MS10-024: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla usługi SMTP systemu Windows: 13 kwietnia 2010 i 13 lipca 2010

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:


Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

WPROWADZENIE

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń może być zgłaszana jako zainstalowana (Zainstalowane) w wynikach skanowania przez narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) lub w raportach serwera Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) w przypadku niektórych systemów Windows XP lub Windows Server 2003 bez włączonej usługi SMTP. Ten problem występuje z powodu błędu w metadanych mechanizmu wykrywania aktualizacji systemu Windows. Gdy usługa SMTP nie jest zainstalowana na tych platformach, w wynikach skanowania przez narzędzie MBSA lub w raporcie programu WSUS powinna być zgłaszana wartość Nie dotyczy. Jest to problem dotyczący tylko zgłaszania. Klienci, którzy pomyślnie zainstalowali tę aktualizację, nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

 • Jeśli wersja aktualizacji zabezpieczeń dla usługi SMTP systemu Windows wydana przed 13 lipca 2010 zostanie zainstalowana w systemie Windows Server 2008 z zainstalowanym programem Internet Information Services (IIS), opcje konfiguracji protokołu SMTP zostaną zresetowane. Tracone są wszystkie opcje konfiguracji protokołu SMTP ustawione przed zainstalowaniem wersji aktualizacji wydanej przed 13 lipca 2010. Wszelkie potrzebne opcje konfiguracji protokołu SMTP należy ponownie zastosować ręcznie po zainstalowaniu wersji aktualizacji zabezpieczeń wydanej przed 13 lipca 2010.

  Ten problem został rozwiązany w wersji tej aktualizacji zabezpieczeń wydanej 13 lipca 2010. Po jej zainstalowaniu są zachowywane wszystkie istniejące opcje konfiguracji protokołu SMTP.

 • W przypadku odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń MS10-024 następujące ustawienia protokołu SMTP w konfiguracji programu IIS 6.0 (%windir%\system32\inetsrv\MetaBase.xml) nie zostaną zachowane. Przyczyną tego problemu jest to, że program Smtpsetup.exe używa do zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń starszych reguł kodu. Przed odinstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy utworzyć kopię zapasową dostosowanych ustawień protokołu SMTP, aby móc je przywrócić po odinstalowaniu.

  <IIsSmtpService      Location ="/LM/SmtpSvc"
  AdminACL

  AuthFlags

  ConnectionTimeout

  EnableReverseDnsLookup

  HopCount

  LocalRetryAttempts

  LocalRetryInterval

  LogFileTruncateSize

  LogType

  MaxBatchedMessages

  MaxConnections

  MaxMessageSize

  MaxOutConnections

  MaxOutConnectionsPerDomain

  MaxRecipients

  MaxSessionSize

  MaxSmtpErrors

  RelayForAuth

  RemoteRetryAttempts

  RemoteRetryInterval

  RemoteTimeout

  ShouldDeliver

  SmartHost

  SmartHostType

  SmtpDSNOptions

  SmtpInboundCommandSupportOptions

  SmtpLocalDelayExpireMinutes

  SmtpLocalNDRExpireMinutes

  SmtpOutboundCommandSupportOptions

  SmtpRemoteDelayExpireMinutes

  SmtpRemoteNDRExpireMinutes

  />

  <IIsSmtpServer Location ="/LM/SmtpSvc/1"
  AdminACL

  ConnectionTimeout

  LogFileTruncateSize

  LogType

  MasqueradeDomain

  MaxBatchedMessages

  MaxOutConnectionsPerDomain

  SendNdrTo

  ServerBindings

  ServerComment


  />  Aby utworzyć kopię zapasową dostosowanych ustawień protokołu SMTP, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0.

  2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, a następnie kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową/Odtwórz konfigurację w menu rozwijanym Wszystkie zadania.

  3. W oknie dialogowym Kopia zapasowa/przywracanie konfiguracji kliknij pozycję Utwórz kopię zapasową.

  4. W polu Nazwa kopii zapasowej konfiguracji wpisz nazwę opisową, aby ułatwić zidentyfikowanie tego wpisu. Na przykład: MS10-024 Kopia zapasowa.

