Wprowadzenie

W tym artykule opisano niezwiązaną z zabezpieczeniami aktualizację, która implementuje ochronę rozszerzoną na potrzeby uwierzytelniania w internetowych usługach informacyjnych (IIS).

Gdy jest włączona ochrona rozszerzona na potrzeby uwierzytelniania, żądania uwierzytelniania są powiązane z głównymi nazwami usługi (SPN) serwera, z którym klient próbuje nawiązać połączenie, a także z zewnętrznym kanałem TLS (Transport Layer Security), za pośrednictwem którego jest realizowane zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows.

Uwaga Ta aktualizacja została ponownie wydana 9 marca 2010 w celu rozwiązania problemu z instalacją i problemu funkcjonalnego:

 • Aktualizacja w obecnym stanie poprawnie wykryje, że komputer z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) znajduje się z instalacji, w której usługi IIS 6 zawierają pliki binarne systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). W takim przypadku aktualizacja nie zostanie zainstalowana i zwróci kod błędu. Wersje aktualizacji 973917 wydane przed tą datą zostaną zainstalowane pomyślnie, ale mogą uniemożliwić ponowne uruchomienie usług IIS po instalacji.

 • Na komputerze z systemem Windows Server 2003 zainstalowanie tej ponownie wydanej aktualizacji rozwiązuje problem nadmiernego przydzielania pamięci po włączeniu ochrony rozszerzonej na potrzeby uwierzytelniania.

 • Na komputerze z systemem Windows Server 2008 zainstalowanie tej ponownie wydanej aktualizacji rozwiązuje problem nieprawidłowego działania ochrony rozszerzonej, gdy usługi IIS są skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania systemu Windows w trybie jądra.

Więcej informacji

Konfiguracja

Ochrona rozszerzona uzupełnia istniejące funkcje uwierzytelniania systemu Windows, ograniczając ataki intruzów polegające na przekazywaniu uwierzytelniania. W tym celu są używane informacje dotyczące zabezpieczeń, które zostały zaimplementowane za pośrednictwem dwóch mechanizmów zabezpieczeń:

 • Informacje o powiązaniach kanału, określone za pośrednictwem tokenu powiązań kanału (CBT, Channel Binding Token). Te informacje są używane głównie w przypadku połączeń SSL.

 • Informacje o powiązaniach usługi, określone za pośrednictwem głównej nazwy usługi (SPN). Te informacje są używane zazwyczaj wtedy, gdy połączenie nie używa protokołu SSL lub nie jest ustanowione. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której odciążanie protokołu SSL jest wykonywane przez inne urządzenie, takie jak serwer proxy lub urządzenie służące do równoważenia obciążenia.

W usługach IIS 7.0 ochrona rozszerzona jest konfigurowana za pomocą elementu <extendedProtection>. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji można znaleźć w sekcji „Konfiguracja w usługach IIS 7.0 oraz IIS 7.5”. W usługach IIS 6.0 są stosowane takie same parametry konfiguracji, ale do ich wdrażania używa się kluczy rejestru. Dalsze informacje zawiera sekcja „Konfiguracja w usługach IIS 6.0”.

Element <extendedProtection> może zawierać kolekcję elementów <spn> z unikatowymi nazwami SPN dotyczącymi informacji o powiązaniach usługi. Każda nazwa SPN reprezentuje unikatowy punkt końcowy w ścieżce połączenia. Może to być w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) lub nazwa NetBIOS serwera docelowego lub serwera proxy. Jeśli na przykład klient nawiązuje połączenie z serwerem docelowym za pośrednictwem serwera proxy, kolekcja nazw SPN na serwerze docelowym musi zawierać nazwę SPN tego serwera proxy. Każda nazwa SPN w kolekcji musi mieć prefiks „HTTP”. Na przykład dla adresu „www.contoso.com” należałoby użyć nazwy SPN w postaci „HTTP/www.contoso.com”.

Scenariusze ochrony rozszerzonej

Należy zapoznać się z poniższymi scenariuszami przykładowymi.

Scenariusz

Flagi

Opis

Klient nawiązuje połączenie bezpośrednio z serwerem docelowym, który używa protokołu HTTP.

Proxy, ProxyCohosting

Zostanie zastosowane sprawdzanie nazw SPN, natomiast sprawdzanie tokenów powiązań kanału nie będzie używane.

Klient nawiązuje połączenie bezpośrednio z serwerem docelowym, który używa protokołu SSL.

None

Zostanie zastosowane sprawdzanie tokenów powiązań kanału, natomiast sprawdzanie nazw SPN nie będzie używane.

Klient nawiązuje połączenie z serwerem docelowym za pośrednictwem serwera proxy, który używa protokołu HTTP w danej ścieżce.

Proxy, ProxyCohosting

Zostanie zastosowane sprawdzanie nazw SPN, natomiast sprawdzanie tokenów powiązań kanału nie będzie używane.

Klient nawiązuje połączenie z serwerem docelowym za pośrednictwem serwera proxy, który używa protokołu SSL w danej ścieżce.

Proxy

Zostanie zastosowane sprawdzanie nazw SPN, natomiast sprawdzanie tokenów powiązań kanału nie będzie używane.

Klient nawiązuje połączenie z serwerem proxy używającym protokołu SSL, a serwer proxy nawiązuje połączenie z serwerem docelowym używającym protokołu HTTP (odciążanie protokołu SSL).

Proxy

Zostanie zastosowane sprawdzanie nazw SPN, natomiast sprawdzanie tokenów powiązań kanału nie będzie używane.

 • W tych scenariuszach można też określić flagę AllowDotlessSpn, jeśli dane środowisko sieciowe obsługuje nazwy SPN oparte na protokole NetBIOS. Takie nazwy SPN nie są jednak bezpieczne.

 • W przypadku scenariuszy, w których jest używane sprawdzanie nazw SPN i nie jest używane sprawdzanie tokenów powiązań kanału, nie należy określać flagi NoServiceNameCheck.

 • W domyślnej instalacji usług IIS 6.0, IIS 7.0 oraz IIS 7.5 nie jest włączana ani instalowana funkcja uwierzytelniania systemu Windows. Ochrona rozszerzona ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w danej witrynie sieci Web lub aplikacji jest włączone uwierzytelnianie systemu Windows.

Konfiguracja w usługach IIS 7.0 oraz IIS 7.5

W domyślnej instalacji usług IIS 7.0 nie jest uwzględniona usługa roli uwierzytelniania systemu Windows. Aby używać uwierzytelniania systemu Windows w usługach IIS, należy zainstalować tę usługę roli, wyłączyć uwierzytelnianie anonimowe w danej witrynie sieci Web lub aplikacji, a następnie włączyć dla niej uwierzytelnianie systemu Windows.

Uwaga Gdy ta usługa roli zostanie zainstalowana, usługi IIS 7.0 przekażą poniższe ustawienia do pliku ApplicationHost.config.

<windowsAuthentication enabled="false" />

Jak włączyć ochronę rozszerzoną dla uwierzytelniania systemu Windows w usługach IIS 7.5

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).


 2. W okienku Połączenia rozwiń węzeł z nazwą serwera, rozwiń węzeł Witryny, a następnie zaznacz witrynę, aplikację lub usługę sieci Web, dla której chcesz włączyć ochronę rozszerzoną dla uwierzytelniania systemu Windows.

 3. Przewiń do sekcji Zabezpieczenia w okienku Strona główna, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Uwierzytelnianie.


 4. W okienku Uwierzytelnianie wybierz pozycję Uwierzytelnianie systemu Windows.


 5. Kliknij pozycję Włącz w okienku Akcje. 6. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane w okienku Akcje.


 7. Po wyświetleniu okna dialogowego Ustawienia zaawansowane wybierz jedną z następujących opcji w menu Ochrona rozszerzona:

  • Wybierz opcję Akceptuj, aby włączyć ochronę rozszerzoną i zapewnić również obsługę klientów niższego poziomu, którzy nie obsługują ochrony rozszerzonej.

  • Wybierz opcję Wymagana, aby włączyć ochronę rozszerzoną bez zapewniania obsługi niższego poziomu.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia zaawansowane.

Jak włączyć ochronę rozszerzoną dla uwierzytelniania systemu Windows w usługach IIS 7.0

Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) dla usług IIS 7.0 nie udostępnia opcji umożliwiających modyfikowanie ochrony rozszerzonej. Dlatego zmiany należy wprowadzać, korzystając z przykładowej konfiguracji lub skryptów przedstawionych w dalszej części tego artykułu.

Konfiguracja

Atrybut

Element <extendedProtection> można konfigurować na poziomie witryny, aplikacji lub katalogu wirtualnego w pliku ApplicationHost.config.

Atrybut

Opis

flags

Opcjonalny atrybut określający flagi.Umożliwia zdefiniowanie dodatkowych ustawień określających sposób działania ochrony rozszerzonej.Atrybut „flags” może zawierać kombinację wartości z poniższej tabeli. Wartość domyślna to „None”.

tokenChecking

Opcjonalny atrybut wyliczeniowy.Umożliwia określenie sposobu sprawdzania informacji o powiązaniach kanału.Atrybut „tokenChecking” może mieć jedną z wartości podanych w poniższej tabeli. Wartość domyślna to „None”.

Atrybut „flags” umożliwia skonfigurowanie dodatkowych zachowań na potrzeby ochrony rozszerzonej. Poniżej podano dostępne flagi.

Nazwa

Opis

None

Ta flaga określa, że nie jest włączone żadne dodatkowe zachowanie związane z ochroną rozszerzoną. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nie jest używany serwer proxy i zostało włączone sprawdzanie nazw SPN wymagające nazw FQDN.


