Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat obniżania poziomu zabezpieczeń lub wyłączania funkcji zabezpieczeń na komputerze. Te zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Przed ich wprowadzeniem najlepiej dokonać oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc chronić komputer.

Podsumowanie

W tym artykule podano typowe metody ułatwiające rozwiązywanie problemów, które można napotkać podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail w programie Outlook lub Outlook Express.

Należy skorzystać z tych metod w przypadku napotkania następujących błędów:

Uwaga Jeśli zastosowanie typowych metod nie rozwiąże problemu, można wypróbować metody dodatkowe, podane w tabeli.

Komunikaty o błędach lub kody błędów

Metody dodatkowe

Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia.

Nie można znaleźć serwera. (Konto:nazwa konta, Serwer POP: „poczta”, Numer błędu: 0x800ccc0d).

Zadanie „nazwa serwera — Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd (0x800ccc0f): „Połączenie z serwerem zostało przerwane. Jeżeli problem będzie występować nadal, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP). Odpowiedź serwera: ? K”.

Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie. Mogło być to spowodowane: problemami z serwerem, problemami z siecią lub długim okresem nieaktywności. Konto: Nazwa konta, serwer: „nazwa serwera”, Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: „+OK”, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800ccc0f.

Zadanie „nazwa serwera SMTP — Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd (0x80042109): „Program Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli komunikat ten będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP)”.

Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP) — 0x8004210a.

Zwiększ ustawienie limitu czasu serwera.

Przekroczono limit czasu podczas komunikowania się z serwerem — 0x800ccc19.

Zwiększ ustawienie limitu czasu serwera.

Kody błędów: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.

Kod błędu: 0x8007000c

Uruchom narzędzie do naprawy konfiguracji MAPI.

Kod błędu: 0x800C013b

Utwórz ponownie plik Sent Items.dbx.

Kod błędu: 0x8004210b

Zweryfikuj adresy e-mail SMTP na liście dystrybucyjnej.


Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, należy skorzystać z jednej lub kilku z poniższych metod. Po zastosowaniu danej metody należy wysłać do siebie testową wiadomość e-mail, aby upewnić się, że można wysyłać i odbierać wiadomości bez otrzymywania komunikatu o błędzie. Jeśli błąd będzie nadal występować, należy wypróbować kolejną metodę.

 

Podejrzane wiadomości e-mail mogą blokować odebranie komunikatu o błędzie w programie Outlook. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości e-mail należy ją usunąć za pomocą jednej z następujących metod:

 • Przejdź do skrzynki pocztowej przy użyciu internetowego programu poczty e-mail oferowanego przez usługodawcę internetowego. Następnie usuń wiadomości e-mail.

 • Zwróć się do usługodawcy internetowego z prośbą o usunięcie tych wiadomości e-mail.

 

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. To obejście użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Należy skonfigurować oprogramowanie zapory umożliwiające dostęp do Internetu następującym plikom:

 • Outlook.exe (w przypadku programu Outlook)

 • Msimn.exe (w przypadku programu Outlook Express)

Domyślnie dostęp dla ruchu wychodzącego jest obsługiwany w porcie 25, a dostęp dla ruchu przychodzącego — w porcie 110. W razie braku pewności co do wyboru portów należy skontaktować się z usługodawcą internetowym lub administratorem systemu.

Więcej informacji dotyczących programów McAfee Personal Firewall i Norton Personal Firewall (Symantec)

Instrukcje dotyczące konfigurowania programu McAfee Personal Firewall znajdują się w witrynie firmy McAfee w sieci Web.

Można również usunąć program McAfee Personal Firewall i zainstalować go ponownie. Dzięki ponownej instalacji programy Outlook i Outlook Express będą miały dostęp do Internetu, ponieważ proces ten obejmuje utworzenie na nowo pliku sygnatur używanego przez zaporę.

W przypadku korzystania z oprogramowania Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security lub Norton SystemWorks firmy Symantec w celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Symantec dotyczącą produktów, aby uzyskać instrukcję uaktualnienia lub ponownego skonfigurowania produktu.

Uwaga Poniższe metody dotyczą tylko programu Outlook.

Aby uruchomić program Outlook w trybie awaryjnym, należy wykonać podane czynności (odpowiednie dla zainstalowanego systemu operacyjnego).

Dla systemu Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista

 1. W systemie Windows 10 użyj pola Wyszukiwanie w pasku zadań. W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie. W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij pozycję Start.

 2. W polu Wyszukaj wpisz ciąg outlook.exe /safe.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Windows Server 2003, Windows 2000 lub Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start.

 2. Kliknij przycisk Uruchom.

 3. Wpisz polecenie outlook.exe /safe.

 4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie o uszkodzeniu profilu poczty e-mail lub konflikcie z zainstalowanymi aplikacjami lub dodatkami innych firm, utwórz nowy profil poczty e-mail, wykonując czynności podane w metodzie 3.

Kliknij Skrzynkę nadawczą, a następnie sprawdź, czy nie zalegają w niej wiadomości e-mail. Jeśli znajdują się w niej jeszcze jakieś wiadomości, wyczyść je, wykonując następujące kroki:

 1. W programie Outlook kliknij kartę Wysyłanie/odbieranie, a następnie kliknij pozycję Pracuj w trybie offline.

  Uwaga Próby wysłania jakichkolwiek wiadomości e-mail przez program Outlook zostaną zatrzymane.