  5. Odinstaluj aktualizację zabezpieczeń 976323, a następnie ponownie uruchom komputer.

  6. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie otwórz narzędzie Wykonaj kopię zapasową/Odtwórz konfigurację w konsoli Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0.

  7. Wybierz nazwę kopii zapasowej konfiguracji utworzonej w kroku 4 i kliknij pozycję Przywróć.

  8. Zostanie zwrócony komunikat podobny do następującego:

   Przywracanie kopii zapasowej metabazy jest długotrwałą procedurą, która usuwa wszystkie bieżące ustawienia i powoduje zatrzymanie wszystkich usług internetowych. Po ukończeniu procedury program IIS ponownie uruchamia te usługi.

   Czy na pewno chcesz kontynuować?
   Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować przywracanie.

  Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu protokołu SMTP, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc784968(WS.10).aspx

Znane problemy

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Smtpsvc.dll

5.0.2195.7381

447,760

05-Mar-2010

17:25

x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Smtpsvc.dll

6.0.2600.3680

456,704

05-Mar-2010

19:02

x86

SP2

SP2GDR

Smtpsvc.dll

6.0.2600.3680

456,704

05-Mar-2010

18:55

x86

SP2

SP2QFE

Smtpsvc.dll

6.0.2600.5949

456,704

05-Mar-2010

18:45

x86

SP3

SP3GDR

Smtpsvc.dll

6.0.2600.5949

456,704

05-Mar-2010

18:38

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Smtpsvc.dll

6.0.3790.4675

670,208

05-Mar-2010

19:01

x64

SP2

SP2GDR

Smtpsvc.dll

6.0.3790.4675

670,720

05-Mar-2010

18:57

x64

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Smtpsvc.dll

6.0.3790.4675

484,864

05-Mar-2010

05:45

x86

SP2

SP2GDR

Smtpsvc.dll

6.0.3790.4675

484,864

05-Mar-2010

06:02

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Smtpsvc.dll

6.0.3790.4675

1,266,688

05-Mar-2010

18:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Smtpsvc.dll

6.0.3790.4675

1,267,200

05-Mar-2010

18:57

IA-64

SP2

SP2QFE

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.


