Jak rozwiązywać problemy z odtwarzaniem w programie Windows Media Player 9

W TYM ZADANIU

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób rozwiązywania problemów z odtwarzaniem w programie Microsoft Windows Media Player 9.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem audio i wideo

W większości przypadków problemy z odtwarzaniem w programie Windows Media Player 9 są spowodowane przez jedną z następujących przyczyn:

 • Uszkodzony nośnik. Uszkodzony nośnik może być przyczyną nieprawidłowego odtwarzania polegającego na przykład na braku audio lub wideo, nagłym kończeniu odtwarzania lub omijaniu utworów.

 • Uszkodzone kodery-dekodery. Kodery-dekodery to oprogramowanie do kompresji i dekompresji danych audio i wideo. Uszkodzone kodery-dekodery mogą być przyczyną problemów, takich jak brak audio i wideo, niezwykle szybkie lub wolne odtwarzanie albo zniekształcenia wideo (np. linie).Ponieważ oba problemy mogą mieć podobne symptomy, trzeba wiedzieć, jak je odróżnić.

Ze względu na to, że każdy plik danego formatu można skompresować przy użyciu różnych koderów-dekoderów, spróbuj odtworzyć wiele plików mających ten sam format (część plików skompresowanych przy użyciu tego samego kodera-dekodera co plik, którego nie można odtworzyć, a część — przy użyciu innego kodera-dekodera). Spróbuj odtworzyć plik multimedialny w zupełnie innym formacie.

Na przykład plik wideo .wmv może korzystać z dwóch różnych koderów-dekoderów: MPEG Layer-3 (mp3) dla danych audio i MPEG4 dla danych wideo. Jeśli problemy z odtwarzaniem danych audio dotyczą tego pliku wideo .wmv, a inne pliki mp3 są odtwarzane poprawnie, może to oznaczać, że ten plik jest uszkodzony. Jeśli zaś inne pliki mp3 również są odtwarzane niepoprawnie, uszkodzony może być koder-dekoder.

Przetestuj odtwarzanie pliku przy użyciu programu Mplayer2.exe, który znajduje się w folderze C:\Program Files\Windows Media Player. Ponieważ oba odtwarzacze współużytkują typowe składniki, takie jak DirectShow, a program MPlayer2 jest mniej skomplikowany niż Media Player 9, jest to dobry test na sprawdzenie ich podstawowych funkcji. W programie MPlayer2 można przetestować odtwarzanie plików we wszystkich formatach, które są obsługiwane w programie Media Player 9 z wyjątkiem Audio CD i DVD.

Powrót do początku

ScenariuszeW większości przypadków, aby rozwiązać problem z odtwarzaniem na komputerze lokalnym, wystarczy zidentyfikować pliki odtwarzane poprawnie oraz pliki odtwarzane niepoprawnie. Możliwość odtwarzania tylko niektórych typów plików może oznaczać uszkodzenie kodera-dekodera. Aby przetestować odtwarzanie, należy użyć pliku, o którym wiadomo, że jest nieuszkodzony.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o formatach plików multimedialnych obsługiwanych w programie Windows Media Player oraz sposobie pobrania przykładowych plików (o których wiadomo, że są nieuszkodzone) i użycia ich do rozwiązania problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

316992 Formaty plików multimedialnych programu Windows Media PlayerJeśli nie ma problemu z odtworzeniem pliku, o którym wiadomo, że jest nieuszkodzony, być może plik jest uszkodzony lub koder-dekoder jest nieobsługiwany.
Do odtworzenia niektórych plików multimedialnych może być wymagana instalacja kodera-dekodera innej firmy, takiego jak DivX. Niektóre z nowo zainstalowanych koderów-dekoderów innych firm mogą mieć wyższy priorytet od koderów-dekoderów wcześniej zainstalowanych na komputerze. Może to uniemożliwić poprawne odtworzenie plików multimedialnych, które wcześniej były odtwarzane poprawnie. Problem może się objawiać odtwarzaniem wyłącznie dźwięku plików wideo, odtwarzaniem obrazu wideo obróconego o 180 stopni lub uszkodzeniem obrazu wideo w innym sposób. Spróbuj usunąć koder-dekoder innej firmy.

Spróbuj odtworzyć plik wideo, o którym wiadomo, że jest nieuszkodzony i ma ten sam format, co plik powodujący problemy, a następnie spróbuj odtworzyć nieuszkodzony plik w innym formacie. Aby pobrać przykładowe nieuszkodzone pliki wideo w celu użycia ich podczas rozwiązywania problemu, kliknij numer artykułu podany wcześniej w tym artykule.

