Jak rozwiązywać problemy z błędami Instalatora Windows

Objawy

Podczas instalowania, odinstalowywania lub aktualizowania programu na komputerze z systemem Windows może zostać zwrócony jeden z poniższych komunikatów o błędach.

Komunikat o błędzie 1

Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows.

Komunikat o błędzie 2

Nie można uruchomić usługi Instalator Windows.

Komunikat o błędzie 3

Nie można uruchomić usługi Instalator Windows na komputerze lokalnym. Błąd 5: Odmowa dostępu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem automatycznie, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów „Rozwiązywanie problemów uniemożliwiających instalowanie lub usuwanie programów”, aby naprawić błędy uniemożliwiające instalowanie lub usuwanie programów z powodu uszkodzonych kluczy rejestru.

Ważne Wiele metod i czynności podanych w tym artykule wymaga zalogowania się na komputerze jako administrator.

W celu określenia, czy korzystasz z konta z uprawnieniami administratora

W celu określenia, czy korzystasz z konta z uprawnieniami administratora użyj jednej z następujących metod w zależności od uruchomionego systemu operacyjnego.

Windows 7 i Windows Vista

 1. Otwórz okno dialogowe Data i godzina.

  1. Kliknij przycisk Start.

  2. Wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   timedate.cpl
   Wyświetlone zostanie okno dialogowe Data i godzina.
   Start Search or Search programs and files box - timedate.cpl 

 2. Kliknij pozycję Zmień datę i godzinę. Gdy pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.
  Date and Time - User Account Control dialog box 

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od tego, co się stanie po kliknięciu przycisku Kontynuuj:

  • Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, oznacza to, że użytkownik jest już zalogowany za pomocą konta administratora. Kliknij dwukrotnie przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Data i godzina. Teraz możesz zacząć rozwiązywanie problemów z Instalatorem Windows.

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany za pomocą konta administratora.

Windows XP i Windows Server 2003

 1. Otwórz okno dialogowe Data i godzina.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  2. Wpisz następujące polecenie w polu Uruchom, a następnie naciśnij przycisk OK:

   timedate.cpl
   Run dialog box - timedate.cpl 

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od wyniku:

  • Jeśli zostało wyświetlone okno dialogowe Właściwości daty i godziny, oznacza to, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.
   Date and Time Properties dialog box 

  • Jeśli został zwrócony następujący komunikat, oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany jako administrator:
   Date and Time Properties information message 


Po zweryfikowaniu, że zalogowano się na komputerze jako administrator, można zacząć rozwiązywanie problemów z Instalatorem Windows.

Jeśli aparat Instalatora Windows jest uszkodzony, wyłączony lub zainstalowany niepoprawnie, może to powodować problemy z instalacją programów.

Poniższe metody umożliwiają zidentyfikowanie wszelkich problemów z Instalatorem Windows, które mogą utrudniać zainstalowanie, odinstalowanie lub zaktualizowanie programów.

Metoda 1: Ustalenie, czy aparat Instalatora Windows działa

 1. Kliknij przycisk Start windows icon , w polu Wyszukaj wpisz ciąg cmd (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg cmd w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.

 2. W wierszu polecenia wpisz MSIExec, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli aparat Instalatora systemu Microsoft Windows działa, nie powinny zostać zwrócone żadne komunikaty o błędach. Jeśli zostanie zwrócony komunikat o błędzie, wpisz jego tekst w wyszukiwarce, takiej jak Bing lub Google, aby odszukać informacje dotyczące rozwiązywania tego problemu.

 4. Ponownie spróbuj zainstalować lub odinstalować oprogramowanie.

Metoda 2: Upewnienie się, że usługi Instalator Windows nie skonfigurowano jako wyłączonej

 1. Kliknij przycisk Start windows icon , w polu Wyszukaj wpisz ciąg services.msc (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg services.msc w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno Usługi.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Instalator Windows, a następnie kliknij opcję Właściwości.

 3. Jeśli dla pola Typ uruchomienia ustawiono wartość Wyłączony, zmień ją na Ręczny.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Instalator Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Usługa powinna zostać uruchomiona bez błędów.