Odpowiednia wartość liczbowa to 0.

Proxy

Ta flaga określa, że część ścieżki komunikacji będzie obsługiwana przez serwer proxy albo że klient nawiązuje połączenie bezpośrednio z serwerem docelowym za pomocą protokołu HTTP.


Odpowiednia wartość liczbowa to 1.

NoServiceNameCheck

Ta flaga określa, że sprawdzanie nazw SPN jest wyłączone. Nie powinna być używana w sytuacji, gdy są sprawdzane tylko nazwy SPN.


Odpowiednia wartość liczbowa to 2.

AllowDotlessSpn

Ta flaga określa, że nazwy SPN nie muszą być nazwami FQDN.

Uwaga Ustawienie tej flagi stanowi zagrożenie dla zabezpieczeń, ponieważ nazwy niebędące nazwami FQDN są podatne na ataki polegające na zakłócaniu rozpoznawania nazw. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ może narazić klienta na ryzyko.


Odpowiednia wartość liczbowa to 4.

ProxyCohosting

Ta flaga określa, że na ścieżce komunikacji między klientem a serwerem będzie używany tylko protokół HTTP. W żadnej części ścieżki komunikacji nie będzie stosowany protokół SSL. Ponadto będzie używane sprawdzanie nazw SPN.

Uwaga W przypadku określenia tej flagi należy też określić flagę „Proxy”.


Odpowiednia wartość liczbowa to 32.

Atrybut „tokenChecking” umożliwia skonfigurowanie sposobu sprawdzania tokenów powiązań kanału. Poniżej podano możliwe wartości tego atrybutu.

Nazwa

Opis

None

Ta wartość określa, że usługi IIS nie będą sprawdzać tokenów powiązań kanału. To ustawienie umożliwia emulację funkcjonalności, która była stosowana przed wprowadzeniem ochrony rozszerzonej.


Odpowiednia wartość liczbowa to 0.

Allow

Ta wartość określa, że sprawdzanie tokenów powiązań kanału jest włączone, ale nie jest wymagane. Za pomocą tego ustawienia można stosować ochronę rozszerzoną podczas komunikacji z klientami obsługującymi tę funkcję, zapewniając również obsługę klientów, którzy nie mogą korzystać z ochrony rozszerzonej.


Odpowiednia wartość liczbowa to 1.

Require

Ta wartość określa, że sprawdzanie tokenów powiązań kanału jest wymagane. To ustawienie nie zapewnia obsługi klientów, którzy nie obsługują ochrony rozszerzonej.


Odpowiednia wartość liczbowa to 2.

Elementy podrzędne

Element

Opis

spn

Umożliwia dodanie nazwy SPN do kolekcji.

clearSpns

Umożliwia wyczyszczenie kolekcji nazw SPN.

removeSpn

Umożliwia usunięcie nazwy SPN z kolekcji.

Przykładowa konfiguracja

Poniższy przykład przedstawia włączanie uwierzytelniania systemu Windows z ochroną rozszerzoną dla domyślnej witryny sieci Web za pomocą elementu <extendedProtection>. W przykładzie dodano dwa wpisy nazw SPN do kolekcji nazw SPN.

<location path="Default Web Site">
<system.webServer>
<security>
<authentication>
<windowsAuthentication enabled="true">
<extendedProtection tokenChecking="Allow" flags="None">
<spn name="HTTP/www.contoso.com" />
<spn name="HTTP/contoso.com" />
</extendedProtection>
</windowsAuthentication>
</authentication>
</security>
</system.webServer>
</location>

Przykładowy kod

Poniższe przykłady przedstawiają włączanie uwierzytelniania systemu Windows z ochroną rozszerzoną dla domyślnej witryny sieci Web oraz dodawanie dwóch nazw SPN do kolekcji.

AppCmd.exe


appcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /enabled:"True" /commit:apphost

appcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /extendedProtection.tokenChecking:"Allow" /extendedProtection.flags:"None" /commit:apphost

appcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /+"extendedProtection.[name='HTTP/www.contoso.com']" /commit:apphost

appcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /+"extendedProtection.[name='HTTP/contoso.com']" /commit:apphost

Uwaga Podczas konfigurowania tych ustawień za pomocą polecenia AppCmd.exe należy upewnić się, że dla parametru commit została ustawiona wartość APPHOST. To ustawienie umożliwia przekazanie ustawień konfiguracji do odpowiedniej sekcji lokalizacji w pliku ApplicationHost.config.

C#


using System;
using System.Text;
using Microsoft.Web.Administration;

internal static class Sample
{
private static void Main()
{
using (ServerManager serverManager = new ServerManager())
{
Configuration config = serverManager.GetApplicationHostConfiguration();

ConfigurationSection windowsAuthenticationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "Default Web Site");
windowsAuthenticationSection["enabled"] = true;

ConfigurationElement extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.GetChildElement("extendedProtection");
extendedProtectionElement["tokenChecking"] = @"Allow";
extendedProtectionElement["flags"] = @"None";

ConfigurationElementCollection extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.GetCollection();

ConfigurationElement spnElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn");
spnElement["name"] = @"HTTP/www.contoso.com";
extendedProtectionCollection.Add(spnElement);

ConfigurationElement spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn");
spnElement1["name"] = @"HTTP/contoso.com";
extendedProtectionCollection.Add(spnElement1);

serverManager.CommitChanges();
}
}
}


Visual Basic .NET


Imports System
Imports System.Text
Imports Microsoft.Web.Administration
Module Sample
Sub Main()
Dim serverManager As ServerManager = New ServerManager
Dim config As Configuration = serverManager.GetApplicationHostConfiguration

Dim windowsAuthenticationSection As ConfigurationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "Default Web Site")
windowsAuthenticationSection("enabled") = True

Dim extendedProtectionElement As ConfigurationElement = windowsAuthenticationSection.GetChildElement("extendedProtection")
extendedProtectionElement("tokenChecking") = "Allow"
extendedProtectionElement("flags") = "None"

Dim extendedProtectionCollection As ConfigurationElementCollection = extendedProtectionElement.GetCollection

Dim spnElement As ConfigurationElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn")
spnElement("name") = "HTTP/www.contoso.com"
extendedProtectionCollection.Add(spnElement)

Dim spnElement1 As ConfigurationElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn")
spnElement1("name") = "HTTP/contoso.com"
extendedProtectionCollection.Add(spnElement1)

serverManager.CommitChanges()
End Sub
End Module


JavaScript


var adminManager = new ActiveXObject('Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager');
adminManager.CommitPath = "MACHINE/WEBROOT/APPHOST";

var windowsAuthenticationSection = adminManager.GetAdminSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "MACHINE/WEBROOT/APPHOST/Default Web Site");
windowsAuthenticationSection.Properties.Item("enabled").Value = true;

var extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.ChildElements.Item("extendedProtection");
extendedProtectionElement.Properties.Item("tokenChecking").Value = "Allow";
extendedProtectionElement.Properties.Item("flags").Value = "None";

var extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.Collection;

var spnElement = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn");
spnElement.Properties.Item("name").Value = "HTTP/www.contoso.com";
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement);

var spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn");
spnElement1.Properties.Item("name").Value = "HTTP/contoso.com";
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement1);

adminManager.CommitChanges();


VBScript


Set adminManager = createObject("Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager")
adminManager.CommitPath = "MACHINE/WEBROOT/APPHOST"

Set windowsAuthenticationSection = adminManager.GetAdminSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "MACHINE/WEBROOT/APPHOST/Default Web Site")
windowsAuthenticationSection.Properties.Item("enabled").Value = True

Set extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.ChildElements.Item("extendedProtection")
extendedProtectionElement.Properties.Item("tokenChecking").Value = "Allow"
extendedProtectionElement.Properties.Item("flags").Value = "None"

Set extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.Collection

Set spnElement = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn")
spnElement.Properties.Item("name").Value = "HTTP/www.contoso.com"
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement)

Set spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn")
spnElement1.Properties.Item("name").Value = "HTTP/contoso.com"
extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement1)

adminManager.CommitChanges()

Konfiguracja w usługach IIS 6.0

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
W usługach IIS 6.0 można skonfigurować ochronę rozszerzoną na potrzeby uwierzytelniania, ustawiając poniższe klucze rejestru.

Klucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\tokenChecking

Dozwolone wartości:

0 (None), 1 (Allow), 2 (Require)

Typ danych:

DWORD

Wartość domyślna:

0

Nazwa

Opis

None

Ta wartość określa, że usługi IIS nie będą sprawdzać tokenów powiązań kanału. To ustawienie umożliwia emulację funkcjonalności, która była stosowana przed wprowadzeniem ochrony rozszerzonej.


Odpowiednia wartość liczbowa to 0.

Allow

Ta wartość określa, że sprawdzanie tokenów powiązań kanału jest włączone, ale nie jest wymagane. Za pomocą tego ustawienia można stosować ochronę rozszerzoną podczas komunikacji z klientami obsługującymi tę funkcję, zapewniając również obsługę klientów, którzy nie mogą korzystać z ochrony rozszerzonej.


Odpowiednia wartość liczbowa to 1.

Require

Ta wartość określa, że sprawdzanie tokenów powiązań kanału jest wymagane. To ustawienie nie zapewnia obsługi klientów, którzy nie obsługują ochrony rozszerzonej.


Odpowiednia wartość liczbowa to 2.

Klucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\flags

Dozwolone wartości:

0 (none), 1 (proxy), 2 (NoServiceNameCheck), 4 (AllowDotlessSpn), 32 (ProxyCohosting)

Typ danych:

DWORD

Wartość domyślna:

0

Nazwa

Opis

None

Ta flaga określa, że nie jest włączone żadne dodatkowe zachowanie związane z ochroną rozszerzoną. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nie jest używany serwer proxy.


