MS10-092: Luka w zabezpieczeniach Harmonogramu zadań umożliwia podniesienie uprawnień

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-092. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=pl&rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

Znany problem 1

Gdy zostanie zainstalowana ta aktualizacja zabezpieczeń, otwarcie Harmonogramu zadań (taskschd.msc) może skutkować zwróceniem komunikatu o błędzie podobnego do następującego:


Zadanie nazwa_zadania: Obraz zadania jest uszkodzony lub został poddany nieuprawnionej manipulacji.W szczególności ten problem może wystąpić w następującym scenariuszu:

 1. Na komputerze jest uruchomiony system Windows Vista lub Windows Server 2008.

 2. Zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 2305420.

 3. Przeprowadzono uaktualnienie do wersji RTM systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

 4. Zainstalowano dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

W takim scenariuszu problem dotyczy wszystkich zadań skrzynki odbiorczej w systemie Windows Server 2008 R2 oraz wszystkich zadań utworzonych po uaktualnieniu z systemu Windows Vista lub Windows Server 2008.

Aby uniknąć tego problemu, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

 • Uaktualnij system Windows Vista lub Windows Server 2008 bezpośrednio do wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zawierającej dodatek SP1.

 • Po uaktualnieniu do wersji RTM systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 2305420 przed zainstalowaniem dodatku SP1.

Jeśli ten problem już wystąpił, w celu rozwiązania go należy wykonać czynności podane w sekcji „Obejście” w części „Znany problem 2”.

Znany problem 2

Po uaktualnieniu systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 do systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 przy użyciu pakietu instalacyjnego zawierającego tę aktualizację zabezpieczeń (KB2305420) może się okazać, że zaplanowane zadania nie działają poprawnie. Na przykład po otwarciu Harmonogramu zadań może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:


Obraz zadania jest uszkodzony lub został poddany nieuprawnionej manipulacji.Po zamknięciu komunikatu zadanie nie jest już widoczne w Harmonogramie zadań.


Obejście problemu

Ważne W przypadku zastosowania poniższego obejścia w rejestrze zostanie także sprawdzona poprawność wszystkich zadań, które mogły zostać uszkodzone przez złośliwe oprogramowanie. Zaleca się sprawdzenie poprawności akcji skojarzonej z każdym zadaniem, w tym także zadań skrzynki odbiorczej, w celu sprawdzenia, czy zadanie jest poprawne i nie jest skojarzone ze złośliwym oprogramowaniem.


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

UwagaPoniższe czynności należy wykonać po zalogowaniu się jako użytkownik lokalny z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby odtworzyć uszkodzone zadania, wykonaj następujące czynności:


Krok 1. Lokalizowanie odwołań do uszkodzonego zadania w rejestrze i w Harmonogramie zadań

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Harmonogram zadań.

 2. Rozwiń drzewo Biblioteka Harmonogramu zadań w lewym okienku i odszukaj folder zawierający uszkodzone zadanie. Zanotuj lokalizację uszkodzonego zadania. Będzie ona potrzebna w dalszej części tej procedury.

 3. Znajdź podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu w jednym z następujących podkluczy rejestru. Podklucz można zlokalizować, wyszukując nazwę zadania:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree Kliknij podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu, a następnie zanotuj wartość identyfikatora GUID z wpisu „Id”. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}. Będzie ona potrzebna w następnym kroku tej procedury.

 4. Znajdź podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu w jednym z trzech następujących podkluczy rejestru. Aby zlokalizować ten podklucz, wyszukaj wartość identyfikatora GUID zanotowaną w poprzednim kroku. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}. Zadanie będzie dostępne tylko w jednej z trzech lokalizacji:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Boot Zanotuj lokalizację uszkodzonego zadania w rejestrze. Będzie ona potrzebna w dalszej części tej procedury.

Krok 2. Tworzenie kopii tymczasowej pliku uszkodzonego zadania

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz następujący folder w Eksploratorze Windows: %SYSTEMDRIVE%\Windows\System32\Tasks\<nazwa_uszkodzonego_zadania>

 2. Znajdź i skopiuj plik zadania odpowiadający uszkodzonemu zadaniu do lokalizacji tymczasowej.


Krok 3. Oczyszczanie uszkodzonego zadania

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Usuń plik zadania odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z folderu Tasks (%SYSTEMDRIVE%\Windows\System32\Tasks).

 2. Usuń podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z następującego podklucza rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree

 3. Usuń podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z następującego podklucza rejestru. Zadanie będzie w formacie identyfikatora GUID. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}.


  Uwaga W celu znalezienia folderu rejestru należy skorzystać z notatki sporządzonej wcześniej w ramach tej procedury.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks

 4. Usuń podklucz rejestru odpowiadający uszkodzonemu zadaniu z jednego z trzech następujących podkluczy rejestru. Zadanie będzie dostępne tylko w jednej z trzech lokalizacji i będzie w formacie identyfikatora GUID. Na przykład {2911FBBD-A0AA-4A79-A8EE-84EF7555A71B}.


  Uwaga W celu znalezienia folderu rejestru należy skorzystać z notatki sporządzonej wcześniej w ramach tej procedury.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Boot

Krok 4. Ponowne tworzenie zadania przy użyciu tymczasowej kopii zapasowej

W tym celu wykonaj następujące czynności: W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Harmonogram zadań.

 2. Rozwiń drzewo Biblioteka Harmonogramu zadań w lewym okienku i otwórz folder, który przedtem zawierał uszkodzone zadanie.


