Opis aktualizacji 4 dla Visual Studio 2013

Opis aktualizacji 4 dla programu Visual Studio 2013

12 listopada 2014 r. firma Microsoft wydała aktualizację 4 dla programu Visual Studio 2013. Aktualizacja 4 dla programu Visual Studio 2013 obejmuje najnowsze aktualizacje oprogramowania i dodane funkcje. 

Więcej informacji na temat aktualizacji produktów programu Visual Studio można też znaleźć w witrynie programu Visual Studio w sieci Web.

Jak uzyskać aktualizację 4 dla programu Visual Studio 2013

Aktualizacje programu Visual Studio 2013 są skumulowane. Poniższe linki do plików do pobrania zawsze wskazują najnowszą aktualizację:

W przypadku braku programu Visual Studio 2013 (pierwotnie wydanej wersji) należy pobrać jeden z poniższych plików. Pozwalają one zainstalować program Visual Studio 2013 wraz z aktualizacją 4.


Można też wyświetlić pełną listę aktualizacji programu Visual Studio 2013.

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak zainstalować aktualizację 4 dla programu Visual Studio 2013

Instrukcje dotyczące instalacji produktów programu Visual Studio można znaleźć w poniższych artykułach:

Jak zainstalować program Visual Studio

Jak zainstalować programy Team Foundation Server i Visual Studio ALM

Jak zainstalować program Release Management for Visual Studio 2013

Ważne Ta aktualizacja dotyczy programów Visual Studio i Team Foundation Server (TFS). Mechanizmy instalacji programów Visual Studio i TFS różnią się. Aktualizacja programu Visual Studio jest instalowana jako uzupełnienie programu już zainstalowanego na komputerze. Aktualizacja programu TFS jest pełnym układem zastępującym program zainstalowany na komputerze. Przed zastosowaniem aktualizacji programu TFS należy wykonać pełną kopię zapasową bieżących baz danych. Jeśli instalacja aktualizacji programu TFS się nie powiedzie, nie można ponownie rozpocząć aktualizowania ani wycofać do poprzedniej wersji programu TFS bez wykonania operacji przywracania.

Aktualizacja programu Release Management to pełny układ zawierający najnowsze dodatkowe funkcje i aktualizacje oprogramowania Release Management for Visual Studio 2013. Przed próbą zastosowania aktualizacji programu Release Management należy upewnić się, że jest dostępna pełna kopia zapasowa bieżących baz danych i klucza kryptograficznego RSA (instrukcje eksportowania kluczy kryptograficznych RSA zawiera ten wpis w blogu). Jeśli instalacja aktualizacji programu Release Management nie powiedzie się, nie można ponownie rozpocząć aktualizowania ani wycofać do poprzedniej wersji programu Release Management bez wykonania przywracania.

Do tej wersji mają zastosowanie następujące ścieżki uaktualniania.

Obsługiwane uaktualnienia

 • Z pakietu Release Management for Visual Studio 2013 do Release Management for Visual Studio 2013 Update 4

 • Z pakietu Release Management for Visual Studio 2013 Update 3 do pakietu Release Management for Visual Studio 2013 Update 4

 • Z pakietu Release Management for Visual Studio 2013 Update 4 RC do pakietu Release Management for Visual Studio 2013 Update 4


Nowe ulepszenia technologiczne w aktualizacji 4 dla programu Visual Studio 2013

Ulepszenia technologiczneW tej wersji wprowadzono następujące ulepszenia technologiczne.

Pakiet Visual Studio Community do bezpłatnego pobrania. Jest to pełna wersja środowiska IDE zawierająca zaawansowane funkcje wydajnego tworzenia kodu, obsługę narzędzi do programowania wieloplatformowych rozwiązań mobilnych dla systemów Windows, iOS i Android oraz dostęp do tysięcy rozszerzeń. Ta wersja programu Visual Studio jest bezpłatnie dostępna dla niefirmowych organizacji tworzących aplikacje.

 • Można tworzyć wykresy trendów i agregować dane z zapytań elementów roboczych. Podczas tworzenia nowego wykresu elementów roboczych dostępne są trzy nowe typy wykresów: Skumulowany warstwowy, Warstwowy i Liniowy.

 • Elementy w zaległościach można przenosić do górnej pozycji (Przenieś w górę) lub do dowolnej pozycji ustalonej przez użytkownika (Przenieś do pozycji).

 • W centrum Zaległości można przejść do trybu pełnoekranowego w przypadku wszystkich stron.

 • W elemencie Web Access można wyszukać ścieżkę obszaru.

 • Za pomocą żądań ściągnięcia można ułatwić przegląd i scalanie kodu w repozytoriach Git.

