Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Uwaga: Niektóre produkty mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Dokumenty związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska dotyczące produktu.

HoloLens 2 to urządzenie do obliczeń ogólnych.  Z wyjątkiem jednostek wyraźnie oznaczonych przez firmę Microsoft, urządzenie HoloLens nie jest przeznaczone do integracji z maszynami używanymi jako regulowane urządzenia medyczne ani używanymi w miejscach niebezpiecznych lub wyspecjalizowanych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały jawnie zatwierdzone przez firmę Microsoft, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia. 

Urządzenie HoloLens jest przeznaczone do użytku ze sprzętem informatycznym wymienionym na liście NRTL (UL, CSA, ETL itp.) i/lub zgodnym ze standardem IEC/EN 60950-1 bądź IEC/EN 62368-1 (z oznaczeniem CE). 

Urządzenie HoloLens 2 jest przeznaczone do użytku w zakresie temperatury od +10 C do +35 C. 

UWAGA: nie dołączono żadnych części z możliwością obsługi przez użytkownika. Nie można wymienić pakietu akumulatorów w urządzeniu HoloLens.

Następujące informacje dotyczą urządzenia HoloLens 2 Industrial Edition:

Urządzenie HoloLens 2 Industrial Edition jest odpowiednie do użycia w niebezpiecznych lokalizacjach klasy I, działu 2, grup A, B, C i D i jest oznakowane w następujący sposób: 
 
9VDC 2A, 5VDC 3A
+10C < Ta < +35C
Groups A,B,C,D

symbol ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE — ZAGROŻENIE WYBUCHEM — NIE ŁADUJ URZĄDZENIA ANI NIE UŻYWAJ GNIAZDA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO W NIEBEZPIECZNEJ LOKALIZACJI 

Urządzenie HoloLens 2 Industrial Edition jest zgodne ze standardami emisji cząstek dla pomieszczeń czystych z certyfikatem ISO 14644-1 Class 5.

Utylizacja zużytych akumulatorów, baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Obraz przedstawiający logo, które jest umieszczane na produktach, których nie można wyrzucać do kosza.

Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego bateriach albo na opakowaniu oznacza, że produktu oraz wszelkich zawartych w nim baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt lub baterię należy zanieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Osobne zbieranie i recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych i zapobiega występowaniu negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska, ponieważ sprzęt elektroniczny i baterie mogą zawierać substancje niebezpieczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrzucania baterii i sprzętu elektronicznego oraz odpadów elektronicznych, skontaktuj się z gminą, firmą obsługującą wywóz nieczystości lub sklepem, w którym został kupiony produkt. Dodatkowe informacje na temat utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) oraz baterii można uzyskać, pisząc na adres eRecycle@microsoft.com. Produkty, które można ładować, zawierają baterię litowo-jonową.

Przepisy dotyczące zakłóceń fal radiowych i telewizyjnych

Sprzęt firmy Microsoft może emitować radiowe. Jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji drukowanej i/lub plikach pomocy na ekranie, urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia pracy innych urządzeń radiokomunikacyjnych (np. radia AM/FM, telewizja, elektroniczne nianie, telefony bezprzewodowe itd.) Nie ma jednak żadnej gwarancji, że zakłócenia fal radiowych nie powstaną w danej instalacji. Aby określić, czy urządzenie powoduje zakłócenia pracy innych urządzeń radiokomunikacyjnych, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Jeśli zakłócenia znikną, oznacza to, że prawdopodobnie były wywołane przez urządzenie. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia, spróbuj wykonać następujące kroki w celu jego zniwelowania:

  • Przenieś anteny inne urządzenia komunikacji radiowej (na przykład radio AM/FM, telewizor, elektroniczną nianię, telefon bezprzewodowy) aż zakłócenia znikną.

  • Przenieś urządzenie dalej od radia lub telewizora albo umieść z drugiej strony radia lub telewizora.

  • Podłącz urządzenie do innego źródła zasilania, tak aby urządzenie i radio lub telewizor były podłączone do innych obwodów kontrolowanych przez inne bezpieczniki i wyłączniki obwodu.

  • W razie potrzeby poproś o poradę sprzedawcę urządzenia lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Aby uzyskać więcej informacji o problemach z zakłóceniami, przejdź do witryny FCC: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Można także zatelefonować pod numer 1-888-CALL FCC i poprosić o zestawienia dotyczące zakłóceń.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Model: 1688   FCC ID: C3K1688   IC: 3048A-1688
Model: 1855   FCC ID: C3K1855   IC: 3048A-1855

Narażenia na działanie fal radiowych

Model: 1688, 1855
To urządzenie zawiera nadajniki radiowe i zostało zaprojektowane, wyprodukowane oraz przetestowane pod kątem zgodności z wytycznymi Federalnej Komisji Łączności, kanadyjskiej agencji Innovation, Science and Economic Development oraz UE w zakresie ekspozycji na działanie fal radiowych i współczynnika SAR.

