Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pola kosztów budżetowych wg planu bazowego (koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane kwoty kosztów budżetowych dla zasoby kosztowe określone jako zasoby budżetowe. Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego1 przechowuje koszty budżetowe dla zadań, zasobów lub przydziałów zapisanych w planie bazowym 1. Podobnie pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 2 do Koszt budżetowy wg planu bazowego (10) zawierają planowany koszt budżetowy dla planów bazowych od 2 do 10.

Zasoby budżetowe są przydzielane tylko do zadanie sumaryczne projektu. Koszt budżetowy można wprowadzać lub przeglądać na poziomie przydziału zadania sumarycznego projektu lub rzutować na poziom zadania sumarycznego projektu. W polach Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) jest wyświetlana całkowita planowana liczba osób zaplanowana dla zadanie, zasobu lub przydział. W okresowe wersjach tych pól są wyświetlane te same godziny robocze rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10).

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź koszt przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1– 10) zawierają wartość 0,00 USD do momentu ustawienia planu bazowego projektu. Po zapisaniu planu bazowego całkowity koszt budżetowy zostanie skopiowany do odpowiadającego mu pola kosztu budżetowego wg planu bazowego dla zadania. Używane pole kosztu budżetowego wg planu bazowego (na przykład Koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (na przykład Plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W arkuszu zadań pokaż zadanie sumaryczne projektu i dodaj jedno z pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) i Koszt budżetowy, aby porównać koszt budżetowy wg planu bazowego z obecnie zaplanowanym kosztem budżetowym. Warto również porównać koszt budżetowy jednego planu bazowego z innym. Przeglądając wariancje, możesz zobaczyć, jak zmieniają się koszty budżetowe w trakcie cyklu życia projektu.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i został zapisany drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać pole Koszt budżetowy wg planu bazowego2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W arkuszu zadań zostanie wyświetlone zadanie sumaryczne projektu, a następnie dodasz zarówno pole Koszt budżetowy wg planu bazowego 2, jak i pole Koszt budżetowy.

Uwagi    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie zasobów pracy i materiałów. Aby wyświetlić ogólne informacje o pracy budżetowej według planu bazowego dla zasobów pracy lub materiałowych przydzielonych do zadania sumarycznego projektu, dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) do arkusza zadań.

Aby wyświetlić zadanie sumaryczne projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu .

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędziawskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy wg planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy wg planu bazowego. Edytowane wartości planu bazowego nie powodują jednak ponownego obliczania pól kosztów budżetowych według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest rejestrowanie "migawki" planu projektu w danej chwili. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analiz wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź koszt przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1– 10) zawierają wartość 0,00 USD do momentu ustawienia planu bazowego projektu. Po zapisaniu planu bazowego całkowity koszt budżetowy zostanie skopiowany do odpowiedniego pola kosztu budżetowego według planu bazowego dla zasobu. Używane pole kosztu budżetowego wg planu bazowego (na przykład Koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (na przykład Plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W arkuszu zasobów dodaj jedno z pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) i Koszt budżetowy, aby porównać koszt budżetowy wg planu bazowego z obecnie zaplanowanym kosztem budżetowym. Warto również porównać koszt budżetowy jednego planu bazowego z innym. Przeglądając wariancje, możesz zobaczyć, jak zmieniają się koszty budżetowe w trakcie cyklu życia projektu.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i został zapisany drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać pole Koszt budżetowy wg planu bazowego2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W arkuszu zasobów zostanie wyświetlone zadanie sumaryczne projektu, a następnie dodasz zarówno pole Koszt budżetowy wg planu bazowego 2, jak i pole Koszt budżetowy.

Uwagi    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie zasobów pracy i materiałów. Aby wyświetlić ogólne informacje o pracy budżetowej według planu bazowego dla zasobów pracy lub materiałów przydzielonych do zadania sumarycznego projektu, dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) do arkusza zasobów.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędziawskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy wg planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy wg planu bazowego. Edytowane wartości planu bazowego nie powodują jednak ponownego obliczania pól kosztów budżetowych według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest rejestrowanie "migawki" planu projektu w danej chwili. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analiz wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź koszt przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1– 10) zawierają wartość 0,00 USD do momentu ustawienia planu bazowego projektu. Po zapisaniu planu bazowego całkowity koszt budżetowy zostanie skopiowany do odpowiadającego mu pola kosztu budżetowego wg planu bazowego dla przydział. Używane pole kosztu budżetowego wg planu bazowego (na przykład Koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (na przykład Plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu dodaj jedno z pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) i Koszt budżetowy, aby porównać koszt budżetowy wg planu bazowego z aktualnie zaplanowanym kosztem budżetowym. Warto również porównać koszt budżetowy jednego planu bazowego z innym. Przeglądając wariancje, możesz zobaczyć, jak zmieniają się koszty budżetowe w trakcie cyklu życia projektu.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i został zapisany drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać pole Koszt budżetowy wg planu bazowego2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W widoku Obciążenie zadaniami w części widoku jest widoczna zarówno kolumna Koszt budżetowy wg planu bazowego2, jak i kolumna Koszt budżetowy.