Odpowiednia wartość liczbowa to 0.

Proxy

Ta flaga określa, że część ścieżki komunikacji będzie obsługiwana przez serwer proxy. Jeśli klient nawiązuje połączenie bezpośrednio z serwerem docelowym przy użyciu protokołu HTTP, muszą być włączone flagi „Proxy” i „ProxyCohosting”.

Odpowiednia wartość liczbowa to 1.

NoServiceNameCheck

Ta flaga określa, że sprawdzanie nazw SPN jest wyłączone. Nie powinna być używana w sytuacji, gdy są sprawdzane tylko nazwy SPN.

Odpowiednia wartość liczbowa to 2.

AllowDotlessSpn

Ta flaga określa, że nazwy SPN nie muszą być nazwami FQDN. Ustawienie tej flagi umożliwia używanie nazw SPN opartych na protokole NetBIOS.

Uwaga Ustawienie tej flagi stanowi zagrożenie dla zabezpieczeń, ponieważ nazwy niebędące nazwami FQDN są podatne na ataki polegające na zakłócaniu rozpoznawania nazw. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ może narazić klienta na ryzyko.

Odpowiednia wartość liczbowa to 4.

ProxyCohosting

Ta flaga określa, że na ścieżce komunikacji między klientem a serwerem będzie używany tylko protokół HTTP. W żadnej części ścieżki komunikacji nie będzie stosowany protokół SSL. Ponadto będzie używane sprawdzanie nazw SPN. Ten bit należy włączyć również w przypadku, gdy jest wymagane pomyślne uwierzytelnianie zarówno zabezpieczonego, jak i niezabezpieczonego ruchu przekazywanego przez serwer proxy.

Uwaga W przypadku określenia tej flagi należy też określić flagę „Proxy”.


Odpowiednia wartość liczbowa to 32.

Klucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\spns

Dozwolone wartości:

<ciągi>

Typ danych:

MULTI_SZ

Wartość domyślna:

wartość pusta

Aby ustawić te klucze rejestru, należy wykonać następującą procedurę:

 1. Uruchom Edytor rejestru. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:


  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\

 3. Sprawdź, czy istnieją wartości rejestru tokenChecking, Flags i spns.  Jeśli te wartości rejestru nie istnieją, utwórz je, wykonując następujące czynności:

  1. Zaznacz podklucz rejestru wymieniony w kroku 2, wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  2. Wpisz ciąg tokenChecking, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Zaznacz podklucz rejestru wymieniony w kroku 2, wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  4. Wpisz ciąg flags, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  5. Zaznacz podklucz rejestru wymieniony w kroku 2, wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość MULTI_SZ.

  6. Wpisz ciąg spns, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Kliknij, aby zaznaczyć wartość rejestru tokenChecking.

 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. W polu Dane wartości wpisz preferowaną wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij, aby zaznaczyć wartość rejestru flags.


 8. W polu Dane wartości wpisz preferowaną wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij, aby zaznaczyć wartość rejestru spns.

 10. W polu Dane wartości wprowadź odpowiednią nazwę SPN, a następnie kliknij przycisk OK.

 11. Zamknij Edytor rejestru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji ochrony rozszerzonej na potrzeby uwierzytelniania i dowiedzieć się, jak ją włączyć po zainstalowaniu tej aktualizacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/poland/technet/security/advisory/973811.mspxAby uzyskać więcej informacji na temat usług IIS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.iis.net/Zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows z ochroną rozszerzoną

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd639324.aspxGłówne nazwy usługi (SPN)

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms677949(VS.85).aspx

Informacje dotyczące aktualizacji

Wymagania wstępne dla systemu Windows Server 2003

Ta aktualizacja wymaga poprawnej instalacji dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Server 2003. W pewnych przypadkach na komputerze z dodatkiem SP2 mogą być zainstalowane niektóre pliki binarne dodatku Service Pack 1 (SP1). Zainstalowanie tej aktualizacji na takim komputerze może spowodować błąd programu IIS i w efekcie zwracanie przez serwer komunikatów o błędzie 503 „Usługa niedostępna” w odpowiedzi na wszystkie żądania. Aby ustalić, czy na serwerze działają poprawne pliki binarne dodatku SP2 dla programu IIS, należy sprawdzić, czy pliki wymienione w poniższej tabeli mają numery wersji co najmniej równe podanym.

File name

File version

File size

Date

Platform

SP requirement

Adrot.dll

6.0.3790.3959

58,880

17-Feb-2007

x86

SP2

Adsiis.dll

6.0.3790.3959

291,328

17-Feb-2007

x86

SP2

Asp.dll

6.0.3790.3959

388,096

17-Feb-2007

x86

SP2

Browscap.dll

6.0.3790.3959

47,104

17-Feb-2007

x86

SP2

Certobj.dll

6.0.3790.3959

82,432

17-Feb-2007

x86

SP2

Coadmin.dll

6.0.3790.3959

64,000

17-Feb-2007

x86

SP2

Controt.dll

6.0.3790.3959

33,792

17-Feb-2007

x86

SP2

Davcdata.exe

6.0.3790.3959

27,136

17-Feb-2007

x86

SP2

Davcprox.dll

6.0.3790.3959

6,656

17-Feb-2007

x86

SP2

Gzip.dll

6.0.3790.3959

25,600

17-Feb-2007

x86

SP2

Httpext.dll

6.0.3790.3959

241,664

17-Feb-2007

x86

SP2

Httpmib.dll

6.0.3790.3959

18,944

17-Feb-2007

x86

SP2

Httpodbc.dll

6.0.3790.3959

48,640

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisadmin.dll

6.0.3790.3959

21,504

17-Feb-2007

x86

SP2

Iiscfg.dll

6.0.3790.3959

1,133,056

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisclex4.dll

6.0.3790.0

62,976

18-Feb-2007

x86

SP2

Iisext.dll

6.0.3790.3959

82,944

17-Feb-2007

x86

SP2

Iislog.dll

6.0.3790.3959

76,288

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisres.dll

6.0.3790.3959

122,880

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisrstas.exe

6.0.3790.3959

28,160

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisui.dll

6.0.3790.3959

217,088

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisuiobj.dll

6.0.3790.3959

68,608

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisutil.dll

6.0.3790.3959

167,936

17-Feb-2007

x86

SP2

Iisw3adm.dll

6.0.3790.3959

216,576

17-Feb-2007

x86

SP2

Iiswmi.dll

6.0.3790.3959

194,560

17-Feb-2007

x86

SP2

Inetinfo.exe

6.0.3790.3959

14,336

17-Feb-2007

x86

SP2

Inetmgr.dll

6.0.3790.3959

1,058,304

17-Feb-2007

x86

SP2

Inetmgr.exe

6.0.3790.3959

19,456

17-Feb-2007

x86

SP2

Infocomm.dll

6.0.3790.3959

235,520

17-Feb-2007

x86

SP2

Isapips.dll

6.0.3790.3959

8,192

17-Feb-2007

x86

SP2

Isatq.dll

6.0.3790.3959

52,736

17-Feb-2007

x86

SP2

Iscomlog.dll

6.0.3790.3959

19,456

17-Feb-2007

x86

SP2

Logscrpt.dll

6.0.3790.3959

25,600

17-Feb-2007

x86

SP2

Lonsint.dll

6.0.3790.3959

13,312

17-Feb-2007

x86

SP2

Metadata.dll

6.0.3790.3959

234,496

17-Feb-2007

x86

SP2

Nextlink.dll

6.0.3790.3959

61,440

17-Feb-2007

x86

SP2

Nntpadm.dll

6.0.3790.3959

187,392

17-Feb-2007

x86

SP2

Nntpsnap.dll

6.0.3728.0

2,663,424

17-Feb-2007

x86

SP2

Rpcref.dll

6.0.3790.3959

4,096

17-Feb-2007

x86

SP2

Seo.dll

6.0.3790.3959

219,136

17-Feb-2007

x86

SP2

Smtpadm.dll

6.0.3790.3959

179,200

17-Feb-2007

x86

SP2

Smtpsnap.dll

6.0.3728.0

2,086,400

17-Feb-2007

x86

SP2

Ssinc.dll

6.0.3790.3959

24,064

17-Feb-2007

x86

SP2

Svcext.dll

6.0.3790.3959

44,544

17-Feb-2007

x86

SP2

Uihelper.dll

6.0.3790.3959

114,176

17-Feb-2007

x86

SP2

Urlauth.dll

6.0.3790.3959

15,360

17-Feb-2007

x86

SP2

W3cache.dll

6.0.3790.3959

19,456

17-Feb-2007

x86

SP2

W3comlog.dll

6.0.3790.3959

10,752

17-Feb-2007

x86

SP2

W3core.dll

6.0.3790.3959

349,696

17-Feb-2007

x86

SP2

W3ctrlps.dll

6.0.3790.3959

6,144

17-Feb-2007

x86

SP2

W3ctrs.dll

6.0.3790.3959

24,064

17-Feb-2007

x86

SP2

W3dt.dll

6.0.3790.3959

39,424

17-Feb-2007

x86

SP2

W3ext.dll

6.0.3790.3959

92,672

17-Feb-2007

x86

SP2

W3isapi.dll

6.0.3790.3959

62,464

17-Feb-2007

x86

SP2

W3tp.dll

6.0.3790.3959

13,312

17-Feb-2007

x86

SP2

W3wp.exe

6.0.3790.3959

7,168

17-Feb-2007

x86

SP2

Wam.dll

6.0.3790.3959

23,040

17-Feb-2007

x86

SP2

Wamps.dll

6.0.3790.3959

6,656

17-Feb-2007

x86

SP2

Wamreg.dll

6.0.3790.3959

55,808

17-Feb-2007

x86

SP2

Znane problemy

 • Windows Server 2003

  Zadaniem tej ponownie wydanej 9 marca 2010 aktualizacji jest wykonanie dodatkowego testu w celu sprawdzenia, czy system usług IIS na komputerze z systemem Windows Server 2003 SP2 nie zawiera plików binarnych z wersji SP1. Jeśli takie pliki binarne zostaną znalezione, nastąpi przerwanie instalacji z komunikatem o błędzie. Aby usunąć ten błąd, należy ponownie zainstalować dodatek SP2 na komputerach, a następnie zainstalować pakiet aktualizacji.

