Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieje kilka sposobów na ułatwienie użytkownikom czynności wyszukiwania. W tym artykule przedstawiono wybrane spośród najczęściej stosowanych metod, takie jak używanie właściwości zarządzanych, zakresów wyszukiwania, słów kluczowych z najlepszymi trafieniami, lokalizacji federacyjnych oraz panelu uściślenia na stronie wyników wyszukiwania.

Początek strony

Używanie właściwości zarządzanych

Gdy usługa wyszukiwania przeszukuje witryny, szuka skojarzonych z dokumentami właściwości, określanych także jako metadane lub atrybuty. Właściwości znalezione przez usługę wyszukiwania i skojarzone przez nią z dokumentami są nazywane właściwościami przeszukanymi. Są one generowane w różnych lokalizacjach w programie SharePoint lub w samych dokumentach. Na przykład w bibliotece dokumentów można tak skonfigurować kolumnę, aby rejestrowała datę i godzinę przekazania dokumentów, a typ zawartości można ustawić na wartość „Specyfikacje produktu”. W obu przypadkach większa ilość informacji o dokumencie ułatwia jego znalezienie.

Właściwości zarządzane są tworzone dla opublikowanych metadanych, co pozwala na ich indeksowanie w programie SharePoint oraz wyświetlanie w wynikach wyszukiwania. Po pierwszym przeszukaniu nowej zawartości przez usługę wyszukiwania administrator tej usługi powinien przejrzeć listę właściwości zarządzanych. Często zdarza się, że dla podobnych właściwości w różnych dokumentach są używane inne nazwy. Rozpatrzmy przykład różnych nazw właściwości określającej autora dokumentu. W jednym typie dokumentu ta właściwość może być nazwana „autorem”, w drugim — „scenarzystą”, a w trzecim — „właściwością3”. Każdą z tych właściwości przeszukanych można zamapować na właściwość zarządzaną Author, dzięki czemu, gdy użytkownik szuka autora, z wszystkich trzech dokumentów zostaną uzyskane właściwe wyniki.

Aby uzyskać dostęp do właściwości metadanych w administracji centralnej, na stronie Administracja wyszukiwania w obszarze Kwerenda i wyniki kliknij pozycję Właściwości metadanych.

Początek strony

Podawanie zakresów

Zakres to zbiór zawartości, na przykład grupa witryn. Definiowanie zakresów pozwala użytkownikom na przeprowadzanie wyszukiwania w węższym zbiorze zawartości. Podczas definiowania zakresu można łączyć reguły lokalizacji z regułami właściwości w celu ograniczania wyszukiwań według potrzeb. Zakres może kierować kwerendę do konkretnych witryn lub dokumentów oznaczonych określonymi wartościami właściwości. Gdy użytkownicy wyszukują zawartość w witrynie, zakres jest automatycznie ustawiany na daną witrynę i wszystkie jej witryny podrzędne. Jednak gdy użytkownicy podczas wyszukiwania korzystają ze strony wyników lub z witryny Centrum wyszukiwania, zakres jest automatycznie ustawiany na wartość Wszystkie witryny. Aby ułatwić użytkownikom uzyskiwanie lepszych wyników, należy umożliwić im wyszukiwanie w mniejszych zbiorach zawartości.

Zakresy wyszukiwania należy najpierw zdefiniować w administracji centralnej. Na stronie Administracja wyszukiwania w aplikacji usługi wyszukiwania można dodać nowe zakresy lub zmienić ustawienia dla już istniejących.

Po zdefiniowaniu zakresu w administracji centralnej administrator zbioru witryn lub właściciel witryny mogą udostępnić zakres użytkownikom w składnikach Web Part, takich jak składnik Web Part Pole wyszukiwania.

Aby wyświetlić użytkownikom zakresy w składniku Web Part Pole wyszukiwania na stronie Centrum wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  2. Kliknij strzałkę w menu składnika Web Part Pole wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

  3. W obszarze Lista rozwijana zakresów wybierz pozycję Pokaż listę rozwijaną zakresów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zakresów i reguł zakresów oraz zarządzania nimi, zobacz Centrum wyszukiwania przedsiębiorstwa w witrynie TechNet. Więcej informacji o używaniu składników Web Part lub edytowaniu stron składników Web Part można znaleźć w Pomocy programu SharePoint Server 2010.