Jeśli po przetestowaniu plików w wielu formatach wideo uważasz, że problem powoduje tylko jeden typ pliku, jego przyczyną może być koder-dekoder. W przypadku wystąpienia problemów z koderem-dekoderem należy ponownie zainstalować program Windows Media Player.

Jeśli nie można poprawnie odtworzyć żadnych plików wideo, być może problem dotyczy programu DirectX lub sterownika ekranu. Aby sprawdzić, czy występują problemy z programem DirectX lub sterownikiem ekranu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie DXDiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij kartę Ekran, a następnie kliknij przycisk Testuj moduł DirectDraw.

Jeśli test programu DirectX zakończy się pomyślnie, być może trzeba będzie zaktualizować sterowniki ekranu. Jeśli test programu DirectX zakończy się niepowodzeniem, być może trzeba będzie pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu DirectX.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z modułem DirectDraw, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

190900 DirectX: Description of the DirectX Diagnostic Tool

Rozwiązywanie problemów z multimediami zdalnymi jest podobne do rozwiązywania problemów z multimediami lokalnymi. Zastosowanie mają wszystkie procedury rozwiązywania problemów z multimediami lokalnymi. Podczas rozwiązywania problemów z multimediami zdalnymi lub multimediami przesyłanymi strumieniowo należy sprawdzić, czy połączenie internetowe działa poprawnie i czy można odwiedzić witrynę sieci Web, w której znajdują się multimedia. Jeśli jest zainstalowana zapora innej firmy, należy ją wyłączyć.

Multimedia przesyłane strumieniowo należy przetestować przy użyciu odtwarzacza MPlayer2. Aby to zrobić, uruchom program MPlayer2 (znajdujący się w folderze C:\Program Files\Windows Media Player). W menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie w polu Otwórz wpisz adres URL multimediów przesyłanych strumieniowo.

Uwaga: Aby multimedia przesyłane strumieniowo wyświetlić w programie Windows Media Player, kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Sieć. Sprawdź, czy pola wyboru Emisja, UDP, TCP i HTTP są zaznaczone.

Powrót do początku

Przegląd

Podczas rozwiązywania problemów z odtwarzaniem audio i wideo należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Należy odtworzyć wiele plików w wielu formatach.

 • Niektóre pliki do poprawnego działania mogą wymagać kodera-dekodera innej firmy.

 • Niektóre kodery-dekodery innych firm mogą przypadkowo uszkodzić istniejące kodery-dekodery.

 • Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze sterowniki ekranu i audio.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dysku Audio CD

Domyślnie dyski Audio CD są odtwarzane cyfrowo. Może to powodować problemy na starszych komputerach. Do typowych problemów można zaliczyć słabą wydajność odtwarzania, przestoje w odtwarzaniu dźwięku oraz nieoczekiwane blokowanie się komputera. Przyczyną tego typu problemów są zwykle konflikty zasobów sprzętowych, które występują przy próbie uzyskania równoczesnego dostępu do dużej liczby urządzeń sprzętowych podczas odtwarzania cyfrowego.

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dysku Audio CD sprawdź, czy można odtworzyć inne lokalne pliki multimedialne, takie jak .wav lub .mid, znajdujące się w folderze C:\WINDOWS\Media. Jeśli nie można ich odtworzyć w programie Media Player, należy rozwiązać ten problem przed rozpoczęciem procedury rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dysku Audio CD.

Powrót do początku

ScenariuszeW przypadku problemów z odtwarzaniem dysku Audio CD spróbuj odtworzyć kilka innych dysków Audio CD. Jeśli dysk, którego dotyczy problem, został nagrany (czyli utworzony przy użyciu nagrywarki CD) w formacie CD-R lub CD-RW, spróbuj odtworzyć oryginalny dysk Audio CD. Być może nagrany dysk CD jest nie w pełni zgodny z danym modelem stacji dysków CD-ROM lub zawiera błąd.

Jeśli wciąż występują problemy z odtwarzaniem cyfrowym, włącz korekcję błędów. Aby to zrobić, w menu Narzędzia programu Windows Media Player kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Urządzenia. Kliknij stację CD-ROM, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj korekcji błędów w obszarze Odtwarzanie.

Przyczyną słabej jakość odtwarzania mogą być istotne zmiany ustawień domyślnych dotyczących efektów SRS WOW lub korektora. W przypadku słabej jakości odtwarzania wyłącz obie te funkcje. Aby wyłączyć efekty audio, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Teraz odtwarzane.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Ulepszenia, a następnie kliknij polecenie Korektor graficzny.

 3. W okienku Ulepszenia kliknij łącze Wyłącz.

 4. W menu Widok wskaż polecenie Ulepszenia, a następnie kliknij polecenie Efekty SRS Wow.

 5. W okienku Ulepszenia kliknij łącze Wyłącz.

Jeśli jakość dźwięku polepszyła się, włącz te funkcje ponownie. Jednak przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w tych ustawieniach przywróć ich wartości domyślne.