  Uwaga W celu znalezienia folderu należy skorzystać z notatki sporządzonej wcześniej w ramach tej procedury.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który przedtem zawierał uszkodzone zadanie, a następnie kliknij polecenie Importuj zadanie.

 4. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz pozycję Wszystkie pliki (*.*). Przejdź do folderu tymczasowego zawierającego kopię zapasową pliku zadania, a następnie wybierz plik zadania. Kliknij przycisk Otwórz. Zostanie utworzone nowe zadanie, które będzie widoczne w Harmonogramie zadań.

W celu przywrócenia zadania z kopii zapasowej można także użyć poniższego polecenia w wierszu polecenia. Schtasks.exe /CREATE /TN <nazwa_nowego_zadania> /XML <nazwa_pliku_XML>

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tmm.dll

6.0.6001.22791

1,298,432

05-Nov-2010

23:55

x86

Tmm.dll

6.0.6002.22519

1,298,432

05-Nov-2010

00:43

x86

Hashcleanup.exe

6.0.6001.18551

9,728

05-Nov-2010

00:53

x86

Hashcleanup.exe

6.0.6001.22791

9,728

05-Nov-2010

13:43

x86

Hashcleanup.exe

6.0.6002.18342

9,728

04-Nov-2010

16:33

x86

Hashcleanup.exe

6.0.6002.22519

9,728

04-Nov-2010

22:15

x86

Taskcomp.dll

6.0.6001.18551

270,336

06-Nov-2010

11:10

x86

Taskcomp.dll

6.0.6001.22791

270,336

05-Nov-2010

23:55

x86

Taskcomp.dll

6.0.6002.18342

270,336

04-Nov-2010

18:55

x86

Taskcomp.dll

6.0.6002.22519

270,336

05-Nov-2010

00:43

x86

Taskschd.dll

6.0.6001.18551

357,376

06-Nov-2010

11:10

x86

Taskschd.dll

6.0.6001.22791

357,376

05-Nov-2010

23:55

x86

Taskschd.dll

6.0.6002.18342

352,768

04-Nov-2010

18:55

x86

Taskschd.dll

6.0.6002.22519

352,768

05-Nov-2010

00:43

x86

Taskeng.exe

6.0.6001.18551

171,520

05-Nov-2010

00:53

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

26-Feb-2010

04:12

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6001.22791

171,520

05-Nov-2010

13:43

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

04-Mar-2010

06:02

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.18342

171,520

04-Nov-2010

16:34

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:38

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.22519

171,520

04-Nov-2010

22:15

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6001.18551

603,648

06-Nov-2010

11:09

x86

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

26-Feb-2010

04:12

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6001.22791

604,672

05-Nov-2010

23:55

x86

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

04-Mar-2010

06:02

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6002.18342

601,600

04-Nov-2010

18:55

x86

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:38

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6002.22519

602,112

05-Nov-2010

00:43

x86

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Wmicmiplugin.dll

6.0.6001.18551

345,088

06-Nov-2010

11:10

x86

Wmicmiplugin.dll

6.0.6001.22791

345,600

05-Nov-2010

23:56

x86

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.18342

345,600

04-Nov-2010

18:56

x86

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.22519

345,600

05-Nov-2010

00:43

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tmm.dll

6.0.6001.22791

1,319,424

04-Nov-2010

18:38

x64

Tmm.dll

6.0.6002.22519

1,319,424

04-Nov-2010

19:59

x64

Hashcleanup.exe

6.0.6001.18551

10,240

04-Nov-2010

21:15

x64

Hashcleanup.exe

6.0.6001.22791

10,240

04-Nov-2010

16:54

x64

Hashcleanup.exe

6.0.6002.18342

10,240

04-Nov-2010

23:58

x64

Hashcleanup.exe

6.0.6002.22519

10,240

04-Nov-2010

17:43

x64

Taskcomp.dll

6.0.6001.18551

410,112

06-Nov-2010

04:35

x64

Taskcomp.dll

6.0.6001.22791

410,112

04-Nov-2010

18:38

x64

Taskcomp.dll

6.0.6002.18342

410,112

06-Nov-2010

11:18

x64

Taskcomp.dll

6.0.6002.22519

410,112

04-Nov-2010

19:59

x64

Taskschd.dll

6.0.6001.18551

655,872

06-Nov-2010

04:35

x64

Taskschd.dll

6.0.6001.22791

655,872

04-Nov-2010

18:38

x64

Taskschd.dll

6.0.6002.18342

655,872

06-Nov-2010

11:18

x64

Taskschd.dll

6.0.6002.22519

655,872

04-Nov-2010

19:59

x64

Taskeng.exe

6.0.6001.18551

267,776

04-Nov-2010

21:16

x64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

24-Feb-2010

14:15

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6001.22791

267,776

04-Nov-2010

16:54

x64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

26-Feb-2010

04:20

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.18342

267,776

04-Nov-2010

23:58

x64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.22519

267,776

04-Nov-2010

17:44

x64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:04

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6001.18551

854,528

06-Nov-2010

04:35

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

24-Feb-2010

14:15

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6001.22791

856,064

04-Nov-2010

18:37

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

26-Feb-2010

04:20

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6002.18342

855,040

06-Nov-2010

11:18

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6002.22519

856,064

04-Nov-2010

19:59

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:04

Not Applicable

Wmicmiplugin.dll

6.0.6001.18551

499,712

06-Nov-2010

04:35

x64

Wmicmiplugin.dll

6.0.6001.22791

499,712

04-Nov-2010

18:38

x64