 2. Wybierz pozycję Skrzynka nadawcza. Możesz teraz wykonać jedną z następujących czynności:

  • Przeniesienie wiadomości: Przenieś wiadomość do folderu Wersje robocze. Możesz przeciągnąć wiadomość do folderu Wersje robocze lub kliknąć wiadomość prawym przyciskiem myszy, wybrać pozycję Przenieś, wybrać pozycję Inny folder, a następnie wybrać z listy folder Wersje robocze.

   Uwaga Umożliwi to otwarcie dużej wiadomości e-mail i usunięcie załączników albo zmianę ich rozmiaru, a następnie ponowne dodanie ich przed próbą ponownego wysłania tej wiadomości.

  • Usunięcie wiadomości: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie wybierz pozycję Usuń.


  Ważne Jeśli otrzymasz komunikat „Program Outlook transmituje wiadomość”, zamknij program Outlook, a następnie zaczekaj na jego zamknięcie. Być może trzeba będzie użyć Menedżera zadań w systemie Windows, aby upewnić się, że proces Outlook.exe został zakończony. Uruchom ponownie program Outlook, a następnie powtórz krok 2.

 3. Kliknij kartę Wysyłanie/odbieranie, a następnie kliknij pozycję Pracuj w trybie offline, aby usunąć jej zaznaczenie.

Więcej informacji

Oto produkty, o których wiadomo, że powodują ten problem:

 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator

 • Net Nanny

 • Panicware Pop-Up Stopper


Jeśli plik Mapi32.dll jest nieprawidłowy lub uszkodzony, w przypadku próby wysłania lub odebrania wiadomości e-mail w programie Outlook może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wysyłanie i odbieranie zgłosiło błąd (0x8007000E): Za mało pamięci lub zasobów systemowych. Zamknij niektóre okna lub programy i próbuj ponownie.


Aby rozwiązać ten problem, uruchom Narzędzie do naprawy konfiguracji MAPI (Fixmapi.exe). Plik Fixmapi.exe znajduje się w jednym z następujących folderów:

 • C:\Winnt\System32

 • C:\Windows\System32


Jeśli plik Sent Items.dbx jest uszkodzony, po wysłaniu wiadomości w programie Outlook Express może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:


Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C013B.


Aby rozwiązać ten problem, zmień nazwę pliku Sent Items.dbx w obszarze plików poczty e-mail programu Outlook Express. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.

 2. W polu O nazwie wpisz Sent Items.dbx.

 3. W polu Szukaj w kliknij podstawowy dysk twardy (zwykle C), a następnie kliknij pozycję Znajdź teraz.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Sent Items.dbx, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę.

 5. Wpisz Sent Items.old, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Uruchom ponownie program Outlook Express. To działanie spowoduje automatyczne utworzenie nowego pliku Sent Items.dbx.


Jeśli jeden adres SMTP na liście dystrybucyjnej jest uszkodzony lub ma niepoprawną postać, może wystąpić błąd 0x8004210b. Należy przejrzeć wszystkie adresy e-mail na liście dystrybucyjnej w celu sprawdzenia ich poprawności. Ponadto do każdego członka listy dystrybucyjnej można wysłać indywidualną testową wiadomość e-mail, aby ustalić, który adres jest nieprawidłowy.

Jeśli komunikat o błędzie jest wyświetlany w połączeniu z komunikatem o przekroczeniu limitu czasu, być może ten problem można rozwiązać przez zwiększenie ustawienia limitu czasu serwera w programie Outlook lub Outlook Express. Aby zwiększyć ustawienie limitu czasu serwera, należy użyć tej z poniższych metod, która jest przeznaczona dla zainstalowanej wersji programu Outlook lub Outlook Express.

Outlook 2010 i nowsze wersje

 1. Uruchom program Outlook.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Informacje.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie wybierz z listy pozycję Ustawienia kont.

 4. Kliknij docelowe konto POP3, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 5. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 6. Kliknij kartę Zaawansowane.

 7. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.

Outlook 2007

 1. Uruchom program Outlook.

 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Ustawienia kont.

 3. Kliknij docelowe konto POP3, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 4. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 5. Kliknij kartę Zaawansowane.

 6. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.

Outlook 2002 i Outlook 2003

 1. Uruchom program Outlook.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.

 3. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij konto POP3, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 5. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 6. Kliknij kartę Zaawansowane.

 7. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.

Outlook 2000 w trybie firmy lub grupy roboczej (CW, Corporate or Workgroup)

 1. Uruchom program Outlook.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Usługi.

 3. Na karcie Usługi kliknij pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 4. Kliknij kartę Zaawansowane.

 5. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.

Outlook 2000 w trybie Tylko Internet Mail (IMO, Internet Mail Only)

 1. Uruchom program Outlook.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 3. Zaznacz konto docelowe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 4. Kliknij kartę Zaawansowane.

 5. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.

Outlook Express 5.x i 6.0

 1. Uruchom program Outlook Express.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 3. Kliknij kartę Poczta.

 4. Kliknij konto POP3, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 5. Kliknij kartę Zaawansowane.

 6. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.


Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są prawidłowe.
Produkty innym firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×