  Pierwotna wersja tej aktualizacji zabezpieczeń wydana przed 9 marca 2010 może uniemożliwić uruchamianie pul aplikacji usług IIS w instalacjach systemu Windows Server 2003 SP2, w których usługi IIS 6 mogą zawierać pliki binarne z wersji SP1. Po uruchomieniu usługi IIS w dzienniku systemowym jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

  Identyfikator zdarzenia 1009, Opis: Proces obsługujący pulę aplikacji „Domyślna pula aplikacji” został nieoczekiwanie zakończony. Identyfikator procesu: 1234.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym znanym błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2009746 Po zainstalowaniu aktualizacji KB973917 program Internet Information Services 6.0 może nie działać poprawnie (j. ang.) W przypadku używania na komputerze systemu operacyjnego niebędącego czystą instalacją systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 zalecane jest zapoznanie się z sekcją „Wymagania wstępne dla systemu Windows Server 2003”.

  Od 16 grudnia 2009 ta aktualizacja nie będzie oferowana za pośrednictwem usługi Aktualizacje automatyczne, jeśli instalacja programu IIS jest skonfigurowana tak, że na komputerze znajdują się pliki binarne zarówno dodatku SP1, jak i dodatku SP2. Aby dowiedzieć się, jakie czynności należy wykonać w celu upewnienia się, że można zastosować tę aktualizację na komputerze, zaleca się zapoznanie z poniższym artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  2009746 Po zainstalowaniu aktualizacji KB973917 program Internet Information Services 6.0 może nie działać poprawnie (j. ang.)

 • Windows Server 2003 i Windows Server 2008

  Ta aktualizacja została ponownie wydana na 9 marca 2010. Nowa wersja w pełni zastępuje poprzednią wersję. W przypadku zainstalowania nowej wersji poprzednia wersja zostanie odinstalowana i zastąpiona. Odinstalowanie wersji aktualizacji z 9 marca spowoduje brak ochrony rozszerzonej dla usług IIS na komputerze.

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Server 2003

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=98b55fff-061a-4050-92c4-661177ebfe6d

Wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8ce32fd8-7efd-467b-a385-09470ffe645c

Wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=17e771d1-48e7-4ed1-989b-9d794ca91817

Windows Server 2008

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=eda2f033-22e6-473a-ade9-47304cbed31d

Wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=3c9f9dd4-ac92-41c2-a1a8-7a16348d5988

Wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=1b8cdbb2-1ad6-4ec2-8a2d-25e6f68beef6

Windows Vista

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=8da340d8-5af5-4aca-8107-ad26674bc315

Wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=982be99c-646f-41c9-a9cc-8f30a1b1444f

