationcore.dll

4.0.30319.233

3,824,480

07-Apr-2011

00:45

x64

Presentationframework.dll

4.0.30319.233

6,428,520

06-Apr-2011

23:48

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.233

260,448

07-Apr-2011

00:45

x64

Sos.dll

4.0.30319.233

597,832

07-Apr-2011

00:45

x64

System.core.dll

4.0.30319.233

1,354,584

06-Apr-2011

23:48

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.233

810,352

06-Apr-2011

23:16

x86

System.dll

4.0.30319.233

3,510,600

06-Apr-2011

23:48

x86

System.net.dll

4.0.30319.233

236,880

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.233

175,992

06-Apr-2011

23:16

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.233

6,097,256

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.233

326,000

06-Apr-2011

23:16

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.233

1,862,504

06-Apr-2011

23:16

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.233

11,120

06-Apr-2011

23:48

x86

System_design.dll

4.0.30319.233

5,097,304

06-Apr-2011

23:16

x86

System_web.dll

4.0.30319.233

5,196,112

07-Apr-2011

00:26

x64

System_xml.dll

4.0.30319.233

2,207,568

06-Apr-2011

23:48

x86

Webengine.dll

4.0.30319.233

15,696

07-Apr-2011

00:26

x64

Webengine4.dll

4.0.30319.233

720,720

07-Apr-2011

00:26

x64

Windowsbase.dll

4.0.30319.233

1,368,920

06-Apr-2011

23:48

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.233

2,153,816

07-Apr-2011

00:45

x64

Wpftxt.dll

4.0.30319.233

1,221,464

07-Apr-2011

00:45

x64

_023.vbc.exe

10.0.30319.233

3,235,656

07-Apr-2011

00:45

x64

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.233

30,048

06-Apr-2011

23:16

x86

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.233

32,592

06-Apr-2011

23:16

x86

Clr.dll

4.0.30319.233

6,735,176

06-Apr-2011

23:48

x86

Clrjit.dll

4.0.30319.233

385,864

06-Apr-2011

23:48

x86

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.233

1,069,936

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.csharp.targets

Not Applicable

13,031

22-Mar-2011

11:17

Not Applicable

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.233

39,808

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.visualbasic.targets

Not Applicable

13,630

22-Mar-2011

11:17

Not Applicable

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

04-Mar-2011

05:18

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.233

1,142,104

06-Apr-2011

23:48

x86

Mscordbi.dll

4.0.30319.233

955,728

06-Apr-2011

23:48

x86

Mscorlib.dll

4.0.30319.233

5,197,648

06-Apr-2011

23:48

x86

Nlssorting.dll

4.0.30319.233

56,656

06-Apr-2011

23:48

x86

Presentationcore.dll

4.0.30319.233

3,788,128

06-Apr-2011

23:48

x86

Presentationframework.dll

4.0.30319.233

6,428,520

06-Apr-2011

23:48

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.233

191,840

06-Apr-2011

23:48

x86

Sos.dll

4.0.30319.233

517,448

06-Apr-2011

23:48

x86

System.core.dll

4.0.30319.233

1,354,584

06-Apr-2011

23:48

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.233

810,352

06-Apr-2011

23:16

x86

System.dll

4.0.30319.233

3,510,600

06-Apr-2011

23:48

x86

System.net.dll

4.0.30319.233

236,880

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.233

175,992

06-Apr-2011

23:16

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.233

6,097,256

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.233

326,000

06-Apr-2011

23:16

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.233

1,862,504

06-Apr-2011

23:16

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.233

11,120

06-Apr-2011

23:48

x86

System_design.dll

4.0.30319.233

5,097,304

06-Apr-2011

23:16

x86

System_web.dll

4.0.30319.233

5,226,832

06-Apr-2011

23:16

x86

System_xml.dll

4.0.30319.233

2,207,568

06-Apr-2011

23:48

x86

Webengine.dll

4.0.30319.233

14,160

06-Apr-2011

23:16

x86

Webengine4.dll

4.0.30319.233

495,440

06-Apr-2011

23:16

x86

Windowsbase.dll

4.0.30319.233

1,368,920

06-Apr-2011

23:48

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.233

1,663,320

06-Apr-2011

23:48

x86

Wpftxt.dll

4.0.30319.233

916,312

06-Apr-2011

23:48

x86

_023.vbc.exe

10.0.30319.233

2,261,832

06-Apr-2011

23:48

x86

Wersje IA-64 programu Microsoft .NET Framework 4:

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.233

29,024

07-Apr-2011

01:26

IA-64

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.233

80,208

07-Apr-2011

01:26

IA-64

Clr.dll

4.0.30319.233

19,388,232

07-Apr-2011

01:48

IA-64

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.233

1,069,936

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.233

39,808

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

22-Mar-2011

07:13

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.233

3,757,400

07-Apr-2011

01:48

IA-64

Mscordbi.dll

4.0.30319.233

3,293,520

07-Apr-2011

01:48

IA-64

Mscorlib.dll

4.0.30319.233

4,466,000

07-Apr-2011

01:48

IA-64

Nlssorting.dll

4.0.30319.233

144,208

07-Apr-2011

01:48

IA-64

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.233

543,072

07-Apr-2011

01:48

IA-64

Sos.dll

4.0.30319.233

1,203,528

07-Apr-2011

01:48

IA-64

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.233

810,352

06-Apr-2011

23:16

x86

System.dll

4.0.30319.233

3,510,600

06-Apr-2011

23:48

x86

System.net.dll

4.0.30319.233

236,880

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.233

175,992

06-Apr-2011

23:16

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.233

6,097,256

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.233

326,000

06-Apr-2011

23:16

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.233

1,862,504

06-Apr-2011

23:16

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.233

11,120

06-Apr-2011

23:48

x86

System_design.dll

4.0.30319.233

5,097,304

06-Apr-2011

23:16

x86

System_web.dll

4.0.30319.233

4,815,184

07-Apr-2011

01:26

IA-64

System_xml.dll

4.0.30319.233

2,207,568

06-Apr-2011

23:48

x86

Webengine.dll

4.0.30319.233

25,424

07-Apr-2011

01:26

IA-64

Webengine4.dll

4.0.30319.233

1,340,752

07-Apr-2011

01:26

IA-64

_023.vbc.exe

10.0.30319.233

6,428,488

07-Apr-2011

01:48

IA-64

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.233

30,048

06-Apr-2011

23:16

x86

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.233

32,592

06-Apr-2011

23:16

x86

Clr.dll

4.0.30319.233

6,735,176

06-Apr-2011

23:48

x86

Clrjit.dll

4.0.30319.233

385,864

06-Apr-2011

23:48

x86

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.233

1,069,936

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.csharp.targets

Not Applicable

13,031

22-Mar-2011

11:17

Not Applicable

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.233

39,808

06-Apr-2011

23:16

x86

Microsoft.visualbasic.targets

Not Applicable

13,630

22-Mar-2011

11:17

Not Applicable

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

22-Mar-2011

07:13

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.233

1,142,104

06-Apr-2011

23:48

x86

Mscordbi.dll

4.0.30319.233

955,728

06-Apr-2011

23:48

x86

Mscorlib.dll

4.0.30319.233

5,197,648

06-Apr-2011

23:48

x86

Nlssorting.dll

4.0.30319.233

56,656

06-Apr-2011

23:48

x86

Presentationcore_x86.dll

4.0.30319.233

3,788,128

06-Apr-2011

23:48

x86

Presentationframework_x86.dll

4.0.30319.233

6,428,520

06-Apr-2011

23:48

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.233

191,840

06-Apr-2011

23:48

x86

Sos.dll

4.0.30319.233

517,448

06-Apr-2011

23:48

x86

System.core.dll

4.0.30319.233

1,354,584

06-Apr-2011

23:48

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.233

810,352

06-Apr-2011

23:16

x86

System.dll

4.0.30319.233

3,510,600

06-Apr-2011

23:48

x86

System.net.dll

4.0.30319.233

236,880

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.233

175,992

06-Apr-2011

23:16

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.233

6,097,256

06-Apr-2011

23:48

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.233

326,000

06-Apr-2011

23:16

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.233

1,862,504

06-Apr-2011

23:16

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.233

11,120

06-Apr-2011

23:48

x86

System_design.dll

4.0.30319.233

5,097,304

06-Apr-2011

23:16

x86

System_web.dll

4.0.30319.233

5,226,832

06-Apr-2011

23:16

x86

System_xml.dll

4.0.30319.233

2,207,568

06-Apr-2011

23:48

x86

Webengine.dll

4.0.30319.233

14,160

06-Apr-2011

23:16

x86

Webengine4.dll

4.0.30319.233

495,440

06-Apr-2011

23:16

x86

Windowsbase.dll

4.0.30319.233

1,368,920

06-Apr-2011

23:48

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.233

1,663,320

06-Apr-2011

23:48

x86

Wpftxt.dll

4.0.30319.233

916,312

06-Apr-2011

23:48

x86

_023.vbc.exe

10.0.30319.233

2,261,832

06-Apr-2011

23:48

x86

W przypadku składnika LDR programu .NET Framework 4

Wersje x86 programu Microsoft .NET Framework 4:

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.450

30,048

02-Apr-2011

09:36

x86

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.450

32,592

02-Apr-2011

09:36

x86

Clr.dll

4.0.30319.450

6,735,176

01-Apr-2011

19:26

x86

Clrjit.dll

4.0.30319.450

385,864

01-Apr-2011

19:26

x86

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.450

1,069,936

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.csharp.targets

Not Applicable

13,031

01-Mar-2011

07:32

Not Applicable

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.450

39,808

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.visualbasic.targets

Not Applicable

13,630

01-Mar-2011

07:32

Not Applicable

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

01-Mar-2011

07:32

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.450

1,142,616

01-Apr-2011

19:26

x86

Mscordbi.dll

4.0.30319.450

955,216

01-Apr-2011

19:26

x86

Mscorlib.dll

4.0.30319.450

5,197,648

01-Apr-2011

19:26

x86

Nlssorting.dll

4.0.30319.450

56,144

01-Apr-2011

19:26

x86

Presentationcore.dll

4.0.30319.450

3,789,152

01-Apr-2011

19:26

x86

Presentationframework.dll

4.0.30319.450

6,431,080

01-Apr-2011

19:26

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.450

191,840

01-Apr-2011

19:26

x86

Setup.exe

10.0.30319.450

78,152

01-Apr-2011

13:13

x86

Setupengine.dll

10.0.30319.450

809,304

01-Apr-2011

13:13

x86

Setupui.dll

10.0.30319.450

295,248

01-Apr-2011

13:13

x86

Sos.dll

4.0.30319.450

516,936

01-Apr-2011

19:26

x86

System.core.dll

4.0.30319.450

1,354,584

01-Apr-2011

19:26

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.450

810,352

02-Apr-2011

09:36

x86

System.dll

4.0.30319.450

3,511,112

01-Apr-2011

19:26

x86

System.net.dll

4.0.30319.450

236,880

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.450

175,992

02-Apr-2011

09:36

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.450

6,100,328

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.450

326,000

02-Apr-2011

09:36

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.450

1,862,504

02-Apr-2011

09:36

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.450

11,120

01-Apr-2011

19:26

x86

System_design.dll

4.0.30319.450

5,097,816

02-Apr-2011

09:36

x86

System_web.dll

4.0.30319.450

5,227,344

02-Apr-2011

09:36

x86

System_xml.dll

4.0.30319.450

2,207,568

01-Apr-2011

19:26

x86

Webengine.dll

4.0.30319.450

14,160

02-Apr-2011

09:36

x86

Webengine4.dll

4.0.30319.450

495,440

02-Apr-2011

09:36

x86

Windowsbase.dll

4.0.30319.450

1,371,480

01-Apr-2011

19:26

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.450

1,663,320

01-Apr-2011

19:26

x86

Wpftxt.dll

4.0.30319.450

916,312

01-Apr-2011

19:26

x86

_023.vbc.exe

10.0.30319.450

2,261,320

01-Apr-2011

19:26

x86

Wersje x64 programu Microsoft .NET Framework 4:

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.450

29,024

02-Apr-2011

10:07

x64

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.450

40,784

02-Apr-2011

10:07

x64

Clr.dll

4.0.30319.450

9,801,544

02-Apr-2011

01:52

x64

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.450

1,069,936

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.450

39,808

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

15-Feb-2011

04:30

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.450

1,514,840

02-Apr-2011

01:52

x64

Mscordbi.dll

4.0.30319.450

1,453,392

02-Apr-2011

01:52

x64

Mscorlib.dll

4.0.30319.450

4,967,248

02-Apr-2011

01:52

x64

Nlssorting.dll

4.0.30319.450

67,408

02-Apr-2011

01:52

x64

Presentationcore.dll

4.0.30319.450

3,824,992

02-Apr-2011

01:52

x64

Presentationframework.dll

4.0.30319.450

6,431,080

01-Apr-2011

19:26

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.450

260,448

02-Apr-2011

01:52

x64

Sos.dll

4.0.30319.450

597,832

02-Apr-2011

01:52

x64

System.core.dll

4.0.30319.450

1,354,584

01-Apr-2011

19:26

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.450

810,352

02-Apr-2011

09:36

x86

System.dll

4.0.30319.450

3,511,112

01-Apr-2011

19:26

x86

System.net.dll

4.0.30319.450

236,880

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.450

175,992

02-Apr-2011

09:36

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.450

6,100,328

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.450

326,000

02-Apr-2011

09:36

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.450

1,862,504

02-Apr-2011

09:36

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.450

11,120

01-Apr-2011

19:26

x86

System_design.dll

4.0.30319.450

5,097,816

02-Apr-2011

09:36

x86

System_web.dll

4.0.30319.450

5,196,624

02-Apr-2011

10:07

x64

System_xml.dll

4.0.30319.450

2,207,568

01-Apr-2011

19:26

x86

Webengine.dll

4.0.30319.450

15,696

02-Apr-2011

10:07

x64

Webengine4.dll

4.0.30319.450

720,720

02-Apr-2011

10:07

x64

Windowsbase.dll

4.0.30319.450

1,371,480

01-Apr-2011

19:26

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.450

2,153,816

02-Apr-2011

01:52

x64

Wpftxt.dll

4.0.30319.450

1,221,464

02-Apr-2011

01:52

x64

_023.vbc.exe

10.0.30319.450

3,236,168

02-Apr-2011

01:52

x64

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.450

30,048

02-Apr-2011

09:36

x86

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.450

32,592

02-Apr-2011

09:36

x86

Clr.dll

4.0.30319.450

6,735,176

01-Apr-2011

19:26

x86

Clrjit.dll

4.0.30319.450

385,864

01-Apr-2011

19:26

x86

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.450

1,069,936

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.csharp.targets

Not Applicable

13,031

01-Mar-2011

07:32

Not Applicable

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.450

39,808

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.visualbasic.targets

Not Applicable

13,630

01-Mar-2011

07:32

Not Applicable

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

15-Feb-2011

04:30

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.450

1,142,616

01-Apr-2011

19:26

x86

Mscordbi.dll

4.0.30319.450

955,216

01-Apr-2011

19:26

x86

Mscorlib.dll

4.0.30319.450

5,197,648

01-Apr-2011

19:26

x86

Nlssorting.dll

4.0.30319.450

56,144

01-Apr-2011

19:26

x86

Presentationcore.dll

4.0.30319.450

3,789,152

01-Apr-2011

19:26

x86

Presentationframework.dll

4.0.30319.450

6,431,080

01-Apr-2011

19:26

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.450

191,840

01-Apr-2011

19:26

x86

Setup.exe

10.0.30319.450

78,152

01-Apr-2011

13:13

x86

Setupengine.dll

10.0.30319.450

809,304

01-Apr-2011

13:13

x86

Setupui.dll

10.0.30319.450

295,248

01-Apr-2011

13:13

x86

Sos.dll

4.0.30319.450

516,936

01-Apr-2011

19:26

x86

System.core.dll

4.0.30319.450

1,354,584

01-Apr-2011

19:26

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.450

810,352

02-Apr-2011

09:36

x86

System.dll

4.0.30319.450

3,511,112

01-Apr-2011

19:26

x86

System.net.dll

4.0.30319.450

236,880

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.450

175,992

02-Apr-2011

09:36

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.450

6,100,328

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.450

326,000

02-Apr-2011

09:36

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.450

1,862,504

02-Apr-2011

09:36

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.450

11,120

01-Apr-2011

19:26

x86

System_design.dll

4.0.30319.450

5,097,816

02-Apr-2011

09:36

x86

System_web.dll

4.0.30319.450

5,227,344

02-Apr-2011

09:36

x86

System_xml.dll

4.0.30319.450

2,207,568

01-Apr-2011

19:26

x86

Webengine.dll

4.0.30319.450

14,160

02-Apr-2011

09:36

x86

Webengine4.dll

4.0.30319.450

495,440

02-Apr-2011

09:36

x86

Windowsbase.dll

4.0.30319.450

1,371,480

01-Apr-2011

19:26

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.450

1,663,320

01-Apr-2011

19:26

x86

Wpftxt.dll

4.0.30319.450

916,312

01-Apr-2011

19:26

x86

_023.vbc.exe

10.0.30319.450

2,261,320

01-Apr-2011

19:26

x86

Wersje IA-64 programu Microsoft .NET Framework 4:

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.450

29,024

02-Apr-2011

10:33

IA-64

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.450

80,208

02-Apr-2011

10:33

IA-64

Clr.dll

4.0.30319.450

19,388,744

02-Apr-2011

08:22

IA-64

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.450

1,069,936

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.450

39,808

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

11-Feb-2011

22:48

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.450

3,758,424

02-Apr-2011

08:22

IA-64

Mscordbi.dll

4.0.30319.450

3,293,520

02-Apr-2011

08:22

IA-64

Mscorlib.dll

4.0.30319.450

4,466,000

02-Apr-2011

08:22

IA-64

Nlssorting.dll

4.0.30319.450

143,184

02-Apr-2011

08:22

IA-64

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.450

543,072

02-Apr-2011

08:22

IA-64

Setup.exe

10.0.30319.450

78,152

01-Apr-2011

13:13

x86

Setupengine.dll

10.0.30319.450

809,304

01-Apr-2011

13:13

x86

Setupui.dll

10.0.30319.450

295,248

01-Apr-2011

13:13

x86

Sos.dll

4.0.30319.450

1,203,016

02-Apr-2011

08:22

IA-64

System.core.dll

4.0.30319.450

1,354,584

01-Apr-2011

19:26

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.450

810,352

02-Apr-2011

09:36

x86

System.dll

4.0.30319.450

3,511,112

01-Apr-2011

19:26

x86

System.net.dll

4.0.30319.450

236,880

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.450

175,992

02-Apr-2011

09:36

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.450

6,100,328

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.450

326,000

02-Apr-2011

09:36

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.450

1,862,504

02-Apr-2011

09:36

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.450

11,120

01-Apr-2011

19:26

x86

System_design.dll

4.0.30319.450

5,097,816

02-Apr-2011

09:36

x86

System_web.dll

4.0.30319.450

4,815,696

02-Apr-2011

10:33

IA-64

System_xml.dll

4.0.30319.450

2,207,568

01-Apr-2011

19:26

x86

Webengine.dll

4.0.30319.450

25,424

02-Apr-2011

10:33

IA-64

Webengine4.dll

4.0.30319.450

1,340,752

02-Apr-2011

10:33

IA-64

_023.vbc.exe

10.0.30319.450

6,429,000

02-Apr-2011

08:22

IA-64

Aspnet_compiler.exe

4.0.30319.450

30,048

02-Apr-2011

09:36

x86

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.450

32,592

02-Apr-2011

09:36

x86

Clr.dll

4.0.30319.450

6,735,176