 6. Ponownie spróbuj zainstalować lub odinstalować oprogramowanie.

Metoda 3: Sprawdzenie wersji Instalatora Windows i w razie potrzeby uaktualnienie go do najnowszej wersjiWażne Tę metodę można zastosować tylko w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 i Windows Server 2008.

 1. Kliknij przycisk Start windows icon , w polu Wyszukaj wpisz ciąg cmd (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg services.msc w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.

 2. W wierszu polecenia wpisz MSIExec, a następnie naciśnij przycisk Enter. Jeśli aparat Instalatora systemu Microsoft Windows działa, nie powinny zostać zwrócone żadne komunikaty o błędach. Powinno też zostać otwarte osobne okno dialogowe. W tym oknie podana będzie wersja Instalatora systemu Microsoft Windows.

 3. W przypadku wersji instalatora innej niż 4.5 pobierz i zainstaluj Instalator Windows 4.5.

 4. Ponownie spróbuj zainstalować lub odinstalować oprogramowanie.

Metoda 4. Ponowne zarejestrowanie aparatu InstalatoraWażne Tę metodę można zastosować tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2000.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij pozycję Wiersz polecenia.

 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:

  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver

 3. Ponownie spróbuj zainstalować lub odinstalować oprogramowanie.


Metoda instalacji lub aktualizacji nie została ukończona

Program można zainstalować, odinstalować lub zaktualizować kilkoma metodami. Ponadto stosowane metody mogły nie zostać uruchomione lub ukończone pomyślnie. W takiej sytuacji wypróbuj innych metod instalacji lub aktualizacji programu.

Typowe metody instalowania oprogramowania:

 • Włożenie nośnika CD lub DVD do stacji dysków i zezwolenie na autostart instalacji.

 • Przejście na dysk CD bądź DVD, nośnik wymienny lub do innej lokalizacji zawierającej pliki instalacyjne programów i kliknięcie dwukrotne programu instalatora. Plik instalatora to zwykle jeden z następujących:

  • Autorun lub Autorun.exe

  • Setup lub Setup.exe

  • Install lub Install.exe

 • Kliknięcie przycisku Uruchom podczas pobierania programu z witryny sieci Web.

Nie można odczytać nośnika instalacyjnego

Nośnik instalacyjny, taki jak dysk CD lub DVD, może być zabrudzony lub porysowany, co uniemożliwia odczytanie go przez stację dysków CD bądź DVD. Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod:

Metoda 1: Oczyszczenie dysku CD lub DVD z zabrudzeńW tym celu należy skorzystać z zestawu do czyszczenia dysków CD lub DVD. Możesz też użyć miękkiej, niestrzępiącej się bawełnianej ściereczki, aby delikatnie wytrzeć srebrną stronę dysku. Nie należy używać papieru, ponieważ może to zarysować plastik lub pozostawić smugi. Dysk należy czyścić, wycierając go w kierunku od środka na zewnątrz. Nie należy wycierać dysku ruchami kolistymi. Jeśli problem będzie nadal występować, należy oczyścić dysk zwilżoną ściereczką albo za pomocą specjalnego produktu do czyszczenia dysków CD lub DVD. Przed włożeniem dysku do stacji dysków należy go starannie osuszyć.

Metoda 2: Skopiowanie plików instalacyjnych na komputer lub na inny nośnik wymiennyStosując tę metodę, należy zapamiętać użytą lokalizację, a następnie uruchomić instalatora z tej lokalizacji. Plik instalacyjny ma zazwyczaj nazwę Autorun.exe lub Setup.exe, ale może ona być inna. W przypadku braku pewności należy zapoznać się z umieszczonym w tym samym folderze plikiem Readme, który powinien zawierać instrukcje dotyczące uruchamiania procesu instalacji. Jeśli jest dostępny plik wykonywalny (exe), nie zaleca się bezpośredniego uruchamiania plików msi, o ile nie zalecił tego dostawca programu.

