Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Ta aktualizacja zawiera zbiorczy pakiet zbiorczy poprawek dla programu Microsoft System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 wraz z następującymi ulepszeniami:

 • Pomoc techniczna dla Windows 7

 • Pomoc techniczna dla programu Windows Server 2008 R2

 • Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania usług SQL Server 2008 i SQL Reporting 2008

 • Dodatkowe poprawki i ulepszenia

Uwaga Ta aktualizacja dotyczy tylko programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1.

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania z Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji Programu Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft od Usługi online
Microsoft zeskanował ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używała najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pomagają zapobiegać wszelkim nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Lista opublikowanych poprawek zawartych w tej aktualizacji

W tej aktualizacji uwzględniono następujące poprawki:

Artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base

Tytuł artykułu

949875

Po uruchomieniu zadania w programie System Center Operations Manager 2007 Operations Console w wersji rosyjskiej programu Windows Server 2003 dane wyjściowe zadania są wyświetlane w uszkodzonym tekście

950853

Przeciek pamięci występuje podczas monitorowania Exchange Server 2007 za pomocą agenta MOM 2007 w programie System Center Operations Manager 2007

951380

Niektóre właściwości komputera węzła klastra mogą nie być zbierane przez proces odnajdowania w dodatku Service Pack 1 dla programu System Center Operations Manager 2007

951526

Serwer zarządzania głównego (RMS) programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 lub Essentials 2007 z dodatkiem Service Pack 1 staje się niestabilny lub niestabilny po zaimportowaniu pakietu zarządzania

951527

Modyfikacje, które próbujesz wprowadzić w aplikacji sieci Web utworzonej przed uaktualnieniem programu Microsoft System Center Operations Manager 2007, nie są zapisywane

951529

System Center Operations Manager 2007 uruchamia skrypty w polu Nazwa reguły lub w polu Opis

951979

Problemy występują na serwerze zarządzania z dodatkiem Service Pack 1 System Center Operations Manager 2007, gdy są zainstalowane niektóre pakiety zarządzania

952857

Raport zdarzeń niestandardowych nie zawiera listy zdarzeń typu GenericLog w programie System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1

952937

Selektor dat względnych zwraca nieprawidłowe daty po uruchomieniu raportu w miesiącu, który ma mniej dni niż w poprzednim miesiącu w programie System Center Operations Manager 2007

953817

Konsola administratora zamyka się podczas próby użycia opcji "Ustaw stan rozwiązywania problemów" dla alertu wygenerowanego w programie System Center Operations Manager 2007

954049

Opis pakietu zbiorczego poprawek dla programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 i dla pakietu System Center Essentials 2007 z dodatkiem Service Pack 1: 25 lipca 2008 r.

954090

Obiekty wyświetlane w widoku wydajności nie są ograniczone do określonej grupy, gdy są wyświetlane w dodatku Service Pack 1 dla konsoli sieci Web programu Operations Manager 2007

954329

Forwarder usługi kolekcji inspekcji może nie być w stanie pobrać nazwy wyróżniającą objectGUID w zbieranych zdarzeniach w programie System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1

954823

Raport zdarzeń niestandardowych nie wyświetla zdarzeń generowanych przez ogólne reguły zbierania dzienników tekstowych CSV, gdy parametr od 1 do parametru 20 jest uwzględniany w kryteriach pola raportu w programie System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

954903

Proces Monitoringhost.exe może zużywać wszystkie zasoby procesora, gdy duża ilość danych wydajności jest tworzona przy użyciu modułu zarządzanego źródła danych w programie System Center Operations Manager 2007

955523

Pakiet poprawek konsoli sieci Web dla programu System Center Operations Manager 2007

956172

Proces CcmExec.exe ulega awarii na komputerze z systemem Windows 2000, jeśli zarówno agent programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1, jak i klient System Center Configuration Manager 2007 są zainstalowane na tym komputerze

956240

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji programu Operations Manager 2007 proces SQL Server może zużywać wiele zasobów procesora na serwerze hostowym bazę danych programu Operations Manager 2007.