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.18342

500,224

06-Nov-2010

11:18

x64

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.22519

500,224

04-Nov-2010

19:59

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

26-Feb-2010

04:12

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

04-Mar-2010

06:02

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:38

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Tmm.dll

6.0.6001.22791

1,298,432

05-Nov-2010

23:55

x86

Tmm.dll

6.0.6002.22519

1,298,432

05-Nov-2010

00:43

x86

Taskcomp.dll

6.0.6001.18551

270,336

06-Nov-2010

11:10

x86

Taskcomp.dll

6.0.6001.22791

270,336

05-Nov-2010

23:55

x86

Taskcomp.dll

6.0.6002.18342

270,336

04-Nov-2010

18:55

x86

Taskcomp.dll

6.0.6002.22519

270,336

05-Nov-2010

00:43

x86

Taskschd.dll

6.0.6001.18551

357,376

06-Nov-2010

11:10

x86

Taskschd.dll

6.0.6001.22791

357,376

05-Nov-2010

23:55

x86

Taskschd.dll

6.0.6002.18342

352,768

04-Nov-2010

18:55

x86

Taskschd.dll

6.0.6002.22519

352,768

05-Nov-2010

00:43

x86

Taskeng.exe

6.0.6001.18551

171,520

05-Nov-2010

00:53

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6001.22791

171,520

05-Nov-2010

13:43

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

04-Mar-2010

06:02

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.18342

171,520

04-Nov-2010

16:34

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.22519

171,520

04-Nov-2010

22:15

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Hashcleanup.exe

6.0.6001.18551

20,480

04-Nov-2010

20:35

IA-64

Hashcleanup.exe

6.0.6001.22791

20,480

04-Nov-2010

16:34

IA-64

Hashcleanup.exe

6.0.6002.18342

20,480

04-Nov-2010

17:10

IA-64

Hashcleanup.exe

6.0.6002.22519

20,480

04-Nov-2010

20:55

IA-64

Taskcomp.dll

6.0.6001.18551

807,936

04-Nov-2010

22:25

IA-64

Taskcomp.dll

6.0.6001.22791

807,936

04-Nov-2010

18:06

IA-64

Taskcomp.dll

6.0.6002.18342

807,936

04-Nov-2010

19:25

IA-64

Taskcomp.dll

6.0.6002.22519

807,936

05-Nov-2010

07:49

IA-64

Taskschd.dll

6.0.6001.18551

1,257,472

04-Nov-2010

22:25

IA-64

Taskschd.dll

6.0.6001.22791

1,257,472

04-Nov-2010

18:06

IA-64

Taskschd.dll

6.0.6002.18342

1,257,472

04-Nov-2010

19:25

IA-64

Taskschd.dll

6.0.6002.22519

1,257,472

05-Nov-2010

07:49

IA-64

Taskeng.exe

6.0.6001.18551

523,264

04-Nov-2010

20:36

IA-64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

24-Feb-2010

14:35

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6001.22791

523,264

04-Nov-2010

16:35

IA-64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

25-Feb-2010

07:47

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.18342

523,264

04-Nov-2010

17:10

IA-64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:42

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.22519

523,264

04-Nov-2010

20:56

IA-64

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:04

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6001.18551

1,414,144

04-Nov-2010

22:24

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

24-Feb-2010

14:35

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6001.22791

1,417,216

04-Nov-2010

18:05

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

25-Feb-2010

07:47

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6002.18342

1,414,656

04-Nov-2010

19:24

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:42

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.0.6002.22519

1,417,216

05-Nov-2010

07:49

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:04

Not Applicable

Wmicmiplugin.dll

6.0.6001.18551

985,600

04-Nov-2010

22:25

IA-64

Wmicmiplugin.dll

6.0.6001.22791

986,112

04-Nov-2010

18:06

IA-64

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.18342

986,624

04-Nov-2010

19:26

IA-64

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.22519

986,624

05-Nov-2010

07:50

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

26-Feb-2010

04:12

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

04-Mar-2010

06:02

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:38

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,250

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Taskcomp.dll

6.0.6001.18551

270,336

06-Nov-2010

11:10

x86

Taskcomp.dll

6.0.6001.22791

270,336

05-Nov-2010

23:55

x86

Taskcomp.dll

6.0.6002.18342

270,336

04-Nov-2010

18:55

x86

Taskcomp.dll

6.0.6002.22519

270,336

05-Nov-2010

00:43

x86

Taskschd.dll

6.0.6001.18551

357,376

06-Nov-2010

11:10

x86

Taskschd.dll

6.0.6001.22791

357,376

05-Nov-2010

23:55

x86

Taskschd.dll

6.0.6002.18342

352,768

04-Nov-2010

18:55

x86

Taskschd.dll

6.0.6002.22519

352,768

05-Nov-2010

00:43

x86

Taskeng.exe

6.0.6001.18551

171,520

05-Nov-2010

00:53

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6001.22791

171,520

05-Nov-2010

13:43

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

04-Mar-2010

06:02

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.18342

171,520

04-Nov-2010

16:34

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

18-Sep-2006

21:37

Not Applicable

Taskeng.exe

6.0.6002.22519

171,520

04-Nov-2010

22:15

x86

Taskeng.mof

Not Applicable

2,254

03-Apr-2009

21:40

Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_10_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,925