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Http.sys

5.2.3790.4616

562,176

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

37,376

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

134,656

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4667

547,328

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4667

58,880

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

84,992

18-Feb-2010

19:57

x64

SP2

SP2GDR

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

350,720

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Http.sys

5.2.3790.4616

567,808

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

37,376

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

134,656

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4667

547,328

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4667

58,880

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

84,992

18-Feb-2010

19:53

x64

SP2

SP2QFE

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

351,232

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Http.sys

5.2.3790.4616

292,864

06-Nov-2009

12:54

x86

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

11-Nov-2009

05:09

x86

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

11-Jan-2010

10:23

x86

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4667

350,720

18-Feb-2010

05:31

x86

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

05:31

x86

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

05:31

x86

SP2

SP2GDR

Http.sys

5.2.3790.4616

294,912

06-Nov-2009

11:46

x86

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

11-Nov-2009

05:51

x86

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

11-Jan-2010

09:36

x86

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4667

351,232

18-Feb-2010

05:50

x86

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

05:50

x86

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

05:50

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Http.sys

5.2.3790.4616

806,912

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

69,632

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

254,976

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4667

1,066,496

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4667

87,040

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

121,856

18-Feb-2010

19:57

IA-64

SP2

SP2GDR

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

350,720

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:57

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Http.sys

5.2.3790.4616

815,104

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4616

69,632

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4647

254,976

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4667

1,067,008

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4667

87,040

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4667

121,856

18-Feb-2010

19:51

IA-64

SP2

SP2QFE

Whttpapi.dll

5.2.3790.4616

25,088

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4647

86,528

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4667

351,232

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4667

39,424

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4667

62,976

18-Feb-2010

19:51

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6000.17022

31,232

20-Feb-2010

23:51

x86

Httpapi.dll

6.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

23:29

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

30,720

20-Feb-2010

23:08

x86

Http.sys

6.0.6000.17022

396,800

20-Feb-2010

21:30

x86

Http.sys

6.0.6000.21227

398,848

20-Feb-2010

21:16

x86

Http.sys

6.0.6001.18428

411,136

20-Feb-2010

21:18

x86

Http.sys

6.0.6001.22638

411,136

20-Feb-2010

21:20

x86

Http.sys

6.0.6002.18210

411,648

20-Feb-2010

20:53

x86

Http.sys

6.0.6002.22343

411,648

20-Feb-2010

21:06

x86

Authsspi.dll

7.0.6000.17022

36,352

20-Feb-2010

23:50

x86

Authsspi.dll

7.0.6000.21227

36,352

20-Feb-2010

23:30

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

43,520

20-Feb-2010

23:35

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

43,520

20-Feb-2010

23:27

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

43,520

20-Feb-2010

23:04

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

43,520

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6000.17022

12,288

20-Feb-2010

23:51

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.17022

164,864

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.17022

23,552

20-Feb-2010

23:55

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6000.21227

12,288

20-Feb-2010

23:31

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.21227

164,864

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.21227

23,552

20-Feb-2010

23:36

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:01

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

12,800

20-Feb-2010

23:29

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

190,976

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

18:56

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.22638

23,552

20-Feb-2010

23:31

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

18:56

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

12,800

20-Feb-2010

23:08

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

190,976

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:49

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.22343

23,552

20-Feb-2010

23:12

x86

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:49

Not Applicable

Isapi.dll

7.0.6000.17022

107,008

20-Feb-2010

23:52

x86

Isapi.dll

7.0.6000.21227

107,008

20-Feb-2010

23:32

x86

Isapi.dll

7.0.6001.18428

107,008

20-Feb-2010

23:37

x86

Isapi.dll

7.0.6001.22638

107,008

20-Feb-2010

23:29

x86

Isapi.dll

7.0.6002.18210

107,008

20-Feb-2010

23:05

x86

Isapi.dll

7.0.6002.22343

107,008

20-Feb-2010

23:08

x86

Admwprox.dll

7.0.6000.17022

51,200

20-Feb-2010

23:50

x86

Appcmd.exe

7.0.6000.17022

150,528

20-Feb-2010

21:47

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,655

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,685

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.17022

297,472

20-Feb-2010

23:50

x86

Aspnetca.exe

7.0.6000.17022

178,176

20-Feb-2010

21:47

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,890

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,014

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6000.17022

128,512

20-Feb-2010

23:55

x86

Iisreg.dll

7.0.6000.17022

89,088

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisres.dll

7.0.6000.17022

183,808

20-Feb-2010

20:30

x86

Iisreset.exe

7.0.6000.17022

14,848

20-Feb-2010

21:46

x86

Iisrstap.dll

7.0.6000.17022

8,192

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisrstas.exe

7.0.6000.17022

30,720

20-Feb-2010

21:46

x86

Iisrtl.dll

7.0.6000.17022

148,480

20-Feb-2010

23:52

x86

Iissetup.exe

7.0.6000.17022

195,072

20-Feb-2010

21:47

x86

Iissyspr.dll

7.0.6000.17022

31,232

20-Feb-2010

23:52

x86

Iisutil.dll

7.0.6000.17022

189,952

20-Feb-2010

23:52

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

67,868

21-Jul-2009

09:12

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6000.17022

236,032

20-Feb-2010

23:54

x86

Rsca.dll

7.0.6000.17022

26,624

20-Feb-2010

23:55

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6000.17022

9,216

20-Feb-2010

23:55

x86

Wamregps.dll

7.0.6000.17022

10,752

20-Feb-2010

23:55

x86

Admwprox.dll

7.0.6000.21227

51,200

20-Feb-2010

23:30

x86

Appcmd.exe

7.0.6000.21227

150,528

20-Feb-2010

21:31

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,685

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.21227

297,472

20-Feb-2010

23:30

x86

Aspnetca.exe

7.0.6000.21227

178,176

20-Feb-2010

21:31

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,890

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,014

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6000.21227

128,512

20-Feb-2010

23:35

x86

Iisreg.dll

7.0.6000.21227

89,088

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisres.dll

7.0.6000.21227

183,808

20-Feb-2010

20:21

x86

Iisreset.exe

7.0.6000.21227

14,848

20-Feb-2010

21:31

x86

Iisrstap.dll

7.0.6000.21227

8,192

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisrstas.exe

7.0.6000.21227

30,720

20-Feb-2010

21:31

x86

Iisrtl.dll

7.0.6000.21227

148,480

20-Feb-2010

23:31

x86

Iissetup.exe

7.0.6000.21227

195,072

20-Feb-2010

21:31

x86

Iissyspr.dll

7.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisutil.dll

7.0.6000.21227

189,952

20-Feb-2010

23:31

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

67,868

21-Jul-2009

09:12

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6000.21227

236,032

20-Feb-2010

23:34

x86

Rsca.dll

7.0.6000.21227

26,624

20-Feb-2010

23:35

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6000.21227

9,216

20-Feb-2010

23:35

x86

Wamregps.dll

7.0.6000.21227

10,752

20-Feb-2010

23:36

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

51,712

09-Nov-2009

13:18

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

27,136

09-Nov-2009

13:18

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

154,112

09-Nov-2009

11:21

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18359

311,296

09-Nov-2009

13:18

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

182,784

09-Nov-2009

11:22

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,971

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.18359

209,408

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

89,088

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

14,848

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

8,192

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

31,232

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

153,600

09-Nov-2009

13:20

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

228,864

09-Nov-2009

11:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

59,392

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

202,752

09-Nov-2009

13:20

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

76,318

11-Jul-2009

14:24

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

326,656

09-Nov-2009

13:22

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.18359

26,624

09-Nov-2009

13:23

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

38,912

09-Nov-2009

13:23

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

9,216

09-Nov-2009

13:23

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

10,752

09-Nov-2009

13:23

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

51,712

20-Feb-2010

23:26

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

27,136

20-Feb-2010

23:26

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

154,112

20-Feb-2010

21:35

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

311,808

20-Feb-2010

23:26

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

182,784

20-Feb-2010

21:35

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,943

08-May-2009

08:10

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.22638

209,408

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

89,088

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

14,848

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

8,192

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisrstas.exe

7.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

153,600

20-Feb-2010

23:29

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

228,864

20-Feb-2010

21:35

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

202,752

20-Feb-2010

23:29

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,213

20-Feb-2010

18:09

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

331,776

20-Feb-2010

23:30

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.22638

26,624

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

38,912

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

9,216

20-Feb-2010

23:31

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

10,752

20-Feb-2010

23:31

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

51,712

09-Nov-2009

12:28

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

27,136

09-Nov-2009

12:28

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

154,112

09-Nov-2009

10:48

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18139

311,808

09-Nov-2009

12:28

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

182,784

09-Nov-2009

10:49

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,145

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.18139

209,408

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

89,088

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

14,848

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

8,192

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

31,232

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

153,600

09-Nov-2009

12:30

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

228,864

09-Nov-2009

10:49

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

59,392

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

202,752

09-Nov-2009

12:30

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,078

10-Jul-2009

07:03

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

331,264

09-Nov-2009

12:31

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.18139

26,624

09-Nov-2009

12:32

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

38,912

09-Nov-2009

12:32

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

9,216

09-Nov-2009

12:32

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

10,752

09-Nov-2009

12:32

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:06

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

27,136

20-Feb-2010

23:07

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

154,112

20-Feb-2010

21:22

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

311,808

20-Feb-2010

23:07

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

182,784

20-Feb-2010

21:22

x86

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,809

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,105

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.22343

209,408

20-Feb-2010

23:11

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

89,088

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:22

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

14,848

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

8,192

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisrstas.exe

7.0.6002.22343

31,232

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

153,600

20-Feb-2010

23:08

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

228,864

20-Feb-2010

21:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

202,752

20-Feb-2010

23:08

x86

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,610

20-Feb-2010

18:12

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

333,312

20-Feb-2010

23:10

x86

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:45

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.22343

26,624

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

38,912

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:45

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

9,216

20-Feb-2010

23:12

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

10,752

20-Feb-2010

23:12

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.17022

24,064

20-Feb-2010

23:54

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.21227

24,064

20-Feb-2010

23:35

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

24,064

20-Feb-2010

23:39

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

24,064

20-Feb-2010

23:06

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:10

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.17022

322,560

20-Feb-2010

23:52

x86

W3tp.dll

7.0.6000.17022

15,360

20-Feb-2010

23:55

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.17022

39,424

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.17022

25,088

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.17022

22,016

20-Feb-2010

23:55

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.21227

322,560

20-Feb-2010

23:31

x86

W3tp.dll

7.0.6000.21227

15,360

20-Feb-2010

23:36

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.21227

39,424

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.21227

25,088

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.21227

22,016

20-Feb-2010

23:36

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

371,712

20-Feb-2010

23:37

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

371,712

20-Feb-2010

23:29

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22638

15,872

20-Feb-2010

23:31

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

46,592

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

373,760

20-Feb-2010

23:05

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

374,272

20-Feb-2010

23:08

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:12

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

48,128

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:12

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6000.17022

33,792

21-Feb-2010

00:02

x64

Httpapi.dll

6.0.6000.21227

33,792

21-Feb-2010

05:45

x64

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

33,792

20-Feb-2010

23:42

x64

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

33,792

21-Feb-2010

00:05

x64

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

33,792

20-Feb-2010

23:14

x64

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

33,792

20-Feb-2010

23:10

x64

Http.sys

6.0.6000.17022

604,160

20-Feb-2010

21:50

x64

Http.sys

6.0.6000.21227

603,648

20-Feb-2010

21:49

x64

Http.sys

6.0.6001.18428

610,304

20-Feb-2010

21:40

x64

Http.sys

6.0.6001.22638

609,792

20-Feb-2010

21:46

x64

Http.sys

6.0.6002.18210

620,032

20-Feb-2010

21:30

x64

Http.sys

6.0.6002.22343

620,032

20-Feb-2010

21:20

x64

Authsspi.dll

7.0.6000.17022

42,496

20-Feb-2010

23:59

x64

Authsspi.dll

7.0.6000.21227