956423

Ustawienia połączeń łączników w warstwowych grupach zarządzania są niepoprawnie skonfigurowane po ponownym uruchomieniu usługi SDK OpsMgr w środowisku programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1

956446

Powiadomienia e-mail mogą zawierać zniekształcone wiersze tematu po włączeniu opcji "Wygeneruj temat bez kodowania" w dodatku Service Pack 1 dla programu System Center Operations Manager 2007

956689

Konto Uruchom jako skonfigurowane do uwierzytelniania serwera proxy na monitorze aplikacji sieci Web nie jest używane w programie System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1

957123

Poprawka dotycząca programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1 umożliwia monitorowanie systemu IIS 7.0

957135

W widoku Aktywne alerty w programie System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 nie można zmienić stanu rozpoznawania alertów.

957199

Konsola operacyjna programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 nie może wyświetlać znajomości angielskiego produktu po otwarciu okna dialogowego właściwości alertu: "Dla tego alertu nie było dostępnej wiedzy o produktach"

957511

Alerty ostrzegawcze i zmiany stanu monitora ostrzeżenia nie występują zgodnie z oczekiwaniami dla aplikacji sieci Web utworzonej przy użyciu szablonu aplikacji sieci Web w dodatku Service Pack 1 dla programu System Center Operations Manager 2007

958253

Podczas próby wyświetlenia właściwości Lista poprawek lista poprawek agenta programu Operations Manager może zostać obcięta do systemów dodatku Service Pack 1 dla programu System Center Operations Manager 2007

958254

Po zainstalowaniu programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1 otrzymujesz wiele alertów "Niepowodzenie wykonywania modułu WMI Probe" z komputerów z systemem Windows 2000

958490

Monitory zależności wskazują nieprawidłowy stan na komputerze z dodatkiem SP1 w programie System Center Operations Manager 2007

959497

Usługa zestawu SDK dodatku Service Pack 1 dla programu System Center Operations Manager 2007 może nieoczekiwanie się zatrzymać i może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: "Określony argument jest spoza zakresu prawidłowych wartości"

959865

Problemy, które zostały rozwiązane przez aktualizację pakietu zbiorczego aktualizacji modułu programu Operations Manager dla programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1: 10 czerwca 2009 r.

959867

Nie można określić pakietu zarządzania do przechowywania nowego zastąpienia monitora lub reguły w konsoli Operacje w programie System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1

960363

Wykresy w raporcie wydajności są niepoprawnie skalowane lub raport zawierający wiele wykresów nie wyświetla wykresów w odpowiedniej kolejności w System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1

961363

Dodatek Service Pack 1 do programu Operations Manager 2007 może przestać monitorować urządzenia SNMP

963005

Kreator dodawania obiektów wyświetla tylko 500 obiektów, nawet jeśli w programie System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 istnieje więcej obiektów

967843

Numer>_PrimarySG_<> <Server jest powtarzany co godzinę, mimo że członkostwo w tej grupie nie uległo zmianie w dodatku SP1 w programie System Center Operations Manager 2007

968082

Komunikat o błędzie podczas dodawania reguły przydziału agenta w System Center Operations Manager 2007, jeśli nazwa domeny usługi Active Directory zaczyna się od cyfry numerycznej: "Weryfikacja XSD dla pakietu zarządzania nie powiodła się"

969130

Rozmiar bazy danych programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 Data Warehouse może wzrosnąć, jeśli w pakietach zarządzania istnieje wiele reguł zbierania zdarzeń

970533

Karta Wiedza o produkcie jest wyświetlana jako karta Wiedza o firmie po zaimportowaniu pakietu językowego dla programu System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1

Lista opublikowanych poprawek, które nie są uwzględnione w tej aktualizacji

Następujące wydane poprawki programu Operations Manager z dodatkiem SP1 nie są uwzględniane w tej aktualizacji, ponieważ zawierają SQL Server skrypty TSQL i SQL aktualizacji procedur składowanych lub ze względu na ich wpływ na konfigurację. Aby uzyskać poprawkę dotyczącą konkretnych problemów, zapoznaj się z poszczególnymi artykułami z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base