 • Element Web Access umożliwia wracanie bezpośrednio do wyników zapytania z widoku szczegółowego zapytania za pomocą polecenia na pasku narzędzi lub klawiszy skrótu ALT + Q.

 • Element Web Access umożliwia wygenerowanie wiadomości e-mail bezpośrednio z widoku elementów roboczych za pomocą polecenia na pasku narzędzi.

 • Element Web Access zawiera opcję wyświetlania wyników zapytania na pełnym ekranie.

 • Bezpłatna licencja biorącego udział w projekcie umożliwia wyświetlanie zaległości, edytowanie elementów, uruchamianie zapytań dotyczących elementów roboczych i wykonywanie wielu innych operacji.

 • Zespoły Agile mogą gromadzić do 999 elementów roboczych w pierwszej lub ostatniej kolumnie tablicy Kanban.

 • Element Web Access ma teraz opcję umożliwiającą otwarcie elementu roboczego w nowej karcie lub w nowym oknie.

 • Pola tekstu sformatowanego można maksymalizować w celu szybkiego ułatwienia czytania.

 • Wyniki zapytania można teraz kopiować jako kod HTML, co ułatwia korzystanie z funkcji kopiuj/wklej.

 • W polach HTML śledzenia elementów roboczych można przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć, aby otworzyć adres URL hiperlinku w nowym oknie.

 • Zaległości można skonfigurować, aby zawierały usterki lub nie uwzględniały ich.

 • Pozycje zaległości produktu można teraz przypisać do iteracji nawet w widokach hierarchicznych, takich jak Funkcje do wątków i Wątki do zadań.

 • W przypadku łączenia elementów roboczych docelowe elementy robocze można znaleźć, uruchamiając istniejące zapytanie lub na podstawie tekstu w tytule.


 • Teraz program Visual Studio skanuje lub ponownie skanuje rozwiązanie, a następnie aktualizuje bazę danych szybciej w przypadku dużych rozwiązań. Dzięki temu proces przeglądania charakteryzuje się szybszym reagowaniem i powinno występować mniej sytuacji blokowania działań użytkownika w trakcie operacji przeglądania (na przykład: Przejdź do definicji) w przypadku dużych rozwiązań.

 • Aktualizacja 4 dla programu Visual Studio 2013 umożliwia zbieranie i analizowanie danych użycia procesora graficznego w przypadku aplikacji systemu Windows za pomocą centrum Wydajność i diagnostyka. To narzędzie ułatwia ustalenie, czy wydajność aplikacji nie jest obniżana przez procesor graficzny lub procesor komputera. Można też poddać inspekcji dane chronometrażu poszczególnych zdarzeń procesora graficznego, jeśli są używane obsługiwane karty graficzne i są zainstalowane najnowsze sterowniki.


 • Jeśli jest używana biblioteka JavaScript RequireJS, dla zależności modułu może być widoczna funkcja IntelliSense.


 • Rozmiar danych wskaźników CodeLens przechowywanych w bazie danych Team Foundation Server został zmniejszony przez usunięcie zduplikowanych informacji i ponowne formatowanie.

 • Do obliczania wskaźników zespołu CodeLens są używane tylko zmiany z ostatnich 12 miesięcy. Ten okres można zmienić przy użyciu polecenia TFSConfig CodeIndex /indexHistoryPeriod.

 • Można sprawdzić, przez jaki okres dane wskaźników CodeLens są pokazywane w etykietce narzędzia i w szczegółach. Ponadto z poziomu szczegółów wskaźników CodeLens można wyświetlić pełną historię pliku. Dzięki temu użycie zasobów sieciowych na potrzeby wskaźników CodeLens jest mniejsze, bo dane są teraz skompresowane.

 • Gdy rozmiar danych tymczasowych wskaźników CodeLens w bazie danych Team Foundation Server przekroczy określony limit, przetwarzanie zmian z przeszłości zostanie wstrzymane. Przetwarzanie zostanie automatycznie ponownie uruchomione po usunięciu danych tymczasowych. Limit rozmiaru można skonfigurować przy użyciu polecenia TFSConfig CodeIndex /temporaryDataSizeLimit.


 • W okienku Associated Test Suites (Skojarzone zestawy testów) są widoczne wszystkie zestawy testów, które zawiera dany przypadek testowy. Lista zestawów testów obejmuje wszystkie plany testów z wszystkich projektów zespołu.

 • W okienku Recent Test Results (Ostatnie wyniki testów) są widoczne ostatnie wyniki testów skojarzonych z przypadkiem testowym dla wszystkich konfiguracji, zestawów testów i planów testów.

 • Aby śledzić aktywność tworzenia testów, można utworzyć migawkę lub wykresy trendów z polami przypadków testowych. Aby śledzić aktywność wykonywania testów, można utworzyć wykresy migawki z polami wyników testów.