  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6001.18xxx

  Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Exstrace.dll

7.0.6001.18485

16,384

03-Jun-2010

14:56

x86

Fcachdll.dll

7.0.6001.18485

49,152

03-Jun-2010

14:56

x86

Mailmsg.dll

7.0.6001.18485

79,872

03-Jun-2010

14:57

x86

Regtrace.exe

7.0.6001.18000

28,160

19-Jan-2008

07:33

x86

Rwnh.dll

7.0.6001.18000

13,312

19-Jan-2008

07:36

x86

Seo.dll

7.0.6001.18485

223,232

03-Jun-2010

14:59

x86

Smtpapi.dll

7.0.6001.18000

13,824

19-Jan-2008

07:36

x86

Smtpsetup.exe

7.0.6001.18485

58,880

03-Jun-2010

13:29

x86

Staxmem.dll

7.0.6001.18000

9,728

19-Jan-2008

07:36

x86

Exstrace.dll

7.0.6001.22704

16,384

03-Jun-2010

14:49

x86

Fcachdll.dll

7.0.6001.22704

49,152

03-Jun-2010

14:49

x86

Mailmsg.dll

7.0.6001.22704

79,872

03-Jun-2010

14:50

x86

Regtrace.exe

7.0.6001.22704

28,160

03-Jun-2010

13:41

x86

Rwnh.dll

7.0.6001.22704

13,312

03-Jun-2010

14:51

x86

Seo.dll

7.0.6001.22704

223,232

03-Jun-2010

14:52

x86

Smtpapi.dll

7.0.6001.22704

13,824

03-Jun-2010

14:52

x86

Smtpsetup.exe

7.0.6001.22704

58,880

03-Jun-2010

13:41

x86

Staxmem.dll

7.0.6001.22704

9,728

03-Jun-2010

14:52

x86

Exstrace.dll

7.0.6002.18264

16,384

03-Jun-2010

15:34

x86

Fcachdll.dll

7.0.6002.18264

49,152

03-Jun-2010

15:34

x86

Mailmsg.dll

7.0.6002.18264

79,872

03-Jun-2010

15:36

x86

Regtrace.exe

7.0.6002.18005

28,160

11-Apr-2009

06:27

x86

Rwnh.dll

7.0.6002.18005

13,312

11-Apr-2009

06:28

x86

Seo.dll

7.0.6002.18264

223,232

03-Jun-2010

15:38

x86

Smtpapi.dll

7.0.6002.18005

13,824

11-Apr-2009

06:28

x86

Smtpsetup.exe

7.0.6002.18264

58,880

03-Jun-2010

13:52

x86

Staxmem.dll

7.0.6002.18005

9,728

11-Apr-2009

06:28

x86

Exstrace.dll

7.0.6002.22417

16,384

03-Jun-2010

15:53

x86

Fcachdll.dll

7.0.6002.22417

49,152

03-Jun-2010

15:53

x86

Mailmsg.dll

7.0.6002.22417

79,872

03-Jun-2010

15:54

x86

Regtrace.exe

7.0.6002.22417

28,160

03-Jun-2010

14:10

x86

Rwnh.dll

7.0.6002.22417

13,312

03-Jun-2010

15:57

x86

Seo.dll

7.0.6002.22417

223,232

03-Jun-2010

15:57

x86

Smtpapi.dll

7.0.6002.22417

13,824

03-Jun-2010

15:57

x86

Smtpsetup.exe

7.0.6002.22417

58,880

03-Jun-2010

14:10

x86

Staxmem.dll

7.0.6002.22417

9,728

03-Jun-2010

15:57

x86

Adsiisex.dll

7.0.6001.18000

8,704

19-Jan-2008

07:33

x86

Aqadmin.dll

7.0.6001.18440

42,496

04-Mar-2010

18:50

x86

Aqueue.dll

7.0.6001.18440

478,208

04-Mar-2010

18:50

x86

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

03-Jan-2008

19:00

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

05-Jan-2008

11:29

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6001.18440

44,544

04-Mar-2010

18:53

x86

Seos.dll

7.0.6001.18000

30,720

19-Jan-2008

07:36

x86

Smtpctrs.dll

7.0.6001.18440

14,848

04-Mar-2010

18:54

x86

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

03-Jan-2008

19:00

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

05-Jan-2008

11:29

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6001.18485

435,200

03-Jun-2010

14:59

x86

Snprfdll.dll

7.0.6001.18000

9,728

19-Jan-2008

07:36

x86

Adsiisex.dll

7.0.6001.22704

8,704

03-Jun-2010

14:47

x86

Aqadmin.dll

7.0.6001.22704

42,496

03-Jun-2010

14:47

x86

Aqueue.dll

7.0.6001.22704

478,208

03-Jun-2010

14:47

x86

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

04-Mar-2010

05:50

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

04-Mar-2010

05:50

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6001.22704

44,544

03-Jun-2010

14:51

x86

Seos.dll

7.0.6001.22704

30,720

03-Jun-2010

14:52

x86

Smtpctrs.dll

7.0.6001.22704

14,848

03-Jun-2010

14:52

x86

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

04-Mar-2010

05:50

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

04-Mar-2010

05:50

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6001.22704

435,200

03-Jun-2010

14:52

x86

Snprfdll.dll

7.0.6001.22704

9,728

03-Jun-2010

14:52

x86

Adsiisex.dll

7.0.6002.18005

8,704

11-Apr-2009

06:28

x86

Aqadmin.dll

7.0.6002.18222

42,496

04-Mar-2010

17:30

x86

Aqueue.dll

7.0.6002.18222

478,208

04-Mar-2010

17:30

x86

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

16-Apr-2008

00:34

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

16-Apr-2008

00:34

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6002.18222

44,544

04-Mar-2010

17:32

x86

Seos.dll

7.0.6002.18005

30,720

11-Apr-2009

06:28

x86

Smtpctrs.dll

7.0.6002.18222

14,848

04-Mar-2010

17:33

x86

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

16-Apr-2008

00:34

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