Tytuł artykułu

951148

Nie można zainstalować aplikacji Operations Manager 2007 Reporting, jeśli uruchomienie wystąpienia SQL Server Reporting Services trwa dłużej niż 60 sekund

954643

Identyfikator zdarzenia 31569 jest rejestrowany po zainstalowaniu pakietu zarządzania zawierającego raporty na serwerze System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1 lub na serwerze System Center Essentials 2007 z dodatkiem SP1

956184

Po zainstalowaniu agenta programu Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1 za pośrednictwem agenta MOM 2005 na kontrolerze domeny, na którym jest uruchomiona 64-bitowa wersja Windows

962967

Oczekiwane raporty dotyczące zainstalowanych pakietów zarządzania nie są widoczne w węźle raportowania System Center Operations Manager 2007 Operations Console Reporting

Lista poprawek z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 974722, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja rozwiązuje znane problemy opisane w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 974722

Problem

Rozwiązanie

Usługi Menedżera operacji nieoczekiwanie zatrzymywały się na głównym serwerze zarządzania, którego system operacyjny został uaktualniony do Windows Server 2008 R2.

Po uaktualnieniu systemu operacyjnego do wersji Windows Server 2008 R2 zastosuj 971541 aktualizacji do serwera zarządzania głównego. Jeśli przed uaktualnieniem zastosowano już 971541 aktualizacji na serwerze zarządzania katalogami głównymi, możesz bezpiecznie ponownie zaktualizować 971541, aby rozwiązać ten problem.

Usługa serwera ACS (ADTServer) nie uruchamia się po uaktualnieniu systemu operacyjnego do wersji Windows Server 2008 R2.

Po uaktualnieniu systemu operacyjnego do wersji Windows Server 2008 R2 zastosuj 971541 aktualizacji na serwerze ACS. Jeśli przed uaktualnieniem zastosowano już 971541 aktualizacji na serwerze ACS, nie musisz ponownie stosować aktualizacji.

Alerty "Błąd skryptu zgodności z poprzednimi wersjami" są generowane z opisem "Wystąpił błąd w wierszu 123 podczas wykonywania skryptu 'MOM Backward Compatibility Service State Monitoring Script'".

Zastosuj 971541 aktualizacji na serwerze zarządzania katalogami głównymi. Ta aktualizacja automatycznie importuje zaktualizowaną bibliotekę pakietów zarządzania zgodności z poprzednimi wersjami, która rozwiązuje ten problem, gdy agenci Windows agentów opartych na wersji 7 lub Windows Server 2008 R2 otrzymują zaktualizowany pakiet zarządzania.

Identyfikator zdarzenia 26017 ze źródła "moduły Usługa kondycji" jest rejestrowany dla agentów programu Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1. W tym zdarzeniu jest wyświetlany błąd "Dostawca dziennika zdarzeń monitorujący <logname> dziennik zdarzeń jest # minut za", a liczba minut wynosi setki milionów.

Zastosuj 971541 aktualizacji na serwerze zarządzania głównego, pomocniczych serwerach zarządzania i serwerach bramy. Ręczne zatwierdzanie oczekujących aktualizacji agenta w konsoli operacji dla agentów wdrożonych za pośrednictwem instalacji opartej na odnajdowaniu. Zastosuj 971541 aktualizacji do każdego ręcznie zainstalowanego agenta, który został uaktualniony do wersji Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Dodatkowe poprawki zawarte w tej aktualizacji

W tej aktualizacji uwzględniono następujące dodatkowe poprawki.

Problem

Opis i rozdzielczość

Zastąpienie ustawienia "Alert tylko wtedy, gdy typ uruchamiania usługi jest automatyczny" nie działa w przypadku podstawowego monitora usługi, jeśli dla ustawienia zastępowania ustawiono wartość False (Fałsz), a w monitorowanej usłudze ustawiono wartość Ręcznie.