42,496

21-Feb-2010

05:42

x64

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

49,152

20-Feb-2010

23:40

x64

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

49,152

21-Feb-2010

00:03

x64

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

49,152

20-Feb-2010

23:12

x64

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

49,152

20-Feb-2010

23:08

x64

Hwebcore.dll

7.0.6000.17022

14,336

21-Feb-2010

00:02

x64

Iiscore.dll

7.0.6000.17022

269,312

21-Feb-2010

00:02

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

02-Apr-2009

19:28

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.17022

32,256

21-Feb-2010

00:06

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

02-Apr-2009

19:28

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6000.21227

14,336

21-Feb-2010

05:45

x64

Iiscore.dll

7.0.6000.21227

269,312

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:02

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6000.21227

32,256

21-Feb-2010

05:50

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:02

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

15,360

09-Nov-2009

13:44

x64

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

296,448

20-Feb-2010

23:42

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

24-Mar-2009

09:05

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.18428

31,744

20-Feb-2010

23:46

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

24-Mar-2009

09:05

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

15,360

21-Feb-2010

00:05

x64

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

290,304

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.22638

31,744

21-Feb-2010

00:08

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

15,360

09-Nov-2009

12:59

x64

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

297,472

20-Feb-2010

23:14

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.18210

31,232

20-Feb-2010

23:17

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

15,360

20-Feb-2010

23:10

x64

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

297,472

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.22343

31,232

20-Feb-2010

23:13

x64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

Isapi.dll

7.0.6000.17022

119,808

21-Feb-2010

00:02

x64

Isapi.dll

7.0.6000.21227

119,808

21-Feb-2010

05:46

x64

Isapi.dll

7.0.6001.18428

120,320

20-Feb-2010

23:42

x64

Isapi.dll

7.0.6001.22638

120,320

21-Feb-2010

00:05

x64

Isapi.dll

7.0.6002.18210

120,320

20-Feb-2010

23:14

x64

Isapi.dll

7.0.6002.22343

120,320

20-Feb-2010

23:10

x64

Admwprox.dll

7.0.6000.21227

54,784

21-Feb-2010

05:42

x64

Appcmd.exe

7.0.6000.21227

186,880

20-Feb-2010

22:08

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,685

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.21227

359,936

21-Feb-2010

05:42

x64

Aspnetca.exe

7.0.6000.21227

214,016

20-Feb-2010

22:08

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,890

01-Apr-2009

15:59

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,014

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6000.21227

150,016

21-Feb-2010

05:49

x64

Iisreg.dll

7.0.6000.21227

111,616

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisres.dll

7.0.6000.21227

183,808

20-Feb-2010

20:39

x64

Iisreset.exe

7.0.6000.21227

18,432

20-Feb-2010

22:07

x64

Iisrstap.dll

7.0.6000.21227

11,264

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisrstas.exe

7.0.6000.21227

34,816

20-Feb-2010

22:07

x64

Iisrtl.dll

7.0.6000.21227

185,856

21-Feb-2010

05:45

x64

Iissetup.exe

7.0.6000.21227

241,152

20-Feb-2010

22:08

x64

Iissyspr.dll

7.0.6000.21227

36,352

21-Feb-2010

05:45

x64

Iisutil.dll

7.0.6000.21227

276,480

21-Feb-2010

05:45

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

67,868

21-Jul-2009

09:13

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6000.21227

310,272

21-Feb-2010

05:48

x64

Rsca.dll

7.0.6000.21227

31,232

21-Feb-2010

05:49

x64

W3ctrlps.dll

7.0.6000.21227

13,824

21-Feb-2010

05:50

x64

Wamregps.dll

7.0.6000.21227

15,872

21-Feb-2010

05:50

x64

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

54,784

09-Nov-2009

13:42

x64

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

61,440

09-Nov-2009

13:42

x64

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

190,976

09-Nov-2009

11:48

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

24-Mar-2009

09:02

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

24-Mar-2009

09:02

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18359

378,368

09-Nov-2009

13:43

x64

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

218,624

09-Nov-2009

11:48

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,971

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.18359

242,688

09-Nov-2009

13:48

x64

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

111,616

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:48

x64

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

16,896

09-Nov-2009

11:47

x64

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

11,264

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

34,816

09-Nov-2009

11:47

x64

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

192,512

09-Nov-2009

13:45

x64

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

280,064

09-Nov-2009

11:48

x64

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

66,560

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

275,456

09-Nov-2009

13:45

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

76,318

11-Jul-2009

14:24

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

416,768

09-Nov-2009

13:46

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.18359

31,232

09-Nov-2009

13:48

x64

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

44,032

09-Nov-2009

13:48

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

24-Mar-2009

09:03

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

13,824

09-Nov-2009

13:48

x64

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:48

x64

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

54,784

21-Feb-2010

00:03

x64

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

61,440

21-Feb-2010

00:03

x64

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

191,488

20-Feb-2010

22:03

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

379,392

21-Feb-2010

00:03

x64

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

218,624

20-Feb-2010

22:03

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,943

08-May-2009

08:11

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.22638

242,688

21-Feb-2010

00:08

x64

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

111,616

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

22:02

x64

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

16,896

20-Feb-2010

22:02

x64

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

11,264

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisrstas.exe

7.0.6001.22638

34,816

20-Feb-2010

22:02

x64

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

192,512

21-Feb-2010

00:05

x64

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

280,064

20-Feb-2010

22:03

x64

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

66,560

21-Feb-2010

00:05

x64

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

275,456

21-Feb-2010

00:05

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,213

20-Feb-2010

18:10

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

416,256

21-Feb-2010

00:07

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.22638

31,232

21-Feb-2010

00:08

x64

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

44,032

21-Feb-2010

00:08

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

13,824

21-Feb-2010

00:08

x64

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

15,872

21-Feb-2010

00:08

x64

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

54,784

09-Nov-2009

12:58

x64

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

61,440

09-Nov-2009

12:58

x64

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

191,488

09-Nov-2009

11:20

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:41

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18139

379,392

09-Nov-2009

12:58

x64

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

218,624

09-Nov-2009

11:20

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,145

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.18139

242,688

09-Nov-2009

13:02

x64

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

111,616

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

11:20

x64

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

16,896

09-Nov-2009

11:19

x64

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

11,264

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

34,816

09-Nov-2009

11:20

x64

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

192,512

09-Nov-2009

12:59

x64

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

280,064

09-Nov-2009

11:20

x64

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

66,560

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

276,992

09-Nov-2009

12:59

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,078

10-Jul-2009

07:03

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

415,232

09-Nov-2009

13:01

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.18139

31,232

09-Nov-2009

13:02

x64

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

44,032

09-Nov-2009

13:02

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

13,824

09-Nov-2009

13:03

x64

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

13:03

x64

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

54,784

20-Feb-2010

23:08

x64

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

61,440

20-Feb-2010

23:08

x64

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

191,488

20-Feb-2010

21:36

x64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:38

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

379,392

20-Feb-2010

23:08

x64

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

218,624

20-Feb-2010

21:36

x64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,809

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,105

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.22343

242,688

20-Feb-2010

23:12

x64

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

111,616

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:36

x64

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

16,896

20-Feb-2010

21:35

x64

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

11,264

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisrstas.exe

7.0.6002.22343

34,816

20-Feb-2010

21:35

x64

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

192,512

20-Feb-2010

23:10

x64

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

280,064

20-Feb-2010

21:36

x64

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

66,560

20-Feb-2010

23:10

x64

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

276,992

20-Feb-2010

23:10

x64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,610

20-Feb-2010

18:11

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

417,280

20-Feb-2010

23:11

x64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:39

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.22343

31,232

20-Feb-2010

23:12

x64

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

44,032

20-Feb-2010

23:12

x64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:39

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

13,824

20-Feb-2010

23:13

x64

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:13

x64

Nshhttp.dll

6.0.6000.17022

32,768

21-Feb-2010

00:05

x64

Nshhttp.dll

6.0.6000.21227

32,768

21-Feb-2010

05:49

x64

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

32,768

20-Feb-2010

23:44

x64

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

32,768

21-Feb-2010

00:07

x64

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

32,768

20-Feb-2010

23:15

x64

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

32,768

20-Feb-2010

23:12

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6000.17022

368,640

21-Feb-2010

00:02

x64

W3tp.dll

7.0.6000.17022

17,920

21-Feb-2010

00:06

x64

W3wphost.dll

7.0.6000.17022

43,520

21-Feb-2010

00:06

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6000.17022

29,696

21-Feb-2010

00:07

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.17022

24,064

21-Feb-2010

00:07

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6000.21227

368,640

21-Feb-2010

05:45

x64

W3tp.dll

7.0.6000.21227

17,920

21-Feb-2010

05:50

x64

W3wphost.dll

7.0.6000.21227

43,520

21-Feb-2010

05:50

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6000.21227

29,696

21-Feb-2010

05:50

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.21227

24,064

21-Feb-2010

05:50

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

424,960

20-Feb-2010

23:42

x64

W3tp.dll

7.0.6001.18359

18,432

09-Nov-2009

13:48

x64

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

50,176

09-Nov-2009

13:48

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

28,672

09-Nov-2009

13:48

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:48

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

424,960

21-Feb-2010

00:05

x64

W3tp.dll

7.0.6001.22638

18,432

21-Feb-2010

00:08

x64

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

50,688

21-Feb-2010

00:08

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

28,672

21-Feb-2010

00:08

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

24,064

21-Feb-2010

00:08

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

427,008

20-Feb-2010

23:14

x64

W3tp.dll

7.0.6002.18139

18,432

09-Nov-2009

13:03

x64

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

51,712

09-Nov-2009

13:03

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

28,672

09-Nov-2009

13:03

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

13:03

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

427,520

20-Feb-2010

23:10

x64

W3tp.dll

7.0.6002.22343

18,432

20-Feb-2010

23:13

x64

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:13

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

28,672

20-Feb-2010

23:13

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:13

x64

Authsspi.dll

7.0.6000.17022

36,352

20-Feb-2010

23:50

x86

Authsspi.dll

7.0.6000.21227

36,352

20-Feb-2010

23:30

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

43,520

20-Feb-2010

23:35

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

43,520

20-Feb-2010

23:27

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

43,520

20-Feb-2010

23:04

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

43,520

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6000.17022

12,288

20-Feb-2010

23:51

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.17022

164,864

20-Feb-2010

23:52

x86

W3dt.dll

7.0.6000.17022

23,552

20-Feb-2010

23:55

x86

Hwebcore.dll

7.0.6000.21227

12,288

20-Feb-2010

23:31

x86

Iiscore.dll

7.0.6000.21227

164,864

20-Feb-2010

23:31

x86

W3dt.dll

7.0.6000.21227

23,552

20-Feb-2010

23:36

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

12,800

20-Feb-2010

23:29

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

190,976

20-Feb-2010

23:29

x86

W3dt.dll

7.0.6001.22638

23,552

20-Feb-2010

23:31

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

12,800

20-Feb-2010

23:08

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

190,976

20-Feb-2010

23:08

x86

W3dt.dll

7.0.6002.22343

23,552

20-Feb-2010

23:12

x86

Isapi.dll

7.0.6000.17022

107,008

20-Feb-2010

23:52

x86

Isapi.dll

7.0.6000.21227

107,008

20-Feb-2010

23:32

x86

Isapi.dll

7.0.6001.18428

107,008

20-Feb-2010

23:37

x86

Isapi.dll

7.0.6001.22638

107,008

20-Feb-2010

23:29

x86

Isapi.dll

7.0.6002.18210

107,008

20-Feb-2010

23:05

x86

Isapi.dll

7.0.6002.22343

107,008

20-Feb-2010

23:08

x86

Admwprox.dll

7.0.6000.21227

51,200

20-Feb-2010

23:30

x86

Appcmd.exe

7.0.6000.21227

150,528

20-Feb-2010

21:31

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6000.21227

297,472

20-Feb-2010

23:30

x86

Aspnetca.exe

7.0.6000.21227

178,176

20-Feb-2010

21:31

x86

Iismig.dll

7.0.6000.21227

128,512

20-Feb-2010

23:35

x86

Iisreg.dll

7.0.6000.21227

89,088

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisres.dll

7.0.6000.21227

183,808

20-Feb-2010

20:21

x86

Iisreset.exe

7.0.6000.21227

14,848

20-Feb-2010

21:31

x86

Iisrstap.dll

7.0.6000.21227

8,192

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisrtl.dll

7.0.6000.21227

148,480

20-Feb-2010

23:31

x86

Iissetup.exe

7.0.6000.21227

195,072

20-Feb-2010

21:31

x86

Iissyspr.dll

7.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisutil.dll

7.0.6000.21227

189,952

20-Feb-2010

23:31

x86

Nativerd.dll

7.0.6000.21227

236,032

20-Feb-2010

23:34

x86

Rsca.dll

7.0.6000.21227

26,624

20-Feb-2010

23:35

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6000.21227

9,216

20-Feb-2010

23:35

x86

Wamregps.dll

7.0.6000.21227

10,752

20-Feb-2010

23:36

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18428

51,712

20-Feb-2010

23:35

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18428

27,136

20-Feb-2010

23:35

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18428

154,112

20-Feb-2010

21:33

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18428

311,296

20-Feb-2010

23:35

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18428

182,784

20-Feb-2010

21:34

x86

Iismig.dll

7.0.6001.18428

209,408

20-Feb-2010

23:40

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18428

89,088

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18428

193,024

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18428

14,848

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18428

8,192

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18428

153,600

20-Feb-2010

23:37

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18428

228,864