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,649

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,955

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,308

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,767

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,487

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,331

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,862

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,767

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,487

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,331

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,233

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,753

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,461

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,950

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,519

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,898

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,786

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,656

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,108

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,726

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,562

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,501

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,100

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,148

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,723

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,899

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,788

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,488

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,241

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,235

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,288

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,675

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,742

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,945

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,984

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,403

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,458

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

4,430

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_1507dcfc5333c310d38236d471d7a17a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_d83ee74da8dce6db.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_1525139694be367291738b3d383fd62a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_09426ef9be14a42b.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_1ce309d89f2eef1a475ebdab902b0fb3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_26397c5ae7cd8ad8.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_2ceede6d8e2a7cb2a7339bdcbd22270c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_5651b0a0251d76ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,763

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_34ddf8f9609724b517014ed0ef70ff9b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_f15d9909581a2fc0.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_43360a188836a480cd7c81eac59f301f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e73e4abe2ac98dcb.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_4e30299bab8305f0705a4da0edee4aa5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_d541f99c70923818.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_50237516ced537fdde6faf1447737837_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_78be78005fb2fc52.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,406

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_65374c93a96197672f9a68f474bf8f8e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_ca73682fec5364da.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_7c08366439393202df53664bc400ecfa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_cb2c2b3bbb1486c3.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_8795a82ba21415faa1add11b15e76f51_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_45535124e8cbfa8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,763

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_8bebbdc450a433696a7d22550912474e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_d164438f78b252f2.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_8c18cee4b970984fa6bfe628c2c4fa7f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_718a57798a306dc2.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_8e722086d784718813872bbb47dd04eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_4f6447dac1dcfe27.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,406

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_a1532898bb47d1738ceeb71be399be2b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_8cfa23a179a12287.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,406

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_a221b2b0c90680772125b1ac7dbefeec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_1755520d7434b2d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_a725b9b646251f237c2340b60382b822_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_6bfb0abca24ff196.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_be0734a5ecaf01a9ec13f26fe38848c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e3ee9b12d3bc7f08.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_dc7e3e194eb98f2bbf5a5238b6318f3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_119292b5031b1113.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_ecaee6cd5fd9488df4ebd078ec9cde1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_109da45a246eb919.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_f2751784bdbe441d40dbca0fc3f856b5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_0a41a0be3789679c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,406

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_f98cbe3db45cab2f58dedcd3b14f35c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e78f11120eb1c2cf.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_1488951cd8b79bf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,104

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_16cd8a9ad595d96b.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,104

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_532ba1416961003e.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,210

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:21

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_538a0042829f0cf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,210

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_551de545667e4fef.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,210

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_55cef5c07f7d4a6e.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,210

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_685ff5f6dc634a1e.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68be54f7f5a156d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a5239fad98099cf.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b034a75f27f944e.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c542409e77785f.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_4423a141b7b58514.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b786449b94c810.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466896bfb493c28f.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e577475abf020426.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d5a65bd84010db.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e7698b5ebc1f53d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81a9bd9d51e4e56.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:03

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_2ecc18bd972a0f87.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,813

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_2f2a77beb0681c3c.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,813

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_30be5cc194475f38.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,813

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_316f6d3cad4659b7.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,813

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:02

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_bccd87132c2f6385.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,171

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_bd2be614456d703a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,171

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_bebfcb17294cb336.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,171

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_bf70db92424badb5.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,171

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:02

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_0a02ff58f11e3439617a3580c992eb21_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_75cdbabdebfacf62.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_0cdc65c1dff1f5ac501e4e166ba0dbb8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_cbabd6fb1d1b72af.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_152fdf1827b85ecc4db1c319f942c2e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_88c227348dfc8a7d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,078

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_19d2e302214876b1acc4ee557905a3bd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_5c0bfeb7c94e09ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1b6a7859e4f1925fbf8fc310e1ed006c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_c5655153812a061d.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,480

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3aed5c8096083a28310895b0de2781dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_5907b6fcb3244dc6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,078

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3db5706734e7897b279d2cbeac36fc3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_fffca6baad1d12a5.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,480

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_42a49890c369817963e43b7ec6ed4413_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_c02e427f5fd7d566.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,121

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_540a49ffb16c3bc9274b31706ffe57f1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_f2fa52c2882f6dd1.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,121

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5b880c8e666e59b931e7eea81bd97ea1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_288b4d4fd6309d76.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,078

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6409bde825769c193bc2683851b2a5b1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_d8e3fe465113b226.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_78720fbc0ada2f615661998b16dd8d49_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_5bde969a4cc1073f.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_868e4eea87ad846fa1b50be2d84d461e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_19f56c80880bfa87.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_97bdf6309291d7367d9a0991dd64fbde_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_d71e32276ebedc9d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b40a9e2c2a6be6bdfdda6ff665c81a4d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_85b5e79aa2a681c3.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_bb1915b4e092675703c9309eac75cc80_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_fda4dbf5ab207f82.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,078

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_bcdf63103add7e43c715f0fa4337952f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_1aca8410594753ea.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d4fe3fe1c65272172002ccaf7e993c89_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_1013bd609c5ef196.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_db5bc60195d23f1055267b77a19fe4e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_00e5976d645ddd8d.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,121

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f1429be09c1c638ff1140120e63e4572_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_3b99baf9c577a499.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,121

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f3a22fc449b2a2ee5a4efca62288f783_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e6b7ea6ffb81e129.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_fd1383975326aee519d9992dccddb602_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_8929323659987cc7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_70a730a091150d26.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,444

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_72ec261e8df34aa1.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,444

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

20:15

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_af4a3cc521be7174.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,530

