Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

W tym artykule omówiono czynności wymagane do pełnego wdrożenia zestawu Microsoft FRx Product Suite dla systemu Microsoft Dynamics. Ten artykuł zawiera opis wszystkich kroków instalacji i omówiono typowe praktyki dotyczące tego procesu, dlatego należy uwzględnić ten artykuł jako uzupełnienie instrukcji instalacji produktu.Uwaga Program Microsoft REGLINX nie jest objęty tą dyskusją. Klienci korzystający z FRx powinni przełączać się do raportów zarządzania jako rozwiązanie do raportowania finansowego. Aby dowiedzieć się więcej na temat raportów o zarządzaniu, zapoznaj się z tą stroną przeglądową w witrynie CustomerSource.

WPROWADZENIE

Podstawowym składnikiem usługi Microsoft FRx jest Report. Funkcje administracyjne są wykonywane w programie raportującego. Program Reporter jest również pierwszym instalowanym składnikiem i pierwszym skonfigurowanym składnikiem. Musisz ukończyć kilka konfiguracji, zanim będzie można działać przez firmę Microsoft FRx. Te konfiguracje należy wykonać w programie reporter, w usłudze Microsoft FRx webport i w programie Microsoft Report Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych produktów oprócz informacji zawartych w tym artykule, zobacz zasoby PDF na instalacyjnym dysku CD FRx. 

Więcej informacji

Opis typów instalacji

Po zainstalowaniu programu Microsoft FRx pierwszym wyborem jest określenie, czy ma być umieszczany kod instalacji FRx na poszczególnych stacjach roboczych (instalacja klienta lokalnego lub "instalacja systemu FAT"), czy na dysku udziału sieciowego (instalacja klienta sieciowego lub "Instalacja klienta/serwera"). Istnieją zalety obu typów instalacji. Instalacja lokalna zawierająca oddzielne foldery kodu zapewnia większą elastyczność rozwiązywania problemów z błędami. Instalacja lokalna może również zapewnić lepszą wydajność w ramach dużych obciążeń użytkowników. Instalacje sieciowe zapewniają jeden punkt konfiguracji. Instalacje sieciowe zapewniają także jedną lokalizację do zachowania po zastosowaniu pakietów Service Pack lub po zainstalowaniu uaktualnień wersji. Drugim wyborem, które należy wprowadzić, jest znalezienie folderu FRx SysData. Folder SysData należy umieścić na dysku sieciowym, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Możesz utworzyć ten folder w dowolnej lokalizacji na dowolnym udostępnionym dysku sieciowym. Folder SysData FRx zawiera typowe ustawienia konfiguracji oraz informacje o konfiguracji firmy. Ten folder zawiera również zestawy specyfikacji raportów. Typowy folder SysData umożliwia wszystkim modyfikacjom raportów dostępnym dla wszystkich użytkowników Microsoft FRx. Ponadto folder SysData zawiera pliki bazy danych Microsoft Access Jet. Uprawnienie Modyfikacja musi być udzielone folderowi SysData wszystkim użytkownikom. Zalecamy skonfigurowanie folderu udostępnionego przy użyciu ścieżki UNC (Universal Naming Convention) udostępnionej wszystkim użytkownikom usługi Microsoft FRx, takiej jak następująca ścieżka:

\\Servername\FRx\SysDataUwaga W przypadku zgodności z systemem Windows Vista nie można zlokalizować folderu SysData pod folderem zawierającym kod. Na przykład folder nie może znajdować się pod następującym folderem:

C:\Program Files\SysData

Instalowanie programu Microsoft FRx 6,7 na stacji roboczej z systemem Windows Vista

Po zainstalowaniu programu Microsoft FRx 6,7 na stacji roboczej z systemem Windows Vista należy tymczasowo wyłączyć funkcję Kontrola konta użytkownika (UAC). Funkcja Kontrola konta użytkownika może być włączona ponownie po zainstalowaniu programu Microsoft FRx 6,7. W przeciwnym razie niektóre aplikacje będą generować komunikaty o błędach. Aby zainstalować aplikację Microsoft FRx 6,7 na stacji roboczej z systemem Windows Vista, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na stacji roboczej jako administrator lub jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.Uwaga Upewnij się, że ekran panelu sterowania jest ustawiony na odpowiedni widok, klikając łącze Strona główna Panelu sterowania po lewej stronie.

 3. Kliknij pozycję konta użytkowników, kliknij link nowe konta użytkowników , a następnie kliknij pozycję Włącz lub wyłącz kontrolę konta użytkownika.

 4. Wyczyść pole wyboru Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby chronić komputer , a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz .

 6. Po ponownym uruchomieniu stacji roboczej Zaloguj się na stacji roboczej jako administrator.

 7. Pobierz instalatora Microsoft FRx 6,7, który został utworzony dla systemu Windows Vista. Instalator jest powiązany z najnowszą wersją księgi głównej. Aby uzyskać ten Instalator, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web w zależności od używanego systemu księgi głównej.Klienci i partnerzy korzystający z systemu Microsoft Dynamics GP

  https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/releases/frx67fullinstall4gp10.htmKlienci i partnerzy korzystający z systemu Microsoft Dynamics SLhttps://MBS2.Microsoft.com/fileexchange/?fileid=a1166bcd-c7fa-4495-92dc-04d7a6bbd42e

 8. Zainstaluj program Microsoft FRx 6,7 Report Designer lub Microsoft FRx 6,7 Report Server w katalogu głównym dysku C. W tym celu Użyj poniższych przykładów. Uwaga W przypadku zgodności z systemem Windows Vista folder SysData i folder IO_Data nie mogą znajdować się w folderze zawierającym kod. Na przykład folder SysData można zlokalizować w następującym folderze:

  C:\FRx\SysData Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o lokalizację folderu pliki programu Microsoft FRx 6,7, folder SysData i folder IO_Data. Zalecamy umieszczenie wszystkich tych folderów w lokalizacji innej niż folder "Program Files". Na przykład użyj następujących folderów:

  • Folder pliki programu Microsoft FRx 6,7 (Code) można znaleźć w następującym folderze:

   C:\FRx

  • Folder Microsoft FRx 6,7 SysData można zlokalizować w następującym folderze:

   C:\FRx\SysData

  • Folder IO_Data programu Microsoft FRx 6,7 można znaleźć w następującym folderze:

   C:\FRx\IO_Data

Dodawanie serwera raportów programu Microsoft FRx i portu Microsoft FRx webport

Program Microsoft FRx Report Server jest zazwyczaj instalowany na komputerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft SQL Server, serwer aplikacji lub serwer dedykowany, jeśli zakupiono licencje na wiele procesorów. Program Microsoft FRx webport można zainstalować na dowolnym komputerze, na którym jest uruchomiony program Internet Information Service (IIS). Należy zainstalować aplikację Microsoft FRx webport jako produkt intranetowy. Nie należy instalować usługi Microsoft FRx webport, aby uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem Internetu. Zalecamy zainstalowanie usługi Microsoft FRx webport w domyślnej witrynie sieci Web na porcie 80. Program Microsoft FRx webport można zainstalować razem z programem Windows SharePoint Services (WSS) 2,0, w połączeniu z aplikacją Microsoft Dynamics Business Portal lub razem z programem Microsoft REGLINX.Uwaga W przypadku programu WSS 3,0, Microsoft FRx webport musi być zainstalowany w innej witrynie sieci Web.

Instalowanie narzędzia Microsoft FRx Report Designer

Aby zainstalować projektanta raportów FRx, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy stacja robocza, na której chcesz przeprowadzić instalację, spełnia minimalne wymagania wymienione w pliku PDF wymagania systemowe na instalacyjnym dysku CD.

 2. Dokumentowanie ścieżek, w których zamierzasz zainstalować pakiet Microsoft FRx. Upewnij się, że korzystasz z ścieżek opartych na standardzie UNC, jeśli planujesz udostępnianie kodu Microsoft FRx klientom sieciowym lub jeśli planujesz udostępnianie folderu SysData dla drugiej stacji roboczych.

 3. Na instalacyjnym dysku CD FRx kliknij pozycję Zainstaluj FRX , aby uruchomić Kreatora konfiguracji. Następnie kliknij pozycję Zainstaluj FRX raportującego.

 4. Kliknij przycisk tak , aby zaakceptować umowę licencyjną.

 5. W obszarze Opcje instalacjikliknij pozycję Klient lokalny , aby wskazać, gdzie zainstalować pakiet Microsoft FRx. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie lokalizacji docelowej kliknij pozycję Przeglądaj w obszarze folder docelowy.

 7. W oknie Wybierz folder Określ dysk lokalny, jeśli ta instalacja dotyczy licencji dla jednego użytkownika, a jeśli nie używasz klientów sieciowych. W przeciwnym razie określ ścieżkę UNC. Na przykład kliknij \\Server\Applications\FRx\. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Lokalizacja SysData plików kliknij pozycję Przeglądaj , aby wybrać ścieżkę udostępnionego folderu SysData. Jeśli masz dostęp do FRx przy użyciu wielu stacji roboczych, kliknij ścieżkę UNC. Na przykład kliknij \\Server\Applications\FRx\SysData\.