 • Testy można wyświetlać i filtrować według znaczników w narzędziu Test Hub, a znaczniki przypadku testowego można edytować zbiorczo w widoku siatki.


 • Microsoft ASP.NET i narzędzia internetowe (wersja 4 RTM z 2013 r.)

  • Ulepszenia edytora JSON

   Wprowadziliśmy kilka ulepszeń w edytorze JSON, w tym ulepszenia wydajności: asynchroniczne ładowanie schematu JSON, buforowanie schematów podrzędnych i lepsza obsługa funkcji IntelliSense. Ponadto są dostępne następujące nowe funkcje:

   • Sprawdzanie poprawności schematu JSON Funkcja sprawdzania poprawności schematu JSON na podstawie schematu zdefiniowanego na liście rozwijanej schematów.

   • Menu kontekstowe Wyłącz minifikację Po kliknięciu prawym przyciskiem w edytorze JSON można wybrać menu kontekstowe Wyłącz minifikację, aby wyłączyć minifikację długich danych typu tablicowego w pliku JSON.

   • Menu kontekstowe Ponownie załaduj schematy Program Visual Studio zapisze w pamięci podręcznej schemat pobrany z Internetu i będzie korzystać z pamięci podręcznej nawet po ponownym uruchomieniu. Jeśli wiadomo, że schemat został zmieniony, przy użyciu menu kontekstowego Ponownie załaduj schematy (Ctrl+Shift+J) można ponownie pobrać używany aktualnie schemat w aktywnym dokumencie JSON, a następnie od razu użyć go w bieżącym dokumencie.

   • Funkcja IntelliSense dla plików package.json i bower.json Oprócz sprawdzania funkcji IntelliSense i weryfikowania dla plików package.json oraz bower.json program Visual Studio zapewnia też obsługę technologii IntelliSense na żywo dla pakietów Bower i npm bezpośrednio w edytorze JSON.

   • Sprawdzanie zduplikowanych właściwościW edytorze JSON można teraz sprawdzać zduplikowane właściwości. Ułatwia to wykrywanie częstego problemu z tworzeniem plików JSON.


  • Edytor HTML

   Firma Microsoft ulepszyła edytor HTML przez wprowadzenie kilku aktualizacji oprogramowania, aktualizację funkcji IntelliSense pod kątem standardów sieci Web i wprowadzenie następujących nowych funkcji:

   • Lepsze formatowanie szablonu klienta Edytor HTML już nie analizuje ani nie formatuje składni z podwójnymi nawiasami okrągłymi{{…}}. Dzięki temu zawartość tej składni nie jest traktowana jak kod HTML i z tego powodu unieważniania. Nie następuje też próba sformatowania, które nie może zostać wykonane poprawnie przy użyciu modułu formatowania HTML. Jest to przydatne w przypadku systemów szablonów Angular, Handlebars i Mustache oraz składni innych szablonów, w których są używane podwójne nawiasy okrągłe.

   • Obsługa elementów niestandardowych, elementów Polymer i atrybutówEdytor HTML już nie sprawdza poprawności nieznanych atrybutów elementów niestandardowych, bo w różnych strukturach może być wiele znaczników utworzonych przez użytkowników. Dzięki temu nieznane elementy nie będą już zaznaczane.

   • Podstawowa funkcja IntelliSense dla składników sieci Web Edytor HTML ma funkcję IntelliSense dla elementu <link rel="import" /> będącego częścią standardu składników sieci Web.

   • Etykietki narzędzi elementów HTML W edytorze są udostępnianie etykietki narzędzi dla elementów HTML.

   • Obsługa dyrektywy #regionEdytor HTML obsługuje teraz składanie regionów. Aby otoczyć bieżące zaznaczenie, można też użyć otaczającego fragmentu kodu.

   • Obsługa komentarzy Todo i Hack na liście zadań

   • Ikony Angular Zarówno dyrektywy Angular, takie jak <ng-view>, i atrybuty, takie jak ng-controller, są teraz wyświetlane przy użyciu funkcji IntelliSense z logo Angular, aby ułatwić ich identyfikowanie.

   • Ikony Bootstrap Funkcje IntelliSense podane w atrybutach klasy HTML są teraz oznaczane logo Bootstrap, jeśli nazwa klasy została zdefiniowana w pliku CSS Bootstrap.

  • Edytor CSS/LESS/Sass

   • Obsługa komentarzy Todo i Hack na liście zadań

   • Poprawka do obsługi reguły @viewport w edytorze LESS Reguła @viewport w edytorze LESS nie powoduje już wyświetlenia ostrzeżenia sprawdzania poprawności.