Uwaga Jeśli jest wymagany więcej niż jeden dysk CD lub DVD, zaleca się skopiowanie całej zawartości tych dysków do tego samego folderu w odwrotnej kolejności, czyli rozpoczynając od dysków o wyższych numerach. Jeśli pojawi się monit o zastąpienie istniejących plików, należy na to zezwolić. Następnie należy zainstalować oprogramowanie z tej lokalizacji.

Metoda 3: Uzyskanie świeżej wersji pakietu instalacyjnegoJeśli bezskutecznie próbujesz zainstalować oprogramowanie z dysku CD lub DVD, wykonaj następujące czynności:

 • Sprawdź, czy w witrynie producenta oprogramowania w sieci Web jest dostępna nowsza wersja pakietu oprogramowania. Pobierz i zainstaluj nową wersję.

 • Jeśli masz już najnowszą wersję, pobierz program z witryny producenta w sieci Web i spróbuj uruchomić instalację.

Pobrane lub skopiowane pliki instalacyjne są uszkodzone

Metoda 1. Skopiowanie plików instalacyjnych na komputerPliki instalacyjne należy skopiować na lokalny dysk twardy w komputerze lub na inny nośnik wymienny. Należy zapamiętać tę lokalizację, a następnie uruchomić instalację z jej poziomu. Plik instalacyjny ma zazwyczaj nazwę Autorun.exe lub Setup.exe, ale może ona być inna. W przypadku braku pewności należy zapoznać się z umieszczonym w tym samym folderze plikiem Readme, który powinien zawierać instrukcje dotyczące uruchamiania instalacji. Jeśli jest dostępny plik wykonywalny (exe), nie zaleca się bezpośredniego uruchamiania plików msi, o ile nie zalecił tego dostawca programu.

 • Jeśli instalujesz program z Internetu, ponownie pobierz plik (w oknie dialogowym pobierania wybierz pozycję Zapisz zamiast pozycji Uruchom) i zapisz plik w folderze na lokalnym dysku twardym komputera lub na innym nośniku wymiennym. Następnie uruchom instalację z tej lokalizacji.

 • Jeśli pliki instalacyjne są dostępne w sieci (na przykład w środowisku firmy lub korporacji), skopiuj je wszystkie do folderu na lokalnym dysku twardym komputera i uruchom instalację z tej lokalizacji.

Metoda 2: Uzyskanie świeżej wersji pakietu instalacyjnegoJeśli od czasu pobrania pakietu i próby zainstalowania go upłynęło nieco czasu, wykonaj następujące czynności:

 • Sprawdź, czy w witrynie producenta oprogramowania w sieci Web jest dostępna nowsza wersja pakietu oprogramowania. Pobierz i zainstaluj nową wersję.

 • Jeśli masz już najnowszą wersję, ponownie pobierz program i uruchom instalację.

Programy uruchomione obecnie na komputerze zakłócają proces instalacji

Należy wyłączyć programy, które mogą zakłócać proces instalacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start windows icon , w polu Wyszukaj wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij pozycję msconfig.exe.

  Notice icon  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

 2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pole wyboru Załaduj elementy startowe.

 3. Kliknij pozycję Usługi, kliknij przycisk Ukryj wszystkie usługi Microsoft, a następnie kliknij polecenie Wyłącz wszystkie.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

 5. Spróbuj uruchomić program instalacyjny oprogramowania.

 6. Po ukończeniu rozwiązywania tego problemu ponownie uruchom komputer w trybie Uruchamianie normalne. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start windows icon , w polu Wyszukaj wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij pozycję msconfig.exe.

   Notice icon  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

  2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie normalne, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z programu MSConfig, zobacz Jak rozwiązać problem przez wykonanie czystego rozruchu w systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista.

Zazwyczaj program można usunąć kilkoma metodami. W takiej sytuacji wypróbuj innych metod usunięcia programu.