 9. Kliknij przycisk dalej dwa razy.

 10. Uruchom program Microsoft FRx Report Designer, aby zakończyć instalację, wprowadzając wymagane ustawienia rejestru i tworząc wymagane pliki konfiguracji.

Określanie, gdzie mają być generowane raporty FRx

W programie Microsoft FRx jest używany wspólny folder o nazwie IO_DATA. W tym folderze są przechowywane dane firmy demonstracyjnej o nazwie Filmworks. Ten folder jest również domyślną lokalizacją wyjściową wszystkich raportów. Możesz utworzyć udział w sieci jako lokalizację wyjściową lub można pozostawić domyślną lokalizację wyjściową, która ma być generowana na każdej stacji roboczej. Domyślna ścieżka lokalna lokalizacji wyjściowej to następująca ścieżka:

C:\Program Files\FRx Software Należy zwrócić uwagę na rzeczywistą lokalizację, ponieważ należy ustawić tę ścieżkę podczas konfigurowania poszczególnych firm w programie FRx reporter.Uwaga W typowej konfiguracji sieci folder Udostępnij nosi nazwę FRx i zawiera dwa podfoldery. Podfoldery są nazwane IO_DATA i SysData.

Stosowanie dodatku Service Pack

Aby zaktualizować instalację lokalną na dowolnej stacji roboczej FAT-Client, należy uruchomić plik wykonywalny znajdujący się w pliku. zip dodatku Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania dodatku Service Pack w środowisku klient/serwer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

936585 Jak zainstalować dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft FRx w środowisku, w którym zainstalowano klienta sieci

Opis instalacji dla interfejsu Open Financial System Interface (OFSI)

Pakiet Microsoft FRx obsługuje wspólny interfejs i typowe funkcje między wszystkimi produktami Microsoft Dynamics. Interfejs Open Financial System Interface (OFSI) określa pliki wymagane przez instalowany produkt Microsoft Dynamics.Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania plików programów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

918262 Jak zainstalować i skonfigurować program Microsoft REGLINX 6,7 DirectLink do użytku w programie Microsoft FRx

938573 Jak zainstalować program Microsoft REGLINX w 7,0 DirectLink i jak skonfigurować DirectLink dla usługi Microsoft FRx

Instalowanie portu Microsoft FRx webport

Następujące systemy operacyjne Microsoft Windows są zgodne ze wszystkimi dodatkami Service Pack dla Microsoft FRx 6,7 webport:

 • Microsoft Windows 2000 Server (wszystkie wersje) z dodatkiem Service Pack 4

 • Windows Server 2003

Usługa Microsoft FRx 6,7 webport jest obecnie niezgodna z systemem Windows Server 2008. Microsoft FRx webport można zainstalować na dowolnym komputerze, na którym są uruchomione usługi IIS. Przed wykonaniem tej instalacji należy uwzględnić następujące czynniki:

 • Aby włączyć funkcję drukowania plików PDF za pośrednictwem usługi Microsoft FRx webport, konto użytkownika systemu Windows musi pozostać zalogowane na serwerze, na którym zainstalowano port Microsoft FRx webport. Dzieje się tak, ponieważ program FRxPDFSvr. exe nie może działać jako usługa. Dlatego ta aplikacja wymaga zalogowania użytkownika w celu włączenia drukowania w formacie PDF.

 • Program Microsoft FRx webport należy uruchamiać jako aplikację intranetową. Jeśli łączysz się z programem za pośrednictwem Internetu, mogą wystąpić problemy. Chociaż konfiguracja internetowa jest możliwa, obecnie nie zalecamy ani nie obsługuje konfiguracji internetowej.

 • Maszyna wirtualna Microsoft Java (VM) nie jest już dostępna. Zamiast tego musisz użyć programu Sun Microsystems Java. Aby program Microsoft FRx webport mógł działać, należy zainstalować środowisko Java na serwerze Microsoft FRx webports oraz na wszystkich klienckich stacjach roboczych. Aby pobrać język Java, odwiedź następującą witrynę firmy Sun Microsystems w sieci Web:

  http://www.java.com

 • Jeśli instalujesz aplikację Microsoft FRx webport w systemie Windows Server 2003, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów:

  • Internetowe usługi informacyjne (IIS) nie są już instalowane domyślnie. Przed zainstalowaniem programu Microsoft FRx webport musisz zainstalować usługi IIS.

  • Funkcjonalność stron ASP (Active Server Pages) nie jest już domyślnie włączona. Aby obiekt Microsoft FRx webport mógł działać, należy włączyć obsługę stron ASP za pośrednictwem Menedżera IIS.