   • Znacznie więcej fragmentów kodu W edytorze CSS/LESS/Sass jest dostępnych więcej fragmentów kodu, które ułatwiają programowanie.

  • Link do przeglądarki

   • Automatyczna synchronizacja pliku CSS Obecnie zapisanie pliku CSS lub jego zmiana w narzędziu zewnętrznym (na przykład przy użyciu kompilatora LESS/SASS) powoduje ponowne załadowanie całego pliku CSS w przeglądarce. Jeśli stan pliku nie pozwala na jego automatyczną synchronizację, naciśnięcie klawiszy Ctrl + S spowoduje automatyczne ponowne załadowanie, a wtedy plik powinien powrócić do właściwego stanu bez odświeżania w połączonych przeglądarkach (Ctrl + Alt + Enter). Tę funkcję można wyłączyć na pasku narzędzi.

  • Narzędzia zadań WebJob

   Obecnie zadania sterowania sieci Web są następująco obsługiwane przez węzeł zadań WebJob Eksploratora serwera w witrynie sieci Web systemu Azure:

   • Węzły zadań WebJob znajdują się pod węzłami witryny sieci Web w Eksploratorze serwera.

   • Ciągłe zadania WebJob są uruchamiane/zatrzymywane z Eksploratora serwera.

   • Zadania na żądanie lub zaplanowane są uruchamiane z Eksploratora serwera.

   • Pulpit nawigacyjny zadań WebJob można wyświetlić z poziomu Eksploratora serwera.

    Do pulpitu nawigacyjnego zadań WebJob w witrynie sieci Web systemu Azure można przejść przy użyciu menu kontekstowego Wyświetl pulpit nawigacyjny.

  • Zestaw SDK zadań WebJob

   • Zestaw SDK zadań WebJob będzie preinstalowany w szablonach projektu zadań WebJob systemu Azure.

 • Microsoft ASP.NET i Web ASP.NET MVC 5.2.2

  Pakiety szablonów zaktualizowano do korzystania z platformy ASP.NET MVC 5.2.2. Ta wersja nie zawiera żadnych nowych funkcji ani aktualizacji oprogramowania platformy MVC. Wprowadziliśmy zmiany w składniku Web Pages, które znacznie poprawiają wydajność. Wszystkie inne posiadane przez nas pakiety zależne zostały następnie zaktualizowane, aby zależały od tej nowej wersji składnika Web Pages.

  • ASP.NET Web API 5.2.2

   W tej wersji zmieniliśmy zależności biblioteki Json.Net 6.0.4. Aby uzyskać więcej informacji o nowościach w tej wersji biblioteki Json.NET, zobacz Json.NET 6.0 Release 4 — JSON Merge, Dependency Injection (Wersja 4 Json.NET 6.0 — scalanie JSON, iniekcja zależności). Ta wersja nie zawiera żadnych innych nowych funkcji ani aktualizacji oprogramowania w interfejsie Web API. Wszystkie inne posiadane przez nas pakiety zależne zostały zaktualizowane, aby zależały od tej nowej wersji interfejsu API sieci Web.

  • ASP.NET Web API OData 5.3.1

   Zobacz informacje o wersji dla pakietów Web API OData 5.3.

  • SignalR 2.1.2

   Pakiety szablonów zaktualizowano do korzystania z programu SignalR 2.1.2. Zobacz informacje o wersji w serwisie GitHub.

  • Microsoft Owin 3.0

   Szablony pakietów zaktualizowano do korzystania z pakietów Microsoft Owin 3.0. Zobacz informacje o wersji Owin 3.0.

  • NuGet 2.8.3

   • Do wersji 2.8.3 dodano obsługę projektów programów DevExtreme i BizTalk.

   • Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje.


 • Korzystanie ze znaczników w przypadku wdrażania w środowisku vNext

  Teraz można używać znaczników razem z serwerami w środowisku vNext Azure lub środowiskach standardowych. Podczas wdrażania etapu akcje są wykonywane na każdym serwerze, który zawiera dany znacznik. Dlatego zestaw akcji wystarczy utworzyć tylko raz dla wielu serwerów. Korzystając ze znaczników vNext, można też przełączać kolejność wdrażania z równoległego na sekwencyjne.

 • Dostęp do zmiennych systemowych na potrzeby sekwencji wdrażania lub skryptów

  Zgodnie z potrzebami użytkowników zmienne systemowe są teraz dostępne podobnie jak inne zmienne konfiguracyjne i można ich używać w swoim szablonie publikowania. Nie jest już konieczne zapisywanie tych zmiennych na stałe.

 • Pliki konfiguracji nie są już konieczne do wdrażania kompilacji

  Teraz można ustawić zmienne konfiguracyjne danego publikowania na poziomie globalnym, serwera, składnika lub akcji. Ta większa elastyczność oznacza, że nie trzeba już zachowywać plików konfiguracji razem z kompilacją.