16-Apr-2008

00:34

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6002.18264

435,200

03-Jun-2010

15:38

x86

Snprfdll.dll

7.0.6002.18005

9,728

11-Apr-2009

06:28

x86

Adsiisex.dll

7.0.6002.22417

8,704

03-Jun-2010

15:52

x86

Aqadmin.dll

7.0.6002.22417

42,496

03-Jun-2010

15:52

x86

Aqueue.dll

7.0.6002.22417

478,208

03-Jun-2010

15:52

x86

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

03-Apr-2009

20:59

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

03-Apr-2009

20:59

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6002.22417

44,544

03-Jun-2010

15:56

x86

Seos.dll

7.0.6002.22417

30,720

03-Jun-2010

15:57

x86

Smtpctrs.dll

7.0.6002.22417

14,848

03-Jun-2010

15:57

x86

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

03-Apr-2009

20:59

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

03-Apr-2009

20:59

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6002.22417

435,200

03-Jun-2010

15:57

x86

Snprfdll.dll

7.0.6002.22417

9,728

03-Jun-2010

15:57

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Exstrace.dll

7.0.6001.18485

20,992

03-Jun-2010

15:32

x64

Fcachdll.dll

7.0.6001.18485

62,976

03-Jun-2010

15:32

x64

Mailmsg.dll

7.0.6001.18485

95,232

03-Jun-2010

15:33

x64

Regtrace.exe

7.0.6001.18000

36,352

19-Jan-2008

08:00

x64

Rwnh.dll

7.0.6001.18000

15,872

19-Jan-2008

08:03

x64

Seo.dll

7.0.6001.18485

325,632

03-Jun-2010

15:36

x64

Smtpapi.dll

7.0.6001.18000

19,968

19-Jan-2008

08:04

x64

Smtpsetup.exe

7.0.6001.18485

72,704

03-Jun-2010

14:08

x64

Staxmem.dll

7.0.6001.18000

10,752

19-Jan-2008

08:04

x64

Exstrace.dll

7.0.6001.22704

20,992

03-Jun-2010

15:13

x64

Fcachdll.dll

7.0.6001.22704

62,976

03-Jun-2010

15:13

x64

Mailmsg.dll

7.0.6001.22704

95,232

03-Jun-2010

15:14

x64

Regtrace.exe

7.0.6001.22704

36,352

03-Jun-2010

14:07

x64

Rwnh.dll

7.0.6001.22704

15,872

03-Jun-2010

15:17

x64

Seo.dll

7.0.6001.22704

325,632

03-Jun-2010

15:17

x64

Smtpapi.dll

7.0.6001.22704

19,968

03-Jun-2010

15:17

x64

Smtpsetup.exe

7.0.6001.22704

72,704

03-Jun-2010

14:07

x64

Staxmem.dll

7.0.6001.22704

10,752

03-Jun-2010

15:17

x64

Exstrace.dll

7.0.6002.18264

20,992

03-Jun-2010

16:13

x64

Fcachdll.dll

7.0.6002.18264

62,976

03-Jun-2010

16:13

x64

Mailmsg.dll

7.0.6002.18264

95,232

03-Jun-2010

16:15

x64

Regtrace.exe

7.0.6002.18005

36,352

11-Apr-2009

07:10

x64

Rwnh.dll

7.0.6002.18005

15,872

11-Apr-2009

07:11

x64

Seo.dll

7.0.6002.18264

325,632

03-Jun-2010

16:17

x64

Smtpapi.dll

7.0.6002.18005

19,968

11-Apr-2009

07:11

x64

Smtpsetup.exe

7.0.6002.18264

72,704

03-Jun-2010

14:31

x64

Staxmem.dll

7.0.6002.18005

10,752

11-Apr-2009

07:11

x64

Exstrace.dll

7.0.6002.22417

20,992

03-Jun-2010

16:08

x64

Fcachdll.dll

7.0.6002.22417

62,976

03-Jun-2010

16:08

x64

Mailmsg.dll

7.0.6002.22417

95,232

03-Jun-2010

16:09

x64

Regtrace.exe

7.0.6002.22417

36,352

03-Jun-2010

14:33

x64

Rwnh.dll

7.0.6002.22417

15,872

03-Jun-2010

16:12

x64

Seo.dll

7.0.6002.22417

325,632

03-Jun-2010

16:12

x64

Smtpapi.dll

7.0.6002.22417

19,968

03-Jun-2010

16:12

x64

Smtpsetup.exe

7.0.6002.22417

72,704

03-Jun-2010

14:33

x64

Staxmem.dll

7.0.6002.22417

10,752

03-Jun-2010

16:13

x64

Adsiisex.dll

7.0.6001.18000

10,240

19-Jan-2008

08:00

x64

Aqadmin.dll

7.0.6001.18440

52,224

04-Mar-2010

18:40

x64

Aqueue.dll

7.0.6001.18440

588,288

04-Mar-2010

18:40

x64

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

03-Jan-2008

18:04

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

05-Jan-2008

11:29

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6001.18440

47,616

04-Mar-2010

18:44

x64

Seos.dll

7.0.6001.18000

75,776

19-Jan-2008

08:03

x64

Smtpctrs.dll

7.0.6001.18440

17,920

04-Mar-2010

18:45

x64

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

03-Jan-2008

18:04

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

05-Jan-2008

11:29

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6001.18485

508,928

03-Jun-2010

15:36

x64

Snprfdll.dll

7.0.6001.18000

11,776

19-Jan-2008

08:04

x64

Adsiisex.dll

7.0.6001.22704

10,240

03-Jun-2010

15:12

x64

Aqadmin.dll

7.0.6001.22704

52,224

03-Jun-2010

15:12

x64

Aqueue.dll

7.0.6001.22704

588,288

03-Jun-2010

15:12

x64

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

26-Feb-2010

04:11

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

26-Feb-2010

04:11

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6001.22704

47,616

03-Jun-2010

15:16

x64

Seos.dll

7.0.6001.22704

75,776

03-Jun-2010

15:17

x64

Smtpctrs.dll

7.0.6001.22704