  • Program Adobe Acrobat Reader 4,0 i 5,0 jest niezgodny z systemem Windows Server 2003. Zainstaluj najnowszą wersję programu Acrobat Reader.

Ważne Przed zainstalowaniem usługi Microsoft FRx webport Sprawdź, czy na komputerze, na którym działa program IIS, zainstalowano program raportującego z systemem FAT. Do prawidłowego działania usługi Microsoft FRx webport wymagane są niektóre udostępnione pliki dll. Aby zainstalować aplikację Microsoft FRx webport, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż dysk CD z FRx instalacyjnym do stacji dysków.

 2. Kliknij pozycję Zainstaluj FRX webport.

 3. Kliknij język konfiguracji. Następnie kliknij dwa razy przycisk dalej .

 4. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną.

 5. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru FRX webport 6,7 . Uwaga Ta opcja powoduje zainstalowanie składników do internetowych usług informacyjnych. Domyślnie pole wyboru FRX webadministrator 6,7 pozostaje zaznaczone. Ta opcja powoduje zainstalowanie narzędzia administracyjnego.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Zaakceptuj domyślny folder instalacyjny. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W polu Nazwa UNC wpisz nazwę udziału dla udziału plików systemu Windows. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. W polu name (nazwa ) wpisz nazwę katalogu wirtualnego, który określi ścieżkę witryny sieci Web. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Przejrzyj opcje instalacji. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Kliknij przycisk Zakończ , aby zakończyć instalację.

 12. Zastosuj najnowszy dodatek Service Pack do portu Microsoft FRx webport. Następnie kliknij opcję składniki sieci Web FRX.

 13. Użyj odpowiedniej metody:

  • Jeśli instalujesz aplikację Microsoft FRx webport w systemie Windows Server 2003, przejdź do kroku 14.

  • Jeśli instalujesz aplikację Microsoft FRx webport w innym systemie operacyjnym, przejdź do kroku 15.

 14. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz gpedit. msc, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie wykonaj następujące czynności:

  1. W Edytorze lokalnych zasad grupy kliknij pozycję lokalne zasady komputera, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń pozycję Szablony administracyjne, a następnie kliknij pozycję drukarki.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję nie Zezwalaj na instalację drukarek przy użyciu sterowników trybu jądra, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  3. W oknie dialogowym Właściwości kliknij pozycję wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Zamknij Edytor lokalnych zasad grupy.

  5. Uruchom ponownie komputer, aby włączyć nowe ustawienie.

 15. Aby umożliwić drukowanie plików PDF z programu Microsoft FRx webport, BCL easyPDF musi być zainstalowany. Jeśli składniki programu BCL nie zostały zainstalowane, zobacz Krok 16, aby zainstalować BCL easyPDF. Jeśli składniki BCL zostały uprzednio zainstalowane przy użyciu funkcji wymagania wstępne instalacji na dysku instalacyjnym Microsoft FRx, wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować bieżące składniki BCL:

  1. Zlokalizuj folder instalacyjny Microsoft FRx webport.Uwaga W przypadku zaakceptowania ustawienia domyślnego w kroku 7 folder instalacyjny jest C:\FRxWebPort.

  2. Kliknij dwukrotnie folder BCL .

  3. Kliknij dwukrotnie plik BCLeasyPDFFullAuto. exe .

  4. Kliknij przycisk Dalej.

  5. Po wyświetleniu monitu o odinstalowanie bieżących składników BCL kliknij przycisk dalej. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 16. Zainstaluj BCL easyPDF. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Zlokalizuj folder instalacyjny Microsoft FRx webport.Uwaga W przypadku zaakceptowania ustawienia domyślnego w kroku 7 folder instalacyjny jest C:\FRxWebPort.

  2. Kliknij dwukrotnie folder BCL , aby go otworzyć.

  3. Kliknij dwukrotnie plik BCLeasyPDFFullAuto. exe .

  4. Kliknij przycisk Dalej.

  5. Kliknij przycisk Dalej.

  6. Zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk tak.

  7. Zachowaj domyślne ustawienie folderu, a następnie kliknij przycisk dalej.

  8. Kliknij przycisk Dalej.

  9. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

  10. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 17. Po zainstalowaniu BCL easyPDF musisz skonfigurować drukarkę PDF. Aby skonfigurować drukarkę PDF, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie drukarki i faksy.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję BCL easyPDF, a następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania.