Aby zagwarantować, że ekspozycja na fale radiowe emitowane przez anteny Wi-Fi i Bluetooth nie przekracza limitów ustalonych w tych wytycznych, ustaw urządzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w wydrukowanej dokumentacji.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie fal radiowych można znaleźć w poniższych linkach:
Strona FCC na https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
Strona ISED na http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Informacje dotyczące współczynnika SAR produktu są dostępne pod adresem sar.microsoft.com

Model 1688, 1855: Użytkowanie tego urządzenia w paśmie częstotliwości 5150–5250 MHz jest dozwolone tylko w pomieszczeniach. Ma to na celu ograniczenie zakłóceń w działaniu korzystających z tych samych kanałów mobilnych systemów satelitarnych.

Etykieta związana z przepisami

Zgodne z normami 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem niezgodności z normą IEC 60825-1 Ed. 3., co opisano w dokumencie Laser Notice No. 56 z dnia 8 maja 2019 r.

Dotyczy klientów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Deklaracja zgodności dostawcy

Model: 1688, 1855
Odpowiedzialny podmiot: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Adres e-mail: regcomp@microsoft.com

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z częścią 15 reguł Federalnej Komisji Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych oraz zwolnionymi z licencji standardami RSS kanadyjskiej agencji Innovation, Science and Economic Development (ISED). Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały jawnie zatwierdzone przez firmę Microsoft, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Dotyczy klientów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii

Pasma częstotliwości radiowej operacji dla modelu 1855 oraz skojarzona maksymalna nominalna moc transmisji i tolerancje są następujące:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.30dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.15-5.25GHz, 21.20dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.50dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.47-5.725GHz, 18.60dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.725-5.85GHz, 12.7dBm EIRP +/-1dB
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 14.9dBm EIRP +/-2dB

Firma: Microsoft Ireland Operations Limited
Adres: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Kraj: Irlandia
Numer telefonu: +353 1 295 3826
Numer faksu: +353 1 706 4110

Oznaczenie CE
5.15-5.35GHz użycie tylko wewnątrz pomieszczeń.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Microsoft Corporation oświadcza, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresie internetowym: aka.ms/eucompliancedoc

Pełna deklaracja zgodności zawiera także np. informacje dotyczące oprogramowania i akcesoriów mogących mieć wpływ na zgodność urządzenia radiowego z powyższą dyrektywą.

Zużycie energii — UE

Model 1688: To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem KOMISJI EUROPEJSKIEJ nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. do dyrektywy nr 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymogi dotyczące ekoprojektu dla trybu wstrzymania i wyłączenia, wstrzymania komunikacji sieciowej i zużycia energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne, elektroniczne i biurowe.

Pierwszy rok produkcji                   2016    
Zużycie energii elektrycznej w stanie wyłączonym (w watach)      .28
Wydajność zasilania                     80.8%

Aby przełączyć urządzenie HoloLens w stan najniższego zużycia energii (tryb „Wyłączone”), użyj jednej z następujących metod:

  • Powiedz „Hej, Cortana”, aby uaktywnić asystenta cyfrowego i poprosić o wyłączenie tego urządzenia.

  • Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 4 sekundy.

Dla klientów w Singapurze

Complies-IMDA-DA107473

Dla klientów w Indiach

Ten produkt jest w pełni zgodny ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami światowymi, w tym europejską dyrektywą RoHS 2011/65/WE w odniesieniu do ograniczonego stosowania ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, PBD i PBB.

Dla klientów w Chinach

型号: 1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

Dotyczy klientów w Japonii

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                    One Microsoft Way,
                    Redmond, WA 98052, USA.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

Dla klientów w Korei

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

Dla klientów na Tajwanie

Strzałki_w_kwadracie

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

單元Unit

限用物質及其化學符號

鉛Lead

(Pb)

汞Mercury

(Hg)

鎘Cadmium

(Cd)

六價鉻Hexavalent chromium

(Cr+6)

多溴聯苯Polybrominated biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Etykiety urządzenia związane z przepisami

Model 1855:

Etykieta urządzenia związana z przepisami znajduje się pod podkładką na czoło. Można uzyskać do niej dostęp, wyjmując podkładkę na czoło.

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
Model wyprodukowany w Chinach: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A

Etykieta związana z przepisami

Model 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
Model wyprodukowany w Chinach: 1688
FCC ID: C3K1688 Jest zgodny z
21 CFR 1040.10 and 1040.11 z wyjątkiem
dla odchyleń zgodnie z Laser
Zawiadomienie No. 50, od 24 czerwca 2007 r.

Etykieta związana z przepisami

Etykieta związana z przepisami

Etykieta związana z przepisami

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×