17,920

03-Jun-2010

15:17

x64

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

26-Feb-2010

04:11

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

26-Feb-2010

04:11

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6001.22704

508,928

03-Jun-2010

15:17

x64

Snprfdll.dll

7.0.6001.22704

11,776

03-Jun-2010

15:17

x64

Adsiisex.dll

7.0.6002.18005

10,240

11-Apr-2009

07:11

x64

Aqadmin.dll

7.0.6002.18222

52,224

04-Mar-2010

17:55

x64

Aqueue.dll

7.0.6002.18222

588,288

04-Mar-2010

17:55

x64

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

03-Sep-2008

18:43

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

03-Sep-2008

18:43

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6002.18222

47,616

04-Mar-2010

17:59

x64

Seos.dll

7.0.6002.18005

75,776

11-Apr-2009

07:11

x64

Smtpctrs.dll

7.0.6002.18222

17,920

04-Mar-2010

17:59

x64

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

03-Sep-2008

18:43

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

03-Sep-2008

18:43

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6002.18264

508,928

03-Jun-2010

16:17

x64

Snprfdll.dll

7.0.6002.18005

11,776

11-Apr-2009

07:11

x64

Adsiisex.dll

7.0.6002.22417

10,240

03-Jun-2010

16:06

x64

Aqadmin.dll

7.0.6002.22417

52,224

03-Jun-2010

16:06

x64

Aqueue.dll

7.0.6002.22417

588,288

03-Jun-2010

16:06

x64

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

03-Apr-2009

20:46

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

03-Apr-2009

20:46

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.0.6002.22417

47,616

03-Jun-2010

16:11

x64

Seos.dll

7.0.6002.22417

75,776

03-Jun-2010

16:12

x64

Smtpctrs.dll

7.0.6002.22417

17,920

03-Jun-2010

16:12

x64

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

03-Apr-2009

20:45

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

03-Apr-2009

20:45

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.0.6002.22417

508,928

03-Jun-2010

16:12

x64

Snprfdll.dll

7.0.6002.22417

11,776

03-Jun-2010

16:12

x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,763

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,475

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,166

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,886

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,970

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,683

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,763

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,477

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,166

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,888

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,971

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,689

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,354

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,374

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,089

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,128

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,618

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,649

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,317

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_00247db76614805648adbf4419660a25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_9d9a90367d8c35e2.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_4a4de2094122d192509f09b69bdc2246_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_dd1c0ee5e5b124c4.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_4db4c82154a90c9f404e9bb04c11cd19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_f359777305157ee4.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_6b087943bdf44392760b1cbf81234fcb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_a141d1bccabcd5cd.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_8f9829cee9888683c081c73c7053eac5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_dbfa91a41402ecdb.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_a154730c59285aaccedf7d752474fc83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_bf1193ef69e5f9f6.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_da705cf7d2d3239310e52cdc450df509_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c26f87e748eb11b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_ed0fab6fa764ab99f7f2197e79bd0f37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_0836f9ed839a0444.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_30c8a9173c449881.manifest

File version

Not Applicable

File size

198,978

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_31a7c8c4552239ba.manifest

File version

Not Applicable

File size

183,490