  3. Kliknij kartę foldery .

  4. Kliknij opcję Określ .

  5. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Nazwa folderu . Zlokalizuj folder PDFTemp w folderze Microsoft FRx webport.

  6. Sprawdź, czy pole wyboru Otwórz plik wyjściowy po konwersji i folder Zapamiętaj po każdej konwersji jest wyczyszczone.

  7. Kliknij przycisk Zastosuj.

  8. Kliknij przycisk OK , aby zakończyć.

  9. W oknie drukarki i faksy kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę BCL easyPDF, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  10. Kliknij kartę Zaawansowane.

  11. Kliknij pozycję domyślne ustawienia drukowania.

  12. Kliknij kartę foldery .

  13. Powtórz kroki od d do h w celu skonfigurowania domyślnych ustawień drukowania.

 18. Określ konto użytkownika systemu Windows, które będzie logować się do systemu Windows, aby uruchomić program FRxPDFSvr. exe. Następnie przenieś plik FRxPDFSvr. exe do folderu Autostart dla tego użytkownika. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rozpocznij. Następnie kliknij pozycję Eksploruj wszystkich użytkowników.

  2. Rozwiń pozycję programy, kliknij folder Autostart , kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję FRxPDFSvr, a następnie kliknij polecenie Wytnij.

  3. W folderze Documents and Settings (dokumenty i ustawienia ) Znajdź nazwę użytkownika konta użytkownika systemu Windows, na którym zostanie uruchomiony program FRxPDFSvr. exe.

  4. Rozwiń folder nazwy użytkownika, rozwiń folder menu Start , rozwiń pozycję programy, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Autostart, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  5. Aby to ustawienie zostało wprowadzone, ponownie uruchom serwer. Następnie zaloguj się jako użytkownik, który uruchomi plik FRxPDFSvr. exe.Uwaga Aby drukowanie pliku PDF działało poprawnie, użytkownik musi pozostać zalogowany.

 19. Aby zakończyć konfigurację, Otwórz program Webadministrator w grupie Microsoft FRx webport. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij lokalizację udostępnionego folderu SysData.

  2. Kliknij lokalizację pliku Repository. XML. Domyślnie ten plik znajduje się w folderze danych pod folderem FRxWebPort.

Instalowanie programu Microsoft FRx Report Server

Aby zainstalować serwer raportów programu Microsoft FRx, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż dysk CD z FRx instalacyjnym do stacji dysków.

 2. Kliknij pozycję Zainstaluj serwer raportów Microsoft FRx.

 3. Kliknij język konfiguracji.

 4. Kliknij przycisk dalej , aby rozpocząć instalację.

 5. Kliknij przycisk Zaakceptuj , aby zaakceptować umowę licencyjną. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij odpowiedni folder instalacyjny. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Wskaż udział sieciowy UNC, w którym został zainstalowany folder udostępnione SysData. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Wskaż lokalizację, w której chcesz zainstalować bazę danych kolejki FRx. Następnie kliknij przycisk Dalej.Uwaga Baza danych kolejki FRx zawiera harmonogram dla programu Microsoft FRx Report Server. Ta baza danych jest zazwyczaj instalowana w udostępnionym folderze SysData.

 9. Kliknij folder programu, w którym chcesz zainstalować program. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Kliknij pozycję Zainstaluj , aby rozpocząć instalację.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

 12. Zastosuj najnowszy dodatek Service Pack do instalacji programu Microsoft FRx Report Server.

 13. Utwórz to samo połączenie ODBC, które zostało opisane w sekcji "Opis instalacji określonych w OFSI (Open Financial System Interface") dla produktu Microsoft Dynamics.

 14. Zmodyfikuj serwer raportów programu Microsoft FRx, aby wyznaczyć serwer do uruchomienia przez jedno dedykowane konto usługi. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rozpocznij. Następnie kliknij pozycję Eksploruj wszystkich użytkowników.

  2. Rozwiń pozycję programy, kliknij folder Autostart , kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję FRX Report Server, a następnie kliknij polecenie Wytnij.

  3. Zlokalizuj, a następnie rozwiń nazwę użytkownika dla wyznaczonego konta usługi, rozwiń menu Start, rozwiń pozycję programy, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Autostart , a następnie kliknij polecenie Wklej.

  4. Aby to ustawienie zostało wprowadzone, ponownie uruchom serwer.

 15. Sprawdź, czy w projektancie raportów programu FRx jest widoczna ikona serwera raportów Microsoft FRx.Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemu, który wpływa na ikonę serwera raportów Microsoft FRx, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  859884 Ikona harmonogram raportów nie jest wyświetlana w wykazie raportów w usłudze Microsoft FRx

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×