Początek strony

Dodawanie słów kluczowych z najlepszymi trafieniami

Stosując słowa kluczowe z najlepszymi trafieniami, użytkownicy mogą wyszukiwać terminy (słowa kluczowe) specyficzne dla organizacji i znajdować najczęściej używane witryny sieci Web (najlepsze trafienia). Za pomocą słów kluczowych z najlepszymi trafieniami można kierować użytkowników do witryn, które w zależności od użytych w kwerendzie słów kluczowych zostały uznane za najbardziej przydatne. Administrator zbioru witryn konfiguruje słowa kluczowe z najlepszymi trafieniami, przez co wywiera bezpośredni wpływ na wyniki wyszukiwania, niezależnie od ustawień dziedziczonych po administracji centralnej.

Gdy użytkownik uwzględni słowo kluczowe lub jeden z jego synonimów w kwerendzie, powyżej podstawowych wyników na stronie wyników wyszukiwania będą wyświetlane łącza do skojarzonych najlepszych trafień. Słów kluczowych można używać w celu dostarczenia roboczego słownika nazw i terminów używanych w organizacji. Słowa kluczowe skonfigurowane z synonimami i najlepszymi trafieniami ulepszają także wyniki wyszukiwania, prowadząc użytkowników do zalecanych zasobów.

Aby uzyskać dostęp do ustawień słów kluczowych i najlepszych trafień, w witrynie Centrum wyszukiwania kliknij menu Akcje witryny i polecenie Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Słowa kluczowe wyszukiwania.

Początek strony

Dodawanie lokalizacji federacyjnych

Wyszukiwanie federacyjne polega na jednoczesnym wysyłaniu kwerend do jednej lub większej liczby baz danych (lokalizacji) w trybie online w celu wygenerowania pojedynczej strony wyników wyszukiwania. Dodanie lokalizacji federacyjnych pozwala na wysyłanie kwerend do zdalnych źródeł i aparatów wyszukiwania, takich jak witryna www.bing.com. Zawartość lokalizacji federacyjnych nie jest przeszukiwana przez serwery wewnętrzne. Program SharePoint Server 2010 wyświetla użytkownikom te wyniki wraz z wynikami z organizacji.

Składniki Web Part na stronie wyników wyszukiwania można dodawać oraz konfigurować jako składniki Web Part wyników wyszukiwania federacyjnego lub jako składniki Web Part początkowych wyników federacyjnych.

Aby wyświetlić wyniki wyszukiwania federacyjnego na stronie innej niż domyślna strona wyników wyszukiwania, wystarczy dodać składnik Web Part wyników wyszukiwania federacyjnego lub składnik Web Part początkowych wyników federacyjnych do strony, na której mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania federacyjnego.

Aspekty wyników wyszukiwania składników Web Part wyszukiwania federacyjnego, takie jak pokazywane metadane albo liczba łączy do wyświetlenia, można kontrolować, edytując właściwości i kod języka rozszerzonego arkusza stylów (XSL, Extensible Stylesheet Language) dla lokalizacji federacyjnej. Można też kontrolować wygląd wyników wyszukiwania, na przykład kolor i styl czcionki tekstu łączy. Korzystając z reguł wyzwalaczy konfigurowanych podczas ustawiania lokalizacji federacyjnej, można zmodyfikować kwerendę wysyłaną do lokalizacji federacyjnej, gdy użytkownik wpisze określony prefiks lub wzorzec.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia lokalizacji federacyjnych oraz zarządzania nimi, zobacz Centrum wyszukiwania przedsiębiorstwa w witrynie TechNet. Informacje dotyczące tworzenia reguł wyzwalaczy znajdują się w Pomocy produktu do wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z językiem XSL lub tworzenia niestandardowych składników Web Part, zobacz Pomoc produktu do wyszukiwania w witrynie MSDN.

Początek strony

Dostosowywanie panelu uściślenia

Panel uściślenia to składnik Web Part na stronie wyników wyszukiwania, w którym jest wyświetlane podsumowanie wyników wyszukiwania według właściwości dokumentu. W podsumowaniu obejmującym 50 najtrafniejszych wyników wyszukiwania mogą być na przykład najpierw wyświetlane dokumenty programu Microsoft Word, a po nich określona liczba dokumentów programu Microsoft Excel.

W panelu uściślenia użytkownik może także zmienić sposób wyświetlania wyników. Wyniki mogą być przedstawiane według typu zawartości (dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, strona sieci Web itd.), lokalizacji zawartości (takiej jak witryny programu SharePoint), autora lub daty zmodyfikowania dokumentu. Właściciel witryny lub administrator zbioru witryn może dostosować panel uściślenia, zmieniając właściwości składnika Web Part. Można na przykład zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wyświetlanych kategorii lub zmienić pliki definicji kategorii filtru.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu panelu uściślenia, zobacz Centrum wyszukiwania przedsiębiorstwa w witrynie TechNet. Więcej informacji o używaniu składników Web Part lub edytowaniu stron składników Web Part można znaleźć w Pomocy programu SharePoint Server 2010.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×