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

05:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_afa89bc63afc7e29.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,530

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_b13c80c91edbc125.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,530

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_b1ed914437dabba4.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,530

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

20:15

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_c47e917a94c0bb54.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,225

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

05:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_c4dcf07badfec809.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,225

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_c670d57e91de0b05.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,225

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_c721e5f9aadd0584.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,225

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

20:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_9fe3ddc456d4e995.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,033

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

05:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_a0423cc57012f64a.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,033

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_a1d621c853f23946.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,033

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_a28732436cf133c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,033

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

20:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_4195e2de775f755c.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,359

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

05:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_41f441df909d8211.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,359

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_438826e2747cc50d.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,359

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_4439375d8d7bbf8c.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,359

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

20:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_8aeab4414f8780bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,855

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

05:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_8b49134268c58d72.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,855

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_8cdcf8454ca4d06e.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,855

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_8d8e08c065a3caed.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,855

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

20:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_18ec2296e48cd4bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,193

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

05:03

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_194a8197fdcae170.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,193

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_1ade669ae1aa246c.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,193

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_1b8f7715faa91eeb.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,193

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

20:17

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,157

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,117

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,789

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,997

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,953

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,025

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,739

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,997

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,953

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,025

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,645

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,763

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,475

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,962

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,220

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,122

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,701

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,570

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

10,661

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,640

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,432

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,413

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,966

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,162

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,123

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,703

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,184

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,340

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,251

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,304

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,695

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,762

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,959

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,998

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,421

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,476

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

4,468

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_953f5e9383e842b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:15

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_959dbd949d264f6d.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:07

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_9731a29781059269.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:00

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_97e2b3129a048ce8.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

00:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_1488951cd8b79bf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,104

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_16cd8a9ad595d96b.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,104

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_685ff5f6dc634a1e.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68be54f7f5a156d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a5239fad98099cf.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b034a75f27f944e.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c542409e77785f.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_4423a141b7b58514.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b786449b94c810.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466896bfb493c28f.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e577475abf020426.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d5a65bd84010db.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e7698b5ebc1f53d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81a9bd9d51e4e56.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:03

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_062d344497f0e68615d6276664cdcb4f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_b8d9dacc51ab2aa8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,076

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_0c8157e26856734ac56ddf3acdea58b3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_21515572369b774e.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_11fcada4b0324528437d99b5bf541dcc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_d8e83f2645799c08.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,117

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1c67bb88305f0603403f5ea67a374845_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_489c484b539b287b.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_1de7623216868734d2464d26e4d6fce3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_c1905eca306485df.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,117

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_2642aff536683e257df45b0e631253d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_c74a58696b5ef7c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,062

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3d8c1fd9a167b19747e9c536f8257752_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_29399bbf73932c53.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,117

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4df23ec8e084b368d9b0a2c06f84c589_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_122b12838cc5b564.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,475

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_51a16acc74ef2c55ae484f415b37706f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_09e312a0b2804ba7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,076

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_54571df88303bd7bda1a4c41b1f9bdab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_7ed68b2e404d7819.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,475

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_6c62f5c23284d027cca2ca242e9f446c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_3a65238d05955d82.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,076

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_9405fac05e54d6ecab6f5111d6b2691f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_9dd083976dbb76a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_ac2a8e9d34d2fbbe34f42225459da992_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_686611497406292e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,062

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c26bceb23b40917286a5119eb5faec62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_ca2bfd55df1a0c53.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,062

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d5b9fc90f178fb7cebdc72d409be3040_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_80d99c830faa474b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,062

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_ddb01cfac1303ddc7b2b056e381997ef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_bf2515decae2d322.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_eef3dfc83d78484f72ddec5265206ec9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_0daf63000c93ec7d.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,117

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_fef56e3d11060e43dfb207e0b37c1f7c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_24a95eb1b3bf48da.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,076

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_532d4537695f093a.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,525

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

22:37

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_538ba438829d15ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,525

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:16

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_551f893b667c58eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,525

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:38

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_55d099b67f7b536a.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,525

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

07:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_686199ecdc61531a.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,205

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

22:38

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68bff8edf59f5fcf.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,205

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:16

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a53ddf0d97ea2cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,205

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b04ee6bf27d9d4a.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,205

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

07:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c6e6369e75815b.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,019

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

22:38

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_44254537b7b38e10.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,019

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:16

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b92a3a9b92d10c.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,019

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466a3ab5b491cb8b.manifest

File version

Not Applicable

File size

59,019

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

07:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e578eb50bf000d22.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,342

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

22:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d74a51d83e19d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,342

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e76b2f54bc1d5cd3.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,342

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81c3fcfd51c5752.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,342

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

07:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_2ecdbcb397281883.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,834

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

22:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_2f2c1bb4b0662538.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,834

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_30c000b794456834.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,834

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:41

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_31711132ad4462b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

116,834

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

07:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_bccf2b092c2d6c81.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,182

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

22:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_bd2d8a0a456b7936.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,182

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

18:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_bec16f0d294abc32.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,182

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:40

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_bf727f884249b6b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,182

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

07:59

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,758

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,468

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,625

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,405

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,399

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,947

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,960

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,775

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,991

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,945

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,850

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,549

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,991

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,945

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,850

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,460

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,788

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,823

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,247

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,298

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,735

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:32

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,897

Date (UTC)

07-Nov-2010

Time (UTC)

19:33

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_953f5e9383e842b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:15

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_959dbd949d264f6d.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:07