Typowe metody instalowania oprogramowania:

Metoda 1: Skorzystanie z opcji odinstalowania (jeśli jest dostępna)

 1. Kliknij przycisk Start windows icon , a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.

 2. Wybierz folder programu, który próbujesz odinstalować, a następnie otwórz ten folder.

 3. Jeśli jest dostępna opcja odinstalowania, spróbuj z niej skorzystać.

Metoda 2: Skorzystanie z opcji Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start windows icon , kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy lub pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.

 2. Wybierz program, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami.


Uwaga Poniższe procedury są odpowiednie tylko dla zaawansowanych użytkowników komputerów.

 

Należy upewnić się, że długość używanych nazw plików lub folderów nie przekracza 260 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń długości ścieżek, zobacz Nazwy plików, ścieżki i przestrzenie nazw.

 

Większość programów tworzy dzienniki instalacji. Jeśli nie można odszukać takiego dziennika, można włączyć rejestrowanie instalacji MSI w trybie informacji pełnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak włączyć rejestrowanie Instalatora Windows.

Uwaga W przypadku uruchamiania pliku dziennika msi bez aplikacji ładowania początkowego (exe) można dodać parametry na potrzeby rejestrowania w trybie informacji pełnej. Na przykład można uruchomić następujące polecenie:

Msiexec ścieżka\używany_plik_msi.msi /L*v ścieżka\używany_dziennik_msi.txt Aby uzyskać listę parametrów wiersza polecenia narzędzia msiexec, zobacz Opcje wiersza polecenia.

Instalacja zakończona niepowodzeniem zwykle powoduje zarejestrowanie wartości 3 (Return Value 3) w miejscu wystąpienia problemu i rozpoczęcia wycofywania instalacji. Opis niepowodzenia znajduje się bezpośrednio przed wpisem zwracanej wartości 3 (Return Value 3) w dzienniku.

 

Pliki dziennika instalacji tworzone przez Instalatora Windows można analizować za pomocą narzędzia Wilogutl.exe. To narzędzie może zasugerować rozwiązania pozwalające usunąć błędy znalezione w pliku dziennika. Jest ono dostępne w najnowszym zestawie Windows Software Development Kit.

Oto przykład zastosowania narzędzia Wilogutl.exe w wierszu polecenia:

wilogutl /q /l c:\używany_dziennik_msi.log /o c\katalog_danych_wyjściowych\

 

Za pośrednictwem interfejsu systemu Windows można ręcznie odinstalować część składników programu. Na przykład niekiedy można usunąć pliki i foldery programu. Konkretne czynności w dużym stopniu zależą od używanej wersji systemu Windows i odinstalowywanego programu, dlatego w tym artykule nie podano szczegółowej procedury. Jeśli użytkownik nie zna odinstalowywanego programu na tyle dobrze, aby precyzyjnie ustalić, które pliki i foldery do niego należą, nie zaleca się stosowania tej metody. Na ogół próba usunięcia plików i folderów programu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia systemu operacyjnego. Użytkownik stosuje tę metodę na własną odpowiedzialność.

W przypadku rozważania ręcznego odinstalowania programu należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Przed użyciem tej metody należy utworzyć punkt przywracania systemu.

 • Przed rozpoczęciem należy przenieść wszelkie dane i dokumenty osobiste znajdujące się w folderze instalacji programu, który będzie odinstalowywany. Można je na przykład przenieść do folderu Dokumenty.

 • Jeśli nie można ręcznie usunąć pliku programu, może to oznaczać, że jest on używany lub że inny program korzysta z tego pliku i nie pozwala na jego usunięcie. Dostęp do pliku może na przykład uzyskiwać oprogramowanie antywirusowe. Jeśli oprogramowanie antywirusowe korzysta z pliku programu i uniemożliwia jego usunięcie, prawdopodobnie to oprogramowanie antywirusowe nie pozwalało odinstalować programu metodami tradycyjnymi.

Więcej informacji

Aby uzyskać ogólne informacje o tym, jak zainstalować lub odinstalować program, zobacz następujące artykuły:

Instalowanie programu

Odinstalowywanie lub zmienianie programu

Instalowanie programów: często zadawane pytania

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×