Przyczyną problemów z cyfrowym odtwarzaniem audio mogą być również konflikty zasobów sprzętowych. Sprawdź, czy urządzenia sprzętowe nie współużytkują przerwań (IRQ). Aby wyświetlić ustawienia przerwań IRQ, wykonaj następujące kroki:Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, na danym komputerze może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

 3. W menu Widok kliknij polecenie Zasoby według typów.

 4. Rozwiń pozycję Żądanie przerwania (IRQ).

Jeśli na przykład kontroler IDE sterujący stacją dysków CD-ROM (zwykle działającą na pomocniczym kanale IDE, która może jednak działać również na podstawowym kanale IDE) współużytkuje przerwanie IRQ ze sterownikiem dźwięku, efektywność przenoszenia danych jest niższa niż w przypadku, gdy dwa urządzenia mają przypisane oddzielne przerwania IRQ. W efekcie odtwarzany dźwięk może mieć słabą jakość.

Jeśli nie chcesz korzystać z wizualizacji ani innych rozszerzeń programu Media Player, obejdź problemy z cyfrowym odtwarzaniem audio, odtwarzając dźwięk analogowo. W ten sposób sprzęt komputera będzie mniej obciążony. Aby wyłączyć funkcję cyfrowego odtwarzania audio stacji CD-ROM, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij ikonę System.

 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

 3. Rozwiń węzeł Stacje dysków DVD/CD-ROM, kliknij prawym przyciskiem myszy stację CD-ROM, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Kliknij pole wyboru Włącz cyfrowe odtwarzanie dźwięku CD dla tego urządzenia CD-ROM, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć okno Menedżera urządzeń.

Uwaga: Niektóre urządzenia CD-ROM nie obsługują tej funkcji.


Uwaga: Aby umożliwić analogowe odtwarzanie dźwięku, należy za pomocą kabla wewnątrz komputera podłączyć stację dysków CD-ROM bezpośrednio do karty dźwiękowej. Jeśli taki kabel nie zostanie podłączony, dysk CD będzie odtwarzany, ale nie będzie słychać żadnego dźwięku.

Powrót do początku

Przegląd

Podczas rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dysku Audio CD należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów z dyskiem Audio CD należy sprawdzić, czy można odtworzyć dźwięk z urządzenia lokalnego.

 • Należy włączyć korekcję błędów stacji dysków CD-ROM w programie Windows Media Player.

 • Przyczyną problemów ze słabą jakością dźwięku odtwarzanego z dysku CD lub jego brakiem mogą być również konflikty zasobów sprzętowych. Należy zidentyfikować konflikty zasobów sprzętowych za pomocą Menedżera urządzeń.

 • Jeśli wizualizacje i ulepszenia są niepotrzebne, należy włączyć odtwarzanie analogowe.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem DVD

Domyślnie program Media Player 9 nie obsługuje żadnych funkcji dekodowania DVD. Aby odtworzyć dysk DVD w programie Media Player 9, należy zainstalować koder-dekoder innej firmy. Jeśli koder-dekoder DVD innej firmy nie umożliwia odtwarzania dysków DVD, nie umożliwia tego również program Media Player 9. Większość problemów związanych z DVD można rozwiązać, odinstalowując i ponownie instalując oprogramowanie DVD innej firmy albo aktualizując sterowniki ekranu lub dźwięku.Aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowany dekoder DVD innej firmy, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dvdupgrd /detect w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Pojawi się okno dialogowe zawierające listę wykrytych dekoderów DVD.Uwaga: Jeśli na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden dekoder DVD (zwany również dekoderem MPEG-2), podczas odtwarzania dysków DVD mogą wystąpić problemy. Aby rozwiązać problem, należy usunąć wszystkie dekodery DVD z wyjątkiem jednego, korzystając z apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Powrót do początku

Przegląd

Podczas rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dysku DVD należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Do odtworzenia dysku DVD na komputerze może być wymagana instalacja kodera-dekodera DVD innej firmy.

 • Jeśli nie można odtworzyć dysku DVD w programie z dekoderem innej firmy, nie można go będzie odtworzyć również w programie Media Player.

 • Aby ustalić, czy jest zainstalowany dekoder DVD innej firmy, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dvdupgrd /detect w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące koderów-dekoderów obsługiwanych w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

291948 Kodery-dekodery obsługiwane w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat programu Windows Media Player, zobacz Pomoc programu Windows Media Player.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę Centrum Pomocy technicznej programu Windows Media Player w sieci Web: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/pl/
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.Powrót do początku

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×