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_9731a29781059269.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:00

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_97e2b3129a048ce8.manifest

File version

Not Applicable

File size

109,099

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

00:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_685ff5f6dc634a1e.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_68be54f7f5a156d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_6a5239fad98099cf.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_6b034a75f27f944e.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,185

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_43c542409e77785f.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_4423a141b7b58514.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_45b786449b94c810.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_466896bfb493c28f.manifest

File version

Not Applicable

File size

58,695

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18551_none_e577475abf020426.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

11:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22791_none_e5d5a65bd84010db.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

06-Nov-2010

Time (UTC)

00:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18342_none_e7698b5ebc1f53d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

19:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22519_none_e81a9bd9d51e4e56.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,325

Date (UTC)

05-Nov-2010

Time (UTC)

01:03

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Schtasks.exe

6.1.7600.16699

179,712

02-Nov-2010

04:34

x86

Schtasks.exe

6.1.7600.20830

179,712

02-Nov-2010

04:24

x86

Hashcleanup.exe

6.1.7600.16699

9,728

02-Nov-2010

04:34

x86

Hashcleanup.exe

6.1.7600.20830

9,728

02-Nov-2010

04:24

x86

Taskcomp.dll

6.1.7600.16699

305,152

02-Nov-2010

04:40

x86

Taskcomp.dll

6.1.7600.20830

305,152

02-Nov-2010

04:28

x86

Taskschd.dll

6.1.7600.16699

496,128

02-Nov-2010

04:40

x86

Taskschd.dll

6.1.7600.20830

505,856

02-Nov-2010

04:28

x86

Taskeng.exe

6.1.7600.16699

192,000

02-Nov-2010

04:34

x86

Taskeng.exe

6.1.7600.20830

192,000

02-Nov-2010

04:24

x86

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not Applicable

3,188

10-Jun-2009

21:37

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.1.7600.16699

749,056

02-Nov-2010

04:39

x86

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

10-Jun-2009

21:37

Not Applicable

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not Applicable

3,188

10-Jun-2009

21:37

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.1.7600.20830

749,056

02-Nov-2010

04:28

x86

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

10-Jun-2009

21:37

Not Applicable

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.16699

351,232

02-Nov-2010

04:41

x86

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.20830

351,232

02-Nov-2010

04:28

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Schtasks.exe

6.1.7600.16699

285,696

02-Nov-2010

05:10

x64

Schtasks.exe

6.1.7600.20830

285,696

02-Nov-2010

05:16

x64

Hashcleanup.exe

6.1.7600.16699

10,240

02-Nov-2010

05:09

x64

Hashcleanup.exe

6.1.7600.20830

10,240

02-Nov-2010

05:15

x64

Taskcomp.dll

6.1.7600.16699

473,600

02-Nov-2010

05:17

x64

Taskcomp.dll

6.1.7600.20830

473,600

02-Nov-2010

05:23

x64

Taskschd.dll

6.1.7600.16699

1,169,408

02-Nov-2010

05:17

x64

Taskschd.dll

6.1.7600.20830

1,198,592

02-Nov-2010

05:23

x64

Taskeng.exe

6.1.7600.16699

464,384

02-Nov-2010

05:10

x64

Taskeng.exe

6.1.7600.20830

464,384

02-Nov-2010

05:16

x64

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not Applicable

3,188

10-Jun-2009

20:57

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.1.7600.16699

1,114,624

02-Nov-2010

05:16

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

10-Jun-2009

20:57

Not Applicable

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not Applicable

3,188

10-Jun-2009

20:57

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.1.7600.20830

1,114,624

02-Nov-2010

05:22

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

10-Jun-2009

20:57

Not Applicable

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.16699

524,288

02-Nov-2010

05:18

x64

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.20830

524,288

02-Nov-2010

05:24

x64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

22-Jul-2009

23:21

Not Applicable

Schtasks.exe

6.1.7600.16699

179,712

02-Nov-2010

04:34

x86

Schtasks.exe

6.1.7600.20830

179,712

02-Nov-2010

04:24

x86

Taskcomp.dll

6.1.7600.16699

305,152

02-Nov-2010

04:40

x86

Taskcomp.dll

6.1.7600.20830

305,152

02-Nov-2010

04:28

x86

Taskschd.dll

6.1.7600.16699

496,128

02-Nov-2010

04:40

x86

Taskschd.dll

6.1.7600.20830

505,856

02-Nov-2010

04:28

x86

Taskeng.exe

6.1.7600.16699

192,000

02-Nov-2010

04:34

x86

Taskeng.exe

6.1.7600.20830

192,000

02-Nov-2010

04:24

x86

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.16699

351,232

02-Nov-2010

04:41

x86

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.20830

351,232

02-Nov-2010

04:28

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Schtasks.exe

6.1.7600.16699

471,040

02-Nov-2010

04:00

IA-64

Schtasks.exe

6.1.7600.20830

471,040

02-Nov-2010

04:04

IA-64

Hashcleanup.exe

6.1.7600.16699

19,968

02-Nov-2010

04:00

IA-64

Hashcleanup.exe

6.1.7600.20830

19,968

02-Nov-2010

04:03

IA-64

Taskcomp.dll

6.1.7600.16699

872,960

02-Nov-2010

04:05

IA-64

Taskcomp.dll

6.1.7600.20830

872,960

02-Nov-2010

04:08

IA-64

Taskschd.dll

6.1.7600.16699

1,391,616

02-Nov-2010

04:05

IA-64

Taskschd.dll

6.1.7600.20830

1,416,192

02-Nov-2010

04:08

IA-64

Taskeng.exe

6.1.7600.16699

864,256

02-Nov-2010

04:01

IA-64

Taskeng.exe

6.1.7600.20830

864,256

02-Nov-2010

04:04

IA-64

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not Applicable

3,188

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.1.7600.16699

1,774,592

02-Nov-2010

04:04

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not Applicable

3,188

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

Schedsvc.dll

6.1.7600.20830

1,774,592

02-Nov-2010

04:08

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.16699

939,520

02-Nov-2010

04:05

IA-64

Wmicmiplugin.dll

6.1.7600.20830

939,520

02-Nov-2010

04:08

IA-64

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Schedsvc.mof

Not Applicable

2,684

22-Jul-2009

23:21

Not Applicable

Schtasks.exe

6.1.7600.16699

179,712

02-Nov-2010

04:34

x86

Schtasks.exe

6.1.7600.20830

179,712

02-Nov-2010

04:24

x86

Taskcomp.dll

6.1.7600.16699

305,152

02-Nov-2010

04:40

x86

Taskcomp.dll

6.1.7600.20830

305,152

02-Nov-2010

04:28

x86

Taskschd.dll

6.1.7600.16699

496,128

02-Nov-2010

04:40

x86

Taskschd.dll

6.1.7600.20830

505,856

02-Nov-2010

04:28

x86

Taskeng.exe

6.1.7600.16699

192,000

02-Nov-2010

04:34

x86

Taskeng.exe

6.1.7600.20830

192,000

02-Nov-2010

04:24

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,791

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,499

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,595

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,365

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,665