20-Feb-2010

21:34

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18428

59,392

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18428

202,752

20-Feb-2010

23:37

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.18428

326,656

20-Feb-2010

23:39

x86

Rsca.dll

7.0.6001.18428

26,624

20-Feb-2010

23:40

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18428

38,912

20-Feb-2010

23:40

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18428

9,216

20-Feb-2010

23:40

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18428

10,752

20-Feb-2010

23:40

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

51,712

20-Feb-2010

23:26

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

27,136

20-Feb-2010

23:26

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

154,112

20-Feb-2010

21:35

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

311,808

20-Feb-2010

23:26

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

182,784

20-Feb-2010

21:35

x86

Iismig.dll

7.0.6001.22638

209,408

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

89,088

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

14,848

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

8,192

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

153,600

20-Feb-2010

23:29

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

228,864

20-Feb-2010

21:35

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

202,752

20-Feb-2010

23:29

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

331,776

20-Feb-2010

23:30

x86

Rsca.dll

7.0.6001.22638

26,624

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

38,912

20-Feb-2010

23:31

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

9,216

20-Feb-2010

23:31

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

10,752

20-Feb-2010

23:31

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18210

51,712

20-Feb-2010

23:03

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18210

27,136

20-Feb-2010

23:03

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18210

154,112

20-Feb-2010

21:05

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18210

311,808

20-Feb-2010

23:03

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18210

182,784

20-Feb-2010

21:05

x86

Iismig.dll

7.0.6002.18210

209,408

20-Feb-2010

23:07

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18210

89,088

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18210

193,024

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18210

14,848

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18210

8,192

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18210

153,600

20-Feb-2010

23:05

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18210

228,864

20-Feb-2010

21:05

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18210

59,392

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18210

202,752

20-Feb-2010

23:05

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.18210

331,264

20-Feb-2010

23:06

x86

Rsca.dll

7.0.6002.18210

26,624

20-Feb-2010

23:07

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18210

38,912

20-Feb-2010

23:07

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18210

9,216

20-Feb-2010

23:07

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18210

10,752

20-Feb-2010

23:07

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:06

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

27,136

20-Feb-2010

23:07

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

154,112

20-Feb-2010

21:22

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

311,808

20-Feb-2010

23:07

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

182,784

20-Feb-2010

21:22

x86

Iismig.dll

7.0.6002.22343

209,408

20-Feb-2010

23:11

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

89,088

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:22

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

14,848

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

8,192

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

153,600

20-Feb-2010

23:08

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

228,864

20-Feb-2010

21:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

202,752

20-Feb-2010

23:08

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

333,312

20-Feb-2010

23:10

x86

Rsca.dll

7.0.6002.22343

26,624

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

38,912

20-Feb-2010

23:11

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

9,216

20-Feb-2010

23:12

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

10,752

20-Feb-2010

23:12

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.17022

322,560

20-Feb-2010

23:52

x86

W3tp.dll

7.0.6000.17022

15,360

20-Feb-2010

23:55

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.17022

39,424

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.17022

25,088

20-Feb-2010

23:55

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.17022

22,016

20-Feb-2010

23:55

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6000.21227

322,560

20-Feb-2010

23:31

x86

W3tp.dll

7.0.6000.21227

15,360

20-Feb-2010

23:36

x86

W3wphost.dll

7.0.6000.21227

39,424

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6000.21227

25,088

20-Feb-2010

23:36

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6000.21227

22,016

20-Feb-2010

23:36

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

371,712

20-Feb-2010

23:37

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

371,712

20-Feb-2010

23:29

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22638

15,872

20-Feb-2010

23:31

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

46,592

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

373,760

20-Feb-2010

23:05

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

374,272

20-Feb-2010

23:08

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:12

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

48,128

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:12

x86

Httpapi.dll

6.0.6000.17022

31,232

20-Feb-2010

23:51

x86

Httpapi.dll

6.0.6000.21227

31,232

20-Feb-2010

23:31

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

23:29

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

30,720

20-Feb-2010

23:08

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.17022

24,064

20-Feb-2010

23:54

x86

Nshhttp.dll

6.0.6000.21227

24,064

20-Feb-2010

23:35

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

24,064

20-Feb-2010

23:39

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

24,064

20-Feb-2010

23:06

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:10

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

70,656

20-Feb-2010

23:41

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

70,656

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

70,656

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

70,656

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Http.sys

6.0.6001.18428

1,176,576

20-Feb-2010

21:42

IA-64

Http.sys

6.0.6001.22638

1,176,576

20-Feb-2010

21:33

IA-64

Http.sys

6.0.6002.18210

1,176,576

20-Feb-2010

21:17

IA-64

Http.sys

6.0.6002.22343

1,176,576

20-Feb-2010

21:16

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

112,640

20-Feb-2010

23:39

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

112,640

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

112,640

20-Feb-2010

22:54

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

112,640

20-Feb-2010

22:55

IA-64

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

37,376

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

543,744

20-Feb-2010

23:41

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.18428

52,224

20-Feb-2010

23:46

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

27-Mar-2009

08:27

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

37,376

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

545,792

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6001.22638

52,736

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

01-Apr-2009

16:00

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

37,376

09-Nov-2009

12:35

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

545,792

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.18210

52,224

20-Feb-2010

22:59

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:47

Not Applicable

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

37,376

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

545,792

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisstart.htm

Not Applicable

689

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3dt.dll

7.0.6002.22343

52,736

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Welcome.png

Not Applicable

184,946

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Isapi.dll

7.0.6001.18428

241,152

20-Feb-2010

23:42

IA-64

Isapi.dll

7.0.6001.22638

241,152

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Isapi.dll

7.0.6002.18210

241,152

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Isapi.dll

7.0.6002.22343

241,152

20-Feb-2010

22:57

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

119,808

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

82,432

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

404,480

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:23

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

27-Mar-2009

08:23

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18359

726,016

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

432,128

09-Nov-2009

11:44

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,971

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.18359

452,096

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

143,872

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

34,816

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

18,944

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

78,336

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

393,216

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

543,232

09-Nov-2009

11:44

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

134,656

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

513,024

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

76,318

11-Jul-2009

14:24

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

887,808

09-Nov-2009

13:27

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.18359

74,240

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

111,616

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

28,160

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

119,808

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

82,432

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

404,992

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,989

01-Apr-2009

15:56

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

727,552

20-Feb-2010

23:25

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

432,128

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

01-Apr-2009

15:57

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

26,943

08-May-2009

09:25

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6001.22638

452,096

20-Feb-2010

23:31

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

143,872

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

34,816

20-Feb-2010

21:47

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

18,944

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6001.22638

78,336

20-Feb-2010

21:47

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

393,216

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

543,232

20-Feb-2010

21:48

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

134,656

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

513,024

20-Feb-2010

23:28

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,213

20-Feb-2010

18:09

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

902,656

20-Feb-2010

23:30

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

01-Apr-2009

15:57

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6001.22638

74,240

20-Feb-2010

23:31

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

111,616

20-Feb-2010

23:31

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

01-Apr-2009

15:57

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

28,160

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

119,808

09-Nov-2009

12:33

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

82,432

09-Nov-2009

12:34

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

404,992

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18139

727,552

09-Nov-2009

12:34

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

432,128

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,786

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,145

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.18139

452,096

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

143,872

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

34,816

09-Nov-2009

11:14

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

18,944

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

78,336

09-Nov-2009

11:14

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

393,216

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

543,232

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

134,656

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

513,024

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,078

10-Jul-2009

07:02

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

900,096

09-Nov-2009

12:37

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.18139

74,240

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

111,616

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:42

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

28,160

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

119,808

20-Feb-2010

22:54

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

82,432

20-Feb-2010

22:55

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

404,992

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Applicationhost.config

Not Applicable

7,990

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

727,552

20-Feb-2010

22:55

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

432,128

20-Feb-2010

21:30

IA-64

Aspnet_schema.xml

Not Applicable

38,809

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Fx_schema.xml

Not Applicable

27,105

09-Feb-2010

09:17

Not Applicable

Iismig.dll

7.0.6002.22343

452,096

20-Feb-2010

23:00

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

143,872

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

34,816

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

18,944

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6002.22343

78,336

20-Feb-2010

21:29

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

393,216

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

543,232

20-Feb-2010

21:30

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

134,656

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

513,024

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iis_schema.xml

Not Applicable

79,610

20-Feb-2010

18:11

Not Applicable

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

910,336

20-Feb-2010

22:58

IA-64

Redirection.config

Not Applicable

490

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

Rsca.dll

7.0.6002.22343

74,240

20-Feb-2010

23:00

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

111,616

20-Feb-2010

23:00

IA-64

Rscaext.xml

Not Applicable

8,363

03-Apr-2009

20:40

Not Applicable

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

28,160

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

60,928

20-Feb-2010

23:44

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

60,928

20-Feb-2010

23:30

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

60,928

20-Feb-2010

22:58

IA-64

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

60,928

20-Feb-2010

22:59

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

891,904

20-Feb-2010

23:41

IA-64

W3tp.dll

7.0.6001.18359

37,376

09-Nov-2009

13:29

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

117,760

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

62,464

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

59,392

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

892,928

20-Feb-2010

23:28

IA-64

W3tp.dll

7.0.6001.22638

37,376

20-Feb-2010

23:32

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

118,784

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

62,464

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:32

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

898,560

20-Feb-2010

22:56

IA-64

W3tp.dll

7.0.6002.18139

37,376

09-Nov-2009

12:39

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

120,832

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

62,464

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

59,392

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

898,560

20-Feb-2010

22:56

IA-64

W3tp.dll

7.0.6002.22343

37,376

20-Feb-2010

23:01

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

120,832

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

62,464

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:01

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.18428

43,520

20-Feb-2010

23:35

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22638

43,520

20-Feb-2010

23:27

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18210

43,520

20-Feb-2010

23:04

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22343

43,520

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.22638

12,800

20-Feb-2010

23:29

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22638

190,976

20-Feb-2010

23:29

x86

W3dt.dll

7.0.6001.22638

23,552

20-Feb-2010

23:31

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.22343

12,800

20-Feb-2010

23:08

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22343

190,976

20-Feb-2010

23:08

x86

W3dt.dll

7.0.6002.22343

23,552

20-Feb-2010

23:12

x86

Isapi.dll

7.0.6001.18428