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

16:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_32c3bc73395b9993.manifest

File version

Not Applicable

File size

198,978

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_33866b9e524df6d4.manifest

File version

Not Applicable

File size

183,490

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

17:42

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_88bf8f1908978b1d.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,278

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_899eaec621752c56.manifest

File version

Not Applicable

File size

102,875

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

16:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8abaa27505ae8c2f.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,278

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8b7d51a01ea0e970.manifest

File version

Not Applicable

File size

102,875

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

17:40

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0be00ab289af585b11e0f872f489090f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_83fe35ba29f8da23.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_14454668a76ecbdefd39c157f3d65b52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_9dd3cef16ac97f4c.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1477f63ea51cc8115f79b974b8cded68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_516c520bb4a3ef74.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1d93c91c0fd91f8b79c829cadfb3e9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c0eda31a55932cc6.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3dad143f7f979ab9aa0e64a03f2c309d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_6edd1d60f453f93a.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6fe57ed0c8251fad8b62dc1757bb3cc8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_5d121e8b98318a75.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_773c9fb60b6e261cd62f3f4b7481e74a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_16d00594bb7d819a.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e2f9ec055566dcdbdf46ca375a124f8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_53cb7a6613f05615.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_8ce7449af4a209b7.manifest

File version

Not Applicable

File size

199,020

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_8dc664480d7faaf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

183,532

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

17:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8ee257f6f1b90ac9.manifest

File version

Not Applicable

File size

199,020

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8fa507220aab680a.manifest

File version

Not Applicable

File size

183,532

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

17:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_e4de2a9cc0f4fc53.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,336

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_e5bd4a49d9d29d8c.manifest

File version

Not Applicable

File size

102,933

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

17:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_e6d93df8be0bfd65.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,336

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_e79bed23d6fe5aa6.manifest

File version

Not Applicable

File size

102,933

Date (UTC)

03-Jun-2010

Time (UTC)

17:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,773

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,489

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,180

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,904

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,982

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,699

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,773

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,491

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,180

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,906

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,705

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,432

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,451

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,362

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,103

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,142

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,628

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,659

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,333

Date (UTC)

04-Jun-2010

Time (UTC)

06:08

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.