Jeśli to zastąpienie zostanie zastosowane do monitora usługi utworzonego na podstawie szablonu usługi Windows, zastąpienie działa prawidłowo. Jednak po zastąpieniu i ustawieniu monitora usługi podstawowej na False (Fałsz) alert nie jest generowany po zatrzymaniu monitorowanej usługi.

Wystąpienie procesu MonitoringHost.exe może przestać odpowiadać po wyczyszczeniem dziennika zdarzeń.

Jeśli wyczyścisz dziennik zdarzeń Windows przy użyciu operacji Wyczyść dziennik z poziomu widoku zdarzeń lub innych metod, wystąpienie MonitoringHost, które monitoruje dziennik zdarzeń, może ulec awarii.

Wystąpienie procesu MonitoringHost.exe może zużywać dużo pamięci puli niestronicowanej.

Gdy proces MonitoringHost.exe wykonuje monitorowanie plików dziennika przy użyciu modułu dziennika aplikacji, przeciek pamięci może wystąpić w puli niestronicowanej.

Po uruchomieniu konsoli operations console na komputerze z systemem Windows Vista, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 konsola operations console może ulec awarii z wyjątkiem dodatku UnauthorizedAccessException.

Konsola Operations ulega awarii i zwracany jest następujący wyjątek:

Typ wyjątku
: System.UnauthorizedAccessException
Komunikat: Odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) System telefoniczny. Windows. Forms.WebBrowser.get_Document()

Pakiet zarządzania System Center Configuration Manager 2007 nie umożliwia bezpośredniego monitorowania 64-bitowego systemu operacyjnego Windows. Monitorowanie można wykonywać tylko za pomocą agenta 32-bitowego.

Ta aktualizacja zawiera obsługę najnowszego pakietu administracyjnego Configuration Manager 2007 z dodatkiem SP2 do monitorowania Configuration Manager 2007 z dodatkiem SP2 przy użyciu 64-bitowego agenta programu Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przewodnik po dodatku Management Pack w witrynie internetowej Microsoft TechNet.

Informacje z aktualizacji stanu i zmiany stanu mogą być niepoprawne.

Ta aktualizacja zawiera poprawki niezawodności stanu, aby poprawić te sytuacje błędów.

Monitory i reguły wydajności oparte na systemie WMI nie mogą zastąpić częstotliwości ankiety początkową częstotliwością ankiet.

Ta aktualizacja zawiera zaktualizowaną bibliotekę pakietów zarządzania, która udostępnia właściwość zastępowania częstotliwości dla tych reguł i monitorów.

Problem opisany w artykule Knowledgebase 959867 występuje nie tylko w japońskiej wersji programu Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1, ale także w językach chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym i koreańskim.

Zlokalizowane wersje tej aktualizacji zawierają poprawki, które umożliwiają przechowywanie zastępów w pakiecie zarządzania w oknie dialogowym Zastępowanie właściwości .

Poprawki zawarte w tej aktualizacji, które wymagają interwencji ręcznej

Ta aktualizacja zawiera dwie poprawki, które należy zastosować ręcznie. W poniższej tabeli wymieniono symptomy związane z adresem poprawek i procedurami instalacji poprawek.

Objaw 1

Podczas próby zainstalowania roli Serwer bramy na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie i instalacja kończy się niepowodzeniem:

Ten produkt musi być zainstalowany w systemie W2K3 z dodatkiem SP1 lub nowszym

Rozwiązywanie problemu z objawem 1

Aby obsługiwać instalację roli serwera bramy na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2, należy zaktualizować plik MOMGateway.msi przy użyciu pliku transformacyjnego dostarczonego z tą aktualizacją. Po zaktualizowaniu pliku MOMGateway.msi możesz go użyć do zainstalowania roli Serwer bramy, a następnie zainstalowania opisanych tutaj aktualizacji serwera.