107,008

20-Feb-2010

23:37

x86

Isapi.dll

7.0.6001.22638

107,008

20-Feb-2010

23:29

x86

Isapi.dll

7.0.6002.18210

107,008

20-Feb-2010

23:05

x86

Isapi.dll

7.0.6002.22343

107,008

20-Feb-2010

23:08

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18428

51,712

20-Feb-2010

23:35

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18428

27,136

20-Feb-2010

23:35

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18428

154,112

20-Feb-2010

21:33

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

27-Mar-2009

08:24

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.18428

311,296

20-Feb-2010

23:35

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18428

182,784

20-Feb-2010

21:34

x86

Iismig.dll

7.0.6001.18428

209,408

20-Feb-2010

23:40

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18428

89,088

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18428

193,024

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18428

14,848

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18428

8,192

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18428

153,600

20-Feb-2010

23:37

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18428

228,864

20-Feb-2010

21:34

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18428

59,392

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18428

202,752

20-Feb-2010

23:37

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.18428

326,656

20-Feb-2010

23:39

x86

Rsca.dll

7.0.6001.18428

26,624

20-Feb-2010

23:40

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18428

38,912

20-Feb-2010

23:40

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18428

9,216

20-Feb-2010

23:40

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18428

10,752

20-Feb-2010

23:40

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22638

51,712

20-Feb-2010

23:26

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22638

27,136

20-Feb-2010

23:26

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22638

154,112

20-Feb-2010

21:35

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

01-Apr-2009

18:54

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6001.22638

311,808

20-Feb-2010

23:26

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22638

182,784

20-Feb-2010

21:35

x86

Iismig.dll

7.0.6001.22638

209,408

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22638

89,088

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22638

193,024

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22638

14,848

20-Feb-2010

21:35

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22638

8,192

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22638

153,600

20-Feb-2010

23:29

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22638

228,864

20-Feb-2010

21:35

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22638

59,392

20-Feb-2010

23:29

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22638

202,752

20-Feb-2010

23:29

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.22638

331,776

20-Feb-2010

23:30

x86

Rsca.dll

7.0.6001.22638

26,624

20-Feb-2010

23:31

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22638

38,912

20-Feb-2010

23:31

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22638

9,216

20-Feb-2010

23:31

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22638

10,752

20-Feb-2010

23:31

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18210

51,712

20-Feb-2010

23:03

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18210

27,136

20-Feb-2010

23:03

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18210

154,112

20-Feb-2010

21:05

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:37

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.18210

311,808

20-Feb-2010

23:03

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18210

182,784

20-Feb-2010

21:05

x86

Iismig.dll

7.0.6002.18210

209,408

20-Feb-2010

23:07

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18210

89,088

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18210

193,024

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18210

14,848

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18210

8,192

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18210

153,600

20-Feb-2010

23:05

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18210

228,864

20-Feb-2010

21:05

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18210

59,392

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18210

202,752

20-Feb-2010

23:05

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.18210

331,264

20-Feb-2010

23:06

x86

Rsca.dll

7.0.6002.18210

26,624

20-Feb-2010

23:07

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18210

38,912

20-Feb-2010

23:07

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18210

9,216

20-Feb-2010

23:07

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18210

10,752

20-Feb-2010

23:07

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22343

51,712

20-Feb-2010

23:06

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22343

27,136

20-Feb-2010

23:07

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22343

154,112

20-Feb-2010

21:22

x86

Appcmd.xml

Not Applicable

3,654

03-Apr-2009

20:43

Not Applicable

Appobj.dll

7.0.6002.22343

311,808

20-Feb-2010

23:07

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22343

182,784

20-Feb-2010

21:22

x86

Iismig.dll

7.0.6002.22343

209,408

20-Feb-2010

23:11

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22343

89,088

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22343

193,024

20-Feb-2010

21:22

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22343

14,848

20-Feb-2010

21:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22343

8,192

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22343

153,600

20-Feb-2010

23:08

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22343

228,864

20-Feb-2010

21:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22343

59,392

20-Feb-2010

23:08

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22343

202,752

20-Feb-2010

23:08

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.22343

333,312

20-Feb-2010

23:10

x86

Rsca.dll

7.0.6002.22343

26,624

20-Feb-2010

23:11

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22343

38,912

20-Feb-2010

23:11

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22343

9,216

20-Feb-2010

23:12

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22343

10,752

20-Feb-2010

23:12

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18428

371,712

20-Feb-2010

23:37

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22638

371,712

20-Feb-2010

23:29

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22638

15,872

20-Feb-2010

23:31

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22638

46,592

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22638

22,528

20-Feb-2010

23:31

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18210

373,760

20-Feb-2010

23:05

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22343

374,272

20-Feb-2010

23:08

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22343

15,872

20-Feb-2010

23:12

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22343

48,128

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:12

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22343

22,528

20-Feb-2010

23:12

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22638

31,232

20-Feb-2010

23:29

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22343

30,720

20-Feb-2010

23:08

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.18428

24,064

20-Feb-2010

23:39

x86

Nshhttp.dll

6.0.6001.22638

24,064

20-Feb-2010

23:31

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.18210

24,064

20-Feb-2010

23:06

x86

Nshhttp.dll

6.0.6002.22343

24,064

20-Feb-2010

23:10

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_10_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,054

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

8,371

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,578

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,028

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,371

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_12_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,922

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,532

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_13_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,778

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,639

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_14_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,602

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,116

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_15_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,692

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_16_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,897

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_16_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,455

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_17_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,374

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_17_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,616

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_18_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,213

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_18_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,760

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_19_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_19_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,530

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,734

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,436

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_20_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,481

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_20_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,443

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_21_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,739

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_21_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,296

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_22_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,971

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_22_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,229

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_23_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,078

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_23_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,035

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_24_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,374

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_24_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,621

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_25_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,213

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_25_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,763

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_26_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,578

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_26_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,196

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_27_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_27_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,692

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_28_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,431

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_28_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5,573

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_29_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,739

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_29_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,455

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,733

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,184

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,160

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

7,112

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,114

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,687

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,895

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,450

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,577

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,027

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,957

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,525

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,004

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

6,951

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4,288

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,805

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,876

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,611

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,679

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,200

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,287

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,952

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,998

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,870

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,905

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,932

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,011

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,670

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,801

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,868

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,200

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,292

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb973917_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

5,844

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_02243200e0a585086e647c7a478338cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_8d686d04b786208f.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_0e31613dbe369261d6ee2a72e27a8c0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_48c838e4b3767e85.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_16b8451540f2bac23065ee8abfeac47f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0fde06ba25647760.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_18184f074d19197726cc93b0a2364865_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_1b1305d8d6dc2ef7.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_1891f3274f1f2e8ba25f92e78e5a8493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_321c8750935b706c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_1d6b70544682ef9299e54108db7688e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_75619f223319c79b.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_22960a5eed790d75ee667c091a4c7581_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_47842f91193c3d3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_26bfdc1a86311b42574dd6c57065ea88_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_fd9053e1e1756eeb.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_29455863b1821c9d5a7a5f11a9f7c6c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_759b511ada792192.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_2a4b0d1ce11aa4a74ccd4da3aaa25a5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_c7d26291cc02a52b.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_30c1f0f204792c7feba5464ad9bdc4b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_6d677ccb84e7608c.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_3546623f376e043c15080ba3ae399bcb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_72b72945254fac67.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_4379e31d12edb6e70627b7ed76cc9de0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_178b9226b1b3a6a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_47ebe0294c731c961326c4fc14f220de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_cd4f1c3bccb8fec3.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_48fdea84483e574614c97ca281c3ee53_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_14c012cd3521ea6e.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_4975b3be5b8fcf0051ede61724e941a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_4ebe4565fbc2cb9a.manifest

File version

Not Applicable

File size

721

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_4a733aa7bf40ad90f3bd0f1d05a293ab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_20a368c353dca4b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_4ba90992b4aeb4238404490e280cf1a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_539f0d5944068a6c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_5527b8ec04bba217931b49a6f786cc1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_897ea49fcc59df8d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_570df66d1b6884d22dc1fe98d567b0af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_93020da496d5b047.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_5aae770d47b1ced03bbc6ac6b7f3359a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_86ab67b7b5c13dbb.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_5c098d186475a265e346a17ad2b87c7f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_d9478d0f7b37546e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_63b9e6a3524e61bd156cdb2884a12d4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0518ff409bf1c933.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_6e3b3edd03a56eab3baac5d4b6e68913_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_b09f2abe0e75c4f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_6e412646c0db42a5b5d85104abc37d75_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_14571af8ebcb98e1.manifest

File version

Not Applicable

File size

692

Date (UTC)

22-Feb-2010

Time (UTC)

13:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_742e92de08d14f579f5364e863edb2a4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_1ee1ac5feff3f077.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

22-Feb-2010