  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Exstrace.dll

7.5.7600.16601

20,992

01-Jun-2010

05:20

x64

Fcachdll.dll

7.5.7600.16601

62,976

01-Jun-2010

05:20

x64

Mailmsg.dll

7.5.7600.16601

94,720

01-Jun-2010

05:21

x64

Regtrace.exe

7.5.7600.16385

36,352

14-Jul-2009

01:39

x64

Rwnh.dll

7.5.7600.16385

15,872

14-Jul-2009

01:41

x64

Seo.dll

7.5.7600.16601

321,024

01-Jun-2010

05:24

x64

Smtpapi.dll

7.5.7600.16385

19,456

14-Jul-2009

01:41

x64

Smtpsetup.exe

7.5.7600.16601

71,168

01-Jun-2010

05:18

x64

Staxmem.dll

7.5.7600.16385

10,752

14-Jul-2009

01:41

x64

Exstrace.dll

7.5.7600.20723

20,992

01-Jun-2010

05:34

x64

Fcachdll.dll

7.5.7600.20723

62,976

01-Jun-2010

05:34

x64

Mailmsg.dll

7.5.7600.20723

94,720

01-Jun-2010

05:35

x64

Regtrace.exe

7.5.7600.16385

36,352

14-Jul-2009

01:39

x64

Rwnh.dll

7.5.7600.16385

15,872

14-Jul-2009

01:41

x64

Seo.dll

7.5.7600.20723

321,024

01-Jun-2010

05:38

x64

Smtpapi.dll

7.5.7600.16385

19,456

14-Jul-2009

01:41

x64

Smtpsetup.exe

7.5.7600.20723

71,168

01-Jun-2010

05:32

x64

Staxmem.dll

7.5.7600.16385

10,752

14-Jul-2009

01:41

x64

Adsiisex.dll

7.5.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:40

x64

Aqadmin.dll

7.5.7600.16544

51,712

05-Mar-2010

07:52

x64

Aqueue.dll

7.5.7600.16544

588,800

05-Mar-2010

07:52

x64

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.5.7600.16544

47,616

05-Mar-2010

07:52

x64

Seos.dll

7.5.7600.16385

75,264

14-Jul-2009

01:41

x64

Smtpctrs.dll

7.5.7600.16544

17,920

05-Mar-2010

07:53

x64

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.5.7600.16601

509,440

01-Jun-2010

05:25

x64

Snprfdll.dll

7.5.7600.16385

11,776

14-Jul-2009

01:41

x64

Adsiisex.dll

7.5.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:40

x64

Aqadmin.dll

7.5.7600.20723

51,712

01-Jun-2010

05:32

x64

Aqueue.dll

7.5.7600.20723

588,800

01-Jun-2010

05:32

x64

Ntfsdrct.h

Not Applicable

773

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Ntfsdrct.ini

Not Applicable

2,122

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Ntfsdrv.dll

7.5.7600.20723

47,616

01-Jun-2010

05:37

x64

Seos.dll

7.5.7600.16385

75,264

14-Jul-2009

01:41

x64

Smtpctrs.dll

7.5.7600.20723

17,920

01-Jun-2010

05:39

x64

Smtpctrs.h

Not Applicable

8,002

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Smtpctrs.ini

Not Applicable

43,010

10-Jun-2009

20:45

Not Applicable

Smtpsvc.dll

7.5.7600.20723

509,440

01-Jun-2010

05:39

x64

Snprfdll.dll

7.5.7600.16385

11,776

14-Jul-2009

01:41

x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_32bc35d588820d97e4fddcca31d306e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_282632c7a2673cf4.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_91d5416ac3410261dfe76cc73c3b734d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e23f0bfe0356270e.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_de07fb65f6cc496a2477d2cbf721e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_af35aac697edbc33.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f375f537204ede2fb26135649402fa8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_a4bb9847b9d893bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

706

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_8d6194fe557bfee2.manifest

File version

Not Applicable

File size

93,509

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_8dd792856ea8093c.manifest

File version

Not Applicable

File size

93,509

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_e5587b0021cef17e.manifest

File version

Not Applicable

File size

56,840

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e5ce78873afafbd8.manifest

File version

Not Applicable

File size

56,840

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,435

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,159

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,020

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,737

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,353

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb976323_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,396

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,087

Date (UTC)

01-Jun-2010

Time (UTC)

09:55

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×