01-Apr-2011

19:26

x86

Clrjit.dll

4.0.30319.450

385,864

01-Apr-2011

19:26

x86

Microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.450

1,069,936

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.csharp.targets

Not Applicable

13,031

01-Mar-2011

07:32

Not Applicable

Microsoft.data.entity.build.tasks.dll

4.0.30319.450

39,808

02-Apr-2011

09:36

x86

Microsoft.visualbasic.targets

Not Applicable

13,630

01-Mar-2011

07:32

Not Applicable

Microsoft_build_commontypes.xsd

Not Applicable

195,804

11-Feb-2011

22:48

Not Applicable

Mscordacwks.dll

4.0.30319.450

1,142,616

01-Apr-2011

19:26

x86

Mscordbi.dll

4.0.30319.450

955,216

01-Apr-2011

19:26

x86

Mscorlib.dll

4.0.30319.450

5,197,648

01-Apr-2011

19:26

x86

Nlssorting.dll

4.0.30319.450

56,144

01-Apr-2011

19:26

x86

Presentationcore.dll

4.0.30319.450

3,789,152

01-Apr-2011

19:26

x86

Presentationframework.dll

4.0.30319.450

6,431,080

01-Apr-2011

19:26

x86

Servicemodelreg.exe

4.0.30319.450

191,840

01-Apr-2011

19:26

x86

Sos.dll

4.0.30319.450

516,936

01-Apr-2011

19:26

x86

System.core.dll

4.0.30319.450

1,354,584

01-Apr-2011

19:26

x86

System.data.entity.design.dll

4.0.30319.450

810,352

02-Apr-2011

09:36

x86

System.dll

4.0.30319.450

3,511,112

01-Apr-2011

19:26

x86

System.net.dll

4.0.30319.450

236,880

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.450

175,992

02-Apr-2011

09:36

x86

System.servicemodel.dll

4.0.30319.450

6,100,328

01-Apr-2011

19:26

x86

System.servicemodel.web.dll

4.0.30319.450

326,000

02-Apr-2011

09:36

x86

System.web.extensions.dll

4.0.30319.450

1,862,504

02-Apr-2011

09:36

x86

System.xml.serialization.dll

4.0.30319.450

11,120

01-Apr-2011

19:26

x86

System_design.dll

4.0.30319.450

5,097,816

02-Apr-2011

09:36

x86

System_web.dll

4.0.30319.450

5,227,344

02-Apr-2011

09:36

x86

System_xml.dll

4.0.30319.450

2,207,568

01-Apr-2011

19:26

x86

Webengine.dll

4.0.30319.450

14,160

02-Apr-2011

09:36

x86

Webengine4.dll

4.0.30319.450

495,440

02-Apr-2011

09:36

x86

Windowsbase.dll

4.0.30319.450

1,371,480

01-Apr-2011

19:26

x86

Wpfgfx.dll

4.0.30319.450

1,663,320

01-Apr-2011

19:26

x86

Wpftxt.dll

4.0.30319.450

916,312

01-Apr-2011

19:26

x86

_023.vbc.exe

10.0.30319.450

2,261,320

01-Apr-2011

19:26

x86


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×