Aby zaktualizować MOMGateway.msi pliku, wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj plik MOMGateway.msi odpowiedni dla platformy z nośnika instalacyjnego programu Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1 do lokalizacji zapisu na dysku twardym.

 2. Skopiuj pliki MOMGateway.mst i GatewayUpdate.vbs z folderu Brama utworzonego podczas instalacji tej aktualizacji do tego samego folderu co plik MOMGateway.msi. Domyślnie ten plik jest wyodrębniany do następującego folderu:

  %ProgramFiles%\System Center 2007 Hotfix Utility\KB971541\Gateway

 3. W wierszu polecenia szybko prześlij katalog roboczy do folderu zawierającego pliki MOMGateway.mst i GatewayUpdate.vbs.

 4. Uruchom następujące polecenie:

  cscript.exe GatewayUpdate.vbs

 5. Użyj pliku MOMGateway.msi, aby zainstalować rolę serwera bramy w programie Windows Server 2008 R2.

Symptom 2

Po uaktualnieniu usług Reporting Services SQL Server 2005 do usług Reporting Services SQL Server 2008, jeśli spróbujesz wygenerować raport wydajności lub niektóre inne typy raportów, zostanie wygenerowany następujący wyjątek:

Microsoft.Reporting.WinForms.ReportServerException: The report definition is not valid. Details: Deserialization failed: The value 'ContentsOnly' is not valid for DataElementOutput. 


Rozwiązanie problemu z objawem 2

Zaktualizowany pakiet zarządzania Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP (wersja 6.0.6278.100) jest dostarczany z tą aktualizacją. Zaimportuj ten pakiet zarządzania, aby rozwiązać ten problem. Zaktualizowany pakiet zarządzania znajduje się w folderze Pakiety zarządzania, który został utworzony podczas instalacji tej aktualizacji.

Po zaimportowaniu pakietu zarządzania należy zezwolić na wdrożenie zaktualizowanych raportów przed podjęciem próby ponownego wygenerowania raportów o wydajności.

Znane problemy, które nie zostały rozwiązane w tej aktualizacji

Problem

Rozwiązanie

Po otwarciu konsoli sieci Web w programie Internet Explorer 8 wpis tekstowy wyszukiwania i ikona lupy nakładają się na siebie.

Aby rozwiązać ten problem, otwórz konsolę sieci Web w widoku zgodności programu Internet Explorer 8.

Błąd "Wyrażenie wartości użyte w polu 'FormattedDateTime' odwołuje się do pola zestawu danych zawierającego błąd: FieldValueException" jest wyświetlany podczas generowania raportu o zdarzeniu niestandardowym w SQL Server Reporting Services 2008 roku.

Aby rozwiązać ten problem, możesz dołączyć do raportu pole raportu "Data".

Ten problem został w pełni rozwiązany w programie Operations Manager 2007 R2.

Pomoc techniczna SQL Server 2008

Ta aktualizacja zapewnia obsługę uaktualniania ról bazy danych programu Operations Manager SQL Server 2005 r. do wersji SQL Server 2008. Są to między innymi następujące role:

 • Operacyjna baza danych

 • DataWarehouse Database

 • Serwer bazy danych ACS

Ta aktualizacja nie zapewnia obsługi nowej instalacji tych ról w SQL Server 2008 roku. W SQL Server 2005 r. należy utworzyć nową instalację tych ról, a następnie przeprowadzić uaktualnienie do wersji SQL Server 2008. Pomoc techniczna dla nowej instalacji tych ról w SQL Server 2008 r. została dodana do programu Operations Manager 2007 R2.

Zalecamy zainstalowanie dodatku Service Pack 1 lub nowszego SQL Server 2008 po uaktualnieniu do wersji SQL Server 2008. SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1 zawiera poprawki dla usług SQL Reporting, które zapewniają ulepszenia dotyczące raportowania programu Operations Manager 2007.