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,318

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,067

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,196

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,809

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,534

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,806

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,531

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,622

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,717

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,295

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_01f7cedb16c703493c67ab13744c3996_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_699f2214d86557e8.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_1d2fcd1a7cdbf246173e47c0e2c34b20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_64d732642d7b0517.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_25822e9bcc3b6e439a1c923de4c5560c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_0ae8336576b4d3cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_470ed3999ffe44581fc382a66ac7306a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_4d9dc58be7d9618f.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_73e6aec9239ce9ffdd454493a11f32b7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c27e3d418b2367cc.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_747c08a183f8c51e5e8e0b9a41730ea2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bc5213ed38309b08.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_776c2a4695b00b3ffc82204ced0496b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_fda881cc849fd63b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_7e717f05494c2bb47ef806007d9033b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c76652bace767f80.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_89d7a57c9b8d8d81df1ce62920b3af41_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_db0ee29cadff372d.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_96a9569298e9b56f3efe814f97540488_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_1a92914036356bf8.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_a1b8aa3c2a5ed772630e5b9d771eb2e1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_09cf111cf2953f31.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_b73f5877085589a046b4976e38907ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_5a9753d4b5d576bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_bb5d0d8fc267d7a9e0218c72cc74081f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_15891e3ef871cef8.manifest

File version

Not Applicable

File size

708

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_fded8c69fdf314e6bf3b9e411e28df96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_cec6672a254e504b.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8a0f04a516ae68b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,495

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8ad080442fa379ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,495

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_53303426ca9177a2.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,437

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_53f1afc5e38688de.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,437

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_686488dc3d93c182.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,999

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_6926047b5688d2be.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,999

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_43c9d525ffa7efc3.manifest

File version

Not Applicable

File size

22,631

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_448b50c5189d00ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

22,631

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e57bda4020327b8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,472

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e63d55df39278cc6.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,472

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_2ed0aba2f85a86eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

119,025

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_2f922742114f9827.manifest

File version

Not Applicable

File size

119,025

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bcd219f88d5fdae9.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,287

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_bd939597a654ec25.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,287

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:56

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_086664d3067a3ffc7a39ede5825dee3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_85cff67498c13d85.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_19055a21d678f3ea3f210b91024fdd2c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_3b703ba747883cad.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_200db4540a83356929a6fcfa9502cfc4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_d2d8b74ec84bfb8e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,760

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_21eb08c24bedc60ed1ca2b9322cbefcb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_a76927e998633e72.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_25b2b48fdc7cb6e180a6f4a0c3032e96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_ae471094bdde5ddf.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_2da657a18a4a34f503ed45884a405f7b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_28ca38660c5968c3.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_30ed0d7d15162ee5f4c68ba961da7c03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_bd59da76bfec3a1f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4543ad9cfeffef7dbe4835fca3f94724_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_5ef882973efe2174.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_584be9cd01d80ef7a394edcc1fb0e023_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_9c2ad780f77d8518.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5b3db1e4dec0a17d47ff027fccc774ec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_663f95b00fe40f5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5c5268afd573e977b91ce24e7efa0d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_1d2ff6e149079043.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_615e8d8ffd407f8afabaa19d0e42d0de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8f7a01b7351eb068.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,078

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_62271f7eb264952fd74dd28dea4c776f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_11a5cc3f1a747c0c.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_63e2d5c3df4480978429bc786ac014c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_39a73df04876bf02.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_73e6aec9239ce9ffdd454493a11f32b7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_1e9cd8c54380d902.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_747c08a183f8c51e5e8e0b9a41730ea2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_1870af70f08e0c3e.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_75b57cc1505c51b8e00ee95babe0e0f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_3efdf165b126cd62.manifest