 • Ręczna interwencja w ścieżkę publikowania w środowisku vNext

  Teraz można dodać ręcznie kroki do etapu w ścieżce publikowania vNext, a także działanie interwencji ręcznej do sekwencji wdrażania. Jeśli w sekwencji jest wyzwalane powiadomienie, wdrażanie zostaje wstrzymane. Można wtedy uruchomić ręcznie kilka kroków przed kontynuowaniem przetwarzania pozostałych kroków automatycznych w tej ścieżce publikowania.

 • Zrzuty kompilacji przechowywane na serwerach TFS

  Jeśli w definicji kompilacji ustawiono, aby dane wyjściowe kompilacji były kopiowane na serwer, a nie do ścieżki UNC, składniki vNext w programie Release Management mogą teraz używać kompilacji przechowywanych na serwerze.

 • Wdrażanie ze zrzutu kompilacji przy użyciu udostępnionej ścieżki UNC

  Teraz przy użyciu programu Release Management można wdrażać na serwerach, korzystając ze zrzutów kompilacji znajdujących się w udostępnionej ścieżce UNC (Universal Naming Convention). Wdrożenie takie jest możliwe, jeśli serwer docelowy i serwer programu Release Management mają dostęp do udostępnionej ścieżki UNC.


 • Aktualizacja 4 dla programu Visual Studio 2013 obejmuje ulepszenia wydajności i aktualizacje oprogramowania narzędzi szczegółowych danych dotyczących aplikacji dla programu Visual Studio. Ta aktualizacja jest w pełni zgodna z projektami, do których dodano szczegółowe dane dotyczące aplikacji przy użyciu programu Visual Studio 2013 z aktualizacją 3. Aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia:

  • Płynna integracja z przepływem pracy publikowania w witrynie sieci Web systemu Azure.

  • Ulepszone wykrywanie projektów i integracja rozwiązań, dzięki którym szczegółowe dane dotyczące aplikacji nie są już dołączane do nieobsługiwanych projektów, na przykład korzystających z technologii Python.

  • Więcej informacji o zmianach w szczegółowych danych dotyczących aplikacji w portalu Azure Preview zawarto w artykule o rozpoczynaniu monitorowania stanu i użytkowania aplikacji.


Rozwiązane problemy

 • W przypadku konfigurowania raportowania bez integracji z programem SharePoint dla roli TfsWarehouseAdministrator bazy danych analizy nie jest ustawione konto usługi sieciowej.

 • W przypadku zmiany elementu nadrzędnego ścieżki obszaru dla elementów roboczych mogą być wyświetlane puste poprawki.

 • Jeśli na początku wystąpi błąd jednego powiadomienia, mogą występować błędy wielu powiadomień.

 • W zmiennej $(BuildDefinitionID) jest rozróżniana wielkość liter i może to powodować niepowodzenia kompilacji.

 • Dodanie nowego użytkownika po wprowadzeniu zmian w ścieżce iteracji lub obszaru może blokować otwieranie elementów roboczych w elemencie Web Access.

 • W poleceniu TfsConfig remapDBs zastosowanie separatora w postaci przecinka („,”) może wywołać zinterpretowanie jednego wystąpienia SQL z numerem portu jako dwóch wystąpień SQL.

 • Wiele odłączeń kolekcji może doprowadzić do powstania niepoprawnych danych w bazie danych kolekcji.

 • Założenie: skojarzono elementy robocze różnych typów z różnych projektów. Kompilacje projektów mogą się nie powieść.

 • Nie można utworzyć kompilacji integracji ciągłej dla projektu z repozytorium Git, jeśli definicja kompilacji jest przechowywana w projekcie centralnym TFVC.

 • Użytkownikowi będącemu administratorem projektu może zostać odmówiony dostęp do administracji kontroli wersji.

 • Niektóre scenariusze uaktualniania programu TFS mogą zakończyć się niepowodzeniem podczas dołączania kolekcji, jeśli ta sama kolekcja jest dołączana wiele razy lub dołączanych jest wiele kolekcji o tym samym członkostwie.

 • Podczas próby wyświetlenia zawartości Eksploratora kontroli źródła w programie Visual Studio może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

  TF14044: Odmowa dostępu: użytkownicy <> potrzebują uprawnień globalnych AdminWorkspaces.

 • Korzystanie z funkcji indeksowania źródeł jest możliwe tylko po skonfigurowaniu osobnego komputera kompilacji lub kontrolera dla każdej definicji kompilacji.

 • Może zostać wyświetlona informacja, że proces w3wp zużywa 100% zasobów procesora.

 • Program TFS nie uruchamia się, jeśli plik C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config zaktualizowano, aby był wysyłany nagłówek X-Content-Type-Options.

 • Podczas próby otwarcia okna dialogowego zabezpieczeń dla zapytania lub kontroli źródła w oprogramowaniu Team Explorer może zostać wyświetlony komunikat o braku obsługi przeglądarki.

 • O ile nie zostanie przeprowadzona ponowna kompilacja, następuje niepowodzenie niestandardowego programu kompilacji, w którym jest używana metoda FileContainerHttpClient.UploadFileAsync.

 • Użycie najnowszego szablonu Git może nie powieść się.

 • Zmiany odłożone na półkę z niepowodzeniem działania CheckInGatedChanges na końcu kompilacji powodują, że kompilacja, która faktycznie zaewidencjonowała zmiany, zostaje oznaczona jako zakończona niepowodzeniem. Kompilacja powinna zostać oznaczona jako częściowo zakończona powodzeniem.

 • Czas kompilowania dla wszystkich kompilacji wzrasta w miarę zwiększania liczby obszarów roboczych, które są używane przez te kompilacje.

 • Jeśli administrator pokoju rozmów, który nie jest jednocześnie administratorem kolekcji projektów zespołowych, próbuje usunąć subskrypcję zdarzeń pokoju zespołu, jest wyświetlany komunikat o błędzie.

 • Jeśli w programie Excel zostanie utworzona lista TFS z polem HTML, formatowanie pola HTML może zostać utracone.

 • Hiperlink w wiadomości otrzymywanej w ramach subskrypcji powiadomienia o zdarzeniu zatwierdzenia usług Git w pokoju zespołu może wskazywać błędną stronę.

 • Nie można usunąć mapowania programu TFS na integrację programu Project Server, jeśli wystąpienie programu Project Server zostało usunięte lub jest nieosiągalne.

 • Jeśli kiedykolwiek w przeszłości był używany stary klient GIT, wypychanie repozytoriów przy użyciu serwera TFS może okazać się niemożliwe.

 • Włączenie funkcji w niektórych szablonach procesów może się nie udać.

 • Zapytanie z poleceniem changeset powoduje zgłoszenie wyjątków z powodu odwołania o wartości Null, jeśli żądana grupa zmian nie istnieje.

 • Podczas wypychania repozytoriów przy użyciu serwera TFS może zostać wyświetlony komunikat o błędzie braku pamięci.

 • Zapisanie wielu kompilacji może zwiększyć rozmiar bazy danych.

 • Adnotowanie plików w repozytorium Git może powodować komunikat o błędzie z powodu odwołania o wartości Null.

 • Podczas pisania kodu w programie Visual Studio w przypadku próby aktualizacji symboli SCC w Eksploratorze rozwiązań może zostać otwarte okno Dane wyjściowe.

 • Praca w Eksploratorze kontroli źródła może czasami powodować awarię programu Visual Studio.

 • Wybrany element roboczy i miejsce przewijania znikają w przypadku otwarcia elementu roboczego w zapytaniu i następnie powrotu do wyników zapytania.

 • Odłączenie bazy danych kolekcji od jednego serwera i dołączenie jej do innego może spowodować, że niektóre tożsamości i grupy, których nie uda się rozpoznać, zostaną usunięte bez ostrzeżenia.

 • Przesłanie do pakietu TFS 2013 pliku o rozmiarze przekraczającym 1 GB może spowodować, że podczas próby pobrania załącznika za pomocą programu Web Access zostanie wyświetlony wyjątek ArithmeticException.

 • Nie można programowo ustawić komentarzy zaewidencjonowania na stronie Oczekujące zmiany.

 • Jeśli zwykłe pole tekstowe jest ustawione jako tylko do odczytu (readonly), to korzystanie z niego w programie Internet Explorer może być utrudnione.

 • Ustawienie atrybutu MinimumSize dla kontrolki zwykłego tekstu może spowodować jej nakładanie na sąsiadujące kontrolki w programie Web Access.

 • Otwarcie elementu roboczego z polem Opis ustawionym jako tylko do odczytu, gdy to pole ma początkowe lub kończące spacje, powoduje, że nie można zapisać tego elementu ani z niego korzystać.

 • Podczas scalania plików CSHTML zarówno w składniku kontroli wersji programu Team Foundation Version Control (TFVC), jak i usługach Git, pasek narzędzi jest wyłączony. Nie można scalać plików CSHTML przy użyciu narzędzia scalania.

 • Klienci korzystający z licencji podstawowej powinni móc włączać i wyłączać okienko mapowania w zaległościach produktu.

 • Otwarcie raportu Omówienie wątków lub Postęp wątków w systemie operacyjnym w tureckiej wersji językowej powoduje awarię raportu.


 • Niepoprawne zdefiniowanie operatora może spowodować awarię kompilatora.

 • W przypadku zdefiniowania zmiennej będącej stałą statyczną w nagłówku i zadeklarowania jej w źródle konsolidator uzna ten symbol za niepoprawnie zdefiniowany wielokrotnie.

 • Zdefiniowanie operatora konwersji dla typu niezdefiniowanego spowoduje awarię kompilatora.

 • Jawne utworzenie wystąpienia szablonu funkcji ze zmienną liczbą argumentów może spowodować błąd wewnętrzny kompilatora.

 • Kompilator niewłaściwie zezwala na to, aby jawny konstruktor prosty był prywatny.

 • Używanie szablonów zagnieżdżonych może powodować błędy wewnętrzne kompilatora.

 • Błąd C2951 może powodować błąd wewnętrzny kompilatora.

 • Wyznaczone inicjatory mogą nie inicjować związków wewnątrz struktur.

 • Używanie domyślnych parametrów funkcji może powodować błędy wewnętrzne kompilatora.

 • Używanie zagnieżdżonej jednolitej inicjacji może powodować przekazywanie niewłaściwych argumentów.

 • Listy inicjatorów mogą powodować błędy wewnętrzne kompilatora.

 • Błąd C4530 może powodować błąd wewnętrzny kompilatora.


 • Wraz z aktualizacją 3 dla programu TFS 2013 plany testów obsługują niestandardowe stany przepływów pracy, a nie tylko stany Aktywny i Nieaktywny. Ponieważ użytkownicy mogą łączyć się z planami testów w dowolnym ze stanów niestandardowych, z okna dialogowego Menedżer badania firmy Microsoft — Wybieranie planu testów usunięto ograniczenie powodujące wyświetlanie tylko aktywnych planów testów. Teraz w oknie dialogowym Wybieranie planu testów są wyświetlane plany aktywne i nieaktywne. Jednak wraz z aktualizacją 3 dla programu Visual Studio 2013 wprowadzono regresję polegającą na braku możliwości filtrowania i sortowania za pomocą kolumny stanu w oknie dialogowym Wybieranie planu testów. Spowodowała ona, że użytkownicy musieli przeglądać długą listę aktywnych i nieaktywnych planów testów w celu wybrania jednego. W aktualizacji 4 dla programu Visual Studio 2013 naprawiono funkcję sortowania i filtrowania, umożliwiając użytkownikom filtrowanie i sortowanie kolumny Stan planu testów w oknie dialogowym Wybieranie planu testów.


 • W projekcie witryny sieci Web nie można dodać szablonów elementów opartych na składni Razor (plików CSHTML/VBHTML), jeśli wcześniej nie zostaną zainstalowane poprawne pakiety NuGet składnika Web Pages. Ta zmiana umożliwia dodawanie szablonów elementów w programie WSP bez wcześniejszego zainstalowania pakietu. Dodanie szablonu elementu spowoduje automatyczne zainstalowanie wymaganych pakietów.

 • Sprawdzanie poprawności żądań w aplikacji można zupełnie wyłączyć. Oznacza to, że atrybut RequestValidationMode=0.0 jest obsługiwany w programie Visual Studio.


 • Pliki PDB nie są już zablokowane podczas debugowania aplikacji WCF.

 • Przycisk Ponów próbę dla instrukcji debug.assert działa teraz prawidłowo w programie Visual Studio Express 2013.

 • Zwracane wartości są wyświetlane w oknie zmiennych automatycznych razem z wynikami natywnego debugowania przy włączonych funkcjach Edytuj i Kontynuuj.

 • Przeprowadzenie debugowania w trybie mieszanym dla aplikacji może spowodować jej awarię.


 • Wywołanie danych binarnych, które nie są zgodne z 32-bitowym procesem w projekcie, może spowodować awarię projektanta i zwrócenie wyjątku OutOfMemory.
Znane problemy

 • Jeśli aktualizacja 4 dla programu Visual Studio została zainstalowana przy użyciu instalacji zintegrowanej i jest włączona rozszerzona weryfikacja Transact-SQL, kompilacje projektów baz danych mogą kończyć się niepowodzeniem. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

  System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu „Microsoft.SqlServer.TransactSql” wersja=12.0.0.0  W celu obejścia tego problemu należy usunąć zaznaczenie pola wyboru włączającego rozszerzoną weryfikację Transact-SQL we właściwościach projektu bazy danych.
  Ta funkcja została wycofana i usunięta w ostatniej aktualizacji oprzyrządowania programu SQL Server. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, należy otworzyć menu Narzędzia i wybrać polecenie Rozszerzenia i aktualizacje. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego aktualizacji. W tym oknie wybierz pozycję Aktualizacje produktów. Aktualizacja programu Microsoft SQL Server dla oprzyrządowania baz danych zostanie wymieniona na liście, jeśli jest dostępna.


 • Przed zainstalowaniem aktualizacji 4 dla programu Visual Studio 2013 należy odinstalować składnik Multi-Device Hybrid Apps for Visual Studio CTP 2.0. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, należy przeczytać artykuł KB3014133w celu uzyskania dodatkowych informacji.


 • Opisywany problem dotyczy sytuacji, gdy utworzono testy kodowanego interfejsu użytkownika na potrzeby zautomatyzowanego testowania aplikacji ze Sklepu Windows w systemie Windows 8.1. Próba przeprowadzenia tych samych testów w systemie Windows 10 Technical Preview może spowodować wystąpienie jednego lub kilku z następujących problemów:

  • Elementy w kontrolce widoku siatki umieszonej w kontrolce powiększenia semantycznego nie mogą zostać wyróżnione przy użyciu konstruktora testów kodowanego interfejsu użytkownika. Działania w interfejsie użytkownika na tych elementach widoku siatki mogą kończyć się niepowodzeniem, co powoduje niepowodzenie testu. Tego problemu nie można obejść.

  • Włączenie i wyłączenie kontrolki ToggleSwitch może spowodować awarię aplikacji. Tego problemu nie można obejść.

  • Dodanie kontrolki kafelka do składnika UIMap, a następnie użycie tej kontrolki do uruchamiania aplikacji XAML nie działa. Aby obejść ten problem, do uruchamiania aplikacji należy użyć interfejsu API XamlWindow.Launch().

  • Kontrolki uzyskiwania dostępu do funkcji aplikacji dodane do składnika UIMap jako okna wysuwane powiązane z kontrolkami w składniku AppBar nie działają. Tego problemu nie można obejść.

  • Kontrolki FilePicker dodane do składnika UIMap w celu wybierania plików nie działają. Tego problemu nie można obejść.


 • Jeśli konfiguracja programu Visual Studio obsługuje wiele języków i podczas instalowania produktów „z aktualizacją 4” z obrazu .iso komputer nie jest podłączony do Internetu, może zostać wyświetlone okno dialogowe informujące o ukończeniu instalacji z błędami. Takie ostrzeżenie może zostać wyświetlone na przykład podczas instalowania programu Visual Studio 2013 z aktualizacją 4 w konfiguracji obsługującej języki angielski i niemiecki (lub inne języki). Jeśli żadne dodatkowe czynności nie zostaną wykonane, program Visual Studio będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, ale interfejs programu Visual Studio może być wyświetlany w różnych językach (ponieważ zasoby językowe nie zostały całkowicie zaktualizowane).

  W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:

  1. Pobierz obraz .iso aktualizacji 4 dla programu Visual Studio i przeprowadź pełną instalację.

  2. Przeprowadź naprawianie programu Visual Studio z aktualizacją 4, gdy komputer jest podłączony do Internetu.

Więcej informacji

Jak pobrać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft

Aktualizacje innych produktów z rodziny Visual Studio można znaleźć w witrynie plików do pobrania firmy Microsoft dotyczącej programu Visual Studio.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaPo zastosowaniu tego pakietu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane języki Aktualizacja 4 dla programu Visual Studio 2013 udostępnia aktualizacje dla następujących wersji:

 • Chiński (uproszczony)

 • Chiński (tradycyjny)

 • Czeski

 • Angielski

 • Francuski

 • Niemiecki

 • Włoski

 • Japoński

 • Koreański

 • Rosyjski

 • Polski

 • Portugalski (Brazylia)

 • Hiszpański

 • Turecki

Obsługiwane systemy operacyjneWięcej informacji o obsługiwanych systemach operacyjnych zawiera artykuł Zgodność platformy i wymagania systemowe programu Visual Studio 2013.

Obsługiwane architektury

 • Wersja 32-bitowa (x86)

 • Wersja 64-bitowa (x64) (WOW)

Wymagania sprzętowe

 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy

 • 1 GB pamięci RAM (w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej: 1,5 GB)

 • 8,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym

 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min

 • Karta wideo z obsługą DirectX 9 działająca przy rozdzielczości 1024 × 768 lub wyższej

Wymagania dotyczące oprogramowaniaAby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany jeden z obsługiwanych programów Visual Studio 2013 wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Pomoc techniczna dla aktualizacji 4 dla programu Visual Studio 2013Dla aktualizacji 4 dla programu Visual Studio 2013 jest dostępna nieformalna pomoc techniczna społeczności za pośrednictwem forów witryny Microsoft Developer Network (MSDN).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×