Uaktualnianie SQL Server Reporting Services 2005 do 2008

Aby uaktualnić serwer usług SQL Reporting Services 2005 hostjący raporty programu Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1 do wersji SQL Reporting Services 2008, możesz użyć następujących narzędzi zawartych w tej aktualizacji:

 • SRSUpgradeTool.exe

 • SRSUpgradeHelper.msi

Te narzędzia znajdują się w folderze SupportTools folderu instalacji aktualizacji, który jest odpowiedni dla każdej architektury procesora. Możesz uaktualnić usługi SQL Reporting do oryginalnej wersji SQL Server 2008. Następnie zainstaluj niezbędne dodatki Service Pack.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania usługi raportowania SQL Server 2005 do usługi raportowania SQL Server 2008, odwiedź następującą witrynę internetową Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd789004.aspxUwagi

 • Kroki opisane w Przewodniku po uaktualnieniu są takie same w przypadku wersji z dodatkiem SP1 i wersji R2. Zalecamy zainstalowanie niezbędnych dodatków Service Pack natychmiast po pomyślnym zakończeniu uaktualniania.

 • Narzędzia wymienione w tej sekcji różnią się w przypadku wersji dodatku SP1 i R2 programu Operations Manager. Upewnij się, że używasz narzędzi odpowiednich dla określonej wersji programu Operations Manager, z którego korzystasz. Wersja R2 tych narzędzi znajduje się w folderze Narzędzia pomocy technicznej nośnika instalacyjnego programu Operations Manager 2007 R2.

Instrukcje instalacji

Zastosuj aktualizację do każdego komputera pełniącego jedną z następujących ról:

 • Serwer zarządzania głównego programu Microsoft Operations Manager

 • Serwer zarządzania programu Microsoft Operations Manager

 • Konsola operacyjna programu Microsoft Operations Manager

 • Serwer konsoli sieci Web programu Microsoft Operations Manager

 • Serwer raportowania programu Microsoft Operations Manager

 • Ręcznie zainstalowany agent programu Microsoft Operations Manager

 • Serwer ACS programu Microsoft Operations Manager

Aby wyodrębnić pliki zawarte w tej aktualizacji i zainstalować je w rolach programu Operations Manager wymienionych wcześniej, wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj następujący plik do folderu lokalnego lub folderu udostępnionego:

  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI

 2. Na każdym komputerze, który chcesz uaktualnić, uruchom następujący plik:

  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSINote Możesz uruchomić SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI w Eksploratorze Windows lub w wierszu polecenia. Aby uruchomić ten plik w systemie Windows Server 2008, należy otworzyć wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, używając opcji Uruchom jako administrator, a następnie uruchomić polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

 3. W oknie System Center Operations Manager 2007 Software Update wybierz odpowiednią opcję aktualizacji dla roli, do której chcesz zastosować tę aktualizację.

  Notatki

  • Po zastosowaniu tej aktualizacji do roli serwera programu Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1 instalator MSI rozpocznie się po raz drugi w celu zainstalowania drugiej aktualizacji po pomyślnym zastosowaniu pierwszej aktualizacji. Takie zachowanie jest oczekiwane. Druga aktualizacja zastosuje zlokalizowane poprawki.

  • Jeśli zaktualizowane pliki są używane podczas instalacji aktualizacji, może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera przez następujący komunikat:

   Aby zmiany konfiguracji wprowadzone w programie System Center Operations Manager 2007 zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić system. Możesz kliknąć pozycję Nie w wiadomości i ręcznie ponownie uruchomić komputer po zakończeniu wszystkich aktualizacji roli.

  • Instalacja aktualizacji w roli serwera ACS wymaga ponownego uruchomienia komputera. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

   Aby zmiany konfiguracji wprowadzone w tym produkcie zostały wprowadzone, wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. Przejrzyj również pliki dziennika konfiguracji pod kątem dodatkowych błędów(ów), jeśli istnieją. Kliknij przycisk OK w komunikacie i ręcznie uruchom ponownie komputer po zakończeniu wszystkich aktualizacji roli.