Uwagi    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie zasobów pracy i materiałów. Aby wyświetlić ogólne informacje o pracy budżetowej według planu bazowego dla zasobów pracy lub materiałów przydzielonych do zadania sumarycznego projektu, dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędziawskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy wg planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy wg planu bazowego. Edytowane wartości planu bazowego nie powodują jednak ponownego obliczania pól kosztów budżetowych według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest rejestrowanie "migawki" planu projektu w danej chwili. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analiz wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź koszt przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1– 10) zawierają wartość 0,00 USD do momentu ustawienia planu bazowego projektu. Zaraz po zapisaniu planu bazowego ta wartość zostanie skopiowana do odpowiadającego okresowego pola przydziału Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10). Używane pole kosztu budżetowego wg planu bazowego (na przykład Koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (na przykład Plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami kliknij pozycję Style szczegółów w menu Format . Aby wyświetlić pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10 ) w części widoku grafiku, przenieś odpowiednie pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10 ) do pola Pokaż te pola . Pokazuje to rozkład kosztów budżetowych wg planu bazowego dla zadania sumarycznego projektu rozłożonego w czasie. Jeśli w widoku jest również wyświetlane pole Koszt budżetowy, możesz porównać pierwotnie planowane okresowe koszty budżetowe z aktualnie zaplanowanym kosztem budżetowym.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i został zapisany drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać okresowe pole Koszt budżetowy wg planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy w zadaniu sumarycznym projektu. W widoku Obciążenie zadaniami do części widoku można dodać zarówno pole Koszt budżetowy wg planu bazowego2, jak i pole Koszt budżetowy.

Uwagi    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie zasobów pracy i materiałów. Aby wyświetlić okresowe informacje o pracy budżetowej wg planu bazowego dla zasobów pracy lub materiałów przydzielonych do zadania sumarycznego projektu, dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) do części grafiku w widoku Obciążenie zadaniami.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędziawskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy wg planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy wg planu bazowego. Edytowane wartości planu bazowego nie powodują jednak ponownego obliczania pól kosztów budżetowych według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest rejestrowanie "migawki" planu projektu w danej chwili. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analiz wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź koszt przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1– 10) zawierają wartość 0,00 USD do momentu ustawienia planu bazowego projektu. Po zapisaniu planu bazowego projektu ta wartość jest zapisywana w okresowym polu Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10). Używane pole kosztu budżetowego wg planu bazowego (na przykład Koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (na przykład Plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Użycie zasobu kliknij pozycję Style szczegółów w menu Format . Pokaż odpowiednie pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10 ) w części widoku grafiku, aby przejrzeć planowany koszt budżetowy rozłożony w czasie. Jeśli dodasz również pole Koszt budżetowy, możesz porównać pierwotny plan z obecnie planowanymi kosztami budżetowymi.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i został zapisany drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać okresowe pole Koszt budżetowy wg planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy według zasobu kosztowego w przydziałie podsumowania projektu. W widoku Użycie zasobu wyświetlasz zadanie sumaryczne projektu, a następnie dodajesz zarówno pole Koszt budżetowy wg planu bazowego 2, jak i pole Koszt budżetowy.

Uwagi    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie zasobów pracy i materiałów. Aby wyświetlić okresowe informacje o pracy budżetowej wg planu bazowego dla zasobów pracy lub materiałów przydzielonych do zadania sumarycznego projektu, dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) do części grafiku w widoku Użycie zasobu.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędziawskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy wg planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy wg planu bazowego. Edytowane wartości planu bazowego nie powodują jednak ponownego obliczania pól kosztów budżetowych według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest rejestrowanie "migawki" planu projektu w danej chwili. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analiz wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź koszt przydział w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1– 10) zawierają wartość 0,00 USD do momentu ustawienia planu bazowego projektu. Po zapisaniu planu bazowego projektu okresowe koszty budżetowe są kopiowane do odpowiedniego okresowego pola przydziału Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10). Używane pole kosztu budżetowego wg planu bazowego (na przykład Koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (na przykład Plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu kliknij pozycję Style szczegółów w menu Format . Aby wyświetlić pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10 ) w części widoku grafiku, przenieś odpowiednie pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10 ) do pola Pokaż te pola . Teraz możesz przejrzeć wybrany plan bazowy kosztu budżetowego. Jeśli dodasz również pole Koszt budżetowy, możesz porównać wybrany plan bazowy z obecnie planowanymi kosztami budżetowymi. Warto również porównać koszt budżetowy jednego planu bazowego z innym.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i został zapisany drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać okresowe pole Koszt budżetowy wg planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W widoku Obciążenie zadaniami w części widoku jest widoczna zarówno kolumna Koszt budżetowy wg planu bazowego2, jak i kolumna Koszt budżetowy.

Uwagi    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie zasobów pracy i materiałów. Aby wyświetlić okresowe informacje o pracy budżetowej wg planu bazowego dla zasobów pracy lub materiałów przydzielonych do zadania sumarycznego projektu, dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) do części grafiku w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędziawskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy wg planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy wg planu bazowego. Edytowane wartości planu bazowego nie powodują jednak ponownego obliczania pól kosztów budżetowych według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest rejestrowanie "migawki" planu projektu w danej chwili. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analiz wariancji.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×