File version

Not Applicable

File size

712

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7c7bd81ab7108b9c8faa5e76b3a9f85c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_ca27b02ff4df9549.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_89d7a57c9b8d8d81df1ce62920b3af41_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_372d7e20665ca863.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_93d550e62234acc62e9dc2ffde981c1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_de078d96da4c0390.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_96a9569298e9b56f3efe814f97540488_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_76b12cc3ee92dd2e.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a0c28554cca9b40624d24df94fc02dbf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_d310a24cbeda0108.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a33168c49bda0e644f1c069a2dba8803_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_937b8de757f7b57c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,760

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b73f5877085589a046b4976e38907ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_b6b5ef586e32e7f5.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b83bc4ceffc11e2342545aa465649ac5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_2684e136e8143f38.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,078

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_bb5d0d8fc267d7a9e0218c72cc74081f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_71a7b9c2b0cf402e.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e931c27df1a3932873d8fc82cff7b6a3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bcaa76fc56d7e652.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,064

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f57f8cf366b311f1810f6edd07ec18a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_c46fb9c6fa7a7114.manifest

File version

Not Applicable

File size

712

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f9f383ba4b8deca75ef04b952f2f61ab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_edaa635dc24f1120.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_fb1f13b5206e0654a13d56aba7407ffb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_25a9825675a7cbe2.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,038

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e62da028cf0bd9e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,499

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e6ef1bc7e800eb25.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,499

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_af4ecfaa82eee8d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,439

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_b0104b499be3fa14.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,439

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c483245ff5f132b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,005

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_c5449fff0ee643f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,005

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_9fe870a9b80560f9.manifest

File version

Not Applicable

File size

22,635

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:58

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_a0a9ec48d0fa7235.manifest

File version

Not Applicable

File size

22,635

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_419a75c3d88fecc0.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,476

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_425bf162f184fdfc.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,476

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:39

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8aef4726b0b7f821.manifest

File version

Not Applicable

File size

119,031

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8bb0c2c5c9ad095d.manifest

File version

Not Applicable

File size

119,031

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_18f0b57c45bd4c1f.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,293

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_19b2311b5eb25d5b.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,293

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

06:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,801

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,513

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,166

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

11,960

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,062

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

14,037

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,339

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,692

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,740

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,570

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,260

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,997

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,816

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2305420~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,545

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,770

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2305420_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,893

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,166

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_9543f178e518ba1c.manifest

File version

Not Applicable

File size

45,326

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:08

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_96056d17fe0dcb58.manifest

File version

Not Applicable

File size

45,326

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8a0f04a516ae68b3.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,495

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8ad080442fa379ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,495

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_686488dc3d93c182.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,999

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_6926047b5688d2be.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,999

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_43c9d525ffa7efc3.manifest

File version

Not Applicable

File size

22,631

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_448b50c5189d00ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

22,631

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e57bda4020327b8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,472

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e63d55df39278cc6.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,472

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bcd219f88d5fdae9.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,287

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_bd939597a654ec25.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,287

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

04:56

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_0ce83540bb92bfb9e0b49da5c4fd8941_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_e6c517488bd61319.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,057

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_229631165924d9b32eed7d5c4b45dfd1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_ca538b7b21cac51d.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4d511be755c8ec2462df3f9daa07aa7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_4570a7eda2d1acc7.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5fb1c1a3bdf4eba6b7269703169d31db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_70155df9afae41b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_62271f7eb264952fd74dd28dea4c776f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_b588d4b1621513d2.manifest

File version

Not Applicable

File size

712

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_73e6aec9239ce9ffdd454493a11f32b7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_c27fe1378b2170c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

716

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_747c08a183f8c51e5e8e0b9a41730ea2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_bc53b7e3382ea404.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_77a1b175210ee0dc4e85dad4a2237d07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_37725b937aaabcea.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_81489cba895f3aff3c9d5b32cebeebf2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_e11102b4ea154c7f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,062

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_89d7a57c9b8d8d81df1ce62920b3af41_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_db108692adfd4029.manifest

File version

Not Applicable

File size

716

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_91c1880a4d2afc7252f092fbfa58b00d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_50fd22e824100630.manifest

File version

Not Applicable

File size

710

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_91f5bfa95cfdd7e22e7b0a7e6c839628_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_91dfea796e2cfa33.manifest

File version

Not Applicable

File size

717

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_96a9569298e9b56f3efe814f97540488_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_1a943536363374f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a0c28554cca9b40624d24df94fc02dbf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_76f3aabf067a98ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

712

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_b73f5877085589a046b4976e38907ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_5a98f7cab5d37fbb.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_bb5d0d8fc267d7a9e0218c72cc74081f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_158ac234f86fd7f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c3e6e92ad1e41dd2b24380092b115117_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_f31d2d2391138931.manifest

File version

Not Applicable

File size

715

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_e5ca97b3c7712449a055da2f743369e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_6b05bfb072a6a1fb.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,057

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_e8a64b143d7346c9fc67720cce5d89ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_926c7291c0338aca.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,062

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f95088dc9d1036c401cc6511e56bb38d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_75a539076ce8c404.manifest

File version

Not Applicable

File size

697

Date (UTC)

04-Nov-2010

Time (UTC)

00:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_8a10a89b16ac71af.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,497

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-sctasks_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_8ad2243a2fa182eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,497

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:47

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_5331d81cca8f809e.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,438

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_53f353bbe38491da.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,438

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:47

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_68662cd23d91ca7e.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,002

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-t..duler-compatibility_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20830_none_6927a8715686dbba.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,002

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:47

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16699_none_43cb791bffa5f8bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

22,633

Date (UTC)

02-Nov-2010

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-taskscheduler-client_