 4. Zaimportuj następujący pakiet zarządzania z folderu ManagementPacks:

  Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP

Informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja ma zastosowanie tylko do System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem SP1.

Wymaganie ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące pliku

Angielska wersja tej poprawki zawiera atrybuty plików (lub nowsze atrybuty plików) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panel sterowania.

System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji opartej na procesorze x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Adtagent.exe

6.0.6278.100

271,728

2-Lis-09

23:18

x86

Microsoft.enterprisemanagement.reporting.code.dll

6.0.6278.100

38,784

26-sie-2009

23:50

x86

Healthservice.dll

6.0.6278.100

1,410,928

2-Lis-09

23:16

x86

Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll

6.0.6278.100

219,008

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.modules.notification.dll

6.0.6278.100

128,896

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll

6.0.6278.100

13,696

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll

6.0.6278.100

247,680

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.resources.dll

6.0.6278.100

16,752

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll

6.0.6278.100

2,193,280

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll

6.0.6278.100

386,944

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.resources.dll

6.0.6278.100

13,680

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll

6.0.6278.100

5,838,720

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.reporting.dll

6.0.6278.100

980,864

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.adwriteactionmodule.dll

6.0.6278.100

59,264

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.configservice.dll

6.0.6278.100

264,064

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.dataaccesslayer.dll

6.0.6278.100

2,242,432

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.modules.clientmonitoring.dll

6.0.6278.100

427,904

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.sdk.servicedatalayer.dll

6.0.6278.100

694,144

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.sdkmodules.dll

6.0.6278.100

124,800

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.common.dll

6.0.6278.100

1,619,840

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.components.dll

6.0.6278.100

3,471,232

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.knowledgewordtemplate.dll

6.0.6278.100

67,456

2-Lis-09

23:13

x86

Microsoft.systemcenter.2007.mp

6.0.6278.100

280,432

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.acs.internal.mp

6.0.6278.100

38,768

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.mp

6.0.6278.100

218,992

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.report.library.mp

6.0.6278.100

632,688

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.reports.mp

6.0.6278.100

51,064

28-sie-09

19:38

x86

Microsoft.systemcenter.internal.mp

6.0.6278.100

67,440

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.windows.cluster.library.mp

6.0.6278.100

21,360

29-Wrz-09

15:07

x86

Microsoft.windows.library.mp

6.0.6278.100

132,976

29-Wrz-09

15:07

x86

Mobilewebconsole.dll

6.0.6278.100

77,696

2-Lis-09

23:13

x86

Mobilewebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

34,672

29-Wrz-09

15:07

x86

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

173,056

17-Wrz-09

13:14

x86

Momconnector.dll

6.0.6278.100

377,712

2-Lis-09

23:16

x86

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

363,888

2-Lis-09

23:16

x86

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

313,200

29-Wrz-09

15:08

x86

Mommodules.dll

6.0.6278.100

1,860,464

2-Lis-09

23:16

x86

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

253,296

2-Lis-09

23:16

x86

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

607,088

2-Lis-09

23:16

x86

Operationaldatareporting.exe

6.0.6278.100

317,312

2-Lis-09

23:13

x86

Rootwebconsole.dll

6.0.6278.100

279,936

2-Lis-09

23:13

x86

Rootwebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

46,960

29-Wrz-09

15:07

x86

Rsswebconsole.dll

6.0.6278.100

37,760

2-Lis-09

23:13

x86

Rsswebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

16,240

29-Wrz-09

15:07

x86

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

63,856

2-Lis-09

23:16

x86

System.applicationlog.library.mp

6.0.6278.100

239,472

29-Wrz-09

15:07

x86

System.mom.backwardcompatibility.library.mp

6.0.6278.100

59,248

29-Wrz-09

15:07

x86

System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Adtagent.exe

6.0.6278.100

397,696

2-Lis-09

23:10

x64

Healthservice.dll

6.0.6278.100

2,813,312

2-Lis-09

23:08

x64

Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll

6.0.6278.100

219,008

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.reporting.code.dll

6.0.6278.100

38,784

26-sie-2009

23:50

x64

Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.modules.notification.dll

6.0.6278.100

128,896

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll

6.0.6278.100

13,696

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll

6.0.6278.100

247,680

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.resources.dll

6.0.6278.100

16,752

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll

6.0.6278.100

2,193,280

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll

6.0.6278.100

386,944

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.resources.dll

6.0.6278.100

13,680

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll

6.0.6278.100

5,838,720

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.ui.reporting.dll

6.0.6278.100

980,864

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.adwriteactionmodule.dll

6.0.6278.100

59,264

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.configservice.dll

6.0.6278.100

264,048

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.dataaccesslayer.dll

6.0.6278.100

2,242,432

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.modules.clientmonitoring.dll

6.0.6278.100

427,904

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.sdk.servicedatalayer.dll

6.0.6278.100

694,144

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.sdkmodules.dll

6.0.6278.100

124,800

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.common.dll

6.0.6278.100

1,619,824

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.components.dll

6.0.6278.100

3,471,232

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.knowledgewordtemplate.dll

6.0.6278.100

67,456

2-Lis-09

23:05

x64

Microsoft.systemcenter.2007.mp

6.0.6278.100

280,432

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.acs.internal.mp

6.0.6278.100

38,768

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.mp

6.0.6278.100

218,992

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.report.library.mp

6.0.6278.100

632,688

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.reports.mp

6.0.6278.100

51,064

28-sie-09

19:38

x64

Microsoft.systemcenter.internal.mp

6.0.6278.100

67,440

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.windows.cluster.library.mp

6.0.6278.100

21,360

29-Wrz-09

15:07

x64

Microsoft.windows.library.mp

6.0.6278.100

132,976

29-Wrz-09

15:07

x64

Mobilewebconsole.dll

6.0.6278.100

77,696

2-Lis-09

23:05

x64

Mobilewebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

34,672

29-Wrz-09

15:07

x64

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

254,464

17-Wrz-09

13:14

x64

Momconnector.dll

6.0.6278.100

678,272

2-Lis-09

23:08

x64

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

685,952

2-Lis-09

23:08

x64

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

312,688

29-Wrz-09

15:09

x64

Mommodules.dll

6.0.6278.100

3,352,448

2-Lis-09

23:08

x64

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

363,392

2-Lis-09

23:08

x64

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

1,033,600

2-Lis-09

23:08

x64

Operationaldatareporting.exe

6.0.6278.100

317,312

2-Lis-09

23:05

x64

Rootwebconsole.dll

6.0.6278.100

279,936

2-Lis-09

23:05

x64

Rootwebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

46,960

29-Wrz-09

15:07

x64

Rsswebconsole.dll

6.0.6278.100

37,760

2-Lis-09

23:05

x64

Rsswebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

16,240

29-Wrz-09

15:07

x64

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

86,400

2-Lis-09

23:08

x64

System.applicationlog.library.mp

6.0.6278.100

239,472

29-Wrz-09

15:07

x64

System.mom.backwardcompatibility.library.mp

6.0.6278.100

59,248

29-Wrz-09

15:07

x64

System Center Operations Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji opartej na procesorze Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Adtagent.exe

6.0.6278.100

672,112

3-lis-09

0:18

IA-64

Healthservice.dll

6.0.6278.100

3,871,616

3-lis-09

0:15

IA-64

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

437,248

21-paź-09

8:51

IA-64

Momconnector.dll

6.0.6278.100

1,116,032

3-lis-09

0:15

IA-64

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

1,008,000

3-lis-09

0:15

IA-64

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

312,688

24-wrz-09

20:33

IA-64

Mommodules.dll

6.0.6278.100

5,433,728

3-lis-09

0:15

IA-64

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

594,816

3-lis-09

0:15

IA-64

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

1,775,488

3-lis-09

0:15

IA-64

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

174,464

3-lis-09